Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 505/2009 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 505/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

konanie o akreditácii orgánov posudzovania zhody a poskytovanie akreditačných služieb,

b)

práva a povinnosti akreditovanej osoby,

c)

postavenie, pôsobnosť, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby, ...

d)

pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len ...

e)

priestupky a iné správne delikty.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

akreditačnou službou úkon alebo súbor úkonov akreditačného orgánu1) vykonávaných pri udeľovaní ...

b)

akreditačnou požiadavkou súbor technických noriem a dokumentov určujúcich podmienky činnosti ...

c)

akreditovanou osobou orgán posudzovania zhody, ktorému bola na základe preukázania splnenia akreditačných ...

d)

osvedčením o akreditácii dokument alebo súbor dokumentov vydaných akreditačným orgánom osvedčujúcich ...

e)

dohľadom súbor činností monitorovania priebežného plnenia akreditačných požiadaviek akreditovanými ...

f)

reakreditáciou konanie, v ktorom akreditačný orgán preveruje spôsobilosť akreditovanej osoby naďalej ...

§ 3
Udelenie akreditácie
(1)

Žiadosť o udelenie akreditácie podáva orgán posudzovania zhody (ďalej len „žiadateľ“).

(2)

Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje

a)
označenie a sídlo akreditačného orgánu,
b)

1.
meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide ...

2.
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky a identifikačné číslo, ...
c)
dátum a podpis žiadateľa,
d)
určenie oblasti a rozsahu, v ktorých sa žiada o udelenie akreditácie,
e)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,
f)
údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi odborných zamestnancov žiadateľa.
(3)

K žiadosti o udelenie akreditácie sa prikladá

a)
zoznam technického zariadenia potrebného pre výkon akreditovanej činnosti,
b)
dokumentácia popisujúca systém manažérstva,
c)
ďalšie dokumenty, ktoré môžu mať význam pre posúdenie, či žiadateľ spĺňa akreditačné ...
(4)

Ak akreditačný orgán zistí, že žiadosť o udelenie akreditácie nemá predpísané náležitosti, ...

(5)

Ak akreditačný orgán zistí nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek, vyzve žiadateľa, ...

(6)

Žiadateľ je povinný predložiť na výzvu akreditačnému orgánu v určenej lehote, ktorá nesmie ...

(7)

Akreditačný orgán konanie o udelení akreditácie zastaví, ak žiadateľ

a)
neodstráni nedostatky žiadosti v určenej lehote podľa odseku 4,
b)
neodstráni nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek v určenej lehote podľa odseku 5,
c)
nepredloží akreditačnému orgánu požadované dokumenty v určenej lehote podľa odseku 6.
§ 4
Podklad rozhodnutia
(1)

Podkladom rozhodnutia o udelení akreditácie je odporúčanie hodnotiacej komisie, ktorá je zložená ...

(2)

Odporúčanie hodnotiacej komisie vychádza z výsledkov predložených posudzovacou skupinou, ktorá ...

(3)

Ak akreditovaná osoba oznámi zmenu podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého bodu, druhého bodu, tretieho ...

§ 5
Rozhodnutie
(1)

Ak akreditačný orgán zistí, že žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 3 ods. 2 a 3 a žiadateľ ...

(2)

Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje

a)
označenie a sídlo akreditačného orgánu,
b)
meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide ...
c)
oblasť a rozsah, v ktorých sa udeľuje akreditácia,
d)
miesto, kde sa uskutočňuje jedna alebo viac akreditovaných činností,
e)
konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s technickou normou alebo normatívnym dokumentom ...
f)
čas platnosti akreditácie,
g)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o udelení akreditácie,
h)
odtlačok pečiatky akreditačného orgánu a podpis osoby oprávnenej konať v mene akreditačného ...
(3)

Oblasť a rozsah, v ktorých sa udeľuje akreditácia, môžu byť uvedené v prílohe rozhodnutia o ...

(4)

Akreditačný orgán je povinný v konaní o udelení akreditácie rozhodnúť najneskôr do šiestich ...

(5)

Akreditačný orgán vydá súčasne s rozhodnutím o udelení akreditácie osvedčenie o akreditácii, ...

(6)

Osvedčenie o akreditácii je verejnou listinou.

§ 6
Práva a povinnosti akreditovanej osoby
(1)

Akreditovaná osoba má právo

a)
používať odkazy na udelenú akreditáciu,
b)
používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je v prílohe, ...
c)
mať pridelené číslo registrovaného člena Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
vyjadrovať sa k nestrannosti a nezaujatosti členov posudzovacej skupiny,
e)
získať bezplatne informácie o dokumentoch Slovenskej národnej akreditačnej služby a medzinárodných ...
f)
zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou.
(2)

Akreditovaná osoba je povinná

a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím ...
b)
poskytnúť súčinnosť pri preverení plnenia požiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditačných ...
c)
umožniť osobám povereným akreditačným orgánom vstup do priestorov, prístup k technickým zariadeniam ...
d)
uplatňovať práva vyplývajúce z akreditácie len v oblasti a v rozsahu, v ktorých jej bola udelená, ...
e)
dodržiavať zásady nestrannosti, nezávislosti, spoľahlivosti a bezúhonnosti,
f)
bezodkladne informovať akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie, ktoré ...
1.
právnu formu alebo obchodnú činnosť,
2.
organizáciu, riadenie a odbornosť zamestnancov,
3.
základnú politiku,
4.
oblasť a rozsah akreditácie,
5.
ostatné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné ...
g)
umožniť akreditačnému orgánu vykonanie dohľadu,
h)
plniť ďalšie požiadavky určené akreditačným orgánom.
§ 7
Zrušenie akreditácie, pozastavenie akreditácie, rozšírenie akreditácie, zúženie akreditácie, ...
(1)

Akreditačný orgán rozhodne na žiadosť akreditovanej osoby o zrušení akreditácie alebo pozastavení ...

(2)

Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby zúži udelenú akreditáciu. Žiadosť o zúženie ...

(3)

Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby rozšíri udelenú akreditáciu, ak zistí, že ...

(4)

Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby o reakreditáciu, podanej najneskôr šesť mesiacov ...

(5)

Ak akreditovaná osoba oznámi zmeny podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého až tretieho a piateho bodu ...

(6)

Akreditačný orgán aj bez návrhu pozastaví akreditáciu, ak

a)
akreditovaná osoba pri svojej činnosti dočasne neplní požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo ...
b)
akreditovaná osoba napriek písomnej výzve v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako dva mesiace, neodstránila ...
c)
systém manažérstva u akreditovanej osoby dočasne nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly,
d)
akreditovaná osoba v dôsledku zmien podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého až tretieho a piateho bodu ...
e)
akreditovaná osoba poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c).
(7)

Akreditačný orgán aj bez návrhu zruší akreditáciu, ak

a)
akreditovaná osoba pri svojej činnosti neplní požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo akreditačné ...
b)
systém manažérstva u akreditovanej osoby trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly,
c)
akreditovaná osoba v dôsledku zmien podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého až tretieho a piateho bodu ...
d)
akreditovaná osoba opakovane poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c),
e)
akreditovaná osoba poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(8)

Akreditačný orgán aj bez návrhu zúži udelenú akreditáciu, ak sa dôvody podľa odseku 7 týkajú ...

(9)

Akreditácia zaniká, ak

a)
uplynie čas platnosti akreditácie,
b)
činnosť akreditovanej osoby je pozastavená šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a ...
c)
akreditovaná osoba vstúpi do likvidácie,
d)
na majetok akreditovanej osoby je vyhlásený konkurz,
e)
akreditovaná osoba zomrie, je vyhlásená za mŕtvu alebo zanikne bez právneho nástupcu.
(10)

Akreditáciu možno pozastaviť najviac na šesť mesiacov.

(11)

Akreditačný orgán rozhodne o zrušení pozastavenia akreditácie na žiadosť akreditovanej osoby, ...

(12)

Na konanie o zrušení akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, ...

§ 8
Odvolanie
(1)

O odvolaní rozhoduje riaditeľ na základe návrhu odvolacej komisie.

(2)

Členov odvolacej komisie vymenúva riaditeľ; členom odvolacej komisie nemôže byť ten, kto bol ...

§ 9
Postavenie a pôsobnosť Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)

Zriaďuje sa Slovenská národná akreditačná služba ako verejnoprávna inštitúcia.

(2)

Slovenská národná akreditačná služba je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3)

Slovenská národná akreditačná služba je akreditačným orgánom podľa osobitného predpisu.4)

(4)

Slovenská národná akreditačná služba je oprávnená používať skrátené označenie „SNAS“. ...

(5)

Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti pečiatku, ktorej ...

a)
označenie „Slovenská národná akreditačná služba“,
b)
skrátené označenie „SNAS“,
c)
štátny znak Slovenskej republiky.5)
(6)

Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti logo, ktorého vyobrazenie ...

(7)

Slovenská národná akreditačná služba

a)
poskytuje akreditačné služby,
b)
rozhoduje o udelení akreditácie, zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, ...
c)
vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditačných požiadaviek ...
d)
určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitoring členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej ...
e)
určuje výšku platieb za poskytnuté akreditačné služby a spôsob ich výpočtu a tieto informácie ...
f)
poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe ...
g)
organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie v ...
h)
zabezpečuje organizačne rokovania Slovenskej akreditačnej rady,
i)
zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami,
j)
vykonáva u akreditovaných osôb prieskum súvisiaci s činnosťou akreditačného orgánu,
k)
vykonáva inšpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej ...
l)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o udelení ...
m)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány ...
n)
plní požiadavky podľa osobitného predpisu,7)
o)
vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.7a)
§ 10
Orgány Slovenskej národnej akreditačnej služby

Orgánmi Slovenskej národnej akreditačnej služby sú:

a)

riaditeľ,

b)

dozorná rada.

Riaditeľ
§ 11
(1)

Riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorý riadi jej činnosť ...

(2)

Riaditeľ

a)
zostavuje rozpočet nákladov a výnosov Slovenskej národnej akreditačnej služby a predkladá ho ...
b)
zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby ustanovených podľa § 9 a osobitnými ...
c)
predkladá úradu na schválenie plány rozvoja Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
po prerokovaní dozornou radou schvaľuje každoročne do 30. apríla výročnú správu o činnosti ...
e)
predkladá dozornej rade na schválenie každoročne do 30. apríla výročnú správu o hospodárení ...
f)
predkladá dozornej rade na schválenie riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu ...
g)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej ...
h)
určuje politiku a ciele kvality týkajúce sa aktivít Slovenskej národnej akreditačnej služby,
i)
vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, metodické smernice a iné vnútorné predpisy Slovenskej ...
j)
vykonáva opatrenia uložené dozornou radou na základe kontrolných zistení,
k)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku,
l)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 22 ...
m)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené podľa § 14 ods. 2 do pôsobnosti dozornej rady. ...
§ 12
(1)

Riaditeľa vymenúva predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...

(2)

Riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne určí svojho zástupcu zo zamestnancov Slovenskej ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Za riaditeľa ...

(4)

Za riaditeľa môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý

a)
spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,10)
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
má najmenej päťročnú prax v oblasti riadenia a v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody. ...
(5)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou v inom orgáne verejnej moci, s podnikateľskou činnosťou ...

(6)

Ak riaditeľ v čase svojho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je ...

(7)

Riaditeľ je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní doručiť predsedovi úradu písomné oznámenie, ...

(8)

Plat riaditeľa je mesačne dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky ...

(9)

Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis,12) ak tento zákon neustanovuje ...

(10)

Výkon funkcie riaditeľa zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 3,
b)
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie ...
c)
dňom odvolania predsedom úradu,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11)

Riaditeľa odvolá predseda úradu z jeho funkcie, ak

a)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa alebo nesplnil ...
b)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 4 písm. a),
c)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. f) a g),
e)
porušil povinnosť podľa § 17.
(12)

Predseda úradu môže odvolať riaditeľa, ak

a)
dozorná rada dvakrát po sebe svojím uznesením konštatuje, že Slovenská národná akreditačná ...
b)
úrad na základe informácií získaných pri kontrole zistí porušenie tohto zákona alebo osobitných ...
§ 13
Výberové konanie
(1)

Výberové konanie na funkciu riaditeľa vyhlasuje úrad v tlači a na webovom sídle úradu s uvedením ...

a)
názov a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
požadované predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa,
c)
zoznam požadovaných dokladov,
d)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(2)

Výberové konanie podľa odseku 1 vyhlási úrad najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia ...

(3)

Na výberové konanie sa vzťahuje osobitný predpis,12) ak tento zákon neustanovuje inak.

Dozorná rada
§ 14
(1)

Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom Slovenskej národnej akreditačnej služby.

(2)

Dozorná rada

a)
kontroluje hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby, nakladanie s majetkom a využívanie ...
b)
rozhoduje na návrh riaditeľa o rozdelení hospodárskeho výsledku,
c)
kontroluje údaje v účtovných knihách a ďalších dokladoch,
d)
schvaľuje rozpočet nákladov a výnosov Slovenskej národnej akreditačnej služby,
e)
schvaľuje riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku,
f)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby,
g)
prerokúva výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby a zásady určenia ...
h)
schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,
i)
predkladá riaditeľovi návrhy opatrení uložených na základe kontrolných zistení,
j)
rozhoduje na návrh riaditeľa o použití prostriedkov fondu investícií a rozvoja alebo o použití ...
k)
udeľuje súhlas s návrhom riaditeľa na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci ...
l)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
m)
volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich členov.
§ 15
(1)

Dozorná rada má piatich členov.

(2)

Jeden člen dozornej rady je zástupcom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, jeden člen ...

(3)

Predseda úradu vymenúva a odvoláva členov dozornej rady na návrh orgánu, ktorý zastupujú. Predseda ...

(4)

Ak orgán, ktorý má právo mať zástupcu v dozornej rade, písomne nenavrhne predsedovi úradu osobu ...

(5)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. ...

(6)

Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne ...

(7)

Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a zástupcu riaditeľa, s činnosťou ...

(8)

Ak člen dozornej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu alebo ...

(9)

Člen dozornej rady je do 30 dní od vymenovania do funkcie povinný doručiť predsedovi úradu písomné ...

(10)

Výkon funkcie člena dozornej rady zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 5,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie ...
c)
dňom odvolania predsedom úradu,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11)

Člena dozornej rady odvolá predseda úradu z jeho funkcie, ak

a)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, ...
b)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 6,
c)
nesplnil povinnosť podľa odseku 9,
d)
to navrhne subjekt, ktorého zastupuje,
e)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
sa nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia najmenej na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach ...
g)
porušil povinnosť podľa § 17.
(12)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Zamestnávateľ ...

(13)

Člen dozornej rady má pri plnení úloh spojených s výkonom tejto funkcie nárok na preukázané ...

(14)

Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.

§ 16
(1)

Členovia dozornej rady sú pri svojej činnosti oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov súvisiacich ...

(2)

Ak má dozorná rada odôvodnenú pochybnosť o dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(3)

Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne a zdrží sa konania, ...

(4)

Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej však ...

(5)

Zasadnutie dozornej rady je neverejné. Na zasadnutí dozornej rady sa môže so súhlasom dozornej ...

(6)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. ...

§ 17
(1)

Riaditeľ alebo člen dozornej rady nesmie

a)
vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkúvať obchody, ktoré súvisia ...
b)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť ...
c)
poskytovať akreditovanej osobe priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo ...
(2)

Riaditeľ alebo člen dozornej rady má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ...

§ 18
Slovenská akreditačná rada
(1)

Slovenská akreditačná rada je poradný orgán predsedu úradu.

(2)

Slovenská akreditačná rada má 21 členov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(3)

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania Slovenskej akreditačnej rady upraví ...

(4)

Funkcia člena Slovenskej akreditačnej rady je čestná funkcia.

§ 19
Odplatnosť akreditačných služieb
(1)

Slovenská národná akreditačná služba vykonáva svoju činnosť odplatne v súlade s osobitným ...

(2)

Výška platby za poskytované akreditačné služby zahŕňa náklady vynaložené akreditačným orgánom ...

(3)

Žiadateľ alebo akreditovaná osoba je povinná uhradiť riadne a včas platbu za poskytované akreditačné ...

(4)

Platba za poskytované akreditačné služby je uhrádzaná za podmienok určených akreditačným orgánom. ...

§ 20
Financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)

Finančné prostriedky Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici. ...

(2)

Slovenská národná akreditačná služba je povinná používať finančné prostriedky v súlade ...

(3)

Príjmami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä

a)
platby za akreditačné služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou,
b)
iné príjmy prijaté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)

Príjmom Slovenskej národnej akreditačnej služby môže byť aj príspevok zo štátneho rozpočtu ...

(5)

Výdavkami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä

a)
výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
výdavky na materiál, energie a služby súvisiace s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej ...
c)
výdavky na cestovné náhrady členov dozornej rady podľa osobitného predpisu,12)
d)
príspevky spojené s členstvom v medzinárodných a regionálnych organizáciách združujúcich akreditačné ...
§ 21
Hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)

Na nakladanie s majetkom Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vzťahuje osobitný predpis.12a) ...

(2)

Slovenská národná akreditačná služba je povinná svoj majetok užívať na plnenie povinností ...

(3)

Slovenská národná akreditačná služba hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami podľa ...

(4)

Slovenská národná akreditačná služba nesmie poskytovať úvery alebo pôžičky, uzatvárať zmluvy ...

(5)

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti schválenú ...

§ 22
Rezervný fond
(1)

Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond z kladného výsledku hospodárenia ...

(2)

Rezervný fond sa používa na

a)
úhradu straty z činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
úhradu rozpočtom nezabezpečených bežných potrieb Slovenskej národnej akreditačnej služby vrátane ...
c)
úhradu iných neplánovaných nákladov.
§ 23
Fond investícií a rozvoja
(1)

Slovenská národná akreditačná služba vytvára fond investícií a rozvoja z kladného výsledku ...

(2)

Fond investícií a rozvoja sa používa na

a)
obstaranie hmotného a nehmotného majetku,
b)
získavanie a rozvoj ľudských zdrojov,
c)
inovácie a rozvoj pracovných postupov,
d)
ďalšie aktivity zamerané na investície a rozvoj Slovenskej národnej akreditačnej služby.
§ 24
Výkon kontroly
(1)

Úrad vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a pravidelne monitoruje plnenie povinností ...

(2)

Na účely výkonu kontroly je akreditačný orgán povinný umožniť osobám povereným predsedom ...

(3)

Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú oprávnené vyžadovať od zamestnancov akreditačného ...

(4)

Úrad pri výkone kontroly nesmie zasahovať do posudzovacej a rozhodovacej činnosti akreditačného ...

§ 25
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene vystupuje ako akreditačný orgán alebo akreditovaná osoba,
b)
neinformuje akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie podľa § 6 ods. 2 ...
c)
poruší povinnosť podľa § 17 alebo § 24 ods. 3.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) uloží úrad pokutu do 10 000 eur a podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva úrad.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)

§ 26
Iné správne delikty
(1)

Úrad uloží pokutu

a)
do 100 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá neoprávnene vystupuje ...
b)
do 1 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá neinformuje akreditačný ...
(2)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení ...

(3)

Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Úrad uloží pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím ...

(5)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 27
Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon ...

§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)

Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý bol k 31. decembru 2009 v správe Slovenskej národnej ...

(2)

Rezervný fond Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, sa ...

(3)

Riaditeľ Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, vymenovaný ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenská akreditačná rada a Slovenská národná ...

(5)

Osvedčenia o akreditácii vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou pred 1. januárom 2010 ...

(6)

Konania o akreditácii, ktoré boli začaté a neboli právoplatne skončené do 1. januára 2010, sa ...

(7)

Ak po 1. januári 2010 vznikne dôvod na zmenu osvedčenia o akreditácii vydaného podľa doterajších ...

(8)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom Slovenskej národnej akreditačnej ...

(9)

Práva a povinnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, ...

§ 29
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Konania o akreditácii, zrušení akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, ...

Čl. II

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...

1.

§ 22 až 29 sa vypúšťajú.

2.

V § 32 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

3.

V § 32 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 30 ods. 1 sa slovo „a“ medzi slovami „kvality“ a „posudzovania zhody“ nahrádza čiarkou ...

2.

V § 30 ods. 2 sa slovo „a“ medzi slovami „kvality“ a „posudzovania zhody“ nahrádza čiarkou ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 505/2009 Z. z.

  1.

  ...

  Farebná verzia:

  Monochromatická verzia:

  2.

  ...

  3.

  ...

  Farebná verzia:

  Monochromatická verzia:

  4.

  Vysvetlivky:

  4.1.

  Akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby pozostáva z loga Slovenskej národnej ...

  4.2.

  Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej ...

  4.3.

    CMYK RGB PANT biela 0-0-0-0 255-255-255 trans. white červená 0-100-100-0 208-25-16 1795 C modrá ...

  4.4.

  Pri reprodukcii akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby musí byť zabezpečené, ...

  4.5.

  Povolené je použiť embosované, reliéfne a pečiatkové vyhotovenie loga Slovenskej národnej akreditačnej ...

  4.6.

  Veľkosť loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačnej značky Slovenskej národnej ...

  4.7.

  Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej ...

  4.8.

  Na všetkých dokumentoch musia byť logo Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačná ...

  4.9.

  Použitý podklad alebo okolie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo akreditačnej značky ...

  4.10.

  Minimálna voľná ochranná zóna okolo loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačnej ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 3)  Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 4)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 5)  § 3 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch ...
 • 6)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 7)  Čl. 3 až 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 7a)  § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., § 3 zákona č. 351/2012 ...
 • 8)  Napríklad nariadenie (ES) č. 765/2008, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ...
 • 8a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 9)  § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 12b)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom ...
 • 16)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 17)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 18a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 22)  § 28 Zákonníka práce.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore