Články k predpisu 5/2004

DISKRIMINÁCIA DÚHOVEJ KOMUNITY NA PRACOVISKU

Abstrakt
Téma jednoty v rozmanitosti už dlhodobo rezonuje na rôznych úrovniach diskusných fór. Riešia sa na nich predovšetkým problémy medicínskej, právnej a sociálnej tranzície lesbičiek, gejov, bisexuálnych, transexuálnych, nebinárnych, intersexuálnych a queer osôb, označovaných ako dúhová komunita. Ambíciou tohto príspevku je analýza pracovnoprávnej tranzície tejto dúhovej komunity.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 30


Vydané: 12.09.2022
Autor: doc. JUDr., Mária Nováková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Mária Nováková, PhD.

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV POČAS PANDÉMIE

Abstrakt
Pôsobenie cudzincov v ekonomickom živote predstavuje v súčasnosti aktuálnu tému všetkých hospodársky rozvinutých krajín. Avšak v čase pandémie koronavírusu sa posudzovanie podmienok obsadenia voľného miesta cudzincom sprísnilo a omnoho častejšie dochádza k nevydávaniu súhlasných stanovísk úradom práce najmä pri nízko kvalifikovaných pozíciách.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 23b


Vydané: 22.04.2021
Autor: Mgr., Michal Bučko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Bučko

SOCIÁLNY PODNIK AKO PROSTRIEDOK SOCIÁLNEJ INKLÚZIE OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM[1]

Abstrakt
Autorka sa vo svojom príspevku venuje sociálnej inklúzii osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich zamestnávania v rámci sociálneho podniku. Vzhľadom na to, že legislatíva upravujúca oblasť sociálneho podnikania je na Slovensku relatívne nová, príspevok poskytne základný prehľad v danej problematike. Príspevok bude zameraný najmä na podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku a s tým spojenými problémami v praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
chránená dielňa
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 55


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Silvia Beňová

ÚLOHA ŠTÁTU PRI PODPORE ZAMESTNÁVANIA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Abstrakt
Príspevok bude zameraný na úlohu štátu pri podpore zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím aj vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Autor sa bude venovať problematike povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a otázkam zriadenia chránenej dielne a chráneného pracoviska.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 55, 55a, 55b, 55c, 56, 56a, 57, 57a, 58, 59, 60, 61


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Eva Ladiverová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Eva Ladiverová

OCHRANA OSȎB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA1

Abstrakt
Zdravotne znevýhodnené osoby sú z pohľadu pracovného práva považované za osobitnú kategóriu zamestnancov. Predložený príspevok sa venuje ich postaveniu v kontexte medzinárodného a európskeho práva - prijatých dohovorov, programov na podporu zamestnávania tejto kategórie zamestnancov, ako aj práv a povinností účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Jeho cieľom je poukázať na silné a slabé stránky existujúcej právnej úpravy a na ich potenciálne budúce dôsledky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 11, 63


Vydané: 23.06.2020
Autor: PhDr. Mgr., Barbara Pavlíková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora PhDr. Mgr., Barbara Pavlíková, PhD.

Krízové opatrenia COVID-19 v oblasti pracovného práva a výber opaterení vo finančnej oblasti

Abstrakt
Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti. Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík športu, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktoré významnejšie zahrnú do pomocných opatrení aj dotknuté subjekty v oblasti športu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
aktívne opatrenia na trhu práce
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 53b, 53d, 53e, 54, 32, 33, 34, 35, 35a, 35b, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 50b, 50j, 50k, 51, 52, 52a, 53, 53a


Vydané: 13.04.2020
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora

ŠTATÚT ŠTUDENTA NA UCELY UZATVORENIA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV [1]

Abstrakt
Autor sa v príspevku venuje skúmaniu možných interpretačných prístupov k pojmu „ štatút študenta “, ktorý v rámci právnej úpravy dohody o brigádnickej práci študentov používa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Z hľadiska vymedzenia štatútu študenta sa autor koncentruje na prechodné obdobia medzi skončením štúdia na strednej škole a zápisom na štúdium na vysokej škole, ako aj medzi skončením vysokoškolského štúdia prvého (eventuálne druhého) stupňa a zápisom na vysokoškolské štúdium druhého (tretieho) stupňa, ktoré sa v teórii i v praxi ukázali ako problematické.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sústavná príprava na povolanie
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 10
5/2004 paragrafy: 35


Vydané: 30.10.2019
Autor: Mgr., Ivan Kundrát, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ivan Kundrát, PhD.

Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca. Dočasná pracovná neschopnosť

Abstrakt
Príspevok s názvom Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca a s podnázvom Dočasná pracovná neschopnosť má za cieľ poskytnúť pohľad na právnu úpravu sociálneho zabezpečenia zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz. V prvej časti sa zaoberá ústavným zakotvením sociálneho zabezpečenia počas dočasnej pracovnej neschopnosti ako súčasti ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Druhá časť predstavuje zhrnutie zákonnej úpravy peňažných plnení poskytovaných počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Tretia časť príspevku analyzuje medzinárodné dohovory o sociálnom zabezpečení zamestnancov počas choroby a konfrontuje s nimi slovenskú právnu úpravu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
dočasná pracovná neschopnosť
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 20b
462/2003 paragrafy: 4


Vydané: 24.10.2018
Autor: Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.

„Osoba so zdravotným postihnutím “ hra s pojmami v práve

Abstrakt
Zdravotné postihnutie osoby môže výrazným spôsobom ovplyvňovať nielen jej súkromný, ale aj pracovný život. Z uvedených dôvodov sa im zo strany štátu poskytuje zvýšená ochrana. Právne predpisy slovenskej republiky v tejto oblasti však nie sú dokonalé. Prezentovaný príspevok poukazuje na rôzne definíäe osoby so zdravotným postihnutím, ako aj na možnéprakticképroblémy, ktoré takáto odlišnosť môže spôsobiť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
občan so zdravotným postihnutím
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 9, 63


Vydané: 24.10.2018
Autor: Mgr., Michal Sokol
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Sokol

Pracovné podmienky a podmienky práce zamestnancov so zdravotným postihnutím

Abstrakt
Pracovné podmienky a podmienky práce sú jedným z hlavných faktorov, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na zamestnanca. Jednou zo základných zásad pracovného práva je ochrana zamestnanca, obzvlášť zamestnanca so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza niekoľkých predpisov pracovného práva a zhodnotenie ich používania v reálnych pracovnoprávnych výťahoch. V našom príspevku opisujeme niektoré ypracovnýchpodmienok zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Tiež uvádzame niektoré zpodmienok práce, ktoré sú ustanovené v predpisoch pracovného práva. Cieľom prvej kcpitoly je definovať pojem „zamestnanec so zdravotným postihnutím “ v rámä slovenskej terminológie a tiež v terminológii Európskej únie. V druhej kapitole opisujeme pojem „pracovnépodmienky “ a uvádzame ich príklady v pracovnoprávnych vzťahoch. Obsahom tretej kcpitolyje definíciapojmu „podmienky práce“ a ich prejavy v životoch osôb so zdravotným postihnutím.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 8


Vydané: 24.10.2018
Autor: Aneta Jánošíková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Aneta Jánošíková

Právo na prístup k zamestnaniu v hľadáčiku zdravotne postihnutej osoby

Abstrakt
Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá teoretickou analýzou práva na prístup k zamestnaniu so zreteľom na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Príspevok ucelene predstavuje zložky práva na prístup k zamestnaniu a metódy in- gerencie štátu doň. V neposlednom rade autor analyzuje vybranéprostriedky podpory Zamestnávania občanov so zdravotným postihnutímpodľa zákona o službách zamestnanosti zpohľadu platného práva s pripojením návrhov na modifikáäu právnej úpravy de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 63, 64


Vydané: 24.10.2018
Autor: JUDr., Lukáš Tomáš
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lukáš Tomáš

PRÁVO NA PRIMERANÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENIE PRI NESPÔSOBILOSTI NA PRÁCU A JEHO REALIZÁCIA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá ústavným zakotvením práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Podrobnejšie skúma sociálne zabezpečenie v období tehotenstva a materstva prostredníctvom dávky materské zo systému sociálneho poistenia. Príspevok hodnotí slovenskú právnu úpravu materského vzhľadom na základné minimálne štandardy ustanovené medzinárodnými dohovormi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
dočasná pracovná neschopnosť
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 20b
462/2003 paragrafy: 4


Vydané: 26.08.2018
Autor: Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.

MEDZINÁRODNOPRÁVNY KONTEXT PRÁVA NA PRÁCU

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá obsahom práva na prácu, ktoré je na záver vyjadrené v grafickej podobe.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
právo na prístup k zamestnaniu
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 14


Vydané: 28.01.2018
Autor: JUDr., Andrej Poruban, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Andrej Poruban, PhD.

PRÁVA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V KONTEXTE ÚSTAVNÉHO A PRACOVNÉHO PRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Príspevok analyzuje súčasnú právnu úpravu práv osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska ústavného práva a pracovného práva Slovenskej republiky. Autor ďalej analyzuje vybranú problematiku v oblasti pracovno-právnych vzťahov u zdravotne postihnutých osôb i s poukazom na aplikáciu článku 27 medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
občan so zdravotným postihnutím
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 9, 63


Vydané: 29.08.2016
Autor: JUDr., Jana Neuschl
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jana Neuschl

Služby zamestnanosti zamerané na znevýhodnenú skupinu uchádzačov o zamestnanie – osoby nad 50 rokov

Abstrakt
V posledný rokoch sme zaznamenali zvýšený záujem o demografické zmeny, ktoré nastávajú v našej spoločnosti. Tieto zmeny sa týkajú starnutia ľudskej populácie a sú determinované klesajúcou pôrodnosťou a rastúcou dlhovekosťou obyvateľstva. To sa zvýraznilo najmä po nástupe a rozvoji modernizačnej doby. Počas uplynulých 50 – tich rokov aj populácia Slovenska zaznamenala poznačenie zmenami súvisiacimi s početným aj proporcionálnym nárastom zastúpenia seniorov. (1) Priemerný vek populácie vzrástol a priemerný vek človeka sa predĺžil o dvadsať rokov. Podiel seniorov sa zdvojnásobil, čo má značný vplyv na jednej strane na štruktúru obyvateľstva na druhej strane aj na zloženie trhu práce a ekonomiku krajiny a jej hospodársku prosperitu. (2)

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 8


Vydané: 25.05.2015
Autor: Mgr., Barbora Mrúzová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Barbora Mrúzová

Môže byť spoločník alebo konateľ s.r.o. zaradený do evidencie na úrade práce?

Abstrakt
Ste konateľom alebo spoločníkom pasívnej eseročky, z ktorej nepoberáte žiaden príjem a máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie? V takom prípade so zaradením do evidencie na úrade práce automaticky nepočítajte, nakoľko skutočnosť, že spoločnosť neprodukuje žiaden zisk je bez právneho významu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
uchádzač o zamestnanie
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 6


Vydané: 13.05.2015
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

Úprava inštitútu predzmluvných vzťahov de lege lata a odporúčania de lege ferenda s dôrazom na osoby so zdravotným postihnutím

Abstrakt
Pracovné podmienky osôb so zdravotným postihnutím sú v základnom kódexe pracovného práva, v Zákonníku práce, upravené len okrajovo. Pracovné podmienky tejto skupiny zamestnancov sú bližšie upravené v zákone o službách zamestnanosti. Podmienky v chránených dielňach a pracoviskách sú prispôsobené zdravotnému stavu zamestnancov, aby mohli získavať potrebnú kvalifikáciu a aby im práca bola čo najviac uľahčená. Zákonník práce deklaruje, že zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky, ktoré sa týkajú starostlivosti o týchto zamestnancov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
chránená dielňa a chránené pracovisko
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 55


Vydané: 28.04.2015
Autor: Mgr., Lucia Grajcárová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Lucia Grajcárová

Ingerencia úradu práce pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím a inštitút odchodného

Abstrakt
Stabilita v pracovnoprávnych vzťahoch je nie len celospoločenským záujmom, ale v prvom rade je v centre záujmu pracovníkov. Predstavuje vyjadrenie ústavného práva na prácu. Určité špecifikum pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím je obsiahnuté aj v rámci skončenia pracovného pomeru. S osobou so zdravotným postihnutím, môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou len so súhlasom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, v obvode ktorého má sídlo. Ustanovenie Zákonníka práce, teda § 66, ktorý túto skutočnosť deklaruje, je v súlade s §13 ods. 1 písm. e tretí bod zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Poskytuje to takejto osobe zvýšenú právnu ochranu. Vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím to môžeme nazvať tzv. pozitívnym opatrením. Ide o opatrenie, ktoré má pomôcť prekonať znevýhodnenie. To znamená, že osôb bez zdravotného postihnutia sa táto skutočnosť nedotkne ani v negatívnom ani v pozitívnom zmysle.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy:


Vydané: 28.04.2015
Autor: Mgr., Lucia Grajcárová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Lucia Grajcárová

ODVODENÉ PRÁVA MIGRUJÚCEHO PRACOVNÍKA V PRIESTOROCH EÚ

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je stručne zhodnotiť právny stav na základe ktorého si môže migrujúci zamestnanec čerpať nárokové dávky z verejných zdrojov a spôsob určovania legislatívy pri poskytovaní vecných dávok. Právo na voľný pohyb zamestnancov zakotvuje článok 45 ZFEÚ, a zahrňuje právo na voľný prístup k zamestnaniu, právo na voľný pohyb pri výkone zamestnania, právo na zotrvanie na území členského štátu EÚ po skončení zamestnania, právo na zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, právo na vzájomné uznávanie diplomov. Migráciu za prácou vždy sprevádzali spoločenské dôsledky týkajúce sa zlepšenia postavenia jednotlivca v konkrétnom členskom štáte a jeho zabezpečenia nielen hmotného v podobe odmeny za vykonanú prácu, ale aj nároku na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie, pre ktoré sa používa jednotný pojem d vka. Popri ekonomických právach sa po celý čas tiahnu s migrujúcim zamestnancom sociálne práva, ktoré sú priamo určené a súvisia s existenciou jednotlivca ako bytosti, ktorá má svoje potreby a ich zachovávanie je výrazom nielen humánnosti, ale samozrejme aj zvyšovanie ekonomických výsledkov. Priekopníkom v tomto smere sa stalo dnes už neplatné Nariadenie RADY EHS č. 1408/72 a č.574/72. Nariadenia RADY EHS č. 1408/72 a č.574/72 vychádzali z čl.125 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“) - „Zdravotníctvo“,, na základe ktorého sa má pri stanovení a uskutočňovaní politiky a činnosti Európskeho spoločenstva zabezpečiť vysoká úroveň ochrany zdravia, ale zároveň zmluva garantuje , že činnosť Spoločenstva v oblasti zdravotníctva plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Neskôr tieto nariadenia boli nahradené nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, ktoré do istej miery obmedzili odvodené sociálne práva pre rodinných o príslušníkov z tretích krajín, ktoré značne odčerpávali verejné zdroje členských štátov určené na sociálnu politiku. V októbri 2013 vojde do platnosti transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“), ktorá sa bude dotýkať všetkých zdravotníckych zákonov. Smernica je spolu s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009 právnym nástrojom upravujúcim práva a povinnosti migrujúcich osôb zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Transpozícia tejto smernice otvára novodobé možnosti a to po využiť čerpanie zdravotnej starostlivosti v iných členských krajinách EÚ bez súhlasu zdravotnej poisťovne. Bude to prvá ukážka fungovania služby poskytovania zdravotnej starostlivosti na merateľných a trhových pravidlách. Zavedie sa voľnosť poistenca verejného zdravotného poistenia členských krajín EÚ vybrať si poskytovateľa špeciálnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti bez zbytočnej administratívnej byrokracie. Cena poskytnutej zdravotnej starostlivosti bude musieť byť nediskriminačná vo vzťahu k zahraničným pacientom a členský štát EÚ musí vytvoriť transparentný mechanizmus na výpočet nákladov za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Vytvára sa teda priestor nie len na uplatňovanie odvodených práv migrujúceho pracovníka podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, ale aj využite možnosti tejto transpozície jednak vo vzťahu k pacientovi a jeho možnosti voľného pohybu za službou, ale zároveň sa otvára ponuka týchto služieb najmä v prihraničných regiónov, kde nie je problém vzdialenosť a jazyková bariéra.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
právo na prístup k zamestnaniu
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 14


Vydané: 12.10.2013
Autor: JUDr., Katarína Belešová, MPH.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Belešová, MPH.

REGIONALIZÁCIA A PRACOVNÉ PRÁVO (EURÓPA, PRÁVO A PRAX)

Abstrakt
Protichodné procesy globalizácie/europeizácie a regionalizácie zasahujú i do právnych systémov jednotlivých národných štátov, vrátane pracovného práva na medzinárodnej/európskej i na vnútroštátnej úrovni. Teritoriálna pôsobnosť právneho odvetvia stále častejšie pôsobí v prostredí výraznej diferenciácie sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci regiónov, a s tým spojenej diverzifikácie aj negatívnych sociálnych javov, najmä chudoby, nezamestnanosti a sociálnej stratifikácie. V príspevku sa skúmajú pracovnoprávne aspekty regionálnych trhov práce, politík zamestnanosti a politík na trhu práce.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
účastník právneho vzťahu
Priradené k predpisu:
5/2004 paragrafy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Vydané: 11.10.2013
Autor: doc. JUDr., Milena Barinková, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Milena Barinková, CSc.
MENU
Hore