Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 47/1991 účinný od 01.03.1991

Platnosť od: 01.02.1991
Účinnosť od: 01.03.1991
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, Všeobecné súdnictvo, Osobné práva, Advokácia, Súdne preskúmavanie rozhodnutí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 47/1991 účinný od 01.03.1991
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 47/1991 s účinnosťou od 01.03.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 1 včítane nadpisu znie:

„§ 1 Účel zákona (1) Účelom zákona je zrušiť odsudzujúce súdne rozhodnutia za činy, ktoré ...

2.

§ 2 ods. 1 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) podľa § 153, 155, 156 a 157 zákonného článku V trestného zákona o zločinoch a prečinoch ...

3.

§ 2 ods. 2 znie:

„(2) Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je odsúdený zúčastnený na rehabilitácii, urobí ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

5.

§ 3 ods. 1 znie:

„(1) Proti rozhodnutiu podľa § 2 ods. 2 môže prokurátor v lehote 60 dní odo dňa jeho oznámenia ...

6.

V § 4 písm. c) znie:

„c) podľa prvej hlavy a druhej hlavy prvého oddielu osobitnej časti zákona č. 86/1950 Zb. v znení ...

7.

§ 4 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
podľa druhého oddielu zákona č. 19/1855 r. z.“.

8.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „druha“ vkladajú slová „alebo na návrh osoby, ktorej práva alebo ...

9.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odsúdený musí mať obhajcu aj vtedy, ak nie je známy jeho pobyt. Obhajca má rovnaké práva ...

10.

V § 15 ods. 1 sa na záver pripája táto veta:

„Pri hlavnom pojednávaní sa ustanovenie § 11 použije obdobne.“.

11.

V § 19 ods. 1 sa za slová „v osobitnom predpise“ dopĺňa odkaz „1)“, ktorý znie:

„1) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ČSR č. 66/1980 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma ...

12.

V § 22 sa za slová „zistil ako dôvodný“ vkladajú slová „alebo ktorý sa zúčastňuje na ...

13.

V § 23 ods. 1 písm. c) znie:

„c) náhradu trov trestného konania vo výške 200 Kčs, výkonu väzby vo výške 600 Kčs za každý ...

14.

§ 23 ods. 3 znie:

„(3) Odškodnenie v plnom rozsahu sa poskytuje len vtedy, ak bolo odsudzujúce súdne rozhodnutie ...

15.

§ 24 ods. 1 znie:

„(1) Pri uplatňovaní nárokov podľa § 23, 26 a 27 sa postupuje podľa zákona č. 58/1969 Zb. ...

16.

§ 25 ods. 7 znie:

„(7) Poškodený môže žiadať, aby sa mu namiesto nárokov vyplývajúcich z ustanovení predchádzajúcich ...

17.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 6 a 7 sa použijú obdobne pre úpravu výšky dôchodkov, z ktorej ...

18.

§ 26 znie:

„§ 26 Právo žiadať odškodnenie prechádza na dedičov poškodeného, pokiaľ sú nimi deti, manžel, ...

19.

§ 27 znie:

„§ 27 Ak došlo k rehabilitácii poškodeného, na ktorom sa vykonal trest smrti alebo ktorý zomrel ...

20.

V § 30 ods. 2 sa na záver ustanovenia pripája text tohto znenia: „Tomuto postupu nebráni skutočnosť, ...

21.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Pre odškodnenie sa použije obdobne ustanovenie šiesteho oddielu tohto zákona.“.

22.

V § 33 ods. 2 sa za slová „zbavených osobnej slobody“ vkladajú slová „alebo majetku“.

23.

§ 34 znie:

„§ 34 Ustanovenia šiesteho oddielu tohto zákona sa primerane použijú aj v prípadoch, keď vo ...

Čl. II

(1)

Plnenia podľa § 27 zákona č. 119/1990 Zb., ktoré už boli vyplatené, sa započítajú na jednorazovú ...

(2)

Odškodnenia vyplatené z rovnakých dôvodov podľa iných predpisov sa započítajú na odškodnenia ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 2)  § 24 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore