Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 466/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 466/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 466/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č.150/2022 Z. z., zákona č. 338/2022 Z. z. a zákona č. 398/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a
Účasť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže vstúpiť do začatého konania o

a)
spôsobilosti na právne úkony,

b)
prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,

c)
ustanovení opatrovníka.“.

2.
V § 56 sa slová „prokurátorovi.“ nahrádzajú slovami „prokurátorovi a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
3.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65a
Odvolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím
(1)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže podať odvolanie, ak vstúpil do konania podľa § 13a alebo ak bol súdom pribratý postupom podľa § 12 ods. 2 do konania uvedeného v § 13a.

(2)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže do konania vstúpiť aj po vydaní rozhodnutia súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.“.

4.
Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠75a
Žaloba na obnovu konania podaná komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže podať žalobu na obnovu konania, ak vstúpil do konania podľa § 13a alebo ak bol súdom pribratý postupom podľa § 12 ods. 2 do konania uvedeného v § 13a.“.

5.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠77a
Dovolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže podať dovolanie, ak vstúpil do konania podľa § 13a alebo ak bol súdom pribratý postupom podľa § 12 ods. 2 do konania uvedeného v § 13a.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore