Články k predpisu 461/2003

KONTROLNÝ MECHANIZMUS OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Abstrakt
Ochrana osobných údajov naberá na dôležitosti a pozornosti najmä v posledných rokoch. Je to dané viacerými faktormi, predovšetkým prijatím Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na úrovni Európskej únie, ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ale aj narastajúcim počtom prípadov porušení tohto práva najmä v online priestore. Európsky súd pre ľudské práva prostredníctvom svojej rozhodovacej činnosti reaguje na vý- zvy, ktoré so sebou prináša porušenie práva na ochranu osobných údajov. V Slo- venskej republike má túto úlohu viacero inštitúcii, no na vrchole ochrany stojí Ústavný súd SR. Tento príspevok sa venuje rozhodovacej činnosti a kontrolnému mechanizmu Ústavného súdu SR v súvislosti so základným právom na ochranu osobných údajov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 170, 171


Vydané: 01.12.2022
Autor: doc. Ing., Cecília Olexová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. Ing., Cecília Olexová, PhD.

PRÁVNO-TEORETICKÉ ASPEKTY OCHRANY ZAMESTNANCOV PRED PRACOVNÝMI ÚRAZMI A CHOROBAMI Z POVOLANIA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá právno-teoretickým aspektami ochrany zamestnancov v rámci zodpovednosti za pracovné úrazy a choroby z povolania. Základným cieľom je analýza právneho stavu de lege lata vprepojení sproblémami aplikačnej praxe. Predmetom príspevku je tak pracovnoprávna ochrana, ako aj ochrana vyplývajúca z príslušných predpisov práva sociálneho zabezpečenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
pracovný úraz
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 8


Relevancia k §
100%
choroba z povolania
Priradené k predpisu:
311/2001 paragrafy: 195
461/2003 paragrafy: 8


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Juraj Hamuľák, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Hamuľák, PhD.

OTEC V MODERNEJ SPOLOČNOSTI AKO ROVNOPRÁVNY SUBJEKT RODINNÉHO ŽIVOTA

Abstrakt
Obsahom tohto príspevku je osobitná právna úprava pracovnoprávnych vzťahov mužov v spojitosti s ich rodinným statusom „otec“. Hovoríme o tzv. pozitívnej diskriminácii mužov. Zaoberá sa tiež Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorá dala právny základ nielen pojmu otcovská dovolenka. Jej transponovaním do slovenského právneho poriadku má dôjsť k naplneniu hlavného účelu jej vytvorenia, a to k posilneniu rovnosti žien a mužov v členských štátoch EÚ. 21. storočie prináša so sebou veľké výzvy. Ako sa v súčasnosti otvárajú dvere ženám s pracovnými príležitosťami, rovnako sa otvárajú dvere pre mužov v rámci väčšej deľby práce v rodinnom živote. Cieľom je upriamiť pozornosť na blížiacu sa novelizáciu Zákonníka práce, nové pracovnoprávne inštitúty a príspevky sociálneho zabezpečenia, ktoré v nadväznosti na schválenú smernicu aj prinesie. V neposlednom rade poukážeme aj na vnímanie mužov ako rovnoprávnych subjektov rodinného života v porovnaní so ženami prostredníctvom autorkou vykonaného prieskumu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
podmienky nároku na materské
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 48, 49, 49a, 50, 51


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Nikola Bezáková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Nikola Bezáková

Možnosti výkonu trestu povinnej práce osobami so zdravotným (duševným) postihnutím – pracovnoprávny pohľad[1][2]

Abstrakt
Alternatívny trest povinnej práce ako jeden z prejavov restoratívnej justície a trestania je inštitútom, ktorému je v právnej vede (najmä z pohľadu trestného práva) venovaný pomerne značný priestor. Ambíciou tohto príspevku je preskúmať trest povinnej práce z pracovno - právneho pohľadu, pričom neopomíname jednotlivé aplikačné problémy s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov a možnosti zefektívnenia jeho výkonu za pomoci umelej inteligencie a moderných informačných systémov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 71


Vydané: 31.12.2021
Autor: JUDr., Ľuboš Dobrovič, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ľuboš Dobrovič, PhD.

Sociálna ochrana zamestnanca v digitálnej dobe[1]

Abstrakt
V súčasnom období nastáva rozmach výkonu závislej práce v nových formách prostredníctvom informačných a digitálnych technológií, čo si v dôsledku zaistenia primeranej úrovne sociálnej ochrany vyžaduje zmenu prístupov v pracovnoprávnej oblasti ako aj v oblasti systémov sociálnej ochrany založených príspevkovom základe. Vecným zámerom príspevku je načrtnúť rozsah pripravenosti a zmien potrebných na zaistenie uvedenej sociálnej ochrany pre zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe digitálnych platforiem, a to na báze porovnania úrovne participácie „klasického zamestnanca“ a osoby vykonávajúcej závislú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konateľa (aj spoločníka) spoločnosti s ručením obmedzením. Uvedené formy výkonu pracovnej činnosti totiž do značnej miery reprezentujú špecifické črty činnosti zamestnanca pracujúceho prostredníctvom informačných a digitálnych technológií a sú predobrazom problémov, s ktorými sa bude musieť vysporiadať zákonodarca a súčasne zachovať základné funkcie príspevkových systémov sociálnej ochrany. S podobnou legislatívnou činnosťou s dopadom na systémové nastavenie poistných systémov má už slovenský zákonodarca skúsenosť, ktorou bolo definičné prepojenie poistnej kategórie zamestnanca na daňovú klasifikáciu príjmov zo závislej činnosti, ktorá dokázala vyvolať kontroverzie v nastavení a funkciách sociálnopoisťovacieho právneho vzťahu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zárobková činnosť
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 3


Vydané: 03.12.2021
Autor: doc. JUDr., Miloš Lacko, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Miloš Lacko, PhD.

PRÁVO NA VYJADRENIE SA K PODKLADU ROZHODNUTIA V ČASE PANDÉMIE COVID-19[1]

Abstrakt
Článok sa zaoberá právom na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia v čase pandémie COVID-19 a možnosťami zabezpečenia tohto práva. Analyzuje danú tému z pohľadu právnej teórie ako aj právnej praxe, pričom ako možné riešenie uvádza možnosť digitalizácie administratívneho spisu správneho konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
podklad rozhodnutia
Priradené k predpisu:
71/1967 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60a, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
461/2003 paragrafy: 195


Vydané: 22.04.2021
Autor: doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.

OŠETROVNÉ – PEŇAŽNÝ NÁSTROJ SKVALITŇUJÚCI ŽIVOT RODINY[1]

Abstrakt
Príspevok sa venuje problematike ošetrovného ako dávky nemocenského poistenia zhľadiska legislatívnych úprav počas núdzového stavu. Poukazuje na pozitíva a negatíva legislatívnych úprav vo vzťahu ku skvalitňovaniu života rodiny.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vznik a zánik nároku na ošetrovné
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 42, 43, 44


Vydané: 22.04.2021
Autor: Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.

SOCIÁLNE POISTENIE ŠTUDENTA Z HĽADISKA ZMLUVNEJ VOĽNOSTI

Abstrakt
Osobitný význam v práve sociálneho zabezpečenia majú právne vzťahy sociálneho poistenia. V rámci týchto vzťahov je poistenec zabezpečený dávkami pri existencii štátom uznaných nepriaznivých sociálnych situácií. Príspevok rieši postavenie študenta v sociálnom poistení, jednak z hľadiska nezaopatrenosti die- ťaťa, ako aj jeho účasť v rámci povinného a dobrovoľného sociálneho poistenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nezaopatrené dieťa
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 254, 9


Vydané: 01.10.2020
Autor: Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.

VYUŽITEĽNOSŤ DÔKAZOV PRODUKOVANÝCH V TRESTNOM KONANÍ V SÚVISIACICH SPRÁVNYCH KONANIACH

Abstrakt
Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
dokazovanie
Priradené k predpisu:
71/1967 paragrafy: 34
461/2003 paragrafy: 196


Vydané: 30.08.2020
Autor: doc. JUDr., Peter Molitoris, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Molitoris, PhD.

Psychické poruchy ako choroby z povolania

Abstrakt
Choroby z povolania sú najvážnejším následkom negatívneho vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Vymedzením jednotlivých chorôb z povolania v právnych predpisoch má zákonodarca v úmysle chrániť zdravie zamestnancov v čo najväčšej možnej miere. V tomto príspevku sa autorka zameriava na právnu úpravu chorôb z povolania v právnom poriadku Slovenskej republiky a zároveň má v úmysle poukázať na jej nedostatky, ktoré spočívajú najmä v dlhodobom podceňovaní psychických chorôb a v nemožnosti posudzovať ich ako choroby z povolania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
choroba z povolania
Priradené k predpisu:
311/2001 paragrafy: 195
461/2003 paragrafy: 8


Vydané: 08.07.2020
Autor: Mgr., Katarína Skolodová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Katarína Skolodová

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ČASE PANDÉMIE

Abstrakt
Autorka v príspevku približuje platnú právnu úpravu počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 prijatú a účinnú od marca 2020. Zároveň poukazuje na význam práva sociálneho zabezpečenia ako jadra sociálnej politiky v Slovenskej republike a jeho základného poistného systému, bez ktorého nie je možná reálna existencia sociálnej ochrany obyvateľstva ani v 21. storočí.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vznik a zánik nároku na ošetrovné
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 42, 43, 44


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Zuzana Macková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Macková, PhD.

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ V INTENCIÁCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN

Abstrakt
Náhradné výživné je inštitút, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje výživa nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má na náhradné výživné nárok. Zákon o rodine problematiku náhradného výživného upravuje len okrajovo a odkazuje na osobitný predpis. Týmto predpisom je zákon o náhradnom výživnom, ktorý prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami účinnými od januára 2020, a to najmä v otázke poskytovania a vymáhania náhradného výživného. Príspevok je zameraný na jednotlivé zmeny v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nezaopatrené dieťa
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 254, 9


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Veronika Bačíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Bačíková

K pokriveným prejavom formovania právneho štátu

Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 122


Vydané: 09.04.2020
Autor: JUDr., Marián Ševčík, CSc.
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Ševčík, CSc.

KVALIFIKOVANÉ ZASTUPOVANIE DAŇOVÝCH SUBJEKTOV PRI SPRÁVE DANÍ – PREDPOKLADY A REALITA1

Abstrakt
Autor v príspevku posudzuje rôzne možnosti zastupovania daňových subjektov daných platným a účinným znením zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle sa autor zaoberá posudzovaním a špecifikovaním rôznych okruhov osôb, u ktorých je predpoklad kvalifikovaného výkonu zastupovania a hájenia práv a právom chránených záujmov daňových subjektov pri realizácii správy daní, ato zhľadiska zákonného apraktického. Vtomto zmysle možno hovoriť najmä o advokátovi a daňovom poradcovi. Následne skúma predpokladané rozdiely vznikajúce medzi týmito skupinami osôb s ohľadom na výkon ich činnosti a obsahové zameranie týchto činností, príslušnosti ku organizáciám združujúcich ich pôsobenie a vzhľadom na ich predpokladané dosiahnuté vzdelanie a prax v oblasti práva a ekonómie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zastupovanie
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 9
461/2003 paragrafy: 175, 176, 177, 178, 179, 180


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Adrián Popovič, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adrián Popovič, PhD.

VECNÁ ŠKODA A(LEBO) ŠKODA NA VECI V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Abstrakt
Príspevok sa stručne zaoberá pojmom vecnej škody predovšetkým v prípadoch pracovných úrazov a chorôb z povolaní. Zameriava sa súdny výklad pojmu, ktorý je odlišný od jazykového.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 13
100/1988 paragrafy: 7


Vydané: 30.10.2019
Autor: JUDr., Andrej Poruban, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Andrej Poruban, PhD.

TERMINOLOGICKÁ VARIABILITA POSUDZOVANIA OTÁZOK ZDRAVOTNÉHO ZNEVÝHODNENIA VO VEREJNEJ SPRÁVE

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na terminologickú rozmanitosť, ktorú možno zaznamenať v slovenskom právnom poriadku v spojení s definovaním zdravotne hendikepovaných osôb predovšetkým v sociálno zabezpečovacích vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch. Autor poukazuje na relatívnu zložitosť v pojmovom vymedzovaní týchto osôb, čo v praxi nenapomáha k ich ochrane a integrácii do spoločnosti, ba priam môže pôsobiť až mätúco a v konečnom dôsledku kontraproduktívne.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
nárok na invalidný dôchodok
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 70


Vydané: 30.10.2019
Autor: Mgr. PhDr., Rastislav Král
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr. PhDr., Rastislav Král

ŠTATÚT ŠTUDENTA NA UCELY UZATVORENIA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV [1]

Abstrakt
Autor sa v príspevku venuje skúmaniu možných interpretačných prístupov k pojmu „ štatút študenta “, ktorý v rámci právnej úpravy dohody o brigádnickej práci študentov používa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Z hľadiska vymedzenia štatútu študenta sa autor koncentruje na prechodné obdobia medzi skončením štúdia na strednej škole a zápisom na štúdium na vysokej škole, ako aj medzi skončením vysokoškolského štúdia prvého (eventuálne druhého) stupňa a zápisom na vysokoškolské štúdium druhého (tretieho) stupňa, ktoré sa v teórii i v praxi ukázali ako problematické.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sústavná príprava na povolanie
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 10
5/2004 paragrafy: 35


Vydané: 30.10.2019
Autor: Mgr., Ivan Kundrát, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ivan Kundrát, PhD.

NIEKTORÉ ASPEKTY OŠETROVNÉHO V KONTEXTE PRIPRAVOVANÝCH ZMIEN

Abstrakt
Ošetrovné predstavuje jednu zo základných nemocenských dávok, a hoci si nárok na ňu ročne uplatňuje veľa poistencov, táto dávka je bohužiaľ častokrát i zneužívaná. Cieľom príspevku je poukázať na aplikačné problémy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s navrhovanou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o predĺženie doby, počas ktorej je ošetrovné poskytované. V súvislosti s návrhmi de lege ferenda tiež vyvstáva otázka rozšírenia okruhu osôb, ktorým by mohol vzniknúť nárok na ošetrovné.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vznik a zánik nároku na ošetrovné
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 42, 43, 44


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Monika Miháliková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Monika Miháliková

CHARAKTERISTIKA A ROZBOR VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONNÍKA PRÁCE

Abstrakt
V systéme pomoci mladým rodinám zohráva dávka z nemocenského poistenia, materské, veľmi dôležitú úlohu. Počnúc rokom 2011 patrí v Slovenskej republike právo poberať materské aj otcovi dieťatá, pričom túto možnosť využíva tisíce otcov ročne. Autorka príspevku rozpracovala základné podmienky, ktoré musí otec dieťaťa spĺňať za účelom poberania dávky. Autorka tiež spracovala zmenu legislatívy v oblasti starostlivosti o rodinu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
podmienky nároku na materské
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 48, 49, 49a, 50, 51


Vydané: 05.09.2019
Autor: JUDr., Lenka Freel, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lenka Freel, PhD.

PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU POZOSTALÝM A INÝM OSOBÁM

Abstrakt
Zákon o rodine upravuje rôzne druhy výživného a foriem jeho poskytovania. Návrh nového Občianskeho zákonníka prichádza s ustanovením, v zmysle ktorého určuje ďalší subjekt povinný poskytovať príspevok na výživné. Týmto subjektom je škodca, ktorý je v prípade, že došlo k usmrteniu osoby povinnej poskytovať výživné zodpovedný za pohľadávky pozostalých voči zomrelému týkajúce sa platenia výživného. V príspevku sa venujeme forme a výške príspevku na výživu pre pozostalých v súčasnosti platnom Občianskom zákonníku a zneniu v navrhovanej novele Občianskeho zákonníka.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu
Priradené k predpisu:
461/2003 paragrafy: 92


Vydané: 05.09.2019
Autor: JUDr., Veronika Bačíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Bačíková
MENU
Hore