Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70728
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 17.11.2010
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD9 DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 434/2010 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 464/2019


§ 2
Účel poskytnutia dotácií

(1)
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku2) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely:
a)
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
b)
kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c)
sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl,
d)
aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola,2a) medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť,
e)
podpora miestnej a regionálnej kultúry,
f)
obnova knižníc a knižničného fondu.
(2)
Na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl sa využívajú kultúrne poukazy. Kultúrny poukaz vydáva ministerstvo pre konkrétneho žiaka základnej školy, konkrétneho žiaka strednej školy, konkrétneho pedagogického zamestnanca základnej školy alebo konkrétneho pedagogického zamestnanca strednej školy a predstavuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt pre tohto žiaka alebo pedagogického zamestnanca.
(3)
Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)
(6)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
zobraziť paragraf
§ 3
Podmienky a rozsah poskytnutia dotácií

(1)
Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „žiadateľ“) môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
b)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky,5)
c)
vyšší územný celok alebo obec,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e)
občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,6)
f)
nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,7)
g)
záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,8)
h)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,9)
i)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,10)
j)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky10a) alebo verejná výskumná inštitúcia,10b)
k)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,11)
l)
Matica slovenská,12)
m)
právnická osoba podľa osobitného predpisu.12a)
(2)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,13) a ak
a)
má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu; to neplatí, ak sa dotácia poskytuje žiadateľovi na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c),
b)
poskytuje súčinnosť a poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
c)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku,
d)
správca dane voči nemu neeviduje nedoplatky voči rozpočtu obce.
(3)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky,15) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom. Za správcu sa na účely tohto zákona považuje
a)
správca, ktorý podľa osobitného predpisu spravuje majetok obce16) alebo majetok vyššieho územného celku,16a)
b)
správca, ktorý preukáže, že podľa zmluvy vykonáva správu národnej kultúrnej pamiatky, na ktorej obnovu žiada dotáciu.
(4)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,16b) možno poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov prostredníctvom žiadateľa, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca správu bytového domu.16c)
(5)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo národnou kultúrnou pamiatkou technického charakteru, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. e), f) a h), zabezpečujúcemu jej obnovu, aj keď nie je vlastníkom alebo správcom národnej kultúrnej pamiatky.
(6)
Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. j), ktorý je verejnou vysokou školou2a) a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom programe,16d) najmä v študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá.
(7)
Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku l písm. a) a c) až e). Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť aj umeleckému súboru, folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine alebo telesu, ktoré nie sú právnickými osobami, prostredníctvom žiadateľa podľa odseku 1 písm. a).
(8)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, nesmie ju previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu.
(9)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
d)
úhradu výdavkov na prevádzku žiadateľa.
zobraziť paragraf
§ 6
Zverejňovanie informácií

(1)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle:
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1.
účel poskytnutia dotácie,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
definíciu oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov,
5.
kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8.
zloženie komisie,
9.
návrh zmluvy,
d)
zoznam schválených žiadostí s uvedením
1.
čísla a názvu programu,
2.
názvu projektu,
3.
výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4.
dátumu schválenia žiadosti,
5.
identifikácie prijímateľa dotácie v rozsahu údajov
5a.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b.
názov, ak ide o právnickú osobu,
e)
zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu20) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore