Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 423/2020 s účinnosťou od 01.07.2024

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 350/2018 ...

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Spory o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi rozhoduje kompetenčný senát najvyššieho súdu ...

Čl. II

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. ...

1.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Kompetenčné spory Kompetenčné spory medzi Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (ďalej ...

2.

V § 11 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

3.

V § 20 sa vypúšťa druhá veta a slová „Správne kolégium najvyššieho súdu“ sa nahrádzajú slovami „Najvyšší ...

4.

V § 22 ods. 2 sa slová „predseda správneho kolégia najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predseda senátu ...

5.

V § 47 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb“. ...

6.

V § 92 odsek 3 znie:

„(3) Ak je namietaný sudca senátu najvyššieho správneho súdu, rozhodne o námietke zaujatosti iný senát ...

7.

V § 100 ods. 1 písm. b) sa slová „Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“ nahrádzajú ...

8.

V štvrtej časti sa tretia hlava dopĺňa šiestym dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Šiesty diel Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy § 312a Žalobca ...

9.

V § 378 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú ...

10.

Slová „najvyšší súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „najvyšší správny ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) V trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2.

V § 9 ods. 3 sa za slovo „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.

3.

§ 207a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona má právo po právoplatnosti ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...

1.

V § 1 sa za slová „predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „podpredsedu Súdnej rady ...

2.

V nadpise šiestej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky“. ...

3.

V § 19a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí ...

4.

V § 19a ods. 2 sa za slová „predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a podpredsedovi ...

5.

V § 24 ods. 2 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a predsedovi Najvyššieho správneho ...

6.

V § 24 ods. 3 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a podpredsedovi Najvyššieho správneho ...

7.

Za § 29p sa vkladá § 29q, ktorý znie:

„§ 29q Podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky ustanovenému do funkcie pred 1. januárom 2021 ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

V § 3b ods. 2 písm. d) sa za slová „Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 20 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „predseda najvyššieho súdu“),“ vkladajú slová „predseda Najvyššieho ...

2.

V § 28 ods. 2 sa za slová „predsedovi najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „predsedovi najvyššieho správneho ...

3.

V § 115 ods. 1 sa slová „nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov“ nahrádzajú slovami „trojpätinovú ...

4.

V § 116a ods. 1 prvá veta znie: „Voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu vyhlasuje predseda národnej ...

5.

Za štrnástu časť sa vkladá pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PÄTNÁSTA ČASŤ NÁVRHY NA VOĽBU A ODVOLANIE ČLENA SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY § 117 (1) Voľbu člena ...

6.

Za § 150c sa vkladá § 150d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 150d Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2021 Ustanovenia § 117 a 118 v znení účinnom ...

Čl. VII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 44 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená h) až r).

2.

V § 44 ods. 2 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) až p), ktoré znejú:

„n) vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, o) vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu ...

Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená q) až t).“.

Čl. VIII

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 3 sa číslo „15“ nahrádza číslom „10“.

2.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard, integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný ...

3.

V § 11 ods. 1 sa slová „Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší ...

4.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na najvyšší správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý ...

5.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Dočasné pridelenie (1) Sudcu možno s jeho súhlasom dočasne prideliť na súd vyššieho stupňa na ...

6.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú ...

7.

V § 15 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu senátu najvyššieho správneho ...

8.

V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia predsedu kolégia zaniká zlúčením kolégií.“.

9.

V § 17 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g).

10.

V § 17 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

11.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh súdnej rady“.

12.

V § 18 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Prezident môže sudcu odvolať podľa čl. 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. (3) Ak je dôvod ...

13.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Sudca zasiela oznámenie podľa čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vedomie ministerstvu.“. ...

14.

V § 21 ods. 1 a § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

15.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, ...

16.

V § 22a ods. 2 prvá veta znie: „O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje ...

17.

V § 23 ods. 1 sa za slová „predsedu súdnej rady“ vkladajú slová „a podpredsedu súdnej rady“.

18.

V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slová „predsedom súdnej rady“ vkladajú slová „alebo podpredsedom súdnej ...

19.

V § 27a ods. 1 písmeno b) znie:

„b) v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak sa výberovej komisii predloží hodnotenie sudcu ...

20.

V § 27b ods. 1 sa slová „ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ktorý ...

21.

V § 27b ods. 4 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a sudcu najvyššieho správneho súdu“.

22.

V § 27d ods. 4 sa za slová „najvyššom súde“ vkladajú slová „a na najvyššom správnom súde“ a slovo „tohto“ ...

23.

V § 28 ods. 1 sa slová „voľné miesto sudcu možno“ nahrádzajú slovami „voľné miesto sudcu na okresnom ...

24.

V § 28 ods. 3 sa slová „Špecializovanom trestnom súde a na najvyššom súde“ nahrádzajú slovami „Špecializovanom ...

25.

V § 28b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač je taktiež povinný spolu so žiadosťou o zaradenie ...

26.

V § 28c ods. 1 prvá veta znie: „Hromadné výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, ...

27.

V druhej časti prvej hlave deviaty diel vrátane nadpisu znie:

„Deviaty diel Rozsah imunity sudcov a prísediacich § 29a Sudcovia a prísediaci majú imunitu v rozsahu ...

28.

V § 30 ods. 7 sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných justičných stážistov (ďalej ...

29.

V § 30 ods. 10 sa slová „ak ide o predsedu najvyššieho súdu, predseda národnej rady“ nahrádzajú slovami ...

30.

V § 30 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.

31.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5) Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sudca oznamuje súdnej rade v elektronickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

32.

V § 32 ods. 6 a § 68 ods. 6 sa slová „predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu ...

33.

V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Predseda a podpredseda najvyššieho správneho súdu sú na ...

34.

§ 33 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

35.

V § 34 ods. 8 prvej vete sa za slovo „súdu“ vkladajú slová „a sudcovi, ktorý koná a rozhoduje v agende ...

36.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Sudca má právo sa verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.“.

37.

V § 35 sa vypúšťa odsek 3.

38.

V § 44 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a u sudcu preloženého na najvyšší správny súd ...

39.

V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

40.

V § 66 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcu najvyššieho správneho súdu“ ...

41.

V § 69 ods. 1 písm. c) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedovi kolégia najvyššieho ...

42.

V § 69 ods. 1 písm. d) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedovi senátu najvyššieho ...

43.

V § 69 odsek 5 znie:

„(5) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) patrí aj predsedovi senátu ...

44.

V § 71 ods. 1 sa slová „sudcov najvyššieho súdu a ostatných sudcov“ nahrádzajú slovom „sudcu“.

45.

§ 78a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

46.

V § 81 ods. 1 prvá veta znie: „Predseda najvyššieho súdu, ako aj predseda najvyššieho správneho súdu ...

47.

V § 81 ods. 2 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a podpredseda najvyššieho správneho súdu“. ...

48.

V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
prípravy justičného čakateľa a odbornej justičnej stáže,“.

49.

§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí sudcovi počas pracovnej neschopnosti, ...

50.

V § 95 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
podľa § 17 písm. g).“.

51.

V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu najvyššieho správneho ...

52.

V § 114 ods. 5 sa slová „trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „trestného ...

53.

V § 116 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v dodatočnej lehote určenej ...

54.

V § 116 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v dodatočnej lehote ...

55.

V § 116 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo ...

56.

V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti spočívajúce v obchodných, majetkových ...

57.

V § 119 ods. 1 druhá veta znie: „Disciplinárne konanie voči predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi ...

58.

V § 119b ods. 1 sa slová „ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ktorý ...

59.

§ 139 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje podľa § 5 ods. 5; odpis z registra trestov zabezpečuje predseda ...

60.

Doterajší text § 145 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Funkcia ...

61.

V § 148 ods. 1 prvá veta znie: „Stážista je štátny zamestnanec,30) ktorý sa pripravuje na vykonanie ...

62.

§ 149 znie:

„§ 149 Do funkcie stážistu možno prijať len toho, kto a) spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa ...

63.

V § 149a ods. 1 sa za slovom „sudcu“ vypúšťa čiarka a slová „na výkon ktorej sa justičný čakateľ pripravuje“. ...

64.

V § 149b ods. 1 sa slová „§ 149 ods. 1 písm. a) b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 149 ods. 1 písm. ...

65.

V § 149c ods. 1 sa za slovo „jazyka“ vkladá čiarka a slová „psychologického posúdenia“ a na konci sa ...

66.

§ 149e sa vypúšťa.

67.

V § 149f odsek 1 znie:

„(1)
Odborná justičná stáž trvá jeden rok.“.

68.

V § 149f ods. 2 a § 149k ods. 1 sa slová „odbornej prípravy justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami ...

69.

V § 149f ods. 3 a 4 a § 149h sa slová „odborná príprava“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odborná ...

70.

§ 149g a 149i sa vypúšťajú.

71.

V § 149j ods. 1 sa slová „vykonaním odbornej justičnej skúšky“ nahrádzajú slovami „ukončením odbornej ...

72.

V § 149j ods. 2 sa za slovom „súdu“ vypúšťa čiarka a slová „a služobných hodnotení podľa § 149i“.

73.

§ 149j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na odborného justičného stážistu sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu30) o služobnom hodnotení.“. ...

74.

V § 149k ods. 1 sa vypúšťajú slová „po zložení sľubu“.

75.

§ 149l sa vypúšťa.

76.

§ 149m znie:

„§ 149m Dočasná štátna služba stážistu trvá najneskôr do skončenia odbornej justičnej stáže (§ 149f ...

77.

V § 149o písm. d) sa za slovo „jazyka“ vkladá čiarka a slová „psychologickom posúdení“.

78.

V § 149o písm. h) znie:

„h)
podrobnosti o záverečnom hodnotení odborného justičného stážistu,“.

79.

Za § 151ze sa vkladá § 151zf, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151zf Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Prvé celkové počty miest sudcov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:

„40) § 116a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...

80.

Slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 30 ods. 7 a § 82 ods. 1 ...

Čl. IX

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona ...

V § 58 ods. 4 písm. e) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a predsedu a podpredsedu Najvyššieho ...

Čl. X

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona ...

1.

V § 7 ods. 4 sa slová „Návrh na voľbu jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „Jeden návrh na voľbu kandidáta“. ...

2.

V § 8 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“. ...

3.

V § 13 ods. 5 sa slová „ústavného súdu“ nahrádzajú slovami „Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej ...

4.

V § 15 odsek 5 znie:

„(5) Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcu ...

5.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahuk Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný ...

6.

V § 46 ods. 1 sa za slová „najvyšším súdom“ vkladajú slová „alebo najvyšším správnym súdom“.

Čl. XI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 ...

1.

V § 11 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“. ...

2.

V § 24a ods. 3 sa slová „Návrh na voľbu jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „Jeden návrh na voľbu ...

3.

V § 80 sa vypúšťa odsek 3.

4.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

5.

V § 103 sa vypúšťa odsek 5.

6.

§ 115 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

7.

V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti prokurátorovi ...

8.

§ 131 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí prokurátorovi počas pracovnej neschopnosti, ...

9.

V § 146 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

10.

§ 146 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho delegovaného prokurátora. Ustanovenie odseku ...

11.

V § 189 ods. 4 sa slová „Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne“ nahrádzajú slovami „v disciplinárnom ...

12.

V § 192 sa vypúšťa odsek 12.

Čl. XII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab) Súdnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dk znie:

„86dk) § 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

Čl. XIII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 99 ods. 19 sa slová „krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 133 ods. 2 sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Najvyššieho správneho ...

Čl. XIV

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 1 sa za slová „predsedu súdnej rady“ vkladá čiarka a slová „podpredsedu súdnej rady“.

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťa slovo „spravidla“.

3.

V § 3a sa za slová „Ústavy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ústava“)“.

4.

V § 3a písmeno d) znie:

„d) zabezpečuje účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej ...

5.

§ 3b vrátane nadpisu znie:

„§ 3b Pôsobnosť v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov Pri ...

6.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa ...

7.

V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

8.

V § 5 ods. 2 sa konci pripája táto veta: „Predseda súdnej rady môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu ...

9.

V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Na voľbu, odvolanie a zánik funkcie podpredsedu súdnej rady sa vzťahujú § 4a a 4b. Návrh na odvolanie ...

10.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Členovi súdnej rady, ktorý nie je sudcom, patrí mesačne odmena vo výške 1,5 násobku priemernej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c) § 50 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.“.

12.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Náklady spojené s výkonom funkcie člena súdnej rady, ktorý nie je sudcom, sa uhrádzajú z rozpočtovej ...

13.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy majú sudcovia najvyššieho súdu ...

14.

V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Zoznam sudcov podľa odseku 2 prvej vety zabezpečuje predseda sudcovskej ...

15.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho ...

16.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Volebné obvody (1) Pre voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy sa vytvárajú ...

17.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú a) hlavná volebná komisia, b) volebná komisia pre najvyšší ...

18.

V § 12 ods. 3 sa slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „najvyššieho súdu, ...

19.

V § 12 ods. 5 sa slová „vedúci kancelárie súdnej rady“ nahrádzajú slovami „vekom najstarší člen volebnej ...

20.

V § 13 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Návrh kandidáta na člena súdnej rady ...

21.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov pre voľbu člena ...

22.

V § 14 ods. 3 sa slovo „listiny“ nahrádza slovom „listín“.

23.

V § 17 ods. 1 prvá veta znie: „Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 ...

24.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. ...

25.

V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po dohode s predsedom sudcovskej ...

26.

V § 18 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, ...

27.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v jednotlivých ...

28.

V § 21 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade rovnakého času ...

29.

V § 22 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, ...

30.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je zvolený kandidát, ktorý ...

31.

V § 23 ods. 2 druhá veta znie: „V osvedčení sa uvedie meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, ...

32.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Funkcia člena súdnej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady. Pred uplynutím ...

33.

V § 27 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať a) nadpolovičná väčšina sudcovských ...

34.

§ 27a až 27f vrátane nadpisov a nadpisu nad § 27a znejú:

„Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu ...

35.

V § 27g ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „zložil odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku ...

36.

V § 27g ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, prokurátorskú ...

37.

§ 27h vrátane nadpisu znie:

„Výkon pôsobnosti v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„12) § 31 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 13) § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. ...

38.

Za § 27h sa vkladajú § 27ha až 27hi, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 27ha Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu (1) Súdna rada preveruje úplnosť majetkových priznaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 19 znejú:

„14) § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

39.

Za § 33 sa dopĺňa § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Členom súdnej rady, ktorí vykonávajú ...

40.

V celom texte zákona okrem § 3a sa slová „Ústava Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

Čl. XV

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „asistentov sudcov ...

2.

V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistentov sudcov Najvyššieho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 2 sa vypúšťajú.

3.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

4.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú ...

5.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „justičných čakateľov potrebné na výkon funkcie sudcu a“.

6.

V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „osobitne pre justičných čakateľov a osobitne pre právnych čakateľov ...

7.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú slová „justičný čakateľ,“.

8.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška“) vyšším súdnym úradníkom predkladá ...

9.

V § 12 ods. 3, 5 a 6, § 13 a § 14 ods. 1, 2 a 3 sa slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

10.

V § 14 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10a.

11.

V § 14 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vyššieho súdneho úradníka a“.

12.

V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „vyššiemu súdnemu úradníkovi a“.

Čl. XVI

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

V § 6 ods. 2 sa za slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „asistenta ...

Čl. XVII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 34 ods. 1 písm. e) sa slovo „a“ za slovom „republiky“ nahrádza čiarkou.

2.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
člen Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“).“.

3.

V § 81 ods. 3 sa slová „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho súdu ...

Čl. XVIII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Sídlom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ...

Čl. XIX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 9 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená h) až o).

2.

V § 9 odsek 5 znie:

„(5) Návrh rozpočtu kapitoly a návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Kancelária Najvyššieho súdu ...

Čl. XX

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

1.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria a) okresné súdy, b) krajské súdy, c) Najvyšší správny ...

2.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

3.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a (1) Najvyšší správny súd vykonáva súdnictvo rozhodovaním o kasačných sťažnostiach proti rozhodnutiam ...

4.

V § 11 ods. 2, § 15 ods. 6 a § 53 ods. 3 sa slová „justiční čakatelia“ nahrádzajú slovami „odborní justiční ...

5.

V § 17 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. d) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a najvyššieho ...

6.

V § 17 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. b) a § 72 ods. 4 sa za slová „najvyššiemu súdu“ vkladajú slová ...

7.

V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Na najvyššom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium, trestnoprávne ...

8.

V druhej časti sa za štvrtú hlavu vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD § 24b Senát najvyššieho správneho súdu sa skladá z troch sudcov, z ...

Doterajšia piata a šiesta sa hlava sa označujú ako šiesta a siedma hlava.

9.

V § 35 odsek 1 znie:

„(1) Predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov. ...

10.

V § 36 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu najvyššieho správneho súdu“.

11.

V § 37 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto lehoty počas ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 27hc ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

12.

V § 37 ods. 8 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Na základe výsledkov výberového konania navrhne ...

13.

V § 37 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ministerstvo oznámi zverejnenie ...

14.

V § 37 ods. 10 sa slová „od zverejnenia žiadostí podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „od zverejnenia ...

15.

Za § 43 sa vkladá § 44, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44 Predseda najvyššieho správneho súdu a podpredseda najvyššieho správneho súdu (1) Ustanovenie do ...

16.

V § 45 ods. 1 sa za slová „najvyššom súde“ vkladá čiarka a slová „najvyššom správnom súde“.

17.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sudca, ktorý je členom súdnej rady, vykonáva súdnictvo ...

18.

V § 51 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

19.

V § 55 ods. 1 písm. a) sa slová „predsedu krajského súdu a predsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami ...

20.

V § 55 ods. 4 sa slová „predsedov krajských súdov a predsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedov ...

21.

V § 55 ods. 5 sa slová „Predsedovia krajských súdov a predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami ...

22.

V § 57 ods. 2, § 58 ods. 3, § 59 a 59a sa vypúšťajú slová „a čl. 147 ods. 2 písm. b)“.

23.

V § 58 ods. 1 prvá veta znie: „Revíziu krajského súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu a ...

24.

V § 58 odsek 2 znie:

„(2) Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva ...

25.

V § 58 ods. 3 sa za slová „predseda najvyššieho súdu“ vkladajú slová „alebo predseda najvyššieho správneho ...

26.

Doterajší text § 59 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2. ktorý znie:

„(2) Revíziu na najvyššom správnom súde vykonáva orgán určený rokovacím poriadkom najvyššieho správneho ...

27.

V § 61 ods. 2 sa za slová „predsedovi najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „predsedovi najvyššieho správneho ...

28.

V § 69 ods. 4 sa slová „predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami ...

29.

V § 73 ods. 4 sa slová „Špecializovaný trestný súd a najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „Špecializovaný ...

30.

V § 74 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. e) sa slová „prípravnú službu justičných čakateľov“ nahrádzajú ...

31.

V § 74 ods. 4 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predseda najvyššieho správneho súdu“.

32.

V § 82a ods. 2 sa slová „Kancelária súdnej rady“ nahrádzajú slovami „Kancelária najvyššieho správneho ...

33.

V § 82a ods. 4 druhá veta znie: „Kancelária najvyššieho súdu zverejňuje rozhodnutia najvyššieho súdu ...

34.

V § 82b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kancelária najvyššieho správneho súdu na webovom sídle ...

35.

V § 82ba sa slová „a ak ide o najvyšší súd na webovom sídle najvyššieho súdu,“ nahrádzajú slovami „a ...

36.

V § 86 sa slová „Ministerstvo a kancelária najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo, kancelária ...

37.

Za § 101d sa vkladá § 101e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101e Prechodné ustanoveniav súvislosti so zriadením najvyššieho správneho súdu (1) Najvyšší správny ...

Čl. XXI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 14 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Národnou radou Slovenskej ...

2.

V § 14 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 až 12 sa označujú ako body 1 až 11.

3.

V § 14 ods. 3 písm. e) prvom bode sa slová „justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odborného justičného ...

Čl. XXII

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 9 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená h) až o).

Čl. XXIII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...

V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slová „sudca najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „sudca najvyššieho správneho ...

Čl. XXIV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

V § 40 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,“.

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

Čl. XXV

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 13 ods. 1 a 2 sa za slovo „Najvyššieho“ vkladá slovo „správneho“.

2.

V § 149 ods. 3 písm. b) a § 181 ods. 3 písm. b) sa slovo „Ústavný“ nahrádza slovami „Najvyšší správny“. ...

3.

Za § 219b sa vkladá § 219c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 219c Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. augusta 2021 Člen štátnej komisie delegovaný predsedom ...

Čl. XXVI

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene ...

V § 23 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
Kancelárii Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

Čl. XXVII

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 1 ods. 4 sa za slovo „čakateľov“ vkladá čiarka a slová „odborných justičných stážistov“.

2.

V § 1 ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatných členov Súdnej rady Slovenskej ...

3.

V § 7 ods. 3 písm. b) šiestom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

4.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:

„7.
predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.

Doterajší siedmy až deviaty bod sa označuje ako ôsmy až desiaty bod.

5.

V § 7 ods. 2 sa slová „člena vlády alebo pre sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

6.

V § 7 ods. 7 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a riaditeľ inšpektorátu životného prostredia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 9 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene ...

7.

V § 7 ods. 12 sa slovo „siedmeho“ nahrádzajú slovom „ôsmeho“.

8.

V § 10 ods. 2 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „i) a j)“.

9.

V § 15 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho správneho ...

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

10.

V § 15 ods. 4 sa za slová „justičného čakateľa“ vkladajú slová „a odborného justičného stážistu“.

11.

V § 16 ods. 4 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“.

12.

V § 17 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a k odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý ...

13.

V § 18 ods. 5 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“.

14.

V § 18 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
kancelária najvyššieho správneho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu,“.

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

15.

V § 26 ods. 2 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „kancelária najvyššieho správneho ...

16.

V § 36 ods. 2 sa slová „justičný čakateľ“ nahrádzajú slovami „odborný justičný stážista“.

17.

V § 37 písm. j) a § 82 ods. 6 sa slová „justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odborného justičného ...

18.

V § 47 ods. 2 prvá veta znie: „Ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) a § 40 až 46 sa nevzťahujú na služobný ...

19.

V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) upraví služobný predpis, ktorý vydá 1. kancelária najvyššieho súdu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých ...

20.

V § 47 ods. 2 písm. b) sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných justičných stážistov“. ...

21.

V § 51 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a s odborníkom ústavného činiteľa, ktorý ...

22.

V § 78 ods. 2 druhá veta znie: „Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy ...

23.

V § 114 ods. 6 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „kancelária najvyššieho ...

24.

V § 116 ods. 3 a 4 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „kancelária najvyššieho ...

25.

V § 150 ods. 3 a 6 sa slová „kancelária súdnej rady a kancelária najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami ...

26.

V § 154 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre ...

27.

V § 167 ods. 3 sa slová „až e), h) a i)“ nahrádzajú slovami „až f), i) a j)“ a slová „f) a g)“ sa nahrádzajú ...

28.

Za § 193dc sa vkladá § 193dd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193dd Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Riaditeľ inšpektorátu životného ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

2.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V zložitých veciach môže predseda ústavného súdu alebo ...

3.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa za slová „čl. 125b ods. 1,“ vkladajú slová „čl. 126,“.

4.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

5.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v odseku 5 alebo“.

6.

V § 8 ods. 4 druhá veta znie: „Každý sudca ústavného súdu prítomný na rokovaní pléna je povinný hlasovať ...

7.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 9 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Porada a hlasovanie pléna o rozhodnutí sú vždy neverejné; ak sa vo veci konalo verejné ústne pojednávanie, ...

9.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak žiaden návrh nezískal podporu potrebnej väčšiny (§ 8 ods. 5), hlasovanie sa opakuje tak, že ...

10.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

11.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Zloženie senátov ústavného súdu a zastupovanie ich členov určuje na obdobie aspoň jedného roka ...

12.

V § 12 sa vypúšťajú slová „ods. 1 až 3“.

13.

V § 14 ods. 1 sa slovo „Sudcov“ nahrádza slovami „Ak čl. 134 ods. 2 ústavy neustanovuje inak, sudcov“. ...

14.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za bezúhonnú sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

15.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu začína plynúť dňom zloženia sľubu sudcu ústavného súdu.“. ...

16.

V § 15 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho správneho ...

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená „h) až k)“.

17.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
k poslednému dňu mesiaca, v ktorom sudca ústavného súdu dosiahol vek 72 rokov, alebo“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

18.

V § 17 ods. 3 sa slová „z dvoch kandidátov, ktorých mu navrhne národná rada“ nahrádzajú slovami „podľa ...

19.

V § 26 ods. 1 sa slová „po dobu dlhšiu, ako je jedna tretina funkčného obdobia“ sa nahrádzajú slovami ...

20.

V § 27 ods. 3 sa slová „môžu podať najmenej tri pätiny“ nahrádzajú slovami „môže podať prezident alebo ...

21.

V piatej časti prvej hlave sa v nadpise prvého dielu za slovo „konania“ vkladá čiarka a slová „vedľajší ...

22.

V § 33 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Vedľajším účastníkom konania je osoba, ktorej toto postavenie priznáva tento zákon, ak sa tohto ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

23.

V § 33 ods. 3 sa za slovo „je“ vkladajú slová „vedľajším účastníkom konania alebo“.

24.

V § 36 sa vypúšťa slovo „zvolený“.

25.

V § 42 ods. 2 písm. j) sa za slovami „národnej rady“ vypúšťa čiarka a slová „volieb do orgánov územnej ...

26.

V § 42 ods. 2 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená t) až v).

27.

V § 42 ods. 2 písm. t) sa slová „predsedovi najvyššieho súdu, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej ...

29.

V § 49 ods. 3 sa slová „na príprave, prejednávaní a schvaľovaní“ nahrádzajú slovami „na príprave a prejednávaní“. ...

30.

V § 56 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) podľa § 42 ods. 2 písm. f), g), q), r), t) alebo písm. v), ktorý je zjavne neopodstatnený.“. ...

31.

V § 56 ods. 3 sa slová „r) a w)“ nahrádzajú slovami „r) a v)“ a slová „s) až v)“ sa nahrádzajú slovami ...

32.

V § 56 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo ho nezamietne podľa § 57“.

33.

V § 56 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa rovnako ...

34.

§ 57 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

35.

V § 58 odsek 3 znie:

„(3) Ústavný súd môže vo veciach podľa odseku 1 písm. d) až h) a k) upustiť od ústneho pojednávania, ...

36.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ústavný súd môže prerušiť konanie, ak pred ústavným súdom prebieha konanie, ktoré môže mať pre ...

37.

V § 64 sa vypúšťajú slová „§ 228,“.

38.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa rozhodnutie podľa odseku 1 nevyhlasuje ihneď po skončení ústneho pojednávania, vyhlasuje ...

39.

V § 66 ods. 1 sa slová „predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania“ nahrádzajú slovami „čo i len ...

40.

V § 66 odsek 2 znie:

„(2) Písomné vyhotovenie rozhodnutia vypracuje sudca spravodajca. Ak bol ustanovený spoluspravodajca ...

42.

V § 76 sa na konci pripája táto veta: „Vedľajším účastníkom konania je vláda Slovenskej republiky zastúpená ...

43.

V § 86 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“ ...

44.

V § 86 ods. 2 a § 97 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „stanovisko predsedu ...

45.

V piatej časti piatej hlave sa za prvý diel vkladá nový druhý diel, ktorý znie:

„Druhý diel Kompetenčný spor medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom § 115a Na kompetenčné ...

Doterajší druhý diel sa označuje ako tretí diel.

46.

V piatej časti nadpis šiestej hlavy znie: „KONANIE O ÚSTAVNEJ SŤAŽNOSTI“.

49.

V § 157 sa vypúšťa odsek 3.

50.

V § 158 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „kandidát podľa § 157 ods. 3 písm. a) môže napadnúť ...

51.

V § 160 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

52.

V § 160 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

53.

V § 163 ods. 2 sa za slovami „Európskeho parlamentu“ vypúšťa čiarka a slová „a ak ide o voľby do orgánu ...

54.

V piatej časti v nadpise dvadsiatej hlavy sa vypúšťajú slová „A IMUNITNÝCH VECIACH“.

55.

§ 221 a 222 vrátane nadpisov znejú:

„§ 221 Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania Návrh na začatie disciplinárneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

„11) § 120 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 12) § 120 ods. 4 zákona č. ...

56.

V § 223 ods. 1 sa slová „predsedovi najvyššieho súdu a podpredsedovi najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami ...

57.

V § 223 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

58.

V piatej časti dvadsiatej hlave sa druhý diel vrátane nadpisu vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie ...

59.

Za § 250 sa vkladá § 250a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250a Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Zloženie senátov sa podľa § 11 ...

Čl. XXIX

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slová „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová ...

Čl. XXX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I, čl. II, čl. VIII bodu 5, čl. XI bodu 12, ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore