Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 377/2016 účinný od 01.03.2017

Platnosť od: 29.12.2016
Účinnosť od: 01.03.2017
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 377/2016 účinný od 01.03.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 377/2016 s účinnosťou od 01.03.2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti ...

2.

V § 3 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam ...

3.

V § 10a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa 19. bodom, ktorý znie:

„19. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených ...

4.

§ 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto ...

5.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie ...

6.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie :

„(4) Ak počas konkurzného konania podľa tejto časti zákona začatého na návrh veriteľa voči ...

7.

V § 47 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „maloleté“.

8.

V § 50 ods. 1 sa za slová „pred vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „a okrem záložného ...

9.

V § 83 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom inštitúcia podľa § 176 ods. 1, na ...

10.

V § 93 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „záložného práva zriadeného správcom ...

11.

§ 104 vrátane nadpisu znie:

„§ 104 Smrť dlžníka (1) Ak dlžník počas konkurzu zomrie, súd pokračuje v konaní s osobami, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.

12.

V § 106 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

13.

V § 107a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takto vyhlásený konkurz sa vedie podľa tejto ...

14.

V § 107a ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Takýto konkurz sa vedie podľa tejto časti ...

15.

V § 109 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
dlžník je právnickou osobou,“.

Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).

16.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prílohu posudku tvorí zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie posudku ...

17.

V § 114 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18.

V § 116 ods. 4 druhá veta znie: „Správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu pomocou ...

19.

V § 120 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu ...

20.

V § 131 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) dlžník je v omeškaní s úhradou paušálnej odmeny správcu alebo náhrady nevyhnutných výdavkov ...

21.

V § 131 odsek 4 znie:

„(4) Ak správca počas reštrukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná ...

22.

V § 134 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom ...

23.

V § 148 odsek 4 znie:

„(4)
Súhlas dlžníka s prijatím plánu sa nevyžaduje.“.

24.

V § 152 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

25.

V § 152 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 alebo 3“.

26.

V § 154 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou; to neplatí, ak súd nahradil jej súhlas svojím ...

27.

V § 154 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených ...

28.

§ 155 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V prípade zrušenia rozhodnutia o schválení plánu sa obnovuje právo veriteľov domáhať ...

29.

§ 155a znie:

„§ 155a (1) Dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich ...

30.

Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ ODDLŽENIE PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 166 Úvodné ustanovenia (1) Každý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25f znejú:

„25a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

31.

V § 204 písmeno a) znie:

„a) podrobnosti o náležitostiach zoznamu majetku, zoznamu záväzkov, iných zoznamoch, prehľadoch ...

32.

V § 204 písmeno d) znie:

„d) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu ...

33.

V § 204 písmeno e) znie:

„e) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu a paušálnych náhrad za nevyhnutné ...

34.

V § 204 písmeno f) znie:

„f) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze podľa štvrtej časti ...

35.

§ 204 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
podrobnosti o vedení registra úpadcov.“.

36.

Za § 206d sa vkladajú § 206e a 206f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 206e Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2017 (1) Ustanovenia § 134 ods. ...

Čl. II

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 sa za slová „ochranu svojich práv,“ vkladajú slová „v konaniach o oddlžení podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „rodinnoprávnych veciach,“ vkladajú slová „v konaniach ...

3.

Za § 24g sa vkladajú § 24h a 24i, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Právna pomoc v konaní o oddlžení § 24h (1) Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 1, 3 až 15, 17 až 23, 28, 30 ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore