Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 377/2016 účinný od 01.03.2017


Platnosť od: 29.12.2016
Účinnosť od: 01.03.2017
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 377/2016 účinný od 01.03.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 377/2016 s účinnosťou od 01.03.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti ...

2.

V § 3 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam ...

3.

V § 10a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa 19. bodom, ktorý znie:

„19. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených ...

4.

§ 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto ...

5.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie ...

6.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie :

„(4) Ak počas konkurzného konania podľa tejto časti zákona začatého na návrh veriteľa voči ...

7.

V § 47 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „maloleté“.

8.

V § 50 ods. 1 sa za slová „pred vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „a okrem záložného ...

9.

V § 83 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom inštitúcia podľa § 176 ods. 1, na ...

10.

V § 93 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „záložného práva zriadeného správcom ...

11.

§ 104 vrátane nadpisu znie:

„§ 104 Smrť dlžníka (1) Ak dlžník počas konkurzu zomrie, súd pokračuje v konaní s osobami, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.

12.

V § 106 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

13.

V § 107a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takto vyhlásený konkurz sa vedie podľa tejto ...

14.

V § 107a ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Takýto konkurz sa vedie podľa tejto časti ...

15.

V § 109 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
dlžník je právnickou osobou,“.

Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).

16.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prílohu posudku tvorí zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie posudku ...

17.

V § 114 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18.

V § 116 ods. 4 druhá veta znie: „Správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu pomocou ...

19.

V § 120 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu ...

20.

V § 131 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) dlžník je v omeškaní s úhradou paušálnej odmeny správcu alebo náhrady nevyhnutných výdavkov ...

21.

V § 131 odsek 4 znie:

„(4) Ak správca počas reštrukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná ...

22.

V § 134 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom ...

23.

V § 148 odsek 4 znie:

„(4)
Súhlas dlžníka s prijatím plánu sa nevyžaduje.“.

24.

V § 152 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

25.

V § 152 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 alebo 3“.

26.

V § 154 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou; to neplatí, ak súd nahradil jej súhlas svojím ...

27.

V § 154 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených ...

28.

§ 155 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V prípade zrušenia rozhodnutia o schválení plánu sa obnovuje právo veriteľov domáhať ...

29.

§ 155a znie:

„§ 155a (1) Dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich ...

30.

Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ ODDLŽENIE PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 166 Úvodné ustanovenia (1) Každý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25f znejú:

„25a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

31.

V § 204 písmeno a) znie:

„a) podrobnosti o náležitostiach zoznamu majetku, zoznamu záväzkov, iných zoznamoch, prehľadoch ...

32.

V § 204 písmeno d) znie:

„d) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu ...

33.

V § 204 písmeno e) znie:

„e) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu a paušálnych náhrad za nevyhnutné ...

34.

V § 204 písmeno f) znie:

„f) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze podľa štvrtej časti ...

35.

§ 204 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
podrobnosti o vedení registra úpadcov.“.

36.

Za § 206d sa vkladajú § 206e a 206f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 206e Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2017 (1) Ustanovenia § 134 ods. ...

Čl. II

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 sa za slová „ochranu svojich práv,“ vkladajú slová „v konaniach o oddlžení podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „rodinnoprávnych veciach,“ vkladajú slová „v konaniach ...

3.

Za § 24g sa vkladajú § 24h a 24i, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Právna pomoc v konaní o oddlžení § 24h (1) Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 1, 3 až 15, 17 až 23, 28, 30 ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore