Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 345/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Bankovníctvo a peňažníctvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 345/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 345/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 12 písm. c) sa za slová „úloh mimo územia Slovenskej republiky“ vkladá čiarka ...

2.

V § 1 ods. 12 písm. l) sa slová „Rade Európskej únie“ nahrádzajú slovami „medzinárodnej ...

3.

V § 1 ods. 12 písmená q) a s) znejú:

„q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom ...

4.

V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenami w) až aa), ktoré znejú:

„w) letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25e a 25f znejú:

„25e) § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a ...

5.

V § 1 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 ...

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.

6.

V § 2 ods. 5 písm. g) sa za slová „ceny a“ vkladajú slová „ak je to možné, aj“.

7.

V § 5 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná ...

8.

V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „260 000 eur“.

9.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia ...

10.

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene doplnení niektorých zákonov.“.

11.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

12.

V § 10 ods. 5 sa za slovo „zadávaní“ vkladá slovo „nadlimitnej“.

13.

V § 10 ods. 6 sa za slovo „zadávaní“ a za slovo „zadávania“ vkladá slovo „nadlimitnej“. ...

14.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32b a 32c znejú:

„32b) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ...

15.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Evidencia referencií (1) Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého ...

16.

V § 13 ods. 1, 2, 5 a 6 sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch ...

17.

V § 13 ods. 2 písm. e) a ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťa čiarka pred slovami „uskutočnenie ...

18.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii ...

19.

V § 13 ods. 7 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

20.

V § 14 ods. 6 písm. c) a ods. 8 sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebných prác“ a vypúšťajú ...

21.

V § 15 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

22.

V § 15 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

23.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bez ohľadu na povinnosť podľa § 15 ods. 4“.

24.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového ...

25.

V § 18 odsek 5 znie:

„(5) Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže ...

26.

V § 20 ods. 13 sa slovo „zaručený“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „kvalifikovaný“ ...

27.

V § 21 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 114 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 113 ods. 7“.

28.

V § 24 ods. 1 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.

29.

V § 24 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ...

30.

V § 24 ods. 4 sa slová „piatich rokov“ nahrádzajú slovami „desiatich rokov“.

31.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu ...

32.

V § 28 ods. 1 sa slovo „účasť“ nahrádza slovom „súťaž“.

33.

V § 28 ods. 2 sa slová „v správe o zákazke“ nahrádzajú slovami „v súťažných podkladoch“. ...

34.

V § 32 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b znejú:

„47a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

35.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ...

36.

V § 34 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

37.

§ 35 vrátane nadpisu znie:

„§ 35 Systém manažérstva kvality Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene ...

38.

V § 38 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v súťažných ...

39.

V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v súťažných ...

40.

V § 38 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

41.

V § 38 ods. 13 sa slová „právnických osôb“ nahrádzajú slovami „hospodárskych subjektov“. ...

42.

V § 40 odsek 1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade ...

43.

V § 40 odsek 5 znie:

„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní a) pri vyhodnotení splnenia podmienok ...

44.

V § 40 ods. 6 písmeno c) znie:

„c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú ...

45.

V § 40 sa odsek 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej ...

46.

V § 40 ods. 8 prvej vete sa slová „odseku 6 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 ...

47.

V § 40 sa vypúšťa odsek 15.

48.

V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Časti súťažných podkladov, informatívneho dokumentu, ...

49.

V § 44 ods. 6 úvodná veta znie:

„Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby zahŕňajú všetky náklady, ktoré ...

50.

§ 46 vrátane nadpisu znie:

„§ 46 Zábezpeka (1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač ...

51.

V § 49 odsek 5 znie:

„(5) Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady ...

52.

V § 49 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

53.

§ 52 vrátane nadpisu znie:

„§ 52 Otváranie ponúk (1) Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení ...

54.

V § 53 ods. 2 písm. d) sa slová „ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného ...

55.

V § 53 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

56.

V § 55 odsek 1 znie:

„(1) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak ...

57.

V § 56 odseky 2 až 5 znejú:

„(2) Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí ...

58.

V § 56 odsek 8 znie:

„(8) Ak nie je potrebné podľa odseku 12 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači ...

59.

V § 56 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 15.

60.

V § 56 ods. 15 sa slová „odsekov 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 10 až 14“.

61.

§ 58 až 61 vrátane nadpisu nad paragrafom 58 znejú:

„Dynamický nákupný systém § 58 (1) Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický ...

62.

V § 64 ods. 1 písm. b) sa za slová „splnenia podmienok účasti“ vkladajú slová „okrem zápisnice ...

63.

V § 64 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ...

64.

V § 64 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

65.

V § 64 ods. 3 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

66.

V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú ...

67.

V § 66 ods. 8 písm. h) sa vypúšťajú slová „a § 49 ods. 5 sa nepoužije“.

68.

V § 66 ods. 8 písm. i) sa slová „§ 52 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 2“ a slová ...

69.

V § 66 ods. 8 písm. k) sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

70.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom ...

71.

V § 101 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Výlučným právom podľa odseku 2 sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

72.

V § 102 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

73.

V § 108 odseky 1 a 3 znejú:

„(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje a) podľa § 109 až 111 alebo ...

74.

V § 109 ods. 2 až 5 sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch ...

75.

V § 109 ods. 7 sa vypúšťa čiarka pred slovami „uskutočnenie stavebných prác“ a vypúšťajú ...

76.

V § 110 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebných prác“ a vypúšťajú ...

77.

V § 111 ods. 5 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „10“.

78.

§ 112 až 114 vrátane nadpisu nad paragrafom 112 znejú:

„Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska § 112 (1) Verejný obstarávateľ vyhlasuje ...

79.

Za § 114 sa vkladá § 114a, ktorý znie:

„§ 114a (1) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na ...

80.

§ 115 vrátane nadpisu znie:

„§ 115 Priame rokovacie konanie (1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného ...

81.

§ 116 znie:

„§ 116 (1) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenia používané pri podlimitných ...

82.

§ 117 vrátane nadpisu znie:

„§ 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami (1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky ...

83.

V § 122 ods. 7 písm. b) sa slovo „ponúk“ nahrádza slovom „návrhov“.

84.

Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý znie:

„§ 122a (1) Vyhlasovateľ môže v súťažných podmienkach určiť, že sa súťaž návrhov uskutoční ...

85.

V § 123 ods. 2 písmená h) a i) znejú:

„h) počet a hodnotu cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených ...

86.

V § 126 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 57,“.

87.

V § 139 odsek 1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predpokladaná ...

88.

V § 139 ods. 2 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.

89.

V § 146 ods. 2 sa slová „ods. 11 a 12“ nahrádzajú slovami „ ods. 9 a 10“.

90.

V § 146 ods. 7 prvá veta znie: „Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady alebo ním poverený podpredseda ...

91.

V § 147 písm. l) sa slová „§ 116 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 4“.

92.

V § 149 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 181 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 181 ods. 10“.

93.

V § 153 ods. 1 písm. j) sa slovo „zaručený“ nahrádza slovom „kvalifikovaný“.

94.

V § 153 ods. 3 a § 156 ods. 3 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

95.

V § 156 ods. 1 sa slová „ustanovenie § 153 ods. 5“ nahrádzajú slovami „ustanovenie § 154 ...

96.

V § 156 ods. 6 sa za slová „hospodársky subjekt“ vkladajú slová „najskôr 60 dní a“.

97.

§ 164 vrátane nadpisu znie:

„§ 164 Žiadosť o nápravu (1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo ...

98.

V § 165 ods. 2 a 3 a § 165 ods. 5 písm. a) sa slová „podľa § 164 ods. 3“ nahrádzajú slovami ...

99.

§ 166 sa vypúšťa.

100.

V § 167 odsek 3 znie:

„(3) Úrad je povinný vykonať opatrenia, ktorými sa zamedzí prístupu tretích osôb k utajovaným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. ...

101.

§ 167 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) § 69 ods. 4 Trestného poriadku.“.

102.

V § 168 odsek 3 znie:

„(3) Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, ...

103.

V § 169 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) na základe podnetu úradu vlády alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu74a) alebo“. ...

104.

V § 169 odsek 2 znie:

„(2) Kontrolovaný je okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického ...

105.

V § 170 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky ...

106.

V § 170 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej ...

107.

V § 170 ods. 5 písmeno e) znie:

„e)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ak nie sú súčasťou dokumentácie,“.

108.

V § 170 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

109.

V § 170 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná ...

110.

§ 170 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Námietky sa doručujú a) kontrolovanému 1. v elektronickej podobe funkcionalitou informačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:

„74) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.“.

111.

§ 171 a 172 vrátane nadpisov znejú:

„§ 171 Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného (1) Konanie o preskúmanie úkonov ...

112.

§ 173 znie:

„§ 173 (1) Kontrolovaný je povinný doručiť úradu a) písomné vyjadrenie k podaným námietkam ...

113.

V § 174 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a prílohy podľa § 170 ods. 6“.

114.

V § 174 ods. 1 písm. j) sa slová „podľa § 164 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 164 ...

115.

V § 174 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 170 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 170 ods. 7“.

116.

V § 174 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 171 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 171 ods. 2“.

117.

V § 175 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Úrad postupuje podľa prvej vety aj vtedy, ak ...

118.

V § 175 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa začína na základe námietok alebo ...

119.

V § 175 ods. 7 prvá veta znie: „Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov ...

120.

V § 175 ods. 10 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

121.

V § 177 ods. 1 sa za slová „Proti rozhodnutiu podľa § 175“ vkladajú slová „okrem rozhodnutia ...

122.

V § 177 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených ...

123.

V § 177 ods. 8 písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa slová „ak ide o zadávanie podlimitnej ...

124.

V § 177 ods. 9 sa vypúšťajú slová „§170 ods. 6 a“.

125.

V § 177 odsek 11 znie:

„(11) Rada je viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané ...

126.

V § 181 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie

„(6) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, ak a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel ...

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

127.

V § 181 odsek 7 znie:

„(7) Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. a) nie je ...

128.

V § 181 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 6“.

129.

V § 181 ods. 14 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

130.

V § 182 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).

131.

V § 182 odsek 2 znie:

„(2) Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 ...

132.

V § 182 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz ...

133.

V § 182 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.

134.

V § 182 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ...

135.

V § 182 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 49 ods. 5, g) zainteresovanej ...

136.

Za § 182 sa vkladá § 182a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§182a Priestupky (1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako zainteresovaná osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74d znie:

„74d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

137.

§ 186 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané ...

138.

Za § 186 sa vkladá § 186a, ktorý znie:

„§ 186a Ak súd po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody právoplatným rozsudkom ...

139.

Za § 187d sa vkladá § 187e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Postup zadávania zákazky ...

140.

Za § 189 sa vkladá § 190, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 190 Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Zrušuje sa: Vyhláška Úradu pre ...

141.

V prílohe č. 1 časti Opis sa za slová „Hotelové a reštauračné služby“ vkladajú slová ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov položka 9a znie:

„Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 181 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86di znie:

„86di) § 167 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

V § 76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95ba znie:

„95ba) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore