Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 330/2023 účinný od 02.01.2024

Platnosť od: 18.08.2023
Účinnosť od: 02.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 330/2023 účinný od 02.01.2024
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/2023 s účinnosťou od 02.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 220/2018 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 52 ods. 3 sa slová „V obchodnej sieti“ nahrádzajú slovami „Ak odseky 3 a 9 neustanovujú inak v obchodnej sieti“.
2.
V § 52 ods. 4 znie:

„(4)
Pyrotechnické výrobky podľa odseku 3 možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestené v stavbe. Predaj pyrotechnických výrobkov, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1, v samoobslužných predajniach, ktoré neslúžia výlučne na predaj pyrotechnických výrobkov, je zakázaný.“.

3.
V § 52 ods. 9 sa slová „spotrebiteľovi21a)“ nahrádzajú slovami „odborne spôsobilej osobe“ a vypúšťa sa druhá veta.
4.
V § 52 ods. 10 sa na konci pripája táto veta „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.“.
5.
§ 53 vrátane nadpisu znie:

㤠53
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1)
Povolený pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie, v stanovenom čase a mimo miest určených podľa tohto zákona.

(2)
Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané.

(3)
Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 4.

(4)
Ak v odsekoch 3 a 5 nie je ustanovené inak, používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa odseku 2, je možné len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka nasledovne:
a)
31. decembra v čase od 18:00 hod. do 24:00 hod. a 1. januára v čase od 00:00 hod. do 02:00 hod.,

b)
na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospicu, domova ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí.

(5)
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa odseku 2, v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov a po uhradení správneho poplatku, ktorý obec stanoví všeobecne záväzným nariadením. Žiadosť podľa prvej vety musí byť podaná najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať:
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

b)
dátum, miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

(6)
Obec vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 alebo žiadosť zamietne. Žiadosť zamietne, ak sa miesto použitia pyrotechnických výrobkov nachádza v okruhu menej ako 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 5, vyzve obec žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí lehotu 5 pracovných dní na jej doplnenie; ak žiadateľ žiadosť v lehote 5 pracovných dní nedoplní alebo v lehote 5 pracovných dní nedoplní všetky chýbajúce náležitosti podľa odseku 5, obec žiadosť zamietne.

(7)
Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov podľa odseku 5 oprávňuje:
a)
žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

b)
osobu predávajúcu pyrotechnické výrobky na predaj výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.

(8)
Obec je povinná na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, zreteľne informovať obyvateľov obce o povolenom použití pyrotechnických výrobkov v deň jeho schválenia, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po jeho schválení, v tomto rozsahu: dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategória a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania. Obec je zároveň povinná na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, informovať obyvateľov obce o tom, kde sa nachádzajú zariadenia a lokality podľa odseku 4 písm. b) a odseku 6 na jej katastrálnom území a zabezpečiť vizualizáciu a grafické znázornenie ich výskytu. Obec si môže, okrem povinného informovania na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, zvoliť ďalší spôsob a formu informovania o plánovanom použití pyrotechnických výrobkov ako aj vizualizáciu uvedených zariadení a lokalít.

(9)
Pôvodca odpadu je povinný naložiť s odpadom pochádzajúcim z použitia pyrotechnického výrobku v súlade s osobitnými predpismi.21b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6.
Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠53a
Povoľovanie ohňostroja
(1)
Oprávnená osoba, alebo ten, kto bude realizovať ohňostroj s pyrotechnickými výrobkami kategórie F2, F3, F4, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, T1 alebo T2, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, musí požiadať obec o súhlas na jeho vykonanie. Ohňostroj možno vykonať, ak obec vydá na jeho vykonanie súhlas. Ak odsek 3 neustanovuje inak, vykonanie ohňostroja sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred jeho plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostroja. Oznámenie podľa tretej vety obsahuje :
a)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov, číslo preukazu a dobu platnosti preukazu,

b)
miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostroja, dôvod jeho vykonania, predpokladané trvanie a jeho rozsah,

c)
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

(2)
Ohňostroj musí byť vykonaný oprávnenou osobou alebo osobou s odbornou spôsobilosťou, a to v súlade s oznámenými údajmi podľa odseku 1 písm. a) až c).

(3)
Dopravnému úradu sa oznámenie podľa odseku 1 posiela, ak sa ohňostroj bude realizovať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu letiska s celodennou prevádzkou.“.

7.
V § 54 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „to neplatí, ak ide o pyrotechnické výrobky kategórie F4 uvedené v prílohe č. 3“.
8.
V § 54 odsek 6 znie:

„(6)
Obvodný banský úrad po prijatí žiadosti bezodkladne informuje verejnosť o začatí konania o povolení ohňostrojných prác na svojom webovom sídle a zároveň oboznámi obec, v ktorej katastrálnom území majú byť ohňostrojné práce vykonávané. Obec bezodkladne zverejní informáciu o začatí konania a informáciu o schválení ohňostrojných prác v jej katastrálnom území; pri rozhodovaní o žiadosti sa § 53 ods. 7 použije primerane.“.

9.
§ 54 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Obvodný banský úrad nepovolí ohňostrojné práce, ak
a)
žiadosť o povolenie ohňostrojných prác neobsahuje všetky požadované náležitosti a povinné prílohy v zmysle odseku 5,

b)
obec vydá zamietavé písomné stanovisko,

c)
dotknutá verejnosť, najneskôr do 7 pracovných dní od zverejnenia začatia konania o povolení ohňostrojných prác na webovom sídle obce, prejaví svoj písomný nesúhlas s realizáciou ohňostrojných prác; dotknutou verejnosťou sa na účely tohto zákona rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zriaďovateľom, vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo zariadenia podľa § 53 ods. 4 písm. b) a § 53 ods. 6 alebo nimi splnomocnená osoba.

(8)
Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie T2 uvedených v prílohe č. 3, sa vzťahujú odseky 1 až 7.“.

10.
V § 78 ods. 1 písmeno p) znie:

„p)
nadobudne výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov, ktoré možno predávať v obchodnej sieti podľa § 52 ods. 3, v rozpore s § 40.“.

11.
V § 80 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
poruší ustanovenia § 53 ods. 2 a 4.“.

12.
V § 80 odsek 2 znie:

„(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) uloží obvodný banský úrad pokutu 1 650 eur,

b)
podľa odseku 1 písm. d) uloží obec pokutu od 500 do 2 000 eur.“.

13.
V § 80 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3)
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) prejednáva obvodný banský úrad.

(4)
Priestupky podľa odseku 1 písm. d) prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. V blokovom konaní za priestupok podľa odseku 1 písm. d) môže obecná polícia alebo orgán Policajného zboru uložiť pokutu 100 eur.

(5)
Výnos pokút podľa odseku 1 písm. d) je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

14.
V § 86 sa slová „ § 53 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 5 a 6“.
15.
Za § 88c sa vkladá § 88d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠88d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2024
Konania začaté a právoplatne neskončené do 1. januára 2024 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2024.“.

16.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3k zákonu č. 58/2014 Z. z.

Druh pyrotechnického výrobku Špecifikácia výrobku
Pyrotechnické výrobky kategórie F4 Guľové bomby a míny priemeru efektovej časti do 125 mm (5 palcov) vrátane, mimo guľových bômb s opakovacím efektom.
Cylindrické (valcové) bomby a míny o priemere do 100 mm (4 palce) vrátane, mimo valcových bômb s opakovacím efektom.
Batérie a kombinácie s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 4 000 g vrátane.
Rímske sviece s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 1 000 g vrátane.
Jednorazové výmetníky s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 90 g vrátane.
Jednoradová batéria výmetníc s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 800 g vrátane.
Fontány s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 1 000 g vrátane.
Pyrotechnické výrobky kategórie T2 Pyrotechnické výrobky kategórie T2 s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 250 g vrátane.
“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z, zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z. a zákona č. 183/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ch).

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená ch) až k).

2.
V § 52 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 47 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 1 písm. k)“.
3.
Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2024
Konania začaté a právoplatne neskončené do 1. januára 2024 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2024.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 2. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore