Články k predpisu 301/2005

Prezumpcia neviny v skupinových trestných veciach

Abstrakt
článok sa podrobne zaoberá aplikačnou praxou v skupinových trestných veciach z hľadiska prezumpcie neviny a to hlavne na podklade rozboru judikatúry ESĽP a SDEÚ

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
prezumpcia neviny v trestných veciach
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 2


Vydané: 06.09.2023
Autor: Viktor Draškovič
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Viktor Draškovič

PRÍKAZ NA ZATKNUTIE A JEHO VZŤAH S MEDZINÁRODNÝM A EURÓPSKYM ZATÝKACÍM ROZKAZOM[1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou príkazu na zatknutie a jeho vzťahu k medzinárodnému a európskemu zatýkaciemu rozkazu. Analyzuje právnu úpravu zatýkacích rozkazov, nevyhnutnosť vydania jednotlivých zatýkacích rozkazov pre medzinárodné účinky príkazov na zatknutie. Neopomína ani ich vzájomnú komparáciu. V príspevku sa kladie tiež dôraz na odôvodnenosť prijatej právnej úpravy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
príkaz na zatknutie
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 73


Vydané: 10.08.2023
Autor: Mgr., Dominika Pisarčíková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Dominika Pisarčíková

VZŤAHY KOOPERÁCIE A KOORDINÁCIE MEDZI EURÓPSKOU PROKURATÚROU A PROKURATÚROU SLOVENSKEJ REPUBLIKY: VZÁJOMNÉ DOPĹŇANIE SA?

Abstrakt
Primárnou úlohou Európskej prokuratúry je zodpovednosť za vyšetrovanie, trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré sú stanovené v Smernici 2017/1371 a Nariadení o Európskej prokuratúre. Pre tento účel Európska prokuratúra vedie vyšetrovania, vykonáva úkony trestného stíhania a vystupuje vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov. Právny základ jej činnosti nájdeme v článku 4 Nariadenia o Európskej prokuratúre, ktorý poskytuje Európskej prokuratúre a jej prokurátorom (a nie polícii alebo sudcom) aktívnu úlohu počas celého trestného konania (od začiatku vyšetrovania až po konečné ukončenie prípadu, t. j. do konečného rozsudku alebo rozhodnutia), ktoré nemožno napadnúť opravnými prostriedkami súdneho preskúmania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 3


Vydané: 14.06.2023
Autor: doc. JUDr., Sergej Romža, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Sergej Romža, PhD.

Vybrané problémy v Trestnom poriadku účinnom od 01.06.2023

Abstrakt
článok v stručnosti poukazuje na niektoré problematické ustanovenia Trestného poriadku, ktoré boli prijaté v spojitosti so súdnou reorganizáciou a ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.06.2023

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
príslušnosť súdu na úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 24


Vydané: 26.05.2023
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Nezákonná dohoda o vine a treste ako prostriedok poskytovania neoprávnených výhod kajúcnikom

Abstrakt
príspevok sa zaoberá pochybnosťami pri aplikácii inštitútu Dohody o vine a treste, ktorým dochádza k poskytovaniu neoprávnených (nezákonných) výhod osobám, pre ktoré sa v slovenskej verejnosti udomácnil pojem "kajúcnici". Na konkrétnom prípade z praxe príspevok poukazuje na účelové manipulácie s právnymi kvalifikáciami s cieľom dosiahnuť pre kajúcnika uloženie nezákonného symbolického trestu

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 363-367


Vydané: 07.05.2023
Autor: JUDr., David Lindtner
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., David Lindtner

Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie ako relevantný nástroj odhaľovania organizovanej kriminality[1]: 2. časť – Operatívno-pátracie prostriedky

Abstrakt
Na základe uvedených návrhov pro futuro je zrejmé, že súčasný stav právnej úpravy prostriedkov zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie by mohol byť v mnohých ohľadoch kvalitnejší. Odborná verejnosť neustále skúma efektivitu zabezpečovacích prostriedkov dôležitých pre trestné konanie, pričom by sa mala aj naďalej snažiť o precizovanie jeho právnej úpravy. Uplatnenie vyššie navrhovaných podnetov by sa, podľa nášho názoru, pozitívne prejavilo v garanciách sledovaných osôb na právnu istotu a jednotnú právnu prax. Máme za to, že z predkladaného vedeckého textu vyplynulo, že v ňom prezentované prostriedky sú nevyhnutné a efektívne procesné nástroje boja proti organizovanej kriminalite. Je však nutné, aby zákonodarca garantoval, že orgá- ny ochrany práva nebudú konať svojvoľne a ich rozhodovanie bude podliehať súdnej kontrole.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
agent
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 117


Vydané: 01.04.2023
Autor: JUDr., Karin Vrtíková, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Karin Vrtíková, PhD.

Odmietnutie obžaloby v rozhodovacej činnosti Špecializovaného trestného súdu

Abstrakt
článok sa zaoberá významom inštitútu odmietnutia obžaloby súdom podľa § 241 ods. 1 písm. f) Tr. por. ako esenciálneho subsidiárneho prvku ochrany práv obvinených v prípravnom konaní pri marení povinnosti Generálneho prokurátora Slovenskej republiky uplatňovaním jeho kontrolnej funkcie podľa § 363 Tr. por. postupom Úradu špeciálnej prokuratúry

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 363-367


Vydané: 30.03.2023
Autor: JUDr., David Lindtner
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., David Lindtner

Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie ako relevantný nástroj odhaľovania organizovanej kriminality: 1. časť – Informačno-technické prostriedky

Abstrakt
Získavanie dôkazov legálnou cestou považujeme za jednu z najväčších slabín súčasného trestného konania. Spoločenský tlak na objasňovanie závažnej trestnej činnosti podľa nášho názoru často spôsobuje zneužívanie inštitútov trestného práva procesného. I keď si nerobíme ambície, že predkladaná vedecká práca venovala priestor všetkým problémom trestného konania v oblasti dokazovania organizovanej kriminality, našou snahou bolo v tomto smere priniesť nové postrehy a rozvinúť tie najkľúčovejšie míľniky, ktoré zároveň vykazujú najvyšší stupeň problematickosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 114


Vydané: 01.03.2023
Autor: JUDr., Karin Vrtíková, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Karin Vrtíková, PhD.

Pochybnosti o správnosti využívania trestného činu ohýbania práva v aplikačnej praxi (kauza Búrka)

Abstrakt
článok rozoberá konkrétny prípad aplikačnej praxe v ktorej prokurátor ÚŠP zmenil v dohadovacom konaní právnu kvalifikáciu obvinenej sudkyne na trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Tr. zák. a to za skutok, ktorý spáchala ešte v čase, keď tento trestný čin Trestný zákon nepoznal

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 363-367


Vydané: 26.02.2023
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Navrhne Súdna rada SR zrušenie trestného činu ohýbania práva?

Abstrakt
príspevok sa zaoberá trestným činom obýbania práva podľa § 326a Tr. zák. a iniciatívou na pôde súdnej rady, ktorá smeruje k návrhu na jeho vypustenie z Trestného zákona

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
neprípustnosť trestného stíhania
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 9
141/1961 paragrafy: 11


Vydané: 07.02.2023
Autor: Mgr., Marcela Kosová
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marcela Kosová

Prerušenie trestného stíhania podľa § 228 ods. 3 Tr. por. - ďalšia metóda nátlaku na spoluprácu kajúcnikov

Abstrakt
článok sa kriticky zaoberá inštitútom spolupracujúcej osoby v spojitosti s prerušením trestného stíhania podľa § 228 ods. 3 Tr. por. v aplikačnej praxi

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
prerušenie trestného stíhania v prípravnom konaní
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 228, 229
141/1961 paragrafy: 173


Vydané: 03.02.2023
Autor: JUDr., Martin Ribár
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Ribár

Inštitút spolupracujúceho obvineného – najefektívnejší prostriedok boja proti organizovanej trestnej činnosti? *

Abstrakt
Predložený príspevok je venovaný poznatkom týkajúcim sa konkrétneho ústavu spolupracujúceho obvineného v zmysle slovenskej legislatívy. Neoddeliteľnou súčasťou predkladaného vedeckého príspevku sú aplikačné problémy, ktorých analýza poslúži ako základ a východisko pre prípadné návrhy de lege ferenda. Čitateľ bude v danej problematike oboznámený s českým aj talianskym právnym poriadkom a z takto získaných informácií budú vyzdvihnuté jednotlivé nastavenia zahraničných právnych úprav, ktoré by mohli v budúcnosti slúžiť ako základ pre domáce právne úpravy. Na druhej strane poukážeme aj na problematické oblasti, ktorým čelia predmetné právne predpisy. Sme presvedčení, že takáto dôkladná analýza poskytne nielen čitateľovi, ale dúfajme, že aj akademickej obci náležité zistenia, ktoré budú prínosom pre právny poriadok našej republiky a vytvoria priestor na ďalšiu diskusiu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
fakultatívne zastavenie trestného stíhania
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 215


Vydané: 01.02.2023
Autor: JUDr., Karin Vrtíková, PhD.


Zobraziť všetky články autora JUDr., Karin Vrtíková, PhD.

Právo obvineného vypočúvať svedkov a predkladať listinné dôkazy vo svoj prospech

Abstrakt
článok sa zaoberá právom obvineného na spravodlivý proces v trestnom konaní, konkrétne právom obvineného dosiahnuť predvolanie a vypočutie svedkov vo svoj prospech a to v spojitosti s aktuálnou rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
práva a povinnosti obvineného
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 34
141/1961 paragrafy: 33


Vydané: 26.01.2023
Autor: JUDr., Katarína Roskoványi
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Roskoványi

K pochybnému návrhu ústavného zákona na "ochranu" Špecializovaného trestného súdu

Abstrakt
príspevok reaguje na legislatívnu iniciatívu zameranú na podivnú ústavnú ochranu Špecializovaného trestného súdu

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vecná príslušnosť
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 15, 16, 17


Vydané: 22.01.2023
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Nedostatky skutkových viet obžalobných návrhov týkajúce sa pokračovacích trestných činov spáchaných distribúciou drog

Abstrakt
článok kritizuje aplikačnú prax, ktorá nepovažuje predaj alebo poskytovanie drog v určitom časovom období určitým odberateľom za pokračovací trestný čin, čo spôsobuje nedostatočné vymedzenie skutkových viet obžalôb a nutnosť súdu odmietnuť takéto obžaloby

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
oslobodenie spod obžaloby
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 285


Vydané: 08.01.2023
Autor: JUDr., Pavol Gráčik
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Pavol Gráčik

Ne/zákonnosť vznesených obvinení a perspektíva uplatňovania náhrady škody

Abstrakt
Autorka v predkladanom článku analyzuje inštitút vznesenia obvinenia v trestnom konaní z pohľadu aktuálnych problémov vyvstávajúcich v aplikačnej praxi a súčasne poukazuje rozporuplnosť dotýkajúcu sa právnej úpravy náhrady škody obsiahnutú v osobitnom právnom predpise zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov vo vzťahu k čl. 46 ods. 3 práva na náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom obsiahnutého v Ústave Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
vznesenie obvinenia
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 206, 207


Vydané: 01.01.2023
Autor: JUDr., Ivana Mokrá
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ivana Mokrá

ZÁSADA PREZUMPCIE NEVINY A UPLATNENIE PRAVIDLA IN DUBIO PRO REO V ROZHODOVANÍ SÚDU

Abstrakt
Zásada prezumpcie neviny a z nej vyplývajúce pravidlá, vrátane pravidla in dubio pro reo, je v Slovenskej republike štandardne zaraďovaná medzi základné zásady trestného konania. Súčasne je považovaná aj za jeden zo základných pilierov úpravy trestného procesu v každom zo štátov, ktoré rešpektujú a dodržiavajú ľudské práva a základné slobody. Cieľom príspevku je priblížiť jedno z elementárnych pravidiel, ktoré vyplývajú z tejto zásady - pravidlo in dubio pro reo, z hľadiska jeho uplatňovania v rozhodovaní súdu a súčasne aj v kontexte uplatnenia niektorých ďalších základných zásad trestného konania v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
dôvody dovolania
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 371


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Peter Čopko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Čopko

OCHRANA SVEDKA UTAJENÍM JEHO IDENTITY AKO HODNOTA TRESTNÉHO PRÁVA

Abstrakt
Svedok ako i jeho výpoveď má v trestnom konaní v rámci procesu dokazovania ako aj samotného oznamovania trestnej činnosti jedinečné miesto. Už z histórie trestného procesu v európskom priestore vyplýva, že väčšina takýchto procesov bola postavená práve na výpovedi svedka. Svedok je však neraz kvôli svojej výpovedi vystavený riziku rôznych útokov zo strany osôb, ktoré usvedčuje. Túto skutočnosť reflektuje aj aktuálna právna úprava Slovenskej republiky, ktorá umožňuje orgánom činným v trestnom konaní utajiť identitu svedka rôznymi spôsobmi, ktoré sú presne stanovené zákonom, avšak iba za relevantných dôvodov. Ide o určitú osobitosť trestného konania, pretože postup utajenia identity svedka upravujú iba ustanovenia Trestného poriadku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ohrozený svedok
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 136


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Peter Šutera, LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šutera, LL.M.

TREST DOMÁCEHO VÄZENIA A APLIKAČNÁ PRAX SLOVENSKÝCH SÚDOV PRI UKLADANÍ TOHTO DRUHU ALTERNATÍVNEHO TRESTU

Abstrakt
V súčasnosti čoraz častejšie vyvstáva nevyhnutnosť ukladania alternatívnych trestov k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, nielen z dôvodu nedostatočnej kapacity ústavov na výkon trestu, ale najmä z dôvodu hodnotového smerovania trestného práva. Trest domáceho väzenia v sebe zohľadňuje potrebu zachovania rodinných vzťahov, pracovných návykov audržiavania sociálnych väzieb. Príspevok sa zaoberá a poukazuje aj na aplikačnú prax v súvislosti s ukladaním trestu domáceho väzenia a na akúsi konzervatívnosť súdov Slovenskej republiky pri ukladaní tohto druhu trestu a nejednotnosť rozhodnutí v časti uložených povinností a obmedzení, ktoré sú súčasťou trestu domáceho väzenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
výkon trestu domáceho väzenia
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 435


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Milada Raďašová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Milada Raďašová

Naozaj je v prípravnom konaní neštandardné, ak sa obvineným dočasne odoprie prístup k časti dôkazom?

Abstrakt
článok reaguje na verejnú diskusiu o údajnom neštandardnom postupe orgánov činných v trestnom konaní, ktoré zatiaľ neumožnili obvineným v konrétnej mediálne známej trestnej veci sa oboznámiť s kompletným zvukovým záznamom vyhotoveným v zmysle § 114 Tr. por.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nazeranie do spisov
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 69


Vydané: 11.09.2022
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko
MENU
Hore