Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71335
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 282/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 13.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1

Tento zákon upravuje

a)
pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
c)
práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „prevádzkovateľ“), ...
d)
výkon vstupného preverenia predpokladov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „vstupné preverenie“), ...
e)
vedenie registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „register prevádzkovateľov“) ...
f)
výkon úradnej kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „úradná kontrola“) prevádzkovateľov, ...
g)
oprávnenia a povinnosti inšpekčných organizácií,
h)
označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
i)
priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby
§ 2

Orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sú

a)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), ...

b)

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“).

§ 3

Ministerstvo pôdohospodárstva

a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
c)
koordinuje vypracovanie viacročného národného plánu úradných kontrol,
d)
koordinuje vypracovanie výročnej správy z výsledkov úradných kontrol,
e)
rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje kontrolný ...
f)
určuje národné referenčné laboratórium podľa osobitného predpisu.2)
§ 4

Kontrolný ústav

a)
je príslušným orgánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike podľa osobitných ...
b)
je styčným orgánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu,3)
c)
vedie register prevádzkovateľov,
d)
vedie register inšpekčných organizácií,
e)
vykonáva úradnú kontrolu subjektov, ktoré v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) ...
f)
registruje inšpekčné organizácie do registra inšpekčných organizácií, vykonáva zmeny v registri inšpekčných ...
g)
vydáva inšpekčnej organizácii oprávnenie na výkon vstupného preverenia, výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa ...
h)
registruje prevádzkovateľov v registri prevádzkovateľov, okrem prevádzkovateľov podľa osobitného predpisu,5) ...
i)
posudzuje a povoľuje neekologické vstupy podľa osobitných predpisov1) a povoľuje dočasné používanie ...
j)
určuje mimoriadne pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby za okolností podľa osobitného predpisu,7) ...
k)
vykonáva audit činnosti inšpekčnej organizácie podľa osobitných predpisov,8)
l)
vypracúva viacročný národný plán úradných kontrol,9)
m)
vypracúva výročnú správu z výsledkov úradných kontrol za predchádzajúci kalendárny rok,10)
n)
určuje úradné laboratóriá,11) v ktorých možno analyzovať úradne odobraté vzorky produktov ekologickej ...
o)
vypracúva, vedie, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v súlade s osobitnými predpismi1) ...
p)
vedie databázu ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu ...
q)
predkladá správy a informuje príslušné orgány Európskej únie, príslušné orgány členských štátov Európskej ...
r)
zasiela informácie týkajúce sa úradných kontrol do systému riadenia informácií pre úradné kontroly podľa ...
§ 5
Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií
(1)

Register prevádzkovateľov obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
doručovaciu adresu prevádzkovateľa a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
c)
druh činnosti
1.
rastlinná výroba a
1a.
identifikačné údaje pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu, podľa ...
1b.
dátum začatia a dátum ukončenia obdobia konverzie,
1c.
dátum začatia ekologickej poľnohospodárskej výroby,
1d.
výmeru každého poľnohospodárskeho pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva rastlinnú výrobu v ekologickej ...
2.
živočíšna výroba a druh hospodárskych zvierat,
3.
zber voľne rastúcich rastlín a ich častí,
4.
chov včiel,
5.
pestovanie húb,
6.
akvakultúra19) a číslo osvedčenia na hospodársky chov rýb20) okrem pestovania rias na potravinárske ...
7.
výroba potravín a druh výroby potravín podľa platného povolenia na výrobu potravín21) alebo platného ...
8.
výroba osív,
9.
výroba krmív,
10.
iný spracovateľ a druh činnosti podľa platného schválenia prevádzky,
11.
dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
12.
vývoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
13.
iný prevádzkovateľ,
d)
miesto výkonu činnosti,
e)
celkovú výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku ...
f)
názov, sídlo a identifikačné číslo inšpekčnej organizácie, s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu ...
g)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
h)
dátum registrácie prevádzkovateľa,
i)
dátum zápisu činnosti,
j)
dátum a dôvod výmazu prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa § 9 ods. 2 alebo dôvod výmazu ...
k)
vydané osvedčenia o registrácii, osvedčenia o zmene registrácie, osvedčenia o výmaze z registra prevádzkovateľov ...
(2)

Register inšpekčných organizácií obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie inšpekčnej organizácie,
b)
kód inšpekčnej organizácie pridelený kontrolným ústavom,
c)
dobu platnosti oprávnenia na výkon činnosti inšpekčnej organizácie podľa § 11 ods. 4, ktorá je zhodná ...
d)
webové sídlo inšpekčnej organizácie,
e)
dátum registrácie inšpekčnej organizácie.
(3)

Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií sú informačnými systémami verejnej správy. ...

§ 6
Vstupné preverenie
(1)

Podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov je odporúčanie inšpekčnej organizácie na registráciu ...

(2)

Osoba, ktorá chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného ...

(3)

Ak ide o rastlinnú výrobu, žiadateľ v žiadosti o vykonanie vstupného preverenia uvedie identifikačné ...

(4)

Ak ide o zber voľne rastúcich rastlín a ich častí, žiadateľ v žiadosti o vykonanie vstupného preverenia ...

(5)

Ak ide o akvakultúru, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je číslo osvedčenia na hospodársky ...

(6)

Ak ide o výrobu potravín, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je platné povolenie na ...

(7)

Ak ide o iného spracovateľa, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je platné schválenie ...

(8)

Inšpekčná organizácia je povinná vykonať vstupné preverenie u žiadateľa do 60 dní od uzavretia zmluvy ...

(9)

Inšpekčná organizácia je povinná do 15 dní odo dňa vykonania vstupného preverenia zaslať písomne v listinnej ...

(10)

Ak sa vstupné preverenie týka rastlinnej výroby, súčasťou záznamu zo vstupného preverenia je aj zoznam ...

§ 7
Registrácia prevádzkovateľov
(1)

Žiadateľ podáva žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov (ďalej len „žiadosť o registráciu“) ...

(2)

Ak má žiadosť o registráciu nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, kontrolný ústav ...

(3)

Ak žiadosť o registráciu má náležitosti podľa odseku 1 a žiadateľ spĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1, ...

(4)

Ak kontrolný ústav vyhovie žiadosti o registráciu v plnom rozsahu, nevyhotovuje písomné vyhotovenie ...

(5)

Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa osobitných predpisov1) ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o registráciu, ktorým kontrolný ústav žiadosti o registráciu ...

§ 8
Zmeny údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov
(1)

Ak u prevádzkovateľa dôjde k zmene údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov podľa § 5 ods. 1 písm. ...

(2)

Ak ide o zápis činnosti, ktorú prevádzkovateľ nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov, prevádzkovateľ ...

(3)

Ak prevádzkovateľ žiada o zmenu registrácie v rastlinnej výrobe, ktorou sa zvyšuje počet dielov pôdnych ...

(4)

Ak prevádzkovateľ žiada o zmenu registrácie rozšírením činnosti o zber voľne rastúcich rastlín a ich ...

(5)

Na konanie o zmene registrácie sa primerane vzťahuje § 7.

(6)

Kontrolný ústav vydá prevádzkovateľovi osvedčenie o zmene registrácie, ktoré obsahuje údaje podľa § ...

§ 9
Výmaz z registra prevádzkovateľov
(1)

Právo prevádzkovateľa na výkon ekologickej poľnohospodárskej výroby zaniká a osvedčenie o registrácii ...

a)
výmazom prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo
b)
smrťou prevádzkovateľa alebo vyhlásením prevádzkovateľa za mŕtveho alebo zánikom prevádzkovateľa bez ...
(2)

Kontrolný ústav vymaže prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov, ak prevádzkovateľ

a)
prestal spĺňať podmienky výkonu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)
b)
požiadal o výmaz z registra prevádzkovateľov,
c)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
d)
zanikol bez právneho nástupcu.
(3)

Ak ide o výmaz prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), kontrolný ...

(4)

Ak ide len o výmaz niektorej z činností, ktoré má prevádzkovateľ zapísané v registri prevádzkovateľov, ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o výmaze prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov a rozhodnutie o výmaze ...

§ 10
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1)
b)
mať s inšpekčnou organizáciou uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie ...
c)
do 30 dní od oznámenia kontrolného ústavu o zániku oprávnení a povinností inšpekčnej organizácie na ...
d)
informovať písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe inšpekčnú organizáciu o dovoze produktov ...
(2)

Prevádzkovateľ je povinný uhradiť inšpekčnej organizácii náklady na vykonanie rozboru vzorky produktu ...

§ 11
Vedenie registra inšpekčných organizácií
(1)

Kontrolný ústav zapíše do registra inšpekčných organizácií právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky výkonu ...

a)
je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou,29) ak má sídlo na území Slovenskej republiky, ...
b)
je akreditovaná vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu,30) ak má sídlo v tomto členskom ...
(2)

Právnická osoba podľa odseku 1 predkladá žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií kontrolnému ...

a)
rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu a
b)
rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii certifikačného orgánu.
(3)

Ak má žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa ...

(4)

Ak právnická osoba spĺňa podmienky podľa odseku 1 a žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií ...

(5)

Ak kontrolný ústav vyhovie žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií v plnom rozsahu, nevyhotovuje ...

(6)

Oprávnenia a povinnosti inšpekčnej organizácie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií, ktorým kontrolný ...

(8)

Na konanie o zmene údajov zapísaných v registri inšpekčných organizácií sa primerane vzťahujú odseky ...

§ 12
Výmaz z registra inšpekčných organizácií
(1)

Oprávnenia a povinnosti inšpekčnej organizácie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa ...

a)
výmazom inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo ...
b)
zrušením inšpekčnej organizácie.
(2)

Kontrolný ústav vymaže inšpekčnú organizáciu z registra inšpekčných organizácií, ak

a)
prestane spĺňať podmienky podľa § 11 ods. 1,
b)
poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,1)
c)
neposkytuje súčinnosť kontrolnému ústavu pri výkone úradnej kontroly a auditu,
d)
uplynie doba platnosti oprávnenia na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a ...
e)
písomne oznámi kontrolnému ústavu skončenie kontrolnej a certifikačnej činnosti alebo
f)
dôjde k zrušeniu inšpekčnej organizácie.
(3)

Právnická osoba, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa ...

(4)

Kontrolný ústav písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe informuje prevádzkovateľa, ktorý ...

(5)

Kontrolný ústav bezodkladne oznámi výmaz inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií Európskej ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu o výmaze inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií nemá ...

§ 13
Povinnosti inšpekčnej organizácie a inšpektora ekologickej poľnohospodárskej výroby
(1)

Inšpekčná organizácia vykonáva prostredníctvom inšpektorov ekologickej poľnohospodárskej výroby

a)
vstupné preverenie,
b)
úradnú kontrolu prevádzkovateľa a certifikácie,
c)
úradný odber vzoriek produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a úradný odber vzoriek produktov ...
(2)

Inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby nesmie

a)
byť prevádzkovateľom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ani splnomocneným ...
b)
vykonávať úradnú kontrolu u toho istého prevádzkovateľa viac ako tri bezprostredne po sebe nasledujúce ...
c)
vykonávať vstupné preverenie a úradnú kontrolu prevádzkovateľa pre viac ako jednu inšpekčnú organizáciu. ...
(3)

Inšpekčná organizácia je povinná písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť kontrolnému ...

a)
zmenu skutočností uvedených v § 11 ods. 1 zapísaných v registri inšpekčných organizácií najneskôr do ...
b)
odobratie označenia alebo odobratie certifikátu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa ...
c)
porušenie povinnosti prevádzkovateľa, ktorú zistí počas úradnej kontroly prevádzkovateľa, do 10 pracovných ...
(4)

Inšpekčná organizácia je povinná do 30 dní písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť ...

a)
uzavretie zmluvy o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s prevádzkovateľom,
b)
zmenu údajov prevádzkovateľa zapísaných v registri prevádzkovateľov, ak ju zistí počas úradnej kontroly ...
(5)

Inšpekčná organizácia je povinná zverejňovať sadzobník poplatkov za výkon vstupného preverenia, výkon ...

(6)

Inšpekčná organizácia je povinná viesť kontrolný spis v štátnom jazyku v prehľadnej a ucelenej podobe ...

(7)

Ak zmluva o výkone vstupného preverenia alebo zmluva o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie ...

§ 14
Označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
(1)

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike sa označujú podľa osobitných predpisov1) ...

(2)

Označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa odseku 1 nie ...

§ 15
Konanie o povolení neekologických vstupov
(1)

Neekologický vstup možno v ekologickej poľnohospodárskej výrobe použiť len na základe povolenia kontrolného ...

(2)

Žiadosť o povolenie použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podáva kontrolnému ...

(3)

Kontrolný ústav posúdi vhodnosť použitia neekologického vstupu do ekologickej poľnohospodárskej výroby ...

(4)

Ak je použitie neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vhodné a je v súlade s osobitnými ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o povolenie použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej ...

(6)

Ak je to v záujme ekologickej poľnohospodárskej výroby, kontrolný ústav môže neekologický vstup, ktorého ...

§ 16
Konanie o povolení dočasného používania neekologických poľnohospodárskych zložiek pri výrobe spracovaných ...
(1)

Neekologickú poľnohospodársku zložku možno pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby ...

(2)

Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva prevádzkovateľ kontrolnému ústavu; vzor žiadosti o povolenie ...

(3)

Kontrolný ústav posúdi vhodnosť dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe ...

(4)

Ak je dočasné používanie neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej ...

(5)

Kontrolný ústav môže na základe žiadosti prevádzkovateľa o predĺženie povolenia podľa odseku 1 predĺžiť ...

(6)

Kontrolný ústav bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 alebo odseku 5 zverejní informáciu ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o povolenie dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej ...

(8)

Kontrolný ústav oznámi Európskej komisii a iným členským štátom vydanie povolenia podľa odseku 1 a jeho ...

Priestupky a iné správne delikty
§ 17
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) používa klamlivú informáciu o tom, ...
b)
ako prevádzkovateľ
1.
nepodá kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 1,
2.
vykonáva činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorú nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov ...
3.
nevykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 10 ods. 1 písm. a),
4.
nemá uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou ...
5.
neinformuje pred dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín písomne v listinnej ...
6.
marí výkon úradnej kontroly vykonávanej inšpekčnou organizáciou prevádzkovateľa,
7.
neuhradí inšpekčnej organizácii náklady na vykonávanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej ...
8.
neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov1) ...
(2)

Kontrolný ústav uloží za priestupok

a)
podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu až šiesteho bodu ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, siedmeho bodu alebo ôsmeho bodu pokutu od 200 eur do 2000 eur. ...
(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)

§ 18
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ako prevádzkovateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ...

a)
nepodá kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie podľa § 8 ods. 1,
b)
vykonáva činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorú nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov ...
c)
nevykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 10 ods. 1 písm. a),
d)
nemá uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou ...
e)
neinformuje pred dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín písomne v listinnej ...
f)
marí výkon úradnej kontroly vykonávanej inšpekčnou organizáciou prevádzkovateľa,
g)
neuhradí inšpekčnej organizácii náklady na vykonávanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej ...
h)
neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov1) ...
(2)

Inšpekčná organizácia sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a)
nevykoná u žiadateľa vstupné preverenie podľa § 6 ods. 8,
b)
nezašle žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia podľa § 6 ods. 9,
c)
inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby poruší zákaz podľa § 13 ods. 2,
d)
poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 13 ods. 3 alebo ods. 4,
e)
nezverejňuje sadzobník poplatkov za výkon vstupného preverenia, za výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa ...
f)
nevedie kontrolný spis podľa § 13 ods. 6,
g)
neodovzdá kontrolný spis tej inšpekčnej organizácii, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel novú zmluvu o výkone ...
h)
marí výkon auditu37) podľa § 4 písm. k) alebo
i)
poruší povinnosť ustanovenú osobitnými predpismi.1)
(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí iného správneho deliktu, ak v rozpore s ...

(4)

Právnická osoba, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa ...

(5)

Kontrolný ústav uloží za iný správny delikt

a)
podľa odseku 1 pokutu od 200 eur do 10 000 eur,
b)
podľa odseku 2 alebo odseku 4 pokutu od 300 eur do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 3 pokutu od 500 eur do 50 000 eur.
(6)

Pri ukladaní pokuty kontrolný ústav prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas trvania ...

(7)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení ...

(8)

Pokuty za iné správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje ...

§ 19
(1)

Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť tomu, kto sa dopustil priestupku alebo iného ...

(2)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v rozhodnutí ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 20

Na konanie o registrácii do registra prevádzkovateľov podľa § 7, konanie o zmene registrácie podľa § ...

§ 21
(1)

Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií podľa doterajšieho zákona sa považujú za ...

(2)

Konania začaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, ktoré sa právoplatne neskončili do 31. ...

(3)

Prevádzkovatelia a inšpekčné organizácie sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery tomuto zákonu do ...

§ 22

Zrušuje sa zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 ...

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 282/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - GRAFICKÝ ZNAK EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných ...
 • 2)  Čl. 100 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 3)  Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 5)  Čl. 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 25 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 7)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 8)  Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení. ...
 • 9)  Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 109 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov ...
 • 12)  Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 13)  Čl. 34 až 36 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 15)  Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 16)  Čl. 43 a 51 až 53 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 18)  § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji ...
 • 19)  Čl. 3 ods. 32 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 20)  § 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...
 • 21)  § 13 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...
 • 22)  § 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 5 zákona č. 505/2009 Z. z.
 • 24)  § 5 ods. 5 zákona č. 505/2009 Z. z.
 • 25)  STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich ...
 • 26)  STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov ...
 • 27)  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 28)  Čl. 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 29)  § 9 ods. 3 zákona č 505/2009 Z. z.
 • 30)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 31)  Napríklad § 31 až 33b Občianskeho zákonníka, § 566 až 576 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 1 Zákonníka ...
 • 32)  Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 79 až 82 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
 • 34)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 35)  Čl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore