Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70728
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 282/2019 účinný od 15.10.2019


Platnosť od: 26.09.2019
Účinnosť od: 15.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 282/2019 účinný od 15.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2019 s účinnosťou od 15.10.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. i) sa za slovo „súd“ vkladajú slová „alebo s pridelením pre obvod krajského súdu ...

2.

V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová „okresný súd“ vkladajú slová „alebo na výkon funkcie sudcu ako ...

3.

V § 11 ods. 4 sa za slovo „súd“ vkladajú slová „a pridelenie sudcu pre obvod krajského súdu ako hosťujúceho ...

4.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Hosťujúci sudca (1) Hosťujúci sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na určenom okresnom ...

5.

V § 12 ods. 1 prvá veta znie: „Ak nemožno riadny chod súdnictva zabezpečiť pridelením sudcu alebo preložením ...

6.

V § 12 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa čiarka za slovom „rokov“ a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“. ...

7.

V § 12 ods. 4 sa slovo „preložený“ nahrádza slovami „dočasne pridelený“.

8.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž a) v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej ...

9.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a) až f)“.

10.

V § 13 ods. 3 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

11.

V § 13a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo orgáne vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie ...

12.

V § 13a ods. 2 sa vypúšťa slovo „spravodlivosti“.

13.

V § 14 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú slová „a ak ide o preloženie sudcu na súd toho istého ...

14.

V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak voľba predsedu kolégia nie je úspešná, opakuje sa každých ...

15.

V § 19 sa na konci dopĺňajú tieto vety: „Za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 6b a 6c znejú:

„6b) § 50 ods. 4 písm. a) a § 80 ods. 4 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného ...

16.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.

17.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

18.

V § 22 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým vyhovel ...

19.

V § 22a sa vypúšťa odsek 4.

20.

V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „poslancom národnej rady“ a „vedúcim služobného úradu,“.

21.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vo voľbách do národnej rady,“.

22.

V § 24 ods. 7 prvej vete sa slová „Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

23.

V § 24 ods. 8 prvá veta znie: „Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa so ...

24.

V § 25 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Osobný úrad hosťujúceho sudcu je ...

25.

V § 27b ods. 2 štvrtá veta znie: „Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen ...

26.

V § 27c písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, z vyjadrení ...

27.

V § 27c písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, zo stanovísk ...

28.

V § 27d ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“ a v druhej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou ...

29.

V § 28 ods. 1 prvá veta znie: „Každé voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu určené ministrom ...

30.

V § 28 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre vopred neurčený počet voľných miest ...

31.

V § 28a ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a to do 60 dní odo dňa určenia voľného miesta ...

32.

V § 28b ods. 1 sa za slovo „kto“ vkladajú slová „najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek ...

33.

V § 28d ods. 2 prvej vete sa za slová „v obvode krajského súdu“ vkladajú slová „a voľné miesto hosťujúceho ...

34.

V § 28d ods. 3 tretej vete sa za slová „Voľné miesta sudcov“ vkladajú slová „a voľné miesta hosťujúcich ...

35.

V § 30 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie ...

36.

V § 33 ods. 3 prvej vete sa slová „§ 32 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“.

37.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43a Náhrada výdavkov hosťujúceho sudcu Hosťujúci sudca má nárok na náhradu zvýšených výdavkov za ...

38.

V § 65 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu,“.

Doterajší druhý bod až piaty bod sa označujú ako tretí bod až šiesty bod.

39.

V § 66 ods. 3 sa za slová „okresných súdov“ vkladajú slová „a hosťujúci sudcovia“.

40.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 1 písm. c) a e) patrí aj predsedovi senátu krajského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

„19aa) § 17 ods. 2 a § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z v znení zákona č. 282/2019 Z. z.“.

41.

Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Príplatok za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu Hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu ...

42.

V § 119a ods. 4 sa slová „súdna rada“ nahrádzajú slovami „predseda súdnej rady“.

43.

V § 120 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu ...

44.

V § 120 ods. 2 písm. e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu ...

45.

V § 130 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ministrovi“.

46.

Za § 151zc sa vkladá § 151zd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151zd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2019 Stáž sudcu podľa § 13 ods. 1 v ...

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slovo „vymenovaný“ nahrádza slovom „zvolený“.

2.

V § 6 ods. 5 prvej vete sa slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „súdnej ...

3.

V nadpise § 27fa sa na konci pripájajú tieto slová: „a voľných miest hosťujúcich sudcov“.

4.

V § 27fa ods. 1 sa za slovo „súdoch“ vkladajú slová „alebo voľných miest hosťujúcich sudcov“.

5.

V § 27fa odsek 2 znie:

„(2) Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu, ...

6.

V § 27fa sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

7.

V § 27fa ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“ a na konci sa pripájajú tieto ...

8.

V § 27fa ods. 5 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „alebo odseku 3“.

9.

V § 27fa ods. 6 sa slová „Ak kandidát na funkciu sudcu súhlas podľa odseku 2 neudelí“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 27h ods. 3 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento účel si ...

11.

Za § 31 sa vkladá § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 15. októbra 2019 Kandidát na funkciu sudcu zaradený ...

Čl. III

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

1.

V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak funkcia predsedu kolégia nie je obsadená, predseda ...

2.

V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak funkcia predsedu kolégia nie je obsadená, predseda ...

3.

V § 21 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu ...

4.

V § 21 ods. 4 písm. b) sa slovo „kolégiám“ nahrádza slovom „kolégiu“.

5.

V § 24a ods. 3 sa za slová „písm. d)“ vkladajú slová „prvom,“.

6.

V § 45 ods. 7 písm. f) sa vypúšťajú slová „v prípadoch ustanovených týmto zákonom“.

7.

V § 50 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) spôsob a podmienky zaraďovania hosťujúcich sudcov do rozvrhu práce s odkazom na zoznam hosťujúcich ...

Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená e) až m).

8.

V § 51 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hosťujúcemu sudcovi sa neprideľujú ...

9.

V § 51 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „Náhodným“ nahrádza slovami „Ak odsek 5 neustanovuje inak, náhodným“. ...

10.

V § 51 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa zastupovanie zákonného sudcu, ktorý koná a rozhoduje ako samosudca, zabezpečuje hosťujúcim ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

11.

§ 51a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak ide o hosťujúceho sudcu alebo dočasne prideleného sudcu.“. ...

12.

V § 71 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „zamestnancov súdov a voľné miesta sudcov“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 71 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Počet miest hosťujúcich sudcov nesmie presiahnuť 4 ...

14.

V § 82a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Kancelária najvyššieho súdu zverejňuje rozhodnutia najvyššieho ...

15.

§ 82b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Kancelária najvyššieho súdu na webovom sídle najvyššieho súdu zverejňuje štatistické údaje o činnosti ...

16.

Za § 82b sa vkladá § 82ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82ba Zverejňovanie zoznamu pojednávaných vecí Súd na účely informovania verejnosti o konaniach pred ...

17.

V § 82l ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v.r .

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore