Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 251/2022 účinný od 01.08.2022

Platnosť od: 14.07.2022
Účinnosť od: 01.08.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 251/2022 účinný od 01.08.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 251/2022 s účinnosťou od 01.08.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 373/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21b odsek 1 znie:

„(1)
Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má k dispozícii
a)
povinná osoba podľa odseku 3, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,

b)
povinná osoba podľa odseku 5, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.“.

2.
V § 21b ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“.
3.
V § 21b sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. b) je právnická osoba, na ktorú má povinná osoba podľa odseku 3 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv a ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu27ba) v odvetviach vôd, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo ako poskytovateľ služieb v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa osobitného predpisu,27bb) alebo ako letecký dopravca pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu,27bc) alebo ako vlastník lodí pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu.27bd) Rozhodujúcim vplyvom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že povinná osoba podľa odseku 3 priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,

b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo

c)
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

(6)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
a)
anonymizáciou proces zmeny informácií na anonymné informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo proces zmeny osobných údajov na anonymné takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať dotknutú osobu,

b)
dynamickým údajom informácia v elektronickej podobe, ktorá podlieha častej aktualizácii alebo aktualizácii v reálnom čase, najmä z dôvodu jej premenlivosti alebo rýchleho zastarávania; dynamickým údajom je spravidla informácia generovaná senzormi,

c)
výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedeckovýskumnej činnosti okrem vedeckých publikácií, ktorá sa zbiera alebo tvorí v priebehu vedeckovýskumných činností a ktorá sa používa ako dôkaz v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptuje za potrebnú na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu,

d)
súborom informácií s vysokou hodnotou informácie, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch informácií,

e)
strojovo spracovateľným formátom formát elektronického dokumentu v dátovej štruktúre, ktorá umožňuje technickému prostriedku alebo programovému prostriedku, ktoré ich spracúvajú, porozumieť ich dátovej štruktúre, identifikovať a extrahovať konkrétny údaj a porozumieť jeho významu,

f)
formálne otvoreným štandardom štandard použitia súborov v informačných technológiách verejnej správy,27be) ktorého popis je zverejnený prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,27bf)

g)
primeranou návratnosťou investícií percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky o viac ako päť percentuálnych bodov,

h)
treťou stranou fyzická osoba alebo právnická osoba odlišná od povinnej osoby podľa odseku 3 alebo odseku 5, ktorá disponuje informáciami.

(7)
Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa odseku 3 pri plnení ich úloh a medzi povinnými osobami podľa odseku 3 a povinnými osobami podľa odseku 5 pri plnení úloh povinných osôb podľa odseku 3. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27ba až 27bf znejú:

„27ba) § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


27bb) Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení.

27bc) Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008) v platnom znení.

27bd) Čl. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2) v platnom znení.

27be) § 24 ods. 1 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 18 až 25 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.

27bf) § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z.
§ 18 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.“.

4.
V § 21c ods. 1 písm. b) sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „podľa § 21b ods. 3“.
5.
V § 21c ods. 1 písm. c) sa slová „iná osoba ako povinná osoba“ a slová „osoba oprávnená podľa osobitných predpisov23)“ nahrádzajú slovami „tretia strana“.
6.
V § 21c ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
ktorú má k dispozícii škola,27d) a v prípade iných vzdelávacích inštitúcií, na informáciu, ktorá nie je výskumným údajom,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27e a 27ea sa vypúšťajú.

7.
V § 21c ods. 1 písm. f) sa za slovo „knižnica27g)“ vkladajú slová „vrátane akademickej knižnice27ga)“ a za slovom „osobou“ sa vypúšťajú slová „alebo ktoré povinná osoba zriadila“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ga znie:

„27ga) § 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.“.

8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27j sa citácia „§ 29 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27k sa citácia „§ 16 zákona č. 428/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 23 ods. 1 zákona č. 95/2019 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z. § 2 ods. 4 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z.“.
10.
V § 21c ods. 1 písm. i) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o informáciu, o ktorej má povinná osoba povinnosť zachovávať dôvernosť podľa osobitného predpisu,27kc)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27kc znie:

„27kc) § 94 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11.
V § 21c sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k)
ktorá sa týka citlivej informácie o kritickej infraštruktúre,27kd)

l)
ktorú má k dispozícii osoba vykonávajúca výskum a vývoj alebo osoba financujúca výskum a vývoj vrátane osoby vykonávajúcej prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, okrem výskumných údajov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27kd znie:

„27kd) § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.“.

12.
§ 21c sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu, ktorú má k dispozícii povinná osoba podľa § 21b ods. 5 a ktorá
a)
je vytvorená mimo rozsahu poskytovania služieb vo verejnom záujme alebo

b)
sa týka činnosti priamo vystavenej hospodárskej súťaži na trhu podľa osobitného predpisu.27laa)

(4)
Ak ide o informáciu, ktorá je predmetom osobitného práva zhotoviteľa databázy,27lab) povinná osoba podľa § 21b ods. 3 si pri sprístupňovaní informácie na účel opakovaného použitia toto právo neuplatňuje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27laa a 27lab znejú:

„27laa) § 184 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.

27lab) § 135 ods. 1 Autorského zákona.“.

13.
V § 21d ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a na informácie, ktoré majú k dispozícii povinné osoby podľa § 21b ods. 5.“ a v druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „archívy“ sa vkladajú slová „a povinné osoby podľa § 21b ods. 5“.
14.
V § 21d odsek 3 znie:

„(3)
Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bezodkladne zverejní v štruktúrovanej podobe údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 6, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 6, na portáli určenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) pre sprístupňovanie otvorených údajov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27m sa vypúšťa.

15.
V § 21e ods. 2 sa slová „inou osobou“ nahrádzajú slovami „treťou stranou“.
16.
V § 21e ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Dohody, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich.“.
17.
V § 21e ods. 4 tretej vete sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Tretia strana“ a za slovo „osobe“ sa vkladajú slová „podľa § 21b ods. 3“.
18.
V § 21e sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Dohody, ktoré bez toho, aby výslovne udeľovali výhradný prístup, vedú alebo by podľa oprávnených očakávaní mohli viesť k obmedzeniu opakovaného použitia informácií pre iné osoby, ako účastníkov týchto dohôd, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje účinok dohôd podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

19.
V § 21e ods. 6 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia“ a slová „odseku 3,“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 5“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27n sa citácia „Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.“.
21.
V § 21f ods. 6 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „podľa § 21b ods. 3“.
22.
§ 21f sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie § 21c ods. 1 písm. c), výskumné údaje sa sprístupňujú na účel opakovaného použitia, na podnikateľský účel alebo nepodnikateľský účel, ak sú financované z finančných prostriedkov, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov, a zároveň osoby vykonávajúce výskum a vývoj alebo osoby financujúce výskum a vývoj ich už sprístupnili prostredníctvom inštitucionálnej databázy alebo tematickej databázy.“.

23.
V § 21g odsek 1 znie:

„(1)
Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky, prednostne v elektronickej podobe ako otvorené údaje27na) umožňujúce automatizované spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi.27nc) Formáty a metaúdaje musia v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne otvorené štandardy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27na až 27nc znejú:

„27na) § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 39 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.

27nb) § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 38 ods. 2 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.

27nc) § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 písm. l) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.“.

24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27o sa citácie „§ 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“ nahrádzajú citáciou „§ 24 ods. 1 a 2 zákona č. 95/2019 Z. z.“.
25.
§ 21g sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3)
Povinná osoba je povinná sprístupňovať dynamické údaje na účel ich opakovaného použitia bezodkladne po ich vzniku prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom ich hromadného stiahnutia.

(4)
Ak by sprístupnenie dynamických údajov podľa odseku 3 presahovalo rámec jednoduchej operácie s ohľadom na finančné a technické možnosti povinnej osoby, povinná osoba sprístupní údaje na účel ich opakovaného použitia v časovom rámci alebo s dočasnými technickými obmedzeniami, ktoré neprimerane neznižujú využitie ich hospodárskeho a spoločenského potenciálu.

(5)
Povinná osoba sprístupňuje súbor informácií s vysokou hodnotou v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou na účel opakovaného použitia v strojovo spracovateľnom formáte prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom hromadného stiahnutia.“.

26.
§ 21i sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na
a)
povinnú osobu podľa § 21b ods. 5,

b)
vzdelávaciu inštitúciu, osobu vykonávajúcu výskum a vývoj a osobu financujúcu výskum a vývoj, ak ide o sprístupnenie výskumných údajov.“.

27.
V § 21j ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „podľa § 21b ods. 3“.
28.
V § 21j ods. 2 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „podľa § 21b ods. 3“.
29.
§ 21k znie:

㤠21k
(1)
Informácie na účely opakovaného použitia sa sprístupňujú bezplatne. Povinná osoba môže požadovať iba úhradu zahrňujúcu materiálne náklady spojené s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie ako aj s anonymizáciou osobných údajov a opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií.

(2)
Ustanovenie odseku 1 druhej vety sa nepoužije na
a)
súbor informácií s vysokou hodnotou okrem informácie, ktorú má k dispozícii
1.
povinná osoba podľa § 21b ods. 5, ak v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou predstavuje informáciu, ktorej bezplatné sprístupnenie môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu,

2.
múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív,

b)
výskumné údaje.

(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak odsek 2 neustanovuje inak a ak informáciu sprístupňuje
a)
povinná osoba podľa § 21b ods. 3, ktorá vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh,

b)
múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív,

c)
povinná osoba podľa § 21b ods. 5.

(4)
Povinné osoby podľa odseku 3 písm. a) a c) vypočítavajú celkovú sumu úhrady v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, pričom celková úhrada za sprístupnenie informácií za príslušné účtovné obdobie nesmie presiahnuť náklady spojené so zberom informácie, s uchovávaním informácie, s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie, s anonymizáciou osobných údajov a s opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií; v nákladoch možno zohľadniť aj primeranú návratnosť investícií. Povinné osoby podľa odseku 3 písm. b) môžu okrem nákladov uvedených v prvej vete zohľadniť tiež náklady spojené s vysporiadaním práv duševného vlastníctva. Kritériá podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.

(5)
Ministerstvo investícií zverejňuje na portáli podľa § 21d ods. 3 zoznam povinných osôb podľa odseku 3 písm. a). Na účely vytvorenia zoznamu podľa prvej vety poskytnú tieto povinné osoby ministerstvu investícií potrebnú súčinnosť.

(6)
Povinné osoby zverejňujú výšku úhrady a skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet úhrady, podľa odseku 1 druhej vety na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.

(7)
Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27p sa vypúšťa.

30.
V § 21l sa slová „Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvu investícií“.
31.
Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2022
Dohoda medzi povinnou osobou podľa § 21b ods. 5 a treťou stranou existujúca k 1. augustu 2022, ktorá obsahuje obmedzenie opakovaného použitia, sa ukončí uplynutím obdobia, na ktoré bola uzatvorená, najneskôr však 17. júla 2049; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3 alebo ods. 4 v znení účinnom od 1. augusta 2022.“.

32.
Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha
k zákonu č. 211/2000 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14. 2. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore