Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 235/1992 účinný od 01.09.1994 do 31.12.2003


Platnosť od: 29.05.1992
Účinnosť od: 01.09.1994
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD12 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 235/1992 účinný od 01.09.1994 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 235/1992 s účinnosťou od 01.09.1994 na základe 194/1994 a 193/1994

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákon č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 ...

1.

V § 1 ods. 3 sa slová „od výšky dosahovaných zárobkov a od pracovnej kategórie“ nahrádzajú ...

2.

V § 9 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo politického“.

3.

§ 14 ods. 1 znie:

„(1) Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1992 podľa ...

4.

V § 14 ods. 2 a 3 sa slová „sa zaraďujú“ nahrádzajú slovami „sú zaradené“.

5.

§ 14 ods. 4 znie:

„(4) Ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 1993 ...

6.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ako doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 1993 započítava ...

7.

§ 15 znie:

„§ 15 Zamestnanie vykonávané po 31. decembri 1992 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje ...

8.

§ 16, 17 a 18 sa vypúšťajú.

9.

V § 19 ods. 1 a 2 sa za slovo „utrpel“ vkladajú slová „do 31. decembra 1992“.

10.

§ 30 ods. 7 sa vypúšťa.

11.

V § 33 ods. 2 sa slová „návšteva základnej školy“ nahrádzajú slovami „povinná školská ...

12.

V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „pomocník Pohraničnej stráže, člen Pomocnej ...

13.

§ 34 ods. 3 znie:

„(3)
Pre výšku invalidného dôchodku podľa odsekov 1 a 2 platia § 30 a 31.“.

14.

§ 37 ods. 6 sa vypúšťa.

15.

V § 38 sa slová „§ 37 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 5“.

16.

§ 40 ods. 1 písm. b) znie:

„b) vedúci letovej prevádzky v organizáciách v pôsobnosti federálnych ministerstiev dopravy ...

17.

§ 40 ods. 2 písm. d) znie:

„d) artista vykonávajúci zamestnanie, ktoré bolo pred 1. januárom 1993 zaradené na účely dôchodkového ...

18.

§ 46 ods. 2 písm. f) znie:

„f) dosiahla vek aspoň 40 rokov ku dňu smrti manžela, ktorý zomrel následkom pracovného úraz ...

19.

V § 56 ods. 5 sa za slová „dobu zamestnania“ vkladajú slová „získanú pred 1. januárom 1993“. ...

20.

§ 63 ods. 4 sa vypúšťa.

21.

V § 98 sa na konci pripája nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak sa priznáva starobný alebo invalidný dôchodok spätne aj za dobu, po ktorú sa poskytovalo ...

22.

§ 130 ods. 1 znie:

„(1) Služba vojakov z povolania (ďalej len „služba“) vykonávaná pred 1. januárom 1993 je ...

23.

§ 130 ods. 2 sa vypúšťa.

24.

V § 130 ods. 3 sa slová „po 31. decembri 1964“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 1965 do ...

25.

V § 134 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sa posudzuje rovnako ako invalidný dôchodok pri pracovnom ...

26.

V § 135 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo o zvýšenie patriace pri invalidite následkom ...

27.

§ 137 sa vypúšťa.

28.

V § 142 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Federálne ministerstvo obrany môže zriaďovať ústavy sociálnej starostlivosti a poskytovať ...

29.

V desiatej časti druhá hlava znie:

„DRUHÁ HLAVA ÚPRAVA NÁROKOV Z I. A II. PRACOVNEJ KATEGÓRIE A Z I. A II. KATEGÓRIE FUNKCIÍ PO ...

Doterajšia druhá hlava sa označuje ako tretia hlava a doterajší § 174 sa označuje ako § 176.

30.

Za § 176 sa vkladá nový § 177, ktorý znie:

„§ 177 Na účely tohto zákona sa za príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti považujú aj ...

Čl. II

Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona ...

1.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štátnej zdravotníckej správy“.

2.

V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je čistá denná mzda pracovníka v pracovnom pomere alebo člena družstva v členskom pomere, ...

Čl. IV

Pokiaľ sú nároky podľa

a)

zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.,

b)

nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní ...

c)

vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 45/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie ...

d)

vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 95/1987 Zb. o dodatkovej dovolenke ...

e)

vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 96/1987 Zb. o krátení pracovného ...

f)

vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení ...

Čl. VI

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

2.

V § 19 ods. 5 sa slová za bodkočiarkou „za posledný rok výplaty týchto dôchodkov sa však zárobky ...

3.

§ 55 sa vypúšťa.

4.

V § 59 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ôsmich rokov“.

5.

V § 59 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo výške patriacej pri pracovnom úraze“.

6.

§ 72 ods. 4 sa vypúšťa.

7.

V § 147 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Čl. VII - Prechodné ustanovenia

(1)

Ak sa časť organizácie vyplácajúcej príspevok poskytovaný organizáciami Česko-slovenské štátne ...

(2)

Pokiaľ občan utrpel pracovný úraz alebo ochorel na chorobu z povolania pred 1. júnom 1992, má ...

(3)

Dávky uvedené v odseku 1 vyplácané k 31. máju 1992 sa vyplácajú po tomto dni ďalej za podmienok ...

Čl. VIII - (1) Zrušujú sa

1.

Zákon č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve.

2.

§ 2 ods. 2 a v § 2 ods. 3 prvej vete slová „v prípadoch uvedených v odseku 1 i“ a druhá veta ...

3.

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní ...

4.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 40/1985 Zb., ktorou sa vykonáva ...

5.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy z 20. novembra 1979 č. 25005/79-032 o poskytovaní príspevku ...

6.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. F 43-5324-4303-1982, ktorým sa vydáva ...

7.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva z 12. apríla 1983 č. 033/53/83 ...

8.

Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 060/351/83 o poskytovaní príspevku ...

9.

Úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 011/1042/83 zo 16. augusta 1983 ...

(2)

Rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie alebo do I. a II. kategórie ...

Čl. IX

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplne ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

  • 27)  § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
  • 28)  Zákon č. 244/1991 Zb. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských ...
  • 29)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej ...
  • 1a)  § 18 ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
  • 1b)  § 29, 31 a 33 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ...
  • 1)  Úprava Federálneho ministerstva dopravy z 20. novembra 1979 č. 25005/79-032 o poskytovaní príspevku ...
  • 2)  Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva z 12. apríla 1983 č. 033/53/83 ...
  • 3)  Zákon č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore