Zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín 224/1998 účinný od 01.01.2003 do 31.07.2004

Platnosť od: 23.07.1998
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 31.07.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Zdravé životné podmienky, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 224/1998 s účinnosťou od 01.01.2003 na základe 415/2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Účel zákona
a)

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré

1.

vyrábajú bioprodukty alebo zberajú voľne rastúce rastliny a ich časti, alebo ich spracúvajú ...

2.

uvádzajú do obehu bioprodukty a biopotraviny,

b)

všeobecné pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín,

c)

pravidlá výkonu odbornej kontroly uplatňovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné ...

(2)

Bioprodukty sú rastlinné výrobky a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej ...

(3)

Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené len z bioproduktov pri použití povolených zložiek, ...

(4)

Ekologický výrobca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti ...

(5)

Konvenčné hospodárstvo je spôsob poľnohospodárskej výroby, pri ktorom sa používajú aj iné ...

(6)

Súbežné pestovanie je pestovanie rovnakej odrody tej istej plodiny alebo zrakovo ťažko rozlíšiteľnej ...

(7)

Konverzia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe je obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočňuje ...

(8)

Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí je zber uskutočnený na pozemkoch, kde v uplynulých ...

§ 3
Pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín
(1)

Požiadavky na pôdu, na ktorej možno vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, technologické ...

(2)

Každý, kto označuje alebo mieni označovať poľnohospodárske produkty alebo potraviny názvom bioprodukt ...

§ 4
Registrácia
(1)

Osvedčenie o spôsobilosti na

a)

ekologickú výrobu bioproduktov,

b)

ekologickú výrobu biopotravín,

c)

zber voľne rastúcich rastlín a ich častí,

d)

uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu,

e)

výrobu bioproduktov a biopotravín v konverzii

možno vydať len tomu, kto je registrovaný kontrolným ústavom.

(2)

Písomná žiadosť obsahuje

a)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, ...

b)

druh činnosti, o ktorú žiada, doklad oprávňujúci žiadateľa na podnikanie3) v úradne osvedčenej ...

c)

miesto výkonu činnosti, určenie zodpovedného zástupcu, údaje o technicko-materiálnom a priestorovom ...

d)

doklad o preukázaní práva k nehnuteľnostiam,4)

e)

katastrálny operát katastrálneho územia, v ktorom vykonáva svoju činnosť, so situačným vyznačením ...

f)

rozsah konvenčného hospodárenia.

(3)

Ak je žiadosť neúplná, kontrolný ústav vyzve žiadateľa, aby v lehote 30 dní od doručenia výzvy ...

(4)

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, kontrolný ústav zaregistruje žiadateľa na požadovaný ...

(5)

Žiadateľa o registráciu činnosti na výrobu bioproduktov kontrolný ústav dňom registrácie zaradí ...

(6)

Držiteľ registrácie je povinný na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených ...

(7)

Kontrolný ústav vedie register

a)

ekologických výrobcov bioproduktov,

b)

ekologických výrobcov biopotravín,

c)

osôb zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti,

d)

osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu,

e)

ekologických výrobcov bioproduktov v konverzii,

f)

ekologických výrobcov biopotravín z konverzie,

g)

žiadateľov o registráciu,

h)

certifikačných orgánov.

§ 4a
Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom a pravidlami u držiteľov registrácie ...

(2)

Certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou5a)

a)

zabezpečuje kontrolný systém podľa tohto zákona,

b)

má poverenie kontrolného ústavu.

(3)

Certifikačný orgán zabezpečuje výkon kontroly odborne spôsobilými osobami (ďalej len „inšpektor ...

(4)

Inšpektor ekologického poľnohospodárstva musí spĺňať tieto kvalifikačné požiadavky:

a)

úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstva, potravinárstva, veterinárstva, lesného ...

b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru.

(5)

Inšpektor ekologického poľnohospodárstva nemôže

a)

byť držiteľom registrácie na výrobu biopotraviny alebo uvádzania biopotravín alebo bioproduktov ...

b)

vykonávať kontrolu u držiteľa registrácie, ktorému v troch predchádzajúcich rokoch aspoň raz ...

c)

vykonávať kontrolu v okrese, v ktorom má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

d)

vykonávať kontrolu u držiteľov registrácie, ktorí sú jeho blízkymi osobami,5b)

e)

vykonávať kontrolu u držiteľa registrácie viac než dva po sebe nasledujúce roky,

f)

vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré certifikačné orgány.

(6)

Ak certifikačný orgán nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný mať na území Slovenskej ...

(7)

Certifikačný orgán je povinný oznámiť kontrolnému ústavu meno a sídlo, prípadne bydlisko splnomocneného ...

§ 4b
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva
(1)

Inšpektor ekologického poľnohospodárstva je povinný vykonať kontrolu najmenej

a)

raz ročne u ekologického výrobcu a zberača voľne rastúcich rastlín a ich častí a osôb uvádzajúcich ...

b)

dvakrát ročne u ekologického výrobcu bioproduktov v konverzii.

(2)

Pri výkone kontroly je inšpektor ekologického poľnohospodárstva povinný preukázať sa poverením ...

(3)

Držiteľ registrácie je povinný umožniť inšpektorovi ekologického poľnohospodárstva

a)

vykonať kontrolu pozemkov, výrobných prostriedkov, priestorov a zariadení súvisiacich s ekologickou ...

b)

nahliadnuť do evidencie a dokladov týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, výroby ...

c)

odber vzoriek pôd, prípravkov a materiálov nachádzajúcich sa u držiteľa registrácie.

§ 4c
Osvedčenie o spôsobilosti
(1)

Držiteľovi registrácie na základe výsledkov kontroly, ktorá potvrdí, že dodržal podmienky ustanovené ...

a)

kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na výrobu bioproduktov alebo osvedčenie o spôsobilosti ...

b)

certifikačný orgán udelí certifikát biopotravine alebo bioproduktu.

(2)

Držiteľovi registrácie na zber voľne rastúcich rastlín alebo ich častí na základe výsledkov ...

(3)

Držiteľovi registrácie na uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu na základe výsledkov ...

(4)

Osvedčenie o spôsobilosti obsahuje

a)

meno, priezvisko, identifikačné číslo, miesto trvalého pobytu, ak je držiteľom fyzická osoba, ...

b)

druh činnosti,

c)

miesto činnosti,

d)

meno zodpovedného zástupcu za vykonávanú činnosť,

e)

registračné číslo pridelené kontrolným ústavom.

(5)

Ak po zaregistrovaní činnosti dôjde k zmene mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, sídla alebo ...

(6)

Kontrolný ústav osvedčenie podľa odsekov 1 až 3 zruší, ak ekologický výrobca

a)

prestane spĺňať podmienky na výkon danej činnosti,

b)

v lehote určenej kontrolným ústavom nevykonal určené opatrenia.

(7)

Osvedčenie zaniká,

a)

ak držiteľ registrácie o to požiada,

b)

smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

c)

výmazom z obchodného registra3) alebo z iného obdobného registra.

§ 5
Pestovanie rastlín
(1)

Systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby možno pestovať rastliny len na pôde, ktorá sa ...

(2)

Ekologický výrobca je pri pestovaní rastlín povinný

a)

v pestovateľských spôsoboch používať hnojenie organickými hnojivami, zeleným hnojením, zvyškami ...

b)

na ochranu rastlín používať biologické prípravky a mechanické spôsoby regulujúce množstvo ...

c)

používať vyvážené osevné postupy a správne striedanie plodín s dôrazom na pestovanie trvalých ...

d)

správnymi osevnými postupmi, zachovávaním ekologických pásov a pestovaním medziplodín zachovávať ...

(3)

Ekologickým výrobcom sa zakazuje

a)

súbežné pestovanie a pestovanie geneticky modifikovaných rastlín,

b)

používanie syntetických prípravkov na ochranu rastlín a priemyselných hnojív.

(4)

Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu vydáva každoročne vo svojom publikačnom orgáne

a)

zoznam povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby, ...

b)

zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín,7) pričom je zakázané používať syntetické ...

§ 6
Chov zvierat
(1)

Ekologický výrobca je povinný chovať zvieratá zaradené do systému ekologickej poľnohospodárskej ...

(2)

Zvieratá určené na výrobu bioproduktov a biopotravín sa musia chovať v chovoch spĺňajúcich ...

(3)

Pri veterinárnej starostlivosti o zvieratá chované spôsobom ekologického poľnohospodárstva je ...

(4)

Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu11) každoročne vydáva vo svojom publikačnom orgáne zoznam ...

§ 7
Spracovanie bioproduktov a výroba biopotravín
(1)

Na spracovanie bioproduktov, výrobu biopotravín, ich balenie, označovanie, skladovanie, prepravu ...

(2)

Pri spracovaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín vrátane ich balenia možno použiť iba technologické ...

(3)

Potraviny vyrobené z tiel suchozemských živočíchov a vodných živočíchov, ktoré boli získané ...

(4)

Ekologickému výrobcovi bioproduktov a biopotravín sa zakazuje

a)

spracúvať bioprodukty a vyrábať biopotraviny v časovo alebo priestorovo neoddelenej výrobe od ...

b)

používať geneticky modifikované zložky a od nich odvodené zložky potravín,

c)

používať zložky potravín ožiarené ionizujúcim žiarením,

d)

pri výrobe biopotravín používať rovnaké zložky z konvenčného poľnohospodárstva, ako sú zložky ...

e)

súbežný chov v živočíšnej výrobe.

§ 8
Označovanie bioproduktov a biopotravín
(1)

Označenie bioproduktu alebo biopotraviny možno vykonať na základe certifikátu vydaného certifikačným ...

a)

písomnou skratkou „bio" alebo „eko" a grafickým znakom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto ...

b)

slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve",

c)

číselným kódom certifikačného orgánu.

(2)

Označovať na etikete alebo obale možno len tie bioprodukty a biopotraviny,

a)

na ktoré bol vydaný certifikát,

b)

ktoré boli dovezené s certifikátom vydaným v krajine pôvodu.

(3)

Označovať bioprodukt alebo biopotravinu skratkou „bio" je povinný aj certifikačný orgán na udelených ...

(4)

Bioprodukty a biopotraviny z konverzie sa označujú podľa odseku 1 písm. a) a c) a slovami „vyprodukovaný ...

(5)

Zakazuje sa používať označenie „bio" alebo akékoľvek slovné spojenie na označenie produktu ...

§ 9
Skladovanie a preprava bioproduktov
a)

zabezpečiť ich skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby nedošlo k ich znečisteniu, ...

b)

zabezpečiť ich prepravu len v takých dopravných a paletizačných prostriedkoch, v ktorých nedôjde ...

§ 10
Dovoz a vývoz bioproduktov a biopotravín
(1)

Držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na dovoz alebo vývoz je povinný prvému odberateľovi predložiť ...

(2)

Na dovoz a vývoz bioproduktov a biopotravín sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.15)

§ 11
Evidencia
(1)

Držiteľ registrácie je povinný viesť podrobnú evidenciu podľa druhu činnosti. Evidencia obsahuje ...

a)

osevných postupoch podľa pozemkov, chove hospodárskych zvierat, pestovaných odrodách a chovaných ...

b)

pôvode množiteľského materiálu15a) a zvierat,15b)

c)

používaných hnojivách, prípravkoch na ochranu rastlín, krmivách, veterinárnych liekoch, prípravkoch ...

d)

využívaní technologických postupov a výrobných prostriedkov, predaji a odberateľoch,

e)

prídavných látkach používaných pri spracovaní bioproduktov a výrobe biopotravín, zložkách ...

f)

spôsobe skladovania, prepravy, výroby, označovania,

g)

o kontrole a jej výsledkoch,

h)

udelených certifikátoch bioproduktov a biopotravín.

(2)

Ak ekologický výrobca hospodári aj konvenčným spôsobom a osoba uvádzajúca bioprodukty a biopotraviny ...

(3)

Evidenciu uchováva držiteľ registrácie počas desiatich rokov.

§ 12
Orgány starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu a výrobu biopotravín
a)

ministerstvo,

b)

kontrolný ústav.

§ 13
Ministerstvo
a)

riadi výkon starostlivosti o rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín,

b)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,

c)

vydáva zoznamy podľa § 5 ods. 4, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2,

d)

koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologické poľnohospodárstvo a jeho ...

§ 14
Kontrolný ústav
(1)

Kontrolný ústav

a)

vedie register podľa tohto zákona,

b)

vykonáva rozbory pôd, rastlín, materiálov a produkcie a vydáva posudok o výsledku rozboru,

c)

odoberá pôdne vzorky,

d)

vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok držiteľmi registrácie a certifikačným orgánom ustanovených ...

e)

rozhoduje o zaradení pozemkov do konverzie a ich vyradení z konverzie a určuje jej dobu,

f)

osvedčuje pri dovoze a vývoze ekologický pôvod biopotraviny a bioproduktu,

g)

poskytuje údaje orgánom Európskej únie,

h)

vedie evidenciu pozemkov a ich využívanie na ekologické pestovanie rastlín alebo ekologický chov ...

i)

uverejňuje register podľa písmena a) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. ...

(2)

Kontrolný ústav odoberie certifikačnému orgánu poverenie, ak v jeho činnosti zistí porušenie ...

(3)

Kontrolný ústav môže uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom klame ...

(4)

Pri ukladaní pokuty kontrolný ústav prihliada na rozsah a dĺžku trvania porušenia povinnosti.

§ 15
Trovy konania a náklady
(1)

Ekonomicky oprávnené náklady16) na posudzovanie a schvaľovanie konverzie a trovy konania na vydávanie ...

(2)

Ekonomicky oprávnené náklady na rozbor vzoriek odobratých kontrolným ústavom na účely kontroly ...

§ 16
Zverejňovanie informácií
(1)

Do evidencie a záznamov vedených podľa § 11 môžu nahliadnuť a robiť si z nich výpisy okrem ...

(2)

Orgány uvedené v odseku 1 nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany ...

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Osvedčenia o pôvode vydané ekologickým výrobcom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ostávajú ...

(2)

Projekty konverzie a schválenia týchto projektov realizované pred účinnosťou tohto zákona sa ...

§ 17a
Prechodné ustanovenia
(1)

Osvedčenie o spôsobilosti vydané pred 1. januárom 2003 sa považuje za osvedčenie na činnosť ...

(2)

Ak u ekologického výrobcu nevykonáva kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom ...

(3)

Na konanie podľa tohto zákona okrem § 4 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19) ...

§ 18
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
 • 1a)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 2)  § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 3)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 18 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 5)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 5a)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 5b)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení ...
 • 7)  § 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. ...
 • 8)  Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej ...
 • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore ...
 • 10)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej ...
 • 11)  § 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 13)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 15)  § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 113/1990 ...
 • 15a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.
 • 15b)  Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.Vyhláška Ministerstva financií ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 18)  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore