Podzákonné predpisy k predpisu 211/2000

  1. neplatnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú 118/2011 účinný od 01.05.2011 do 31.12.2011
  2. platnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú 118/2011 účinný od 01.05.2011
  3. platnýUznesenie k návrhu postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroen, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis podľa §10 ods. 1, §10 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 426/2004 účinný od 28.07.2004
  4. platnýVyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 481/2000 účinný od 01.01.2001
  5. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 481/2000 účinný od 01.01.2001
  6. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy 48/2022 účinný od 01.04.2022
  7. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy 498/2011 účinný od 01.04.2022
MENU
Hore