Články k predpisu 211/2000

Zefektívnenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom

Abstrakt
Vyšetrovanie a stíhanie trestnej činnosti sa spolieha na možnosť prístupu, zhromažďovania ako aj prenosu elektronických informácií a osobných údajov cez hranice. Rozsah, v akom vnútroštátne ústavné špecifiká a rôzne právne tradície obmedzujú spoluprácu v oblasti trestného súdnictva medzi členskými štátmi, je už dlho predmetom diskusie medzi justičnými orgánmi EÚ a členskými štátmi. Cezhraničný prístup k údajom a ich zhromažďovanie na účely boja proti trestnej činnosti tak vyvolávajú právne a jurisdikčné problémy. V predkladanom príspevku skúmame niektoré otázky možného zefektívnenia cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom prostredníctvom navrhovaného nariadenia o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
ochrana osobnosti a osobných údajov
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 9


Vydané: 01.04.2023
Autor: doc. JUDr. Rastislav, Funta Ph.D., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Rastislav, Funta Ph.D., LL.M.

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM VERZUS OBMEDZENÝ PRÍSTUP K ZBIERKE LISTÍN

Abstrakt
Katastrálny operát je verejný, každý má právo do neho nahliadať, robiť si z neho výpisy, odpisy, náčrty, kópie s výnimkou zbierky listín. Verejnosť zbierky listín je obmedzená. Správny poriadok umožňuje tiež účastníkom konania nahliadať do spisov, zákon slobodnom prístupe k informáciám dokonca ukladá povinnosť povinným osobám informácie, ktoré majú k dispozícii, sprístupniť každému, kto má o ich poskytnutie záujem bez nutnosti preukazovania oprávneného záujmu. Vpredmetnom príspevku autorka poukazuje na rozdielny pohľad na sprístupňovanie informácií zo spisu, kde sa vostrom protiklade stretáva povinnosť orgánov verejnej moci sprístupňovať informácie každému, kto o ne požiada a povinnosť správneho orgánu na úseku katastra nehnuteľností zabezpečiť ochranu citlivých údajov, ktoré sú v dokumentoch, ktoré sú súčasťou zbierky listín obsiahnuté. Problematiku sprístupňovania údajov autorka ilustruje poukazom na právne normy, ktoré túto oblasť upravujú, ale aj jeden rozsudok, ktorý slobodu informácií povýšil nad potrebu ochrany údajov, obsiahnutých v zbierke listín.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
právo na informácie
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 3


Vydané: 22.04.2021
Autor: JUDr., Lucia Filagová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lucia Filagová

Ochrana informácií z trestného konania a následky ich únikov

Abstrakt
Autor sa v predkladanom článku venuje možnostiam ochrany informácií pochádzajúcich z trestných konaní pri súčasnom trende prudkej medializácie, vymedzuje zákonné možnosti zverejňovania informácií o trestných konaniach spolu s alternatívami ich obmedzenia. Okrem iného sa autor zaoberá možnosťami úniku informácií z trestného konania a ich priamymi následkami. Kriticky opisuje súčasnú vágnu právnu úpravu vo vzťahu k ochrane informácií a zároveň ju porovnáva so zahraničnou právnou úpravou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na informácie
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 3


Vydané: 01.04.2020
Autor: JUDr., Ján Neszméry
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ján Neszméry

PRÁVNA ÚVAHA K ZNEUŽÍVANIU PRÁVA NA INFORMÁCIE V ROZSAHU ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Článok sa zaoberá úvahou o obsahu a následkoch zneužitia výkonu práva na prístup kinformáciám. Článok popisuje právnu koncepciu princípu zákazu zneužitia práva v žiadostiach oprávnených osôb vkonfrontácií saplikačnou súdnou praxou. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím uplatnenia princípu dobrej verejnej správy a aplikácie subsidiarity osobitných právnych predpisov. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb, ktoré sú vyjadrením zneužitia práva na prístup k informáciám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na informácie
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 3


Vydané: 01.01.2020
Autor: MJR. JUDr., Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora MJR. JUDr., Martin Pagáč

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Článok sa zaoberá praktickou aplikáciou najnovších záverov súdnej praxe pri zákonnom obmedzení práva na sprístupňovanie informácií z trestného konania. Článok popisuje právnu koncepciu obmedzenia práva na informácie v konfrontácií so žiadosťami oprávnených osôb. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím implicitného zákazu sprístupňovania informácií z trestného konania. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb využitím procesných inštitútov umožňujúcich zákonné obmedzenie prístupu k informáciám z trestného konania zo strany správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako povinnej osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 18


Vydané: 04.03.2019
Autor: MJR. JUDr., Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora MJR. JUDr., Martin Pagáč

JE DVOJSTUPŇOVÉ SPRÁVNEHO KONANIE STÁLE PRÍPUSTNÉ 21. STOROČÍ? PRÍPUSTNOSŤ DVOJSTUPŇOVÉHO SPRÁVNEHO KONANIA V SÚČASNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH (preklad anglického článku)

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá zásadou dvojinštančnosti správneho konania z historického hľadiska a tiež z hľadiska požiadaviek kladených na jej uskutočňovanie medzinárodným právom. Poukazuje na právny význam predmetnej zásady správneho konania aj v súvislosti s konkrétnou individuálnou rozhodovacou činnosťou a to predovšetkým vo vzťahu k princípu právnej istoty. Venuje sa vývoju právnej úpravy a aplikácie predmetnej zásady v podmienkach Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Na základe uskutočnenej analýzy sa pokúša nájsť odpoveď na otázku, či je nevyhnutné uskutočňovať správne konanie v dvoch stupňoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
konanie o priestupkoch v zmysle ZSI
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 21a


Vydané: 26.10.2018
Autor: prof., Agnieszka Skóra, (Dr.hab.)
Zdroj:


Zobraziť všetky články autora prof., Agnieszka Skóra, (Dr.hab.)

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ NA INTERNETE

Abstrakt
Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje aplikačným problémom spojeným so súčasnou právnou úpravou v tejto oblasti a zodpovednosti na internete. V závere komplexne hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike, pričom poukazuje na základné problémy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
povinne zverejňovaná zmluva
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 5a


Vydané: 28.08.2018
Autor: Mgr., Rastislav Munk, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Rastislav Munk, PhD.

PRÁVO NA INFORMÁCIE A PROBLÉMY JEHO VYNUTITEĽNOSTI V PRAXI ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY.

Abstrakt
Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 18


Vydané: 27.08.2018
Autor: Mgr., Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marianna Džačková

OTVORENÉ ÚDAJE - CESTA K SLOBODNÉMU PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM

Abstrakt
Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
povinné zverejňovanie informácií
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 5


Vydané: 07.06.2018
Autor: JUDr., Jozef Andraško, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Andraško, PhD.

VYUŽÍVANIE ÚDAJOV ZVEREJŇOVANÝCH ORGÁNMI VEREJNEJ SPRÁVY NA KOMERČNÉ ÚČELY – PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA NESPRÁVNE A NEPRAVDIVÉ ÚDAJE1

Abstrakt
Autorka sa v článku venuje zverejňovaniu informácií, ktorými disponujú vykonávatelia verejnej správy, vo forme otvorených dát. Poukazuje na možné riziká spojené so zverejnením nesprávnych údajov o fyzických a právnických osobách, najmä tých, ktoré sú spôsobilé negatívne ovplyvniť postavenie osoby v spoločnosti. Pozornosť je venovaná aj aktuálnej judikatúry SD EÚ týkajúcej sa otázky vyváženia dvoch kolidujúcich práv, a to práva na slobodu prejavu a práva na súkromie v prípade zverejňovania a spracovávania osobných údajov. Analyzovaná je tiež relevantná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúca sa posudzovania zásahov do práva na súkromie zverejňovaním, spracovaním a šírením údajov a osobách, ktoré sú z evidencií vedených vykonávateľmi verejnej správy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na informácie
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 3


Vydané: 27.02.2018
Autor: JUDr., Ľubica Masárová, PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ľubica Masárová, PhD.

ZÁKLADNÉ PRÁVO NA INFORMÁCIE A JEHO EVOLUTÍVNY VÝKLAD EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Abstrakt
Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky a najmä výrazný posun v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva. Tento posun nastal aj vďaka všeobecnej zhode v rámci členských štátov Rady Európy o potrebe uznať individuálne právo na prístup k týmto informáciám tak, aby bola umožnená verejná kontrola a vytvorenie názoru vo veciach verejného záujmu, a to vrátane spôsobu, akým fungujú orgány verejnej moci v demokratickej spoločnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ochrana osobnosti a osobných údajov
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 9


Vydané: 13.09.2017
Autor: Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

JE E-GOVERNMENT DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV?

Abstrakt
Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou elektronickej verejnej správy, tzv. e- Governmentu, a to v súvislosti s jeho dostupnosťou pre všetkých občanov Slovenskej republiky. V prvej časti príspevku autorka analyzuje súvisiace strategické dokumenty a legislatívu, a to tak na úrovni Európskej únie, ako aj v podmienkach Slovenskej republiky. Primárnym jadrom príspevku je poukázanie na práva osôb so zdravotným postihnutím v informačnej spoločnosti, predovšetkým pri ich využívaní služieb verejnej správy. Druhá časť príspevku je venovaná analýze vybraných webových sídel z oblasti verejnej správy, a to z pohľadu ich prístupnosti voči osobám so zdravotným postihnutím. V závere autorka uvádza zistené nedostatky a odpovedá na položenú otázku, či je e- Government dostupný pre všetkých občanov. V nadväznosti na odpoveď autorka uvádza niekoľko návrhov pre odstránenie problémových aspektov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
žiadosť o sprístupnenie informácii
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 14


Vydané: 13.09.2017
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

Whistleblowing

Abstrakt
Slovenská právna úprava, ktorá používa pojem whistleblowing pod slovenským názvom oznamovanie, či chránené oznamovanie je v podmienkach nášho stredoeurópskeho regiónu jednou z mála explicitných úprav, ak pozeráme na právny stav v susedných štátoch. V Českej republike obdobná právna úprava chýba, aj keď v súčasnosti je zákon v štádiu legislatívnej prípravy.1 Podobná situácia je v Poľsku, kde sa ochrana oznamovateľom poskytuje prostredníctvom Zákonníka práce, čo sa však javí ako nedostatočné. Maďarský zákon o sťažnostiach a oznamovaní bol prijatý začiatkom roka 2014. Slovenský zákon č. 307/2014 Z. z. bol prijatý v dôsledku dopytu občianskej verejnosti po účinnom systéme ochrany osôb, ktoré sú ochotné obetovať vlastný prospech a pohodlie pre vyššie dobro, ktorým je iste okrem iného aj platnosť premisy ,,Zákonplatípre všetkých rovnako. Súčasná právna úprava však zostáva verná predovšetkým inej starej rímskej múdrosti, a síce, že ae- quum et bonum est lex legum.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ochrana osobnosti a osobných údajov
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 9


Vydané: 14.10.2016
Autor: Bc., Dávid Danočko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Bc., Dávid Danočko

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV - AKO MOŽNO ZLEPŠIŤ KONTROLU NAKLADANIA S VEREJNÝMI PROSTRIEDKAMI A ČO SA ZO ZMLÚV MOŽNO NAUČIŤ?

Abstrakt
Nástroj povinného zverejňovania zmlúv sa počas svojej vyše päťročnej histórie ukázal ako pozitívnym a relatívne úspešným nástrojom verejnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami. Avšak obrovské množstvo dát, častá neprehľadnosť ich väzieb, či absencia strojovo čitateľných foriem zmlúv vytvára výzvy pre kontrolu, ktoré z časti adresovali mimovládne organizácie. V programoch Partnerstiev pre otvorené vládnutie vo svete dochádza k posilňovaniu dôrazu na participáciu a crowdsourcing v rámci kontroly ustanovení, konzultácií pri tvorbe zmlúv, najmä pri sektorový ch štandardoch, či na spätnú väzbu pri výkone zmluvy, napríklad sledovaním záruky a míľnikov zo zmlúv, ktorých predmet pripúšťa zapojenie väčšieho množstva osôb. V prostredí SR s niektorými z týchto trendov máme špecifické skúsenosti, ktoré však najmä volajú po kvalitnejšej práci s dátami a po väčšej participácii externých používateľov. Článok navrhuje, aby právnická akademická obec participovala prostredníctvom existujúcich platforiem na hlbšej kategorizácii zmlúv, následnej analýze zmlúv, ako riešení konkrétnych situácií, a tvorbe ich štandardov. Zmluvy s problematickým obsahom by sa následne mohli stať predmetom kontroly mimovládnych organizácií a médií.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinne zverejňovaná zmluva
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 5a


Vydané: 13.09.2016
Autor: Mgr., Ján Mazúr, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Mazúr, PhD.

VPLYV EURÓPSKEHO PRÁVA NA SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM A NA ZÁSADU INFORMOVANOSTI V KONTEXTE SPRÁVNEHO TRESTANIA [1]

Abstrakt
Tento príspevok sa zaoberá vplyvom európskeho práva na slobodný prístup k informáciám a na zásadu informovanosti v kontexte správneho trestania v Slovenskej republike. Príspevok sa taktiež zaoberá extrémami a excesmi využívania a zneužívania práva na slobodný prístup k informáciám a uplatňovaním zásady informovanosti verejnosti v správnom trestaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
slobodný prístup k informáciám
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 1


Vydané: 04.08.2016
Autor: Mgr., Anton Martvoň, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Anton Martvoň, PhD.

VEREJNÉ MAJETKOVÉ PRIZNANIA AKO NÁSTROJ KONTROLY PREDSTAVITEĽOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Abstrakt
Už viac než desať rokov pôsobí v slovenskom právnom poriadku ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Účelom osobitných povinností a obmedzení, ktoré ukladá verejným funkcionárom, je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácie, kedy môžu zneužiť svoju funkciu. Nástrojom na prevenciu korupčného správania a odhaľovania protiprávneho nakladania s verejnými prostriedkami sú verejnými funkcionármi každoročne podávané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (majetkové priznania). To, či budú plniť účel sledovaný ústavným zákonom však v nemalej miere závisí od ich prístupnosti spoločenskej kontrole, ktorú by mohli vykonávať najmä mimovládne organizácie venujúce sa tzv. watchdogovým aktivitám. Príspevok sa zameriava na prístupnosť majetkových priznaní starostov, primátorov a poslancov mestských zastupiteľstiev, pretože ústavný zákon ich zverejňovanie neprikazuje. Autor prostredníctvom viacerých druhov výkladu analyzuje, či právny poriadok ukladá územnej samospráve povinnosť sprístupniť majetkové priznania na základe žiadosti, pričom svoj právny názor nechal podrobiť aj súdnemu prieskumu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 9


Vydané: 30.08.2015
Autor: Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

SPRÍSTUPŇOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROCESE PUBLICITY VEREJNEJ SPRÁVY

Abstrakt
Článok sa zaoberá zákonným rámcom definície a ochrany osobných údajov v procese zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje rozsah princípu prevažujúceho verejného záujmu ako súčasti práva na informácie v konfrontácií s ochranou osobných údajov fyzických osôb pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov ochrany osobných údajov a práva na informácie a analyzuje postavenie verejne činnej osoby v procese verejnej kontroly štátnych orgánov podieľajúcich sa na výkone verejnej moci.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
ochrana osobnosti a osobných údajov
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 9


Vydané: 01.01.2015
Autor: MJR. JUDr., Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora MJR. JUDr., Martin Pagáč

PRÁVO NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA – ANALÝZA POSTUPU SPRÁVNYCH ORGÁNOV V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONTEXTE AKTUÁLNYCH ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou postupu a právnych inštitútov pri sprístupňovaní informácií z trestného konania v rámci zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje základné princípy práva na informácie v konfrontácií s právnymi možnosťami ich obmedzenia pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem v záverov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií z trestného konania a analyzuje možnosti využitia súdnych rozhodnutí na konkrétne prípady praktických problémov poskytovania informácií o činnosti a rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na informácie
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 3


Vydané: 01.01.2015
Autor: MJR. JUDr., Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora MJR. JUDr., Martin Pagáč

VYBRANÉ PROBLÉMY PRI APLIKÁCII INFOZÁKONA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Nakoľko týchto problémov je príliš veľa, aby ich ich autor mohol obsiahnuť v tomto príspevku, zameral sa iba na niektoré.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
povinné zverejňovanie informácií
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 5


Vydané: 20.09.2014
Autor: JUDr., Zuzana Latiková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Latiková

Ochrana obchodného tajomstva v konaniach pred orgánmi verejnej moci a v kontexte slobodného prístupu k informáciám

Abstrakt
S pribúdajúcimi novelami a legislatívnymi zámermi v Obchodnom zákonníku, ako aj zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len infozákon) sa stáva čoraz diskutovanejšou aj otázka budúcnosti a relevantného výkladu obchodného tajomstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
povinné zverejňovanie informácií
Priradené k predpisu:
211/2000 paragrafy: 5


Vydané: 07.02.2014
Autor: Mgr., Peter Senko
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Senko
MENU
Hore