Články k predpisu 188/1994

Identifikácia škody spôsobenej porušením súťažného práva

Abstrakt
Základom trhovej ekonomiky je nepochybne čo najkvalitnejšia, najférovejšia konkurencia a rovnosť šancí subjektov zúčastnených na trhu. Aj keď model dokonalej konkurencie trhu je nedosiahnuteľnou predstavou, predpokladom, ba nevyhnutnou podmienkou dobrého fungovania trhovej ekonomiky ostáva aspoň férová a čo najefektívnejšia hospodárska súťaž. Súťažné právo býva vnímané ako nástroj existenčnej ochrany konkurencie, a to najmä v situáciách, kedy súťažné prostredie neexistuje, alebo je ohrozené. Napriek tomu, že nastavenie čo najlepších pravidiel, prispievajúcich k prospechu súťažiteľov i spotrebiteľov je v našich podmienkach zabezpečované prevažne verejnoprávnymi prostriedkami, v súčasnosti čoraz viac rastie význam súkromno- právnych prostriedkov. Súkromnoprávne presadzovanie práva a v rámci neho najmä efektívne uplatnenie možnosti náhrady škody zvyšuje náklady poruši- teľa spojené s protiprávnym správaním, a tým zvyšuje odstrašujúci účinok dôsledkov porušenia hospodárskej súťaže. V rámci verejnoprávneho piliera ochrany hospodárskej súťaže je najdôležitejším predpisom zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej aj „ZOHS“). Čo sa týka súkromno- právneho piliera, osobitný predpis vstúpil do platnosti iba v nedávnej minulosti - je ním zákon č. 350/2016 Z.z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej aj „ZNŠ“). Ten vychádza zo Smernice 104/2014/EÚ o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (ďalej aj „Smernica“). V predkladanom článku sa pokúšame o teoretické vymedzenie druhov škody, vzniknutej v dôsledku proti- súťažného správania, ďalej uvažujeme nad zložkami práva na náhradu škody a ich osobitosťami v súťažnom práve, problematikou právneho režimu a taktiež popisujeme pomocné verejnoprávne ekonomické metódy pre posúdenie protisúťažného správania. Nakoniec spomenieme aj otázky metodiky výpočtu výšky náhrady škody. Čiastkové otázky tohto príspevku sa zameriavajú aj na možnosť aplikácie pravidla de minimis v súkromnoprávnej oblasti, či na možnosť aplikácie domnienky vzniku škody vo verejnoprávnej oblasti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zneužitie dominantného postavenia
Priradené k predpisu:
136/2001 paragrafy: 8
188/1994 paragrafy: 7


Vydané: 31.10.2019
Autor: Martin Rusnák
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Martin Rusnák
MENU
Hore