Dôvodové správy k predpisu 185/2002

 1. Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 151/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
 2. Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
  K predpisu 432/2021 , dátum vydania: 26.11.2021
 3. Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
  K predpisu 423/2020 , dátum vydania: 29.12.2020
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 106/2020 , dátum vydania: 05.05.2020
 5. Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 62/2020 , dátum vydania: 27.03.2020
 6. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  K predpisu 177/2018 , dátum vydania: 22.06.2018
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 152/2017 , dátum vydania: 09.06.2017
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 171/2015 , dátum vydania: 28.07.2015
 9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 322/2014 , dátum vydania: 28.11.2014
 10. Vládny návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 400/2009 , dátum vydania: 20.10.2009
 11. Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 291/2009 , dátum vydania: 17.07.2009
 12. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 597/2008 , dátum vydania: 23.12.2008
 13. Vládny návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 757/2004 , dátum vydania: 31.12.2004
 14. Vládny návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 523/2004 , dátum vydania: 30.09.2004
 15. Vládny návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 523/2004 , dátum vydania: 30.09.2004
 16. Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 458/2003 , dátum vydania: 25.11.2003
MENU
Hore