Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 171/2016 účinný od 01.12.2016


Platnosť od: 06.05.2016
Účinnosť od: 01.12.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Ústavné právo, Štát, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 171/2016 účinný od 01.12.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 171/2016 s účinnosťou od 01.12.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 1b sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnaké úlohy plní Úrad ...

2.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne ...

3.

V § 7 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „pre informatizáciu spoločnosti a“.

4.

V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

5.

§ 21 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.“.

6.

V § 22 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na čele Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

7.

V § 24 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády ...

8.

V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

9.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (1) Úrad ...

10.

Za § 40y sa dopĺňajú § 40z až 40ab, ktoré znejú:

„§ 40z (1) Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie spoločnosti ...

Čl. II

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu ...

2.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2016 Konania začaté a právoplatne ...

Čl. III

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

1.

V § 6 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky.25)“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 34a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...

2.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.

3.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až k), ktoré znejú:

„i) schvaľuje pre operačný program záväzný plán vypracovaný riadiacim orgánom, ktorý obsahuje ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno l).

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Systém uplatňovania právomocí podľa odseku 2 písm. i) až k) upraví vláda Slovenskej ...

5.

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Riadiaci orgán je povinný vypracovať a predložiť centrálnemu koordinačnému orgánu na ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2016 okrem čl. I štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode, ...

Andrej Kiska v. r. v z. Béla Bugár v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore