Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71950
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 171/1993

Cely policajného zaistenia v rámci Slovenskej republiky

Abstrakt
Spracovaná štúdia je zamerané na problematiku ciel policajného zaistenia a analýzu súčasného stavu využívania ciel policajného zaistenia. Práca poskytuje jednotný a ucelený systém poznatkov o celách, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe, boli získané vedeckými metódami a zosumarizované do logického celku. Poskytuje nový obzor a poznatky o tejto problematike a vytvára relevantné závery súvisiace s odporúčaniami na zefektívnenie práce polície priamo v celách policajného zaistenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
cela policajného zaistenia
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 42


Vydané:29.06.2020
Autor:JUDr., Dominika Porubská, PhD.
Udalosť:projustice.sk


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Porubská, PhD.

Na čo sú policajti oprávnení v čase pandémie Covid-19? 15 otázok a odpovedí

Abstrakt
V tomto článku nájdete 15 otázok a odpovedí týkajúcich sa toho, aké sú oprávnenia policajtov v čase koronavírovej pandémie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 18


Vydané:05.04.2020
Autor:doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.
Udalosť:projustice.sk


Zobraziť všetky články autora doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.

Komparácia oprávnení policajno-bezpečnostných zložiek

Abstrakt
Štúdia porovnáva oprávnenia zverené osobitnými zákonmi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Rozsah a obsah oprávnení musí súvisieť s pôsobnosťou konkrétnej policajno-bezpečnostnej zložky a mal by sa včas prispôsobovať aktuálnej situácii na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oprávnenia policajta
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 17-33


Vydané:06.02.2020
Autor:JUDr., Miriam Odlerová, PhD.
Udalosť:projustice.sk


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miriam Odlerová, PhD.

Systém policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike

Abstrakt
Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
policajný zbor
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 1


Vydané:04.02.2020
Autor:JUDr., Miriam Odlerová, PhD.
Udalosť:projustice.sk


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miriam Odlerová, PhD.

APLIKAČNÉ PROBLÉMY OPRÁVNENIA NA ZASTAVOVANIE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Abstrakt
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov v § 23 upravuje jedno z mnohých oprávnení policajta, a to oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku. Autorka si dala za cieľ analyzovať len jednu časť predmetného oprávnenia, konkrétne zastavovanie dopravného prostriedku. V policaj- nej aj sudcovskej praxi je možné sa stretnúť s nejednotným výkladom niektorých častí uvedeného ustanovenia, niekedy až do krajností ad absurdum. Vzhľadom na osobitosť problematiky, komparuje skúmaný problém aj s vybraným členským štátom EÚ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 23


Vydané:08.10.2019
Autor:Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.
Udalosť:Acta Iuridica Olomucensia


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.

MOŽNOSTI VYUŽITIA SPRAVODAJSKÝCH INFORMÁCIÍ V TRESTNOM KONANÍ

Abstrakt
Príspevok prináša aktuálne pohľady na možnosti využitia spravodajských a operatívnopátracích informácií v trestnom konaní najmä z pohľadu riešenia bezpečnostných výziev. Súčasne sú v príspevku prezentované úvahy de lege ferenda vzťahujúce sa k predmetnej oblasti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
prostriedky operatívno-pátracej činnosti
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 39


Vydané:11.08.2019
Autor:JUDr., Adrián Vaško, PhD.
Zdroj:Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adrián Vaško, PhD.

Finančné preverovanie inovatívnych foriem peňažných fondov

Abstrakt
Finančné preverovanie úzko súvisí s vytváraním majetkového pro lu. Zámerom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na legislatívny rámec a otázky nančného preverovania vybraných nástrojov nančného trhu, ktoré v sebe obsahujú prvky nových nančných technológií.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 29a


Vydané:08.10.2018
Autor:Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.
Udalosť:INOVATÍVNE FORMY TVORBY PEŇAŽNÝCH FONDOV A ICH PREVODOV


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.

SLUŽOBNÉ ZÁKROKY PRÍSLUŠNÍKA POLICAJNÉHO ZBORU PROTI VODIČOVI NACHÁDZAJÚCOM SA VO VOZIDLE

Abstrakt
Článok poukazuje na vykonávanie služobných zákrokov príslušníkmi Policajného zboru v prípadoch, ak vodič motorového vozidla, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, neuposlúchne výzvy príslušníkov Policajného zboru, vo svojom motorovom vozidle sa uzamkne, správa sa pasívne a odmieta akúkoľvek ďalšiu komunikáciu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinnosti policajta
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 8, 9


Vydané:08.10.2018
Autor:Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.
Udalosť:Acta Iuridica Olomucensia


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.

Pohľad na bezpečnostné prehliadky - reakcia k problematike bezpečnostných prehliadok

Abstrakt
Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
povinnosti policajta
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 8, 9


Vydané:10.09.2018
Autor:Ľudovít Holásek
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora Ľudovít Holásek

K problematike obmedzenia osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície

Abstrakt
Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
oprávnenie na zaistenie osoby
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 19


Vydané:01.09.2018
Autor:ppor. JUDr., Peter Adamec
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora ppor. JUDr., Peter Adamec

K problematike bezpečnostných prehliadok

Abstrakt
Autor v článku poukazuje na to, že žiadnym zákonným spôsobom nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku osoby, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinnosti policajta
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 8, 9


Vydané:22.08.2018
Autor:JUDr. Ing., Timotej Baďo
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Timotej Baďo

K postaveniu svedka v správnom konaní (Je možné v priestupkovom konaní použiť ako dôkazný prostriedok svedeckú výpoveď policajta, ktorý objasňoval priestupok?)

Abstrakt
Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvodom záujmu je druh priestupkov, keďže ide o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (ďalej len „cestné priestupky“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
policajný zbor ako zakročujúci orgán voči priestupcom
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 2


Vydané:08.10.2016
Autor:doc. JUDr., Mária Srebalová, PhD.


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Mária Srebalová, PhD.

(Ne)zastavenie na značke STOP - tvrdenie proti tvrdeniu

Abstrakt
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako napr. nepoužitie bezpečnostného pásu, telefonovanie za volantom, prejazd cez plnú čiaru, jazda na červenú a pod.).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 7


Vydané:01.02.2016
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

Ešte k téme neoprávnenej držby odevu s označením Polícia

Abstrakt
Autor príspevku pokračuje v polemike s Ing. Františkom Petru ohľadne problematiky neoprávnenej držby odevu s označením Polícia.

Dňa 11.09.2015 som na strán­ke prav­ne­lis­ty.sk pub­li­ko­val člá­nok s náz­vom „Neop­ráv­ne­ná dr­žba od­evu s ozna­če­ním "Po­lí­cia"“. Ako reak­ciu na uve­de­ný prís­pe­vok zve­rej­nil dňa 30.09.2015 Ing. Fran­ti­šek Petrů, prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, na rov­na­kej strán­ke svoj prís­pe­vok s náz­vom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním Po­lí­cia hro­zí po­ku­ta“. Autor Ing. Fran­ti­šek Petrů sa vo svo­jom prís­pev­ku sto­tož­nil s mo­jím ná­zo­rom, že pries­tu­pok pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb.o pries­tup­koch, te­da po­ru­še­nie zá­ka­zu pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" ale­bo zá­ka­zu pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý je us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom zá­ko­ne, mož­no spá­chať aj ne­ve­rej­ne.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 81


Vydané:11.11.2015
Autor:JUDr., Adam Puškár
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adam Puškár

Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta

Abstrakt
Príspevok polemizuje so závermi článku s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením "Polícia" hrozí vysoká pokuta.

Som prís­luš­ní­kom po­li­caj­né­ho zbo­ru a rád by som rea­go­val na člá­nok uve­rej­ne­ný dňa 11. 09. 2015 na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty pod náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, auto­ra JUDr. Ada­ma Puš­ká­ra (http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a397-neop­rav­ne­na-dr­zba-od­evu-s-ozna­ce­nim-po­li­cia). Autor vo svo­jom člán­ku pre­ja­vil ná­zor, že pá­cha­te­ľom pries­tup­ku pro­ti ve­rej­né­mu po­riad­ku v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 47 ods. 1 písm. i) Zá­ko­na o pries­tup­koch mô­že byť kaž­dý, kto či i len vlas­tní od­ev s ozna­če­ním Po­lí­cia, prí­pad­ne s po­dob­ným náz­vom, kto­rý de­fi­nu­je prís­luš­ná práv­na nor­ma, a to bez oh­ľa­du na to, či ten­to od­ev pou­ží­va ve­rej­ne ale­bo ne­ve­rej­ne.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 81


Vydané:30.09.2015
Autor:Ing., František Petru
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora Ing., František Petru

Poznámky k nezákonnosti Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR

Abstrakt
Článok sa venuje aktuálnej problematike zákonnosti existencie inšpekcie MV SR, pričom dospieva k záveru, že Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR nie je súčasťou Policajného zboru a preto ju nemožno označiť za zákonnú inštitúciu, či zložku Policajného zboru.

Nie­len v od­bor­ných kru­hoch re­zo­nu­je už nie­koľ­ko me­sia­cov té­ma tý­ka­jú­ca sa in­špek­cie MV SR, te­da naj­mä to­ho, či in­špek­čná služ­ba mi­nis­ter­stva je ale­bo nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru, či je op­ráv­ne­ná žia­dať súd o pou­ži­tie in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním (zá­kon č. 166/2003 Z. z.), res­pek­tí­ve či je in­špek­čná služ­ba op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku. Pre úpl­nosť pri­po­me­niem, že oh­ľad­ne tej­to prob­le­ma­ti­ky bo­li vy­da­né v ro­ku 2015 dve vý­kla­do­vo od­liš­né roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR. Ide o roz­su­dok sp. zn. 1 To 1/2015 z 29.05.2015 (ďa­lej v texte len roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na), kto­rý skon­šta­to­val, zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, že in­špek­čná služ­ba nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru a pre­to nie je op­ráv­ne­ná na žia­da­nie od­pos­lu­chov v zmys­le zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním a nie je ani op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku. K úpl­ne opač­né­mu zá­ve­ru dos­pel Naj­vyš­ší súd SR v uz­ne­se­ní sp. zn. 5 Tdo 42/2015 zo dňa 02.07.2015 (ďa­lej v texte len roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Kli­men­ta).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
organizácia Policajného zboru
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 4, 4a, 5


Vydané:11.09.2015
Autor:JUDr., Peter Šamko
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Neoprávnená držba odevu s označením "Polícia"

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou neoprávnenej držby odevu s označením "Polícia" ako aj možnými sankciami, ktoré hrozia za takéto konanie v zmysle zákona o priestupkoch

Kaž­dý si mô­že bez­prob­lé­mo­vo v ar­mys­ho­poch za­kú­piť trič­ko či iné od­evy s ná­pi­som „Po­lí­cia“, prí­pa­de si ich ob­jed­nať na inter­ne­te ako napr. v tých­to es­ho­poch 1, 2, 3, 4, 5. Má­lok­to z ma­ji­te­ľov ta­kých­to od­evov však vie, že už len za ich vlas­tníc­tvo či dr­žbu a nie len ich ve­rej­né no­se­nie hro­zí po­ku­ta až do vý­šky 500 eur. Uve­de­ný zá­kaz a san­kcie za je­ho po­ru­še­nie vy­plý­va­jú z plat­ných zá­ko­nov SR.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 81


Vydané:11.09.2015
Autor:JUDr., Adam Puškár
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adam Puškár

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

Abstrakt
Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených z trestných činov najmä s drogovým prvkom.

V na­šej spo­loč­nos­ti je už nie­koľ­ko ro­kov prí­tom­ný fe­no­mén omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok. Vy­so­ký stav kri­mi­na­li­ty na tom­to úse­ku, v spo­je­ní s dro­go­vou tres­tnou čin­nos­ťou nú­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sia­hať pri ob­jas­ňo­va­ní tých­to tres­tných či­nov po čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­ších a ope­ra­tív­nej­ších me­tó­dach s vy­uži­tím dos­tup­ných ope­ra­tív­no-pát­ra­cích pros­tried­kov a v ne­ma­lej mie­re sa vy­uží­va aj tzv. kri­mi­nál­ne spra­vo­daj­stvo. K to­mu­to vý­vo­ju je nut­né poz­na­me­nať, že v pria­mej úme­re ref­lek­tu­je kvan­ti­tu a kva­li­tu pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti s dro­go­vým pr­vkom. Ten­to kri­mi­nál­ny pr­vok, t.j. pria­mo ale­bo ne­pria­mo sú­vi­sia­ca prí­tom­nosť drog pri pá­cha­ní tres­tných či­nov sa od­rá­ža vo veľ­kej mie­re vo vý­be­re, vy­hľa­dá­va­ní, pre­ve­ro­va­ní, do­ku­men­to­va­ní a tzv. pro­ces­nom iden­ti­fi­ko­va­ní pra­me­ňov dô­ka­zov, no­si­te­ľov dô­ka­zov a v pos­led­nom ra­de aj sa­mot­ných dô­kaz­ných pros­tried­kov a dô­ka­zov vo svo­jej pod­sta­te.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 23


Vydané:10.12.2011
Autor:JUDr., Tibor Timár
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tibor Timár

Neuposlúchnutie výzvy príslušníka Policajného zboru

Abstrakt
Príspevok analyzuje problematiku použitia výzvy policajtom v kontexte zásady legality a primeranosti. Keďže výzva predchádza vykonaniu služobného zákroku, poukazujeme na právny rozdiel medzi služobnou činnosťou a služobným zákrokom. V závere analyzujeme spôsoby neuposlúchnutia výzvy policajta a jej komparačné aspekty s trestným činom útoku na verejného činiteľa.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinnosti policajta
Priradené k predpisu:
171/1993paragrafy: 8, 9


Vydané:08.10.2010
Autor:Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr. Mgr., Jana Šimonová, PhD.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore