Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 22.04.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 128/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 30 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
najmenej tri roky úspešne pôsobil v oblasti
1.
športovej činnosti alebo trénerskej činnosti, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera,

2.
umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra, učiteľa základnej umeleckej školy, učiteľa odborných vyučovacích predmetov školy umeleckého priemyslu alebo učiteľa odborných vyučovacích predmetov konzervatória.“.

2.
V § 30 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
najmenej päť rokov úspešne pôsobil v oblasti
1.
športovej činnosti alebo trénerskej činnosti, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera,

2.
umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra, učiteľa základnej umeleckej školy, učiteľa odborných vyučovacích predmetov školy umeleckého priemyslu alebo učiteľa odborných vyučovacích predmetov konzervatória.“.

3.
V § 30 odsek 4 znie:

„(4)
Riaditeľ môže zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti a ktorý najmenej sedem rokov úspešne pôsobil v oblasti
a)
športovej činnosti alebo trénerskej činnosti, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera,

b)
umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra, učiteľa základnej umeleckej školy, učiteľa odborných vyučovacích predmetov školy umeleckého priemyslu alebo učiteľa odborných vyučovacích predmetov konzervatória.“.

4.
V § 30 odsek 5 znie:

„(5)
Riaditeľ môže zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti a ktorý najmenej sedem rokov úspešne pôsobil v oblasti
a)
športovej činnosti alebo trénerskej činnosti, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo príslušnú podkategóriu pedagogického zamestnanca,

b)
umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra, učiteľa základnej umeleckej školy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo príslušnú podkategóriu pedagogického zamestnanca, učiteľa odborných vyučovacích predmetov školy umeleckého priemyslu alebo učiteľa odborných vyučovacích predmetov konzervatória.“.

5.
§ 85 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
podrobnosti o preukazovaní úspešného pôsobenia pedagogického zamestnanca v oblasti športovej činnosti alebo trénerskej činnosti a umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore