Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 116/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 12.04.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie, Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 116/2023 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 116/2023 s účinnosťou od 01.01.2024

Legislatívny proces k zákonu 116/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 322/2019 Z. z. a zákona č. 484/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 5a neustanovuje inak.“.
2.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „programov“ vkladajú slová „vrátane doby trvania špecializačných vzdelávacích programov“.
3.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a
(1)
Podmienka odbornej spôsobilosti na výkon špecializovanej odbornej činnosti sociálnym pracovníkom podľa § 3 ods. 2 písm. a) sa považuje za splnenú najdlhšie do štyroch rokov odo dňa
a)
vzniku prvého pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu dohodnutého na výkon príslušnej špecializovanej odbornej činnosti,

b)
prvej zmeny druhu práce na výkon príslušnej špecializovanej odbornej činnosti.

(2)
Do doby podľa odseku 1 sa nezapočítava obdobie, ktoré ustanoví vláda nariadením.“.

4.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 5a sa v tomto prípade neuplatní,“.
5.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slovo „programu“ vkladajú slová „na výkon nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „nadstavbový vzdelávací program“)“.
6.
V § 13 ods. 2 a 4 celom texte sa slová „vzdelávací program“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „nadstavbový vzdelávací program“ v príslušnom tvare.
7.
V § 13 ods. 4 sa za slovo „programov“ vkladajú slová „vrátane doby trvania nadstavbových vzdelávacích programov“.
8.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa za slová „alebo o absolvovaní“ vkladá slovo „nadstavbového“.
9.
Nadpis tretej časti znie:

„AKREDITÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU“.


“.

10.
V § 28 odsek 1 znie:

„(1)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie o akreditácii vzdelávacieho programu, ktorým je
a)
špecializačný vzdelávací program,

b)
nadstavbový vzdelávací program,

c)
vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci,

d)
vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti.“.

11.
§ 29 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Podmienky udelenia akreditácie na vzdelávací program
§ 29
(1)
Podmienkou udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program, akreditácie na nadstavbový vzdelávací program, akreditácie na vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci a akreditácie na vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „akreditácia“) je
a)
skutočnosť, že žiadateľ o udelenie akreditácie je vzdelávacia inštitúcia,

b)
skutočnosť, že
1.
špecializačný vzdelávací program zodpovedá štandardom ustanoveným nariadením podľa § 5 ods. 5,

2.
nadstavbový vzdelávací program zodpovedá štandardom ustanoveným nariadením podľa § 13 ods. 4,

3.
vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci je zameraný na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce,

4.
vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti je zameraný na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon nadstavbovej odbornej činnosti,

c)
zabezpečenie vykonania špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným týmto zákonom, ak žiadateľ žiada o udelenie akreditácie na špecializačný vzdelávací program alebo na nadstavbový vzdelávací program,

d)
zabezpečenie odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého
1.
garanta vzdelávacieho programu,

2.
lektorského zboru pre vzdelávací program,

e)
utvorenie materiálno-technických podmienok na uskutočňovanie vzdelávacieho programu,

f)
prax vzdelávacej inštitúcie vo vykonávaní vzdelávacích aktivít v oblasti súvisiacej so sociálnou prácou alebo s nadstavbovými odbornými činnosťami, ak žiadateľ žiada o udelenie akreditácie na špecializačný vzdelávací program alebo na nadstavbový vzdelávací program a

g)
neodňatie akreditácie podľa § 32 ods. 2 písm. a) a b) v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie akreditácie.

(2)
Garant špecializačného vzdelávacieho programu alebo nadstavbového vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak
a)
získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo mu bol udelený vedecko-pedagogický titul8) v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka,

b)
má najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka.

(3)
Garant vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti je odborne spôsobilý, ak
a)
získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka,

b)
má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka.

(4)
Lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo nadstavbového vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak
a)
získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka,

b)
má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka.

(5)
Lektor vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti je odborne spôsobilý, ak
a)
získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka,

b)
má najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka.

(6)
Garant vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej tri roky pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti. Lektor vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej jeden rok pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti.

(7)
Podmienka odbornej praxe lektora podľa odseku 4 písm. b) alebo odseku 5 písm. b) sa považuje za splnenú, ak lektor vzdelávacieho programu je vysokoškolský učiteľ alebo má udelený vedecko-pedagogický titul8) a predmetom jeho predpokladanej lektorskej činnosti má byť oblasť jeho pedagogickej činnosti alebo oblasť, v ktorej mu bol udelený vedecko-pedagogický titul.8) Akreditačná komisia môže odporučiť uznanie podmienky odbornej praxe lektora podľa odseku 4 písm. b) alebo odseku 5 písm. b) alebo uznanie podmienky pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti lektora podľa odseku 6 druhej vety za splnenú, ak to umožňuje zameranie predpokladanej lektorskej činnosti.

(8)
Odborná spôsobilosť podľa odsekov 2 až 5 sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní príslušného vysokoškolského štúdia vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu2) a potvrdením o dĺžke odbornej praxe.

(9)
Lektorská spôsobilosť podľa odseku 6 sa preukazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti alebo pedagogickej činnosti s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu; vysokoškolský učiteľ preukazuje splnenie podmienky lektorskej spôsobilosti potvrdením od zamestnávateľa.“.

12.
V § 30 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „špecializačného vzdelávacieho programu alebo“.
13.
V § 30 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiadosť o udelenie akreditácie na špecializačný vzdelávací program alebo nadstavbový vzdelávací program.“.
14.
V § 30 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „špecializačný vzdelávací program alebo“.
15.
V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
zoznam, ktorý obsahuje meno a priezvisko garanta vzdelávacieho programu a lektorov lektorského zboru pre vzdelávací program.“.

16.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „špecializačného vzdelávacieho programu alebo už akreditovaného“.
17.
V § 32 ods. 2 písm. c) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „nadstavbový“.
18.
V § 33 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Vzdelávacia inštitúcia je oprávnená na základe udelenej akreditácie uskutočňovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program, akreditovaný nadstavbový vzdelávací program, akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti.

(2)
Vzdelávacia inštitúcia, ktorej ministerstvo udelilo akreditáciu, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program za podmienok, za ktorých jej bola akreditácia udelená,

b)
viesť v príslušnom školskom roku alebo v príslušnom cykle akreditovaného vzdelávacieho programu dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu podľa osobitného predpisu9) okrem protokolu o záverečnej skúške, ak ide o akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti,

c)
viesť zoznam vydaných osvedčení o špecializácii, osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci a osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,

2.
názov vzdelávacieho programu,

3.
dátum
3a.
vykonania špecializačnej skúšky alebo odbornej skúšky, meno, priezvisko a titul predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie, ak ide o špecializačný vzdelávací program alebo nadstavbový vzdelávací program,

3b.
začatia a ukončenia vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti,


d)
oznamovať údaje zo zoznamu podľa písmena c) ministerstvu na účely
1.
centrálnej evidencie vydaných osvedčení o špecializácii, osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčením o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci a osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti,

2.
štátnych štatistických zisťovaní,

e)
zabezpečovať profesionálne vykonávanie akreditovaného vzdelávacieho programu.“.

19.
V § 33 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 29 ods. 1 písm. b) až d)“.
20.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa za slovo „akreditovaného“ vkladá slovo „nadstavbového“.
21.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c)
akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci,

d)
akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti.“.

22.
V § 34 ods. 2 prvej vete sa za slovo „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“ a za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „nadstavbový“.
23.
V § 34 ods. 3 sa slová „alebo vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „alebo nadstavbového vzdelávacieho programu“ a slová „ods. 3 a ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 4 a ods. 7“.
24.
V § 34 ods. 5 písm. b) sa za slovo „akreditovaného“ vkladá slovo „nadstavbového“.
25.
V § 34 ods. 5 písm. c) sa za slovo „názov“ vkladá slovo „nadstavbového“.
26.
V § 34 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci a osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti obsahujú
a)
názov vzdelávacej inštitúcie,

b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti,

c)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti,

d)
hodinový rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti,

e)
dátum začiatku a ukončenia akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

27.
V § 34 ods. 7 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „ak ide o špecializačný vzdelávací program a nadstavbový vzdelávací program, predseda“.
28.
§ 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35
Zoznam vzdelávacích inštitúcií
Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich špecializačný vzdelávací program, nadstavbový vzdelávací program, vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, na ktoré je udelená akreditácia podľa tohto zákona, ktorý obsahuje
a)
názov vzdelávacej inštitúcie,

b)
sídlo vzdelávacej inštitúcie,

c)
právnu formu vzdelávacej inštitúcie a

d)
názov špecializačného vzdelávacieho programu, nadstavbového vzdelávacieho programu, vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti.“.

29.
V § 38 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „špecializačný vzdelávací program alebo“.
30.
V § 41 písm. b) sa vypúšťa slovo „jednorazová“.
31.
Za § 47 sa vkladá § 48, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Sociálnemu pracovníkovi, ktorý k 31. decembru 2023 vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením a nespĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, začne lehota podľa § 5a ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2024 plynúť od 1. januára 2024.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore