Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72059
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat 115/1995 účinný od 01.07.1995 do 31.12.2002


Platnosť od: 15.06.1995
Účinnosť od: 01.07.1995
Účinnosť do: 31.12.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 115/1995 s účinnosťou od 01.07.1995

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o ochrane zvierat

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona
(1)

Účelom tohto zákona je utvoriť predpoklady na ochranu zvierat úpravou správania ľudí k nim a ...

(2)

Zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každý živočíšny stavovec okrem človeka.

§ 2
Základné povinnosti pri chove a držbe zvierat

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvalo alebo prechodne chová alebo drží ...

§ 3
Základné povinnosti pri preprave zvierat
(1)

Chovateľ je povinný pred vykonaním prepravy zvieraťa skontrolovať, či je zviera schopné prepravy. ...

(2)

Prepravy nie sú schopné zvieratá

a)

gravidné, u ktorých by mohol nastať pôrod počas prepravy,

b)

mladšie ako dva dni, s výnimkou hydiny.

(3)

Choré, zranené alebo gravidné zvieratá (odsek 2) možno prepravovať len na účel veterinárneho ...

(4)

Preprava zvierat sa musí vykonať čo najkratšou cestou. Zvieratá musia byť pri preprave chránené ...

§ 4
Zaobchádzanie so zvieratami
a)

bez vážneho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie alebo utrpenie, uvádzať ho do stavu ...

b)

nútiť zviera na výkon, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým schopnostiam, alebo zaobchádzať ...

c)

obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov,

d)

štvať zvieratá proti sebe bez toho, aby to vyžadoval lov alebo poľovnícky výcvik,1)

e)

amputovať pazúry, zbaviť mäsožravca zubov, onemiť alebo oslepiť zviera z iných ako zdravotných ...

f)

zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa, ...

g)

vykonávať krvavé zákroky a injekčné aplikácie, ak ich nevykonáva spôsobilá osoba,

h)

podávať zvieraťu bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky okrem tých, ...

i)

podávať zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky (doping) s cieľom zmeniť jeho výkon a vzhľad, ...

j)

používať podnety vyvolávajúce bolesť tak, že môžu spôsobiť klinické poranenie alebo následné ...

k)

bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera,

l)

chovať zvieratá tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie.

Usmrcovanie zvierat

§ 5
(1)

Zvieratá možno usmrtiť len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom po predchádzajúcom zbavení ...

(2)

Okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze2) primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa na účely ...

a)

usmrtenie jatočných zvierat,

b)

usmrtenie laboratórnych zvierat pri pokusoch,

c)

usmrtenie zvierat z dôvodov nevyliečiteľnej choroby alebo veku,

d)

usmrtenie zvierat pri tlmení nákazy a deratizácii,

e)

usmrtenie nechcených zvierat, zvierat v útulkoch alebo túlavých zvierat,

f)

usmrtenie, ktoré pripúšťa osobitný predpis.3)

(3)

Zakazuje sa usmrtenie zvierat

a)

utopením alebo udusením,

b)

použitím jedov a drog, ktorých dávkovanie a aplikácia nie sú kontrolované, s výnimkou deratizácie, ...

c)

elektrickým prúdom, s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz.

§ 6

Pre potreby náboženských obcí registrovaných v Slovenskej republike možno jatočné zvieratá ...

Chov a držanie zvierat

§ 7
(1)

Chovať alebo držať zviera možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom (§ 2).

(2)

Použitie zvierat v umeleckom filme a v reklame je realizátor diela povinný ohlásiť orgánu ochrany ...

(3)

Chovať alebo držať divé zviera možno len na účely prevádzkovania

a)

zoologických záhrad, zooparkov alebo cirkusov,

b)

zverofariem,

c)

poľovníctva a sokoliarstva,

d)

výskumu,

e)

vivárií, akvárií, terárií alebo iných obdobných zariadení.

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na chov alebo držanie ohrozených voľne žijúcich zvierat.4)

(5)

Divým zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu ...

§ 8
(1)

Nebezpečné živočíchy možno chovať alebo držať len v úradne registrovaných zariadeniach na ...

(2)

Nebezpečným živočíchom sa na účely tohto zákona rozumie divé zviera alebo iný živočíšny ...

§ 9

Orgány ochrany zvierat uvedené v § 29 písm. b) a c) tohto zákona sú oprávnené nariadiť alebo ...

§ 10

Chovateľ nesmie zviera opustiť s úmyslom zbaviť sa ho. Za opustenie sa nepovažuje vypustenie divého ...

§ 11

Zviera sa nesmie použiť ako cena alebo prémia v anonymných súťažiach.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Ochrana hospodárskych zvierat

§ 12
(1)

Hospodárskym zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera, ktoré sa chová a drží najmä ...

(2)

Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrovanie zodpovedajúce jeho fyziologickým ...

§ 13

Voľnosť pohybu, charakteristická pre hospodárske zviera podľa druhu, sa nesmie obmedzovať spôsobom, ...

§ 14

Chovateľ hospodárskych zvierat chovaných v zariadeniach intenzívnych chovov je povinný najmenej ...

§ 15
(1)

Jatočné zvieratá, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú hospodárske zvieratá určené ...

(2)

Spôsobilou osobou na účely tohto zákona sa rozumie osoba spĺňajúca podmienky ustanovené osobitnými ...

Ochrana spoločenských zvierat

§ 16
(1)

Spoločenským zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každé zviera chované človekom predovšetkým ...

(2)

Každý, kto chová alebo drží spoločenské zviera alebo má ho v opatere, je povinný najmä

a)

zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických ...

b)

poskytovať mu v dostatočnom množstve krmivo, vodu a iné tekutiny zodpovedajúce jeho fyziologickým ...

c)

umožniť mu primeraný pohyb,

d)

urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku.

(3)

Zviera sa nesmie chovať alebo držať ako spoločenské zviera, ak nie sú splnené podmienky uvedené ...

§ 17

Chirurgické zákroky na účely zmeny vzhľadu spoločenského zvieraťa nad rozsah uznaných plemenných ...

§ 18

Usmrtenie spoločenských zvierat môže vykonať len veterinárny lekár okrem naliehavých prípadov ...

§ 19
(1)

Spoločenské zviera sa nesmie cvičiť spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, ...

a)

sa nesmie nútiť na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo jeho prirodzenú silu,

b)

nesmú sa používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie ...

(2)

Výcvik spoločenských zvierat na účely predaja alebo na súťaže môžu vykonávať len odborne ...

§ 20

Chov spoločenských zvierat na účely ich rozmnožovania alebo na obchod s nimi môžu vykonávať ...

§ 21
(1)

Každý, kto vyberá spoločenské zviera na rozmnožovanie, musí brať do úvahy anatomické, fyziologické ...

(2)

Chovateľ spoločenských zvierat je povinný vykonať opatrenia na zabránenie ich neplánovaného ...

§ 22

Spoločenské zviera sa nesmie predať alebo darovať osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča ...

§ 23
(1)

Každý, kto prichýli túlavé zviera, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie spoločenské zviera ...

(2)

Štát a obce podporujú zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov pre zvieratá.

Ochrana pokusných zvierat

§ 24
(1)

Pokusom na zvierati sa na účely tohto zákona rozumie každé použitie zvieraťa na pokusné alebo ...

(2)

Pokusným zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera využívané alebo určené na využitie ...

(3)

Laboratórnym zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera chované výlučne na pokusné alebo ...

§ 25

Pokusy možno vykonávať spravidla na laboratórnych zvieratách.

§ 26
(1)

Pokusy na zvieratách možno vykonávať len po overení, že pri súčasnom stave poznania sa nedajú ...

a)

predchádzania ochoreniu, spoznania alebo liečenia ochorení človeka alebo zvieraťa,

b)

rozšírenia poznania nepatologických štruktúr, funkcií a pochodov človeka a zvieraťa,

c)

spoznania poškodenia životného prostredia,

d)

overovania neškodnosti látok alebo výrobkov pre zdravie človeka alebo zvieraťa alebo ich účinnosti ...

e)

výroby sér, očkovacích látok, liekov a iných biologických materiálov,

f)

výučby v oblasti medicíny a prírodných vied, farmakológie a veterinárnej medicíny.

(2)

Zakazuje sa vykonávať pokusy na zvieratách pre potreby tabakového priemyslu, vývoja dekoratívnej ...

§ 27
Pri vykonávaní pokusov je nevyhnutné dodržiavať tieto zásady:
a)

bolesť, utrpenie alebo poškodenie zdravia možno zvieraťu spôsobiť iba v nevyhnutnom rozsahu,

b)

ak sa pri pokuse zapríčinia väčšie než nepatrné bolesti, možno pokus vykonať len pri lokálnom ...

c)

zviera sa nesmie používať na pokusy zapríčiňujúce bolesť alebo utrpenie viac ako raz, ak opakovanie ...

d)

pokusným zvieratám treba zabezpečiť primeranú opateru (výživa, napájanie, primeraný priestor ...

e)

pokusy treba pripravovať a dôsledne plánovať, používať iba primerané pracovné metódy a vhodné ...

f)

pokusné zvieratá a zvieratá vyradené z pokusov usmrcovať bez utrpenia, úzkosti a neprimeranej ...

§ 28
(1)

Schválené pokusy na zvieratách a chov laboratórnych zvierat možno vykonávať len v zariadeniach, ...

(2)

Zariadenie uvedené v odseku 1 je povinné

a)

ustanoviť osobu zodpovednú za opateru pokusných zvierat,

b)

viesť záznamy o používaných zvieratách a uchovávať ich po dobu najmenej troch rokov,

c)

viesť o každom pokuse protokol, v ktorom sa uvedie účel pokusu, spôsob jeho vykonania, spôsob ...

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY ZVIERAT

§ 29
(1)

Orgánmi ochrany zvierat sú

a)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

Štátna veterinárna správa,

c)

okresné veterinárne správy.

(2)

V pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej ...

§ 30

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany zvierat, ktorý rozhoduje aj ...

§ 31
Štátna veterinárna správa
a)

udeľuje a odníma oprávnenie na chov laboratórnych zvierat (akreditáciu),

b)

udeľuje a odníma oprávnenie na vykonávanie pokusov na zvieratách (akreditáciu) a kontroluje podmienky ...

c)

je druhostupňovým orgánom štátnej správy na úseku ochrany zvierat,

d)

udeľuje povolenie na usmrcovanie jatočných zvierat pre potreby náboženských obcí (§ 6).

§ 32
Okresné veterinárne správy
a)

vykonávajú kontrolu ochrany zvierat podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych ...

b)

prejednávajú priestupky a iné správne delikty podľa ustanovení tohto zákona a iných všeobecne ...

c)

ukladajú opatrenia na odstránenie nimi zistených nedostatkov pri chove alebo držbe zvierat,

d)

vykonávajú registráciu zariadení na chov nebezpečných živočíchov,

e)

plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. ...

§ 33
(1)

Okresné veterinárne správy môžu ustanoviť na výkon kontroly inšpektorov ochrany zvierat a vymedziť ...

(2)

Za inšpektora ochrany zvierat môže byť ustanovená osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je odborne ...

(3)

Odbornú prípravu inšpektorov ochrany zvierat vykonávajú okresné veterinárne správy, ktoré aj ...

(4)

Inšpektori ochrany zvierat sa pri výkone svojej činnosti preukazujú osvedčením vydaným podľa ...

§ 34
(1)

Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú pri výkone činnosti podľa tohto zákona oprávnení ...

a)

vstupovať do priestorov, v ktorých sa zvieratá chovajú alebo držia, okrem obydlia,

b)

vyžadovať od chovateľov potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

(2)

Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení v prípade zistenia nedodržania povinnosti ...

(3)

Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení za zistené priestupky ukladať v blokovom ...

(4)

Pri výkone činnosti podľa tohto zákona sú poverení pracovníci orgánu ochrany zvierat povinní ...

Priestupky a iné správne delikty

§ 35
(1)

Priestupku na úseku ochrany zvierat sa dopustí ten, kto

a)

bez primeraného dôvodu usmrtí zviera,

b)

usmrtí zviera iným spôsobom, aký je ustanovený týmto zákonom (§ 5, 15 a 18),

c)

spôsobí zvieraťu bezdôvodne utrpenie, bolesť alebo poranenie,

d)

ako chovateľ neposkytne zvieraťu výživu a opateru zodpovedajúcu jeho fyziologickým potrebám a ...

e)

ako chovateľ nevykoná najmenej raz za deň kontrolu výživového a zdravotného stavu zvierat chovaných ...

f)

ako chovateľ opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho,

g)

štve zvieratá proti sebe okrem prípadov lovu alebo poľovníckeho výcviku,

h)

podá zvieraťu bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky okrem tých, ...

i)

podá zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky (doping) s cieľom zmeniť jeho výkon,

j)

prepravuje choré, zranené alebo gravidné zviera, u ktorého by mohol nastať pôrod počas prepravy, ...

k)

chová nebezpečného živočícha v neregistrovanom zariadení,

l)

chová spoločenské zvieratá na účely ich rozmnožovania alebo na obchod s nimi bez predchádzajúceho ...

m)

cvičí spoločenské zvieratá na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť, ...

n)

použije zviera na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť,

o)

použije zviera ako cenu v anonymných súťažiach,

p)

neoznámi prichýlenie túlavého zvieraťa najneskôr do troch dní orgánu ochrany zvierat,

r)

vykoná reklamu týrania zvierat,

s)

predá alebo daruje spoločenské zviera osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča alebo ...

t)

nezabezpečí realizáciu opatrenia podľa § 34 ods. 2 tohto zákona,

u)

chová laboratórne zvieratá na pokusné účely v zariadeniach, ktoré neboli na tento účel akreditované, ...

v)

poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.

(3)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia pre priestupky a ich prejednávanie všeobecne záväzné ...

§ 36
(1)

Ak sa dopustí konania uvedeného v § 35 tohto zákona podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je ...

(2)

Pri určovaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní dozvedela príslušná ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(5)

Výnos z pokút uložených orgánmi ochrany zvierat je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. ...

Splnomocňovacie a zrušovacie ustanovenia

§ 37
(1)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)

chove hospodárskych zvierat,

b)

usmrcovaní jatočných zvierat,

c)

podmienkach chovu spoločenských zvierat, odbornej spôsobilosti na ich chov a výcvik na účely obchodovania ...

d)

odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat,

e)

chove divých zvierat a nebezpečných živočíchov,

f)

ochrane pokusných zvierat.

(2)

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným ...

§ 38

Zrušuje sa § 5 ods. 1 písm. a) a § 6 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení ...

§ 39
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb., ...
  • 2)  § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb.Zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.§ 58 ods. 4 písm. b) zákona ...
  • 4)  § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
  • 5)  Napríklad § 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
  • 6)  § 28 zákona č. 23/1962 Zb.
  • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
  • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb ...
  • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore