Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69016
Dôvodové správy: 1804
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.03.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 13.03.2014
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Výnos 55/2014 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 137/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 1 písm. ...

Základné ustanovenia
§ 1
Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Týmto výnosom sa ustanovujú štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktorými sú

a)
technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové ...
1.
štandardy pre prepojenie,
2.
štandardy pre prístup k elektronickým službám,
3.
štandardy pre webové služby,
4.
štandardy pre integráciu dát,
b)
štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, vzťahujúce sa na aplikačné programové ...
c)
štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,
d)
štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,
e)
bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, programové ...
1.
štandardy pre architektúru riadenia,
2.
štandardy minimálneho technického zabezpečenia,
f)
dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,
g)
štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky ...
h)
štandardy projektového riadenia, vzťahujúce sa na postupy a podmienky spojené s vytváraním a ...
i)
štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí, vzťahujúce sa na databázové prostredie, ...
j)
štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb, vzťahujúce sa na technické ...
k)
štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,
l)
štandardy pre základné číselníky.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto výnosu sa rozumie

a)
správcom obsahu povinná osoba zodpovedná za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené ...
b)
technickým prevádzkovateľom prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy podľa zákona, ...
c)
aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, ...
d)
bezpečnostným incidentom akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti informačných systémov verejnej ...
e)
technickými komponentmi informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému ...
f)
zariadeniami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy, ...
g)
súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite ...
h)
dátovým prvkom jednotka údajov, ktorá je jednoznačne a nedeliteľne špecifikovaná prostredníctvom ...
i)
gestorom dátového prvku povinná osoba zodpovedná za správnosť a aktuálnosť atribútov dátového ...
j)
používateľom služby osoba alebo informačný systém, ktorí používajú alebo požadujú poskytovanie ...
k)
gestorom služby osoba poverená vykonávať riadenie a koordinovanie určitého úseku verejnej správy, ...
l)
projektom jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa, pozostávajúci zo súboru ...
1.
je pre danú organizáciu jedinečný, pričom to nie je pravidelná činnosť,
2.
má presne určený začiatok a koniec trvania,
3.
má definované najmenej finančné zdroje a ľudské zdroje, ak sú potrebné,
4.
vyžaduje analýzu súčasného stavu, špecifikáciu cieľového stavu a spôsobu jeho dosiahnutia,
m)
malým projektom projekt, ktorého celková cena je najviac 69 999 eur a zmluvná lehota jeho trvania ...
n)
veľkým projektom projekt, ktorého celková cena je 1 000 000 eur alebo vyššia alebo zmluvná lehota ...
o)
stredným projektom projekt, ktorý nespĺňa podmienky podľa písmen m) a n),
p)
informačno-technologickým projektom projekt, ktorý súvisí so zavádzaním, správou alebo podporou ...
q)
programom skupina projektov riadených koordinovaným spôsobom za účelom dosiahnutia spoločného ...
r)
datasetom ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných ...
s)
dátovým zdrojom pôvodné miesto evidencie datasetu,
t)
referencovateľným identifikátorom identifikátor, ktorý
1.
má formát Uniform Resource Identifier (URI),
2.
je jednoznačný,
3.
je unikátny,
4.
je dlhodobo stabilný,
5.
je formátovo a štrukturálne konzistentný,
6.
je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,
7.
je jasný, stručný a krátky,
8.
je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný,
9.
je bez súborových prípon,
10.
neobsahuje programátorské kľúčové slová,
11.
neobsahuje reťazec „www“,
12.
neobsahuje interpunkciu okrem znakov lomka, pomlčka a bodka, diakritiku a medzery okrem identifikátora ...
13.
obsahuje iba malé písmená,
14.
nahrádza špeciálne znaky, napríklad výkričník, úvodzovky, percento, hviezdička, zátvorka, ...
u)
tripletom znalosť vo forme „subjekt predikát objekt“,
v)
identifikátormi prepojenými údajmi koncepčný model, pri ktorom triplety pozostávajú z referencovateľných ...
w)
metaúdajmi štruktúrované údaje obsahujúce informácie o primárnych údajoch, pričom primárne ...
x)
cloud computingom model umožňujúci jednoduchý samoobslužný sieťový prístup k službám informačných ...
y)
cloudovou službou ľubovoľný prostriedok alebo zdroj cloud computingu, poskytovaný vzdialeným prístupom ...
z)
dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb zmluvný vzťah upravujúci parametre a kvalitu ...
aa)
odberateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových ...
ab)
poskytovateľom cloudových služieb osoba zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových ...
ac)
prevádzkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom ...
ad)
sprostredkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom ...
ae)
audítorom cloudu osoba nezávislá od poskytovateľa cloudových služieb, určujúca na základe poverenia ...
af)
identifikačnou registráciou osoby proces, počas ktorého je osoba identifikovaná na základe určitých ...
ag)
registračnou autoritou identifikácie poskytovateľ identifikačnej registrácie,
ah)
federáciou identít overovanie identít informačných systémov verejnej správy v správe najmenej ...
ai)
priamo podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický ...
aj)
externe podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický ...
ak)
kontajnerom XML údajov štruktúra vo formáte Extensible Markup Language (XML) slúžiaca na prenos ...
1.
definície dátovej štruktúry podpísaných údajov podľa prílohy č. 3 bodu 2.3.5 a
2.
prezentačnej schémy s transformačným jazykom podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7 použitej na zobrazenie ...
al)
číselníkom množina údajov vo forme jednotlivých položiek číselníka, ktoré sú popísané ...
am)
základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom informačného systému verejnej ...

Technické štandardy

Štandardy pre prepojenie
§ 3
Sieťové protokoly

Štandardom pre sieťové protokoly je

a)
pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené po 1. septembri 2009, ...
b)
pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené pred 1. septembrom ...
c)
používanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpečenie sieťových protokolov. ...
§ 4
Prenos dát
(1)

Štandardom pre prenos dát je

a)
používanie protokolu File Transfer Protocol (FTP) alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP), ...
b)
podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Secure Sockets Layer (SSL) minimálne ...
(2)

Na prenos dát elektronickou poštou sa primerane vzťahuje § 6.

§ 5
Špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb

Štandardom pre špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb je používanie Domain Name ...

§ 6
Prenos elektronickej pošty

Štandardom pre prenos elektronickej pošty je

a)
používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol ...
b)
podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Secure Sockets Layer (SSL) minimálne ...
§ 7
Prístup k elektronickej poštovej schránke

Štandardom pre prístup k elektronickej poštovej schránke je

a)
používanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3 (POP3) alebo protokolu Internet Message Access ...
b)
podpora kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo Transport ...
§ 8
Formát elektronických poštových správ

Štandardom pre formát elektronických poštových správ je

a)
používanie formátu Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických poštových ...
b)
používanie formátu Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose elektronických ...
Štandardy pre prístup k elektronickým službám
§ 9
Aplikačné protokoly elektronických služieb

Štandardom pre aplikačné protokoly elektronických služieb je

a)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte ...
b)
podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ...
c)
používanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism (HTTP Management Mechanism) ...
d)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) alebo Transport ...
§ 10
Adresárové služby

Štandardom pre adresárové služby je

a)
používanie aplikačného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na ...
b)
používanie jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2),
c)
podpora kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL) najmenej vo verzii 3.0 alebo Transport ...
Štandardy pre webové služby
§ 11
Middleware protokoly sieťovej komunikácie

Štandardom pre middleware protokoly sieťovej komunikácie je používanie

a)
protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2 pri komunikácii medzi servermi ...
b)
webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom internetu na serverové aplikácie ...
c)
protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre existujúcu serverovú ...
d)
jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,
e)
registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) minimálne vo verzii 1.0 na komunikáciu ...
f)
špecifikácií pre mapové služby pod
1.
OpenGIS WebMap Service (WMS),
2.
OpenGIS Web Feature Service (WFS),
3.
OpenGIS Web Coverage Service (WCS),
4.
OpenGIS Web Processing Service (WPS),
5.
OpenGIS Catalog Service for Web (CSW).
g)
schémy správ Sk-Talk minimálne vo verzii 2.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom ...
Štandardy pre integráciu dát
§ 12
Popisný jazyk pre dátové prvky

Štandardom pre popisný jazyk pre dátové prvky je používanie jazyka Extensible Markup Language ...

§ 13
Prenos dátových prvkov

Štandardom pre prenos dátových prvkov je používanie

a)
jazyka schém XML Schema Definition (.xsd) minimálne vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium ...
b)
jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene ...
c)
znakovej sady Unicode Character Set (UCS) podľa technickej normy2) v 8 bitovom kódovaní UTF-8,
d)
transformačného jazyka XSL Transformations (XSLT) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri transformácii ...
e)
modelovacieho jazyka Geography Markup Language (GML) pri výmene priestorových dátových prvkov.
Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok
§ 14
Prístupnosť webových stránok

Štandardom pre prístupnosť webových stránok je dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 1 bodov ...

§ 15
Obsah webového sídla

Štandardom pre obsah webového sídla je

a)
uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti podľa prílohy ...
b)
identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,
c)
zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo ...
d)
uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré ...
e)
zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách, ...
f)
poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených ...
g)
nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to vrátane ...
h)
zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických poštových ...
i)
zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov pre overenie ...
j)
uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ...
§ 16
Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel je

a)
poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ...
b)
poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako ...
c)
optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne ...
1.
používaním iba takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované ...
2.
aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové ...
§ 17
Vizuálne rozloženie webových stránok

Štandardom pre vizuálne rozloženie webových stránok je

a)
umiestnenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu na začiatku alebo na konci hlavného ...
b)
jednoznačné odlíšenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu, ...
c)
jednoznačné odlíšenie kontaktných informácií od ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na ...
d)
umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa alebo odkazu ...
Štandardy použitia súborov
§ 18
Všeobecné použitie formátov

Štandardom pre všeobecné použitie formátov je

a)
používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov vrátane ľubovoľných obmedzujúcich podmienok, ...
b)
používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov ako sú uvedené ...
c)
používanie najmä písiem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových ...
d)
spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených ...
1.
takýto súbor nie je iba skenovaným obrázkom,
2.
sa v súbore správne špecifikuje použitý jazyk,
3.
obmedzenia používania súboru neobmedzujú funkčnosť asistenčných technológií pre prístupnosť, ...
4.
štruktúra súboru je prístupná a zrozumiteľná aj pri lineárnom usporiadaní,
5.
sa správne používajú štýly pre vyjadrenie sémantickej štruktúry obsahu súboru,
6.
pre netextové časti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,
7.
súbor v tomto formáte sa podľa možnosti správne označkuje a doplní navigačnými prvkami,
e)
podpora vysporiadania autorských a licenčných práv podľa osobitných predpisov4) na ich ďalšie ...
f)
používanie správnych prípon súborov patriacich danému typu súboru,
g)
spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa prílohy ...
§ 19
Textové súbory

Štandardom pre textové súbory je

a)
pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným ...
1.
Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World ...
2.
Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7,
ak
2a.
neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,
2b.
neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript ...
2c.
neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) ...
3.
Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem,4a)
b)
prijímanie a čítanie formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe ...
1.
Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre ...
2.
Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy,5)
c)
používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní ...
d)
používanie formátu textových súborov uvedeného v písmene a) treťom bode alebo súčasné používanie ...
e)
používanie iného formátu textových súborov ako je uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní ...
f)
poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na účely uvedené v písmene e) ...
g)
obmedzenie funkčností pri používaní formátov textových súborov podľa písmena b) na
1.
štýly strany, odseku a znakov,
2.
hlavičku a pätu strany,
3.
číslovanie strán a odrážkové a číslované zoznamy,
4.
vkladanie rastrovej grafiky,
5.
vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,
6.
vkladanie poznámok pod čiarou a poznámok na konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre a nepoužíva ...
h)
nevytváranie formátov textových súborov podľa písmena b) druhého bodu vo verzii podľa technickej ...
i)
používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo ...
j)
používanie iného formátu súborov s prezentáciou ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejňovaní ...
§ 20
Grafické súbory

Štandardom pre grafické súbory je pre

a)
rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými ...
1.
Graphics Interchange Format (.gif),
2.
Portable Network Graphics (.png) podľa technickej normy,7a)
3.
Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts ...
4.
Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä Baseline TIFF,
b)
rastrovú grafiku používanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene ...
c)
rastrovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri ...
d)
vektorovú grafiku prijímanie a čítanie doručeného formátu grafických súborov, ktorým je Scalable ...
e)
vektorovú grafiku používanie formátu grafických súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu ...
f)
vektorovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov, ako je uvedené v písmene d), ...
g)
grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu podľa písmen a) až f) a štandardu ...
§ 21
Audio a video súbory

Štandardom pre audio a video súbory je

a)
prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými ...
1.
Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg. .mp4, .m4a a podobne),
2.
OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),
3.
Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),
4.
Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.aiff, .aif), ...
b)
používanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene ...
c)
používanie iného kontajnerového formátu audio a video súborov, ako je uvedené v písmene a), ...
d)
prijímanie a čítanie všetkých doručených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými ...
1.
MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,
2.
MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),
3.
H.263 a H.264,
4.
Ogg Vorbis (.ogg, .oga),
5.
Ogg Theora (.ogv),
e)
používanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene ...
f)
používanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho ...
g)
používanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ...
h)
poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo ...
§ 22
Súbory pre audio a video streaming

Štandardom pre súbory pre audio a video streaming je

a)
používanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga), MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer ...
b)
používanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part 2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,
c)
používanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre kontajnerové formáty streamingu,
d)
používanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými ...
1.
Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu s Real-time Transport Protocol (RTP),
2.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
e)
poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) až c) za podmienky, ak sa zároveň poskytuje ...
f)
používanie iného protokolu pre prenos audia a videa ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming ...
g)
poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez potreby použitia zásuvných modulov alebo doplnkov ...
§ 23
Štandardy pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu

Štandardom pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu je používanie

a)
najmenej jedného z kompresných formátov pre video komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo ...
b)
najmenej jedného z kompresných formátov pre audio komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo ...
c)
najmenej jedného z protokolov pre nadviazanie spojenia, ktorými sú
1.
Session Initiation Protocol (SIP) vo verzii 2.0,
2.
H.323,
d)
iného formátu ako je uvedené v písmene a), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov ...
e)
iného formátu ako je uvedené v písmene b), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov ...
§ 24
Súbory obsahujúce tabuľky

Štandardom pre súbory obsahujúce tabuľky je

a)
prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými ...
b)
používanie elektronických formulárov pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb ...
1.
sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie formátov podľa §19 písm. b) súčasne, ...
2.
nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie najmenej jedného z formátov ...
c)
pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného formátu ...
d)
podľa potreby súčasné odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného iného doplňujúceho formátu ...
e)
používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu pre účely písmena d) iba súčasne,
f)
používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu alebo písmena e) spravidla spolu so súborom ...
g)
nevytváranie formátov súborov obsahujúcich tabuľky podľa písmena b) prvého bodu vo verzii podľa ...
h)
používanie formátu Comma Separated Values (CSV) iba podľa technickej normy9) a dodržanie technických ...
i)
spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom ...
j)
primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 51 až 53 pri postupe podľa písmen b) až d).
§ 25
Formáty pre kompresiu súborov
(1)

Štandardom pre formáty pre kompresiu súborov je

a)
prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov pre kompresiu súborov, ktorými sú
1.
ZIP (.zip) vo verzii 2.0,
2.
TAR (.tar),
3.
GZIP (.gz),
4.
TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),
b)
používanie najmenej jedného z typov formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri ...
c)
používanie iného formátu pre kompresiu súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní ...
(2)

Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 24.

Štandardy názvoslovia elektronických služieb
§ 26
Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je ...

a)
používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov ...
b)
používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“, ...
c)
používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých používateľov, ...
d)
uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „meno.priezvisko.identifikácia@“, ...
§ 27
Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej ...

a)
používanie pravidiel, že
1.
generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim ...
2.
e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného ...
3.
e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich ...
4.
e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu ...
5.
e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi ...
6.
e-mailová adresa gestorov štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ktorá slúži pre ...
b)
používanie e-mailových adries uvedených v písmene a) v prvom až šiestom bode pri elektronickej ...
c)
uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „generickáadresa.identifikácia@“, ...
§ 28
Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy
(1)

Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je používanie ...

(2)

Ak dva alebo viac orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zaužívanú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.op-bezpecnostne_standardy

Bezpečnostné štandardy
Štandardy pre architektúru riadenia
§ 29
Riadenie informačnej bezpečnosti

Štandardom pre riadenie informačnej bezpečnosti je

a)
vypracovanie a schválenie bezpečnostnej politiky povinnej osoby, ktorej obsahom je
1.
určenie bezpečnostných cieľov povinnej osoby z hľadiska informačnej bezpečnosti,
2.
určenie spôsobov vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania ich dosahovania, ...
3.
určenie úlohy vedenia povinnej osoby pri zaisťovaní informačnej bezpečnosti a uvedenie vyhlásenia ...
4.
určenie všeobecných a špecifických zodpovedností a povinností v oblasti informačnej bezpečnosti ...
5.
určenie povinnosti pre zaistenie nenarušenia informačnej bezpečnosti povinnej osoby,
6.
zhodnotenie súladu bezpečnostnej politiky povinnej osoby so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ...
7.
určenie požiadaviek na informačné systémy verejnej správy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných ...
8.
určenie rozsahu a úrovne ochrany všetkých informačných systémov verejnej správy vrátane hodnotenia ...
9.
určenie rámca pre manažment rizík u povinnej osoby v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí ...
10.
určenie rozsahu a periodicity auditu informačnej bezpečnosti u povinnej osoby a zároveň určenie ...
11.
určenie operačných smerníc pre zálohovanie a určenie ktoré skupiny údajov, v akom rozsahu, akým ...
12.
určenie periodicity monitorovania bezpečnosti a aktualizácie softvéru,
13.
určenie dokumentov, ktoré povinná osoba na zaistenie informačnej bezpečnosti vypracuje a uvedie ...
14.
určenie postupu pri revízii bezpečnostnej politiky povinnej osoby vrátane periodicity pravidelných ...
b)
zabezpečenie realizácie a dodržiavania schválenej bezpečnostnej politiky povinnej osoby,
c)
určenie osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť povinnej osoby vrátane zodpovednosti ...
d)
určenie jednotlivých úloh osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť v súlade ...
e)
zabezpečenie koordinácie aktivít organizačných zložiek povinnej osoby pri riešení informačnej ...
f)
určenie konkrétnej zodpovednosti za jednotlivé aktíva povinnej osoby,
g)
určenie privilegovaných používateľských rolí v informačných systémoch verejnej správy, určenie ...
§ 30
Personálna bezpečnosť

Štandardom pre personálnu bezpečnosť je

a)
zabezpečenie, aby boli všetci zamestnanci povinnej osoby a osoby, ktoré vykonávajú činnosti pre ...
b)
zabezpečenie, aby boli zamestnanci povinnej osoby a tretia strana poučení o svojich právach a povinnostiach ...
c)
zabezpečenie, aby povinnosti vyplývajúce z bezpečnostnej politiky povinnej osoby a z pracovného ...
d)
vypracovanie postupu pre disciplinárne konanie vo vzťahu k zamestnancovi alebo vo vzťahu k tretej ...
e)
zabezpečenie povinnosti zamestnancov oznamovať bezpečnostné incidenty v súlade s postupmi podľa ...
f)
vypracovanie postupu pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce ...
1.
prípadné obmedzenie vo vzťahu k bývalému zamestnancovi, ktorým je najmä mlčanlivosť a obmedzenie ...
2.
navrátenie pridelených zariadení, ktorými sú najmä počítače, pamäťové médiá, čipové ...
3.
odstránenie informácií povinnej osoby zo zariadení pridelených zamestnancovi, ktorými sú najmä ...
4.
zrušenie prístupových práv v informačných systémoch verejnej správy,
5.
odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, ktorými sú ...
§ 31
Manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti

Štandardom pre manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti je

a)
implementácia systému riadenia a monitorovania rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej ...
b)
používanie systému riadenia a monitorovania rizík pri všetkých procesoch riadenia informačnej ...
c)
identifikácia, analýza a hodnotenie rizík spojených s využívaním aktív a informačných systémov ...
d)
analyzovanie procesov povinnej osoby, ktoré sú podstatné pre plnenie činnosti povinnej osoby z hľadiska ...
e)
analyzovanie rizík, vyplývajúcich z hrozieb pre informačné systémy verejnej správy, od ktorých ...
f)
vypracovanie plánov na obnovu činnosti nefunkčných, poškodených alebo zničených kritických ...
§ 32
Kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti

Štandardom pre kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti je

a)
dodržiavanie bezpečnostnej politiky povinnej osoby a zabezpečenie a vykonávanie vnútornej kontroly ...
b)
zabezpečenie archivácie, ochrany a vyhodnocovania auditných správ.
Štandardy minimálneho technického zabezpečenia
§ 33
Ochrana proti škodlivému kódu

Štandardom pre ochranu proti škodlivému kódu je

a)
zavedenie ochrany informačných systémov verejnej správy pred škodlivým kódom najmenej v rozsahu ...
1.
kontroly prichádzajúcej elektronickej pošty na prítomnosť škodlivého kódu a nepovolených typov ...
2.
detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých používaných zariadeniach informačného systému ...
3.
kontroly súborov prijímaných zo siete internet a odosielaných do siete internet na prítomnosť ...
4.
detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých webových sídlach povinnej osoby,
b)
zavedenie ochrany pred nevyžiadanou elektronickou poštou,
c)
používanie len takého softvéru, ktorý je legálny a povolený príslušnými vnútornými predpismi ...
d)
určenie pravidiel pre sťahovanie súborov prostredníctvom externých sietí,
e)
podpora zabezpečenia autenticity a integrity súborov pomocou kryptografických prostriedkov, ktorým ...
f)
podpora šifrovania elektronických dokumentov.
§ 34
Sieťová bezpečnosť

Štandardom pre sieťovú bezpečnosť je

a)
zabezpečenie ochrany vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti ...
b)
vedenie evidencie o všetkých miestach prepojenia sietí v správe povinnej osoby vrátane prepojení ...
c)
zabezpečenie, aby pre každé prepojenie podľa písmena b) bol vypracovaný interný akt riadenia ...
§ 35
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

Štandardom pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia je

a)
umiestnenie informačného systému verejnej správy v takom priestore, aby informačný systém verejnej ...
b)
oddelenie zabezpečeného priestoru od ostatných priestorov fyzickými prostriedkami najmä stenami ...
c)
zabezpečenie, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä ...
d)
vypracovanie a implementácia pravidiel pre prácu v zabezpečenom priestore,
e)
zabezpečenie ochrany pred výpadkom zdroja elektrickej energie pre tie časti informačného systému ...
f)
zabezpečenie, aby boli existujúce záložné kapacity informačného systému verejnej správy, zabezpečujúce ...
g)
zabezpečenie, aby bola prevádzka, používanie a manažment informačného systému verejnej správy ...
h)
vypracovanie, zavedenie a kontrola dodržiavania pravidiel pre
1.
údržbu, uchovávanie a evidenciu technických komponentov informačného systému verejnej správy ...
2.
používanie zariadení informačného systému verejnej správy na iné účely, na aké boli pôvodne ...
3.
používanie zariadení informačného systému verejnej správy mimo určených priestorov,
4.
vymazávanie, vyraďovanie a likvidovanie zariadení informačného systému verejnej správy a všetkých ...
5.
prenos technických komponentov informačného systému verejnej správy alebo zariadení informačného ...
6.
narábanie s elektronickými dokumentmi, dokumentáciou systému, pamäťovými médiami, vstupnými ...
i)
stanovenie parametrov pre informačné systémy verejnej správy, ktoré definujú maximálnu prípustnú ...
§ 36
Aktualizácia softvéru

Štandardom pre aktualizáciu softvéru je

a)
zabezpečenie aktualizácie verzií inštalovaného ochranného softvéru, zabezpečujúceho ochranu ...
b)
vykonanie aktualizácie minimálne v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby.
§ 37
Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov

Štandardom pre monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov je

a)
vypracovanie interného aktu obsahujúceho
1.
postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov ...
2.
postup pri riešení jednotlivých typov bezpečnostných incidentov a spôsob ich vyhodnocovania,
3.
spôsob evidencie bezpečnostných incidentov a použitých riešení,
b)
zabezpečenie, aby o postupoch podľa písmena a) boli primeraným spôsobom informovaní všetci používatelia ...
c)
zavedenie evidencie každého výpadku informačného systému verejnej správy a spôsobu jeho riešenia, ...
d)
pre povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona používanie systému na detekciu prienikov, ...
e)
vytvorenie a prevádzka kontaktného miesta povinnej osoby pre ohlasovanie bezpečnostných incidentov ...
§ 38
Periodické hodnotenie zraniteľnosti

Štandardom pre periodické hodnotenie zraniteľnosti je pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození ...

§ 39
Zálohovanie

Štandardom pre zálohovanie je

a)
zabezpečenie vytvorenia archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy podľa periodicity určenej v ...
b)
vyhotovenie archivačnej zálohy v dvoch kópiách,
c)
zabezpečenie vykonania testu funkcionality dátového nosiča archivačnej zálohy a prevádzkovej ...
d)
zabezpečenie vykonania testu obnovy informačného systému verejnej správy a údajov z prevádzkovej ...
§ 40
Fyzické ukladanie záloh

Štandardom pre fyzické ukladanie záloh je

a)
fyzické ukladanie prevádzkových záloh, jednej kópie archivačnej zálohy a dátových nosičov ...
b)
fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte ako sa nachádzajú technické ...
§ 41
Riadenie prístupu

Štandardom pre riadenie prístupu je

a)
zavedenie identifikácie používateľa a následnej autentizácie pri vstupe do informačného systému ...
b)
vypracovanie interného aktu riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému verejnej ...
c)
určenie postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv používateľom, ...
d)
určenie požiadaviek, ktoré majú používatelia v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby ...
e)
automatické zaznamenávanie zmien v pridelenom prístupe a ich archivácia počas celej doby činnosti ...
f)
určenie bezpečnostných zásad pre mobilné pripojenie do informačného systému verejnej správy ...
g)
zabezpečenie, aby používatelia nepoužívali informačné systémy verejnej správy na nelegálne ...
h)
umožniť fyzickým osobám zodpovedným za správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy ...
i)
automatické zaznamenávanie každého prístupu každého používateľa vrátane administrátora do ...
j)
vedenie formalizovanej dokumentácie prístupových práv všetkých používateľov informačného ...
§ 42
Aktualizácia informačno-komunikačných technológií

Štandardom pre aktualizáciu informačno-komunikačných technológií je

a)
zavedenie postupov s počiatočným stanovením a zahrnutím bezpečnostných požiadaviek a schvaľovacieho ...
1.
zmenu konfigurácie, zavádzanie nových alebo aktualizáciu a rozširovanie funkcionality existujúcich ...
2.
zavádzanie nových informačno-komunikačných technológií u povinnej osoby najmä s ohľadom na ...
b)
vymenovanie zástupcu správcu alebo prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy, zodpovedného ...
c)
vymenovanie zástupcu dodávateľa, ak je dodávateľom činnosti podľa písmena a) tretia strana, ...
d)
vykonanie testovania pre činnosti podľa písmena a) a vytvorenie dokumentácie o spôsobe testovania ...
e)
uchovávanie a aktualizácia dokumentácie o informačných systémoch verejnej správy alebo ich častiach, ...
1.
používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie informačného systému verejnej správy, ...
2.
administrátorskú dokumentáciu, ktorou je návod na správu a prevádzku informačného systému verejnej ...
3.
prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému verejnej ...
§ 43
Účasť tretej strany

Štandardom pre účasť tretej strany je

a)
analýza rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy podľa § 31, vyplývajúcich ...
b)
zabezpečenie, aby boli v zmluvách s treťou stranou o poskytovaní služieb súvisiacich s informačným ...
c)
zamedzenie prístupu tretích strán ku všetkým údajom v informačnom systéme verejnej správy, ...
d)
zabezpečenie kontroly plnenia bezpečnostných požiadaviek podľa písmena b),
e)
zabezpečenie, aby nesplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa písmen b) a c) alebo podľa § 42 ...
§ 44
Federácia identít

Štandardom pre federáciu identít je používanie protokolu Security Assertion Markup Language (SAML) ...

a)
pre protokol Security Assertion Markup Language (SAML) sa používa
1.
profil Web Browser Single Sign-On Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST ...
2.
profil Single Logout Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST, HTTP-Redirect ...
b)
dátová štruktúra Security Assertion Markup Language (SAML) Assertion pre prenos autentifikačných ...
Dátové štandardy
§ 45
Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

a)
pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. ...
b)
používanie technických parametrov dátových prvkov spravidla podľa dátových štruktúr vo formáte ...
c)
rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy podľa prílohy č. 2, ak je to potrebné. ...
§ 46
Referencovateľný identifikátor

Štandardom pre referencovateľný identifikátor je

a)
používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre "{základná Uniform Resource Identifier ...
1.
základnú Uniform Resource Identifier (URI) tvorí „http://”,
2.
zdrojovú cestu tvorí „data.gov.sk“,
3.
typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú
3a.
„id”, ak sa identifikuje neinformačný zdroj, ktorým je entita skutočného sveta,
3b.
„doc“, ak sa identifikuje dokument, vrátane takého dokumentu, ktorý opisuje neinformačný zdroj, ...
3c.
„def“, ak sa identifikuje definícia konkrétneho konceptu,
3d.
„set“, ak sa identifikuje súbor údajov,
4.
triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného ...
5.
podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda ...
6.
referenciu tvorí reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, ...
b)
používanie anglického jazyka pre vytváranie triedy, podtriedy a referencie podľa písmena a); to ...
Štandardy elektronických služieb verejnej správy
§ 47
Vlastnosti elektronických služieb verejnej správy

Štandardom vlastností elektronických služieb verejnej správy je

a)
rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovne elektronizácie na šesť úrovní, ...
1.
úroveň 0, označovaná aj ako úroveň off-line, pri ktorej služba nie je on-line elektronicky dostupná, ...
2.
úroveň 1, označovaná aj ako informatívna úroveň, pri ktorej je informácia, potrebná na začatie ...
3.
úroveň 2, označovaná aj ako úroveň jednosmernej interakcie, pri ktorej nastáva jednosmerná elektronická ...
4.
úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická ...
5.
úroveň 4, označovaná aj ako transakčná úroveň, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými ...
6.
úroveň 5, označovaná aj ako proaktívna úroveň, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne ...
b)
poskytovanie notifikácie klientovi služby o jej použití pre elektronické služby verejnej správy ...
c)
poskytovanie informácie o cene jednotlivých častí elektronickej služby verejnej správy, a ak je ...
d)
rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovní autentifikácie uvedených v prílohe ...
e)
označenie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy príslušnou úrovňou autentifikácie ...
f)
zabezpečenie dodržania podmienok a postupov pre príslušnú úroveň autentifikácie pri poskytovaných ...
g)
poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné ...
§ 48
Používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií

Štandardom pre používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií ...

a)
poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných ...
b)
umožnenie vyžadovania zásuvných modulov alebo doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych ...
c)
zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované ...
§ 49
Elektronické formuláre

Štandardom pre elektronické formuláre je

a)
použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2 pre tvorbu elektronických formulárov; ak neexistujú ...
b)
dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 3 pri výmene informácií medzi používateľom služby ...
c)
poskytovanie elektronických služieb verejnej správy podľa § 47 písm. a) štvrtého až šiesteho ...
Štandardy projektového riadenia
§ 50
Riadenie informačno-technologických projektov

Štandardom pre riadenie informačno-technologických projektov je

a)
pre všetky veľkosti projektu povinné vykonanie činnosti v prípravnej fáze podľa prílohy č. ...
b)
v závislosti od veľkosti projektu vypracovanie záverečných verzií dokumentov podľa prílohy č. ...
1.
bodu 7.2.1 písm. a) až d), bodu 7.2.2 písm. a) až c), bodu 7.2.3 písm. a) a bodu 7.2.4 písm. a) ...
2.
bodu 7.2.1 písm. a) až d), bodu 7.2.2 písm. a) až d), f) a g), bodu 7.2.3 písm. a) a b) a bodu ...
3.
bodu 7.2.1 písm. a) až f), bodu 7.2.2 písm. a) až l), bodu 7.2.3 písm. a) až f) a bodu 7.2.4 písm. ...
Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí
§ 51
Kvalita datasetu poskytovaného povinnou osobou
(1)

Štandardom kvality datasetu poskytovaného povinnou osobou je rozdelenie kvality datasetu na šesť ...

a)
úroveň 0, pri ktorej nie je dataset poskytovaný v elektronickej forme,
b)
úroveň 1, pri ktorej je dataset dostupný vo webovom prostredí,
c)
úroveň 2, pri ktorej je splnená požiadavka uvedená v písmene b) a obsah datasetu je štruktúrovaný ...
d)
úroveň 3, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene c) a dataset je poskytovaný v otvorenom ...
e)
úroveň 4, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene d) a na identifikáciu údajov datasetu ...
f)
úroveň 5, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene e) a dataset a jeho interné a externé ...
(2)

Ak sa údaje poskytujú pre automatizované spracovanie, štandardom kvality datasetu poskytovaného ...

§ 52
Otvorené údaje
(1)

Štandardom pre označenie údaja ako otvoreného údaja je

a)
poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3,
b)
poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak
1.
sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,
2.
je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného ...
3.
je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky sú ...
4.
je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými ...
5.
sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné.
(2)

Ak dataset obsahuje najmenej jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.

§ 53
Poskytovanie otvorených údajov

Štandardom pre poskytovanie otvorených údajov je

a)
označenie každého poskytovaného datasetu s otvorenými údajmi dosiahnutou úrovňou kvality podľa ...
b)
pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi použitie jedného z formátov podľa § 13 písm. b), ...
c)
pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi poskytnutie schémy údajov datasetu vo formáte podľa ...
1.
poradové číslo typu údaja a názov typu údaja, ak je použitý,
2.
opis dátového druhu typu údaja, napríklad v tvare „identifikátor“, „číslo“, „text“ ...
3.
vecný opis typu údaja, napríklad v tvare „meno“ alebo „priezvisko“, a najmä pre údaj typu ...
4.
ohraničenia pre hodnotu typu údaja, ak existujú,
d)
pre identifikáciu každého údaja v poskytovanom datasete s otvorenými údajmi používanie
1.
referencovateľného identifikátora,
2.
kódu podľa príslušného číselníka alebo
3.
hodnoty predstavujúcej tento údaj,
e)
sprístupnenie otvorených údajov aplikačným rozhraním podľa § 11 písm. a) alebo sprístupnenie ...
f)
zaevidovanie datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených údajov „data.gov.sk“, ...
g)
poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi tak, aby bolo umožnené
1.
zistiť pre každý údaj okamih alebo dobu, v ktorej bol platný,
2.
zistiť po aktualizácii údajov, ktoré údaje boli zmenené,
3.
zistiť či je dataset aktualizovaný v reálnom čase alebo v určitej periodicite a v akej,
4.
odlíšiť chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov; ak to nie je možné, ...
h)
poskytovanie metaúdajov pre dataset s otvorenými údajmi priamo na mieste poskytnutia datasetu alebo ...
Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb
§ 54
Modely poskytovania cloudových služieb a typy cloud computingu
(1)

Štandardom modelov poskytovania cloudových služieb je rozdelenie modelov poskytovania cloudových ...

a)
infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie ...
b)
platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie ...
c)
softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie ...
(2)

Štandardom pre typy cloud computingu je rozdelenie typov cloud computingu najmä na

a)
privátny cloud, pri ktorom je cloud computing alokovaný výhradne pre potreby jednej organizácie, ...
b)
komunitný cloud, pri ktorom cloud computing využíva niekoľko organizácií, ktoré tvoria jednu ...
c)
verejný cloud, pri ktorom je cloud computing zdieľaný ľubovoľnými odberateľmi cloudových služieb, ...
d)
hybridný cloud, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých ...
§ 55
Správa cloud computingu
(1)

Štandardom pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby je správa cloud computingu zabezpečovaná ...

a)
riadenie informačnej bezpečnosti podľa § 29, pričom pre
1.
požiadavku podľa § 29 písm. a) sú súčasťou bezpečnostnej politiky povinnej osoby aj podmienky ...
2.
požiadavku podľa § 29 písm. a) deviateho bodu sú aktívami najmä poskytované cloudové služby ...
2a.
uzlov pre prepojenie sietí z pohľadu dostupnosti sieťového pripojenia; tieto sú zároveň kritickým ...
2b.
hardvéru, ktorým je najmä dátové úložisko, jednotlivé prvky siete a servery,
2c.
softvéru, ktorým je najmä softvér pre správu cloud computingu, hypervízor a operačný systém, ...
b)
personálnu bezpečnosť podľa § 30,
c)
manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti podľa § 31, pričom analýza rizík vyhodnocuje ...
1.
strata alebo nedostupnosť cloudových služieb,
2.
nedostatok zdrojov alebo neschopnosť dodať požadovaný výkon,
3.
zlyhanie alebo nedostatočná izolácia prostredia,
4.
neoprávnený prístup k izolovanému prostrediu,
5.
narušenie bezpečnosti hypervízora, ktorým je najmä virtualizačný server, virtualizačná pamäť, ...
6.
nedostatočný monitoring jednotlivých komponentov cloud computingu,
7.
nebezpečné alebo neefektívne odstránenie údajov,
8.
kompromitácia vrstvy správy cloud computingu z dôvodu výskytu možných zraniteľností hypervízora ...
9.
zneužitie alebo kompromitácia privilegovaných oprávnení,
10.
kompromitácia šifrovacích kľúčov,
11.
zlyhanie správy šifrovacích kľúčov,
12.
zlyhanie alebo nedostatočný manažment zmenových požiadaviek a záplat, najmä vo vzťahu k funkčnosti ...
13.
narušenie funkčnosti cloudových služieb z dôvodu zlyhania iných cloudových služieb na základe ...
d)
kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 32, pričom pre požiadavku podľa ...
1.
vykonáva audit informačnej bezpečnosti audítorom cloudu,
2.
umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode ...
3.
umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode ...
e)
ochranu proti škodlivému kódu podľa § 33, pričom
1.
pre požiadavku podľa § 33 písm. a) druhého bodu sa zabezpečuje detekcia útokov na prostredie ...
2.
pre požiadavku podľa § 33 písm. e) sa zaisťuje aj podpora zabezpečenia dôvernosti, autenticity ...
f)
sieťovú bezpečnosť podľa § 34, pričom sa zabezpečuje aj podpora
1.
virtualizovaných firewallov a iných prvkov siete,
2.
segmentácie siete, napríklad vo forme Virtual Local Area Network (VLAN),
3.
detekcie škodlivému kódu a jeho odstraňovania na sieťovej úrovni,
g)
fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia podľa § 35, pričom pre požiadavku podľa § 35 písm. ...
1.
vytvára aj plán kontinuity činnosti,
2.
definuje v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb aj doba obnovy; dobou obnovy je čas, ...
h)
aktualizáciu softvéru podľa § 36, pričom sa zabezpečuje aj testovanie aktualizácie virtualizačného ...
i)
monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov podľa § 36, pričom sa
1.
pri požiadavke podľa § 37 písm. c) monitoruje aj správna funkčnosť všetkých komponentov cloud ...
2.
pri požiadavke podľa § 37 písm. d) zabezpečuje aj podpora detekcie útokov na sieti, napríklad ...
3.
poskytuje podpora zmiernenia a eliminácie útokov typu Denial of Service (DoS) a Distributed Denial ...
4.
zabezpečuje aj synchronizácia systémového času všetkých komponentov cloud computingu s cieľom ...
j)
periodické hodnotenie zraniteľnosti podľa § 38,
k)
zálohovanie podľa § 39,
l)
fyzické ukladanie záloh podľa § 40, pričom pre požiadavku podľa § 40 písm. b) je nevyhnutné ...
m)
riadenie prístupu podľa § 41, pričom sa
1.
pre požiadavku podľa § 41 písm. a) používa pri správe modulov podľa prílohy č. 7 jednotná ...
2.
pre požiadavku podľa § 41 písm. i)
2a.
automaticky zaznamenávajú aj všetky udalosti, spojené s úspešným alebo neúspešným prístupom, ...
2b.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých činností spojených s aktiváciou alebo deaktiváciou ...
2c.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených s funkčnosťou cloud computingu, ...
2d.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie detegovaných neoprávnených aktivít, najmä zo strany ...
2e.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených so zmenami súvisiacimi ...
2f.
vyhodnocujú automatické záznamy za účelom identifikácie bezpečnostne relevantných udalostí, ...
2g.
vytvárajú automatické záznamy tak, aby obsahovali relevantné informácie a presný časový údaj, ...
2h.
zabezpečujú všetky automatické záznamy pred neoprávnenou manipuláciou, zmenou a vymazaním,
2i.
zálohujú automatické záznamy po dobu najmenej jedného roka,
3.
pri správe modulov podľa prílohy č. 7 pre požiadavku podľa § 41 písm. j) podporuje riadenie ...
4.
pri správe modulov podľa prílohy č. 7 umožňuje zmena hesiel pre prednastavené účty,
5.
pri správe modulov podľa prílohy č. 7 umožňuje používanie politiky tvorby hesiel, ktorá zabezpečuje ...
n)
aktualizáciu informačno-komunikačných technológií podľa § 42,
o)
účasť tretej strany podľa § 43.
(2)

Na účely podľa odseku 1 sa povinnou osobou rozumie poskytovateľ cloudových služieb a informačným ...

(3)

Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj bezpečnosť ...

a)
pri výpadku cloudových služieb v súlade s podmienkami a garantovanými parametrami dostupnosti zabezpečuje ...
b)
umožňuje oddeliť údaje jednotlivých odberateľov cloudových služieb, pričom spôsob oddelenia ...
c)
virtuálne komponenty oddeľujú do bezpečnostných zón podľa typu použitia s cieľom zníženia ...
(4)

Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj správa ...

a)
boli v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb obsiahnuté aj podmienky a garantované parametre ...
b)
bolo odberateľovi cloudových služieb na základe žiadosti umožnené úplné skopírovanie jeho ...
c)
bolo odberateľovi cloudových služieb umožnené úplné vymazanie jeho údajov, a to vrátane všetkých ...
d)
bolo súčasťou dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb vyhlásenie poskytovateľa cloudových ...
§ 56
Vytváranie a rozvoj cloud computingu

Štandardom pre vytváranie a rozvoj cloud computingu v správe povinnej osoby je vytváranie a rozvoj ...

§ 57
Používanie cloudových služieb
(1)

Štandardom pre používanie cloudových služieb je používanie

a)
cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy iba z takého cloud computingu, ktorý ...
b)
iba takej dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, ktorá je dohodou o poskytovanej úrovni ...
c)
cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy, iba ak
1.
má poskytovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej ...
2.
má sprostredkovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej ...
3.
sa spracúvanie a uloženie údajov uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie, ...
4.
je pre takýto informačný systém verejnej správy vypracovaná a udržiavaná aktuálna klasifikácia ...
(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nevzťahuje na otvorené údaje.

Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom
§ 57a
Prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov je prijímanie a čítanie ...

a)
priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte textových súborov Portable Document Format ...
b)
externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1a (PDF/A-1a) a podľa technickej normy,11c) ...
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,
3.
grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,
c)
elektronických dokumentov vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa § 12 v štruktúre ...
1.
sa v tomto elektronickom dokumente používa znaková sada podľa § 13 písm. c),
2.
schéma tohto elektronického dokumentu je vytvorená v súlade s § 13 písm. a),
3.
transformácia tohto elektronického dokumentu je vytváraná v súlade s § 13 písm. d) a zabezpečuje ...
d)
iných formátov elektronických dokumentov ako uvedených v písmenách a) až c), ak sa na tom zasielateľ ...
e)
formátov elektronických dokumentov podľa písmen a) až d) s obmedzeniami podľa osobitného predpisu,11d) ...
f)
podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, iba ak ...
g)
podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, ak niektorá ...
§ 57b
Prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov je prijímanie a čítanie

a)
podpisového kontajneru vo formáte Associated Signature Containers (.asics, .scs, .asice, .sce) podľa ...
b)
iných formátov podpisových kontajnerov ako uvedených v písmene a), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ ...
§ 57c
Vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov podpísaných ...

a)
pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním ...
b)
používanie iných formátov ako uvedených v písmene a), napríklad ostatných formátov podľa § ...
c)
spravidla nevytváranie viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov.
§ 57d
Identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu, identifikovanie formátu podpisového ...
(1)

Štandardom pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu sú hodnoty identifikátorov ...

(2)

Štandardom pre identifikovanie formátu podpisového kontajneru sú hodnoty identifikátorov podľa ...

(3)

Štandardom pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor hašovacej ...

§ 57e
Prostriedky týkajúce sa overovania a vytvárania zaručeného elektronického podpisu a zaručenej ...

Štandardom pre používanie prostriedkov týkajúcich sa overovania a vytvárania zaručeného elektronického ...

Štandardy pre základné číselníky
§ 57f
Základné číselníky
(1)

Štandardom pre základné číselníky zverejňované alebo sprístupňované pre použitie inými ...

a)
používanie dátovej štruktúry základného číselníka podľa prílohy č. 13,
b)
vytváranie názvu základného číselníka tak, aby stručne a zrozumiteľne popisoval obsah tohto ...
c)
vytváranie položiek základného číselníka najmenej v slovenskej jazykovej verzii,
d)
vytváranie jazykových verzií položky základného číselníka prostredníctvom príslušných dátových ...
e)
poskytovanie jazykovej verzie, iba ak sú hodnoty dátového prvku "Názov položky" všetkých položiek ...
f)
vytváranie dátových prvkov položky základného číselníka typov "Lokalizovaný dátový prvok" ...
g)
nevytváranie súčasne účinných dátových prvkov položky základného číselníka typov "Dátový ...
h)
upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka typov "Dátový ...
i)
upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka iného typu ...
j)
nemožnosť vymazania položky základného číselníka, ktorá nadobudla účinnosť, a to ani po ...
k)
vytváranie položky základného číselníka s obnovenou účinnosťou zmenou dátového prvku "Účinný ...
l)
poskytovanie všetkých povinných dátových prvkov položky základného číselníka podľa prílohy ...
m)
vytváranie identifikátorov položiek základného číselníka ako referencovateľných identifikátorov, ...
(2)

Štruktúru základného číselníka podľa odseku 1 písm. a) je možné na vnútorné účely použitia ...

(3)

Základné číselníky sa v elektronických formulároch používajú spravidla so všetkými položkami, ...

(4)

Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných ...

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 58
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2010

Ustanovenia § 50 a prílohy č. 4 sa vzťahujú na projekty, ktoré sú súčasťou programu a ktorých ...

§ 59
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2014
(1)

Pri odosielaní alebo zverejňovaní textových súborov vrátane ich zverejňovania na webovom sídle ...

(2)

Pri zverejňovaní grafických súborov vo formáte Shockwave Flash (.swf) vrátane ich zverejňovania ...

§ 60
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2015
(1)

Súbory obsahujúce tabuľky zverejnené podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto ...

(2)

Audio a video súbory zverejnené na webovom sídle podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je ...

(3)

Audio a video streaming zverejnený na webovom sídle podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 ...

§ 60a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2015

Zverejňovanie, sprístupňovanie a používanie základných číselníkov pre iné informačné systémy ...

§ 60aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Katalóg dátových prvkov podľa prílohy č. 2 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať ...

(2)

Prílohu č. 3 bod 2.2.1 písm. f) v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla ...

(3)

Prílohu č. 3 bod 2.6.8 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(4)

Prílohu č. 3 bod 3.1.5 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(5)

Prílohu č. 3 bod 7.5.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(6)

Prílohu č. 3 bod 7.12.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

§ 61
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2016
(1)

Pri používaní sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4), sieťového protokolu ...

(2)

Súbory obsahujúce tabuľky vytvorené informačnými systémami verejnej správy pred 15. marcom 2016 ...

§ 62
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 Z. z. o ...

§ 63
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2014 okrem § 19 písm. c), d), f) a g), § 21, písm h), ...

v z. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štandardy prístupnosti webových stránok

  Pravidlo 1. Poskytovanie ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu.

  Poskytovanie obsahu, ktorý má používateľovi prezentovať tú istú funkciu alebo účel ako sluchovo ...

  1.1

  Ku všetkým „netextovým” prvkom sa poskytuje textový ekvivalent. „Netextové“ prvky sú najmä ...

  1.1.1

  V prvkoch ‹img›, ‹input› a ‹applet› sa používa atribút "alt“ alebo sa poskytuje textový ...

  1.1.2

  Pre komplexný obsah ako grafy a podobne, kde "alt” text neposkytuje kompletný textový ekvivalent ...

  1.1.3

  Pre interaktívne mapy sa v prvku ‹area› používajú atribúty "alt“ aj "title“ alebo sa pri ...

  1.1.4

  Ak obrázok neobsahuje žiadnu významovú informáciu a je použitý iba ako dekorácia, atribút "alt“ ...

  1.1.5

  Ak je obrázok použitý na odlíšenie či webovú stránku ovláda človek, alebo počítač, používateľovi ...

  1.1.6

  Pri zmene dynamického obsahu sa zabezpečí aj aktualizácia ekvivalentov tohto obsahu.

  1.2

  Pre každú aktívnu oblasť interaktívnej mapy na strane servera sa poskytujú doplnkové textové ...

  1.2.1

  Ak je použitie mapy nevyhnutné, nepoužívajú sa „server-side" mapy, ale najmä „client-side" ...

  1.2.2

  Aktívne časti na strane servera sa rovnako ako v bode 1.1 vhodne označujú.

  1.3

  Ak dokáže agent používateľa automaticky čítať nahlas textový ekvivalent vizuálneho záznamu, ...

  Zvukový popis sa so zvukovou stopou synchronizuje v súlade s bodom 1.4.

  1.3.1

  Ak webová stránka poskytuje informácie prostredníctvom multimediálneho prvku, ktorým môže byť ...

  1.4

  Alternatívy ekvivalentné s multimediálnou prezentáciou ako titulky alebo zvukové popisy vizuálneho ...

  1.5

  Ak agent používateľa interpretuje textové ekvivalenty pre odkazy interaktívnych máp na strane ...

  1.5.1

  Používa sa v súlade s bodmi 1.2 a 9.1.

  1.6

  Predpisy, určujúce typ písma, obsahujú aj niektorý z generických fontov písma.

  1.6.1

  Definícia typu písma, ktorým je napríklad atribút "font-family“ v kaskádových štýloch CSS ...

  1.6.2

  Generickým fontom pre serifové (pätkové) písmo, ktorým je napríklad Times New Roman, je "serif“, ...

  Pravidlo 2. Nespoliehanie sa len na farbu.

  Texty a grafika si zachovávajú zrozumiteľnosť, aj keď sa zobrazia bez použitia farby.

  2.1

  Zabezpečuje sa, aby boli všetky informácie prezentované pomocou farieb prístupné a zrozumiteľné ...

  2.1.1

  Všetky informácie na webovej stránke sú rovnako prístupné i pri zapnutí inej farebnej schémy ...

  2.2

  Zabezpečuje sa, aby farebné kombinácie pozadia a popredia poskytovali dostatočný kontrast.

  2.2.1

  Kombinácie farby popredia (písma a podobne) a farby alebo vzoru pozadia majú dostatočný vzájomný ...

  Pravidlo 3. Používanie zvýrazňovania a štýlov a ich správne používanie.

  Dokumenty sa zvýrazňujú pomocou vhodných štrukturálnych prvkov. Prezentácia sa ovláda najmä ...

  3.1

  Na prezentovanie informácií sa namiesto obrázkov uprednostňuje vhodný značkovací skript, ak existuje. ...

  3.1.1

  Na zvýraznenie matematických rovníc sa používa MathML.

  3.1.2

  Na formátovanie a rozloženie textu sa používajú štýly (style sheets), napríklad kaskádové ...

  3.1.3

  Je nevhodné používať obrázky ako náhrady textu, okrem prípadov, okrem prípadov, ak súvisia ...

  3.2

  Dokumenty sa vytvárajú v súlade s oficiálnou formálnou úpravou a syntaxom príslušného kódu. ...

  3.2.1

  Popis typu dokumentu webovej stránky sa zahrnie do úvodu dokumentu alebo inej časti, ktorý sa vzťahuje ...

  3.2.2

  Validáciu s konkrétnymi špecifikáciami je vhodné uviesť na vstupnej webovej stránke aj vizuálne, ...

  3.2.3

  Na generovanie webových stránok sa nepoužívajú informačné systémy, ktoré nezabezpečujú generovanie ...

  3.3

  Na riadenie vizuálneho rozloženia obsahu a prezentácie sa používajú štýly.

  3.3.1

  Na riadenie štýlov písma sa v HTML namiesto prvku ‹font› používajú možnosti fontu v CSS.

  3.4

  Pri uvádzaní hodnôt atribútov v značkovacom jazyku alebo vo vlastnostiach štýlov sa namiesto ...

  3.4.1

  Veľkosť písma sa na webových stránkach definuje len pomocou kľúčových slov CSS, ktorými sú ...

  3.4.2

  Veľkosť písma sa nedefinuje prostredníctvom jednotiek pt, pc, in, cm, mm a px.

  3.4.3

  Umožňuje sa zväčšenie veľkosti textu do hodnoty 200% bez straty obsahu alebo funkcionality, a ...

  3.5

  Na vyjadrenie štruktúry dokumentu sa používajú prvky hlavičky a používajú sa vhodne podľa ...

  3.5.1

  Nadpisy sa definujú pomocou značiek ‹h1›, ‹h2› ... ‹h6›. Nie je vhodné definovanie nadpisov ...

  3.5.2

  Sémantické značky ‹h1›, ‹h2› ... ‹h6› sa v zdrojovom kóde nepoužívajú pre obsah, ...

  3.6

  Zoznamy a ich jednotlivé položky sa označujú správne.

  3.6.1

  V HTML sa na vyznačenie jednotlivých položiek zoznamu pri nečíslovanom zozname ‹li› používa ...

  3.6.2

  Text, ktorý je vo svojej podstate zoznamom, sa označí ako zoznam.

  3.6.3

  Prvky, ktoré netvoria zoznamy, sa v zdrojovom kóde takto neoznačujú.

  3.7

  Citácie sa zvýrazňujú. Úvodzovky a ďalšie označenia určené na zvýraznenie citácie sa nepoužívajú ...

  3.7.1

  V HTML sa na zvýraznenie krátkych a dlhších citácií používajú prvky ‹q› a ‹blockquote›. ...

  Pravidlo 4. Objasňovanie použitia pôvodného jazyka.

  Označenie pôvodného jazyka prípadne jeho zmien uľahčuje výslovnosť alebo interpretáciu skratiek, ...

  4.1

  Zmeny pôvodného jazyka textu sa v dokumente a vo všetkých textových ekvivalentoch, ako sú titulky ...

  4.1.1

  V HTML sa používa atribút “lang”.

  4.1.2

  V XML sa používa atribút “xml:lang”.

  4.2

  Celý význam každej skratky sa uvádza na mieste jej prvého použitia.

  Vysvetlenie:

  Uvedenie celého významu skratiek v tele dokumentu napomáha použiteľnosti dokumentu a zabraňuje ...

  4.2.1

  V HTML sa v prvkoch ‹abbr› a ‹acronym› používa atribút “title”.

  4.3

  Identifikuje sa pôvodný primárny jazyk webovej stránky. V zdrojovom kóde sa definuje hlavný jazyk ...

  4.3.1

  V jazyku HTML sa v prvku ‹html› používa atribút “lang”.

  4.3.2

  V XML sa používa atribút “xml:lang”.

  4.3.3

  Systémy sa nastavia tak, aby sa využila výhoda výmenného mechanizmu obsahu HTTP (internetová špecifikácia ...

  4.4

  V metadátach sa uvádza použitá znaková sada.

  4.4.1

  V HTML sa v prvku ‹head› používa atribút "content-type“.

  4.4.2

  V XML sa používa atribút "encoding“.

  Pravidlo 5. Tvorenie tabuliek, ktoré sa ľahko transformujú.

  Preverí sa, že tabuľky sú dostatočne zvýraznené za účelom ich transformácie pomocou prístupných ...

  5.1

  V dátových tabuľkách sa identifikujú hlavičky riadkov a stĺpcov. Obsahy buniek sa štrukturálne ...

  5.1.1

  V HTML sa na identifikovanie dátových buniek používa prvok ‹td› a na identifikovanie hlavičiek ...

  5.1.2

  Všetky tabuľky dávajú zmysel pri čítaní zľava doprava.

  5.1.3

  Obsah, ktorý významovo patrí do jednej bunky, sa nachádza iba v jednej bunke. Ak významovo patrí ...

  5.2

  Pre dátové tabuľky, ktoré majú dve alebo viac logických úrovní hlavičiek riadkov alebo stĺpcov, ...

  5.2.1

  V HTML sa k zoskupeniu hlavičiek riadkov používajú prvky ‹thead›, ‹tfoot› a ‹tbody› ...

  5.2.2

  K popisu komplexnejších vzťahov medzi dátami sa používajú atribúty "axis", "scope" a "headers". ...

  5.3

  Tabuľka sa nepoužíva na vytvorenie vizuálneho rozloženia obsahu, ak nedáva zmysel v linearizovanej ...

  5.3.1

  Ak agent používateľa podporuje nastavenie pomocou štýlov, tabuľky sa na vizuálne rozloženie ...

  5.4

  Ak je tabuľka použitá iba na vizuálne rozloženie obsahu, nepoužívajú sa žiadne štrukturálne ...

  5.4.1

  V HTML sa prvok ‹th› nepoužíva na to, aby bol obsah bunky zobrazený centrovane a napísaný tučným ...

  5.4.2

  Nedefinujú sa zbytočne prvky na označenie hlavičky, päty a podobne, v HTML sú to napríklad prvky ...

  5.5

  Vo všetkých tabuľkách sa uvádzajú zhrnutia.

  5.5.1

  V HTML sa v prvku ‹table› používa atribút "summary“.

  5.6

  Menovkám hlavičiek sa uvádzajú skratky.

  5.6.1

  V HTML sa v prvku ‹th› používa atribút “abbr”.

  Pravidlo 6. Zabezpečenie, aby sa webové stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali. ...

  Zabezpečenie, aby boli webové stránky prístupné aj ak nie sú novšie technológie podporované ...

  6.1

  Webové stránky sa organizujú tak, aby mohli byť čítané aj bez použitia štýlov.

  6.1.1

  Dokument v HTML je možné prečítať aj ak je interpretovaný bez asociovaného štýlu.

  6.1.2

  Obsah je logicky zorganizovaný tak, aby bola jeho interpretácia zmysluplná aj keď budú štýly ...

  6.2

  Aktívne prvky, ktorými sú skripty, aplety a iné programové objekty sa poskytujú prístupne alebo ...

  6.2.1

  Skripty na webovej stránke sa poskytujú v súlade s platnými technikami pre prístupné použitie ...

  6.2.2

  Ak nie je možné vzhľadom na povahu poskytovaného obsahu, napríklad pri interaktívnych mapách, ...

  6.2.3

  V HTML 5 sa aktívne prvky dopĺňajú o opatrenia, ktoré sú v súlade so špecifikáciou WAI-ARIA ...

  6.3

  Zabezpečuje sa, aby boli obslužné programy skriptov a apletov nezávislé na vstupných zariadeniach. ...

  6.4

  Zabezpečuje sa prístupnosť dynamického obsahu, prípadne sa poskytuje alternatívna prezentácia ...

  6.4.1

  V HTML sa napríklad na konci každého súboru rámov (frameset) použije prvok ‹noframes›. Skripty ...

  Pravidlo 7. Zabezpečenie riadenia zmien časovo citlivého obsahu používateľom.

  Zabezpečenie toho, aby mohli byť pohyblivé, blikajúce, rolujúce, či samoobnovovacie objekty alebo ...

  7.1

  Ak agent používateľa neumožňuje používateľovi kontrolu nastavení kmitania, vyhýba sa použitiu ...

  7.1.1

  Prvky ‹blink› a ‹marquee› nie sú definované v žiadnej W3C HTML špecifikácii, a preto sa ...

  7.1.2

  Prípadné použitie animácie alebo dynamicky sa meniacich prvkov sa trvale mení najviac s frekvenciou ...

  7.2

  Ak používateľom ich agent neumožňuje kontrolu blikania obsahu, zabráni sa tomu, aby obsah webovej ...

  7.3

  Ak agent používateľa neumožňuje používateľom „zamraziť” multimediálny obsah, na webových ...

  7.3.1

  Ak webová stránka obsahuje pohyblivý obsah, poskytuje sa v rámci skriptu alebo apletu mechanizmus, ...

  7.3.2

  Vytvorenie pohyblivých prvkov na webovej stránke pomocou použitia štýlov so skriptovaním umožňuje ...

  7.3.3

  Animácie sa nepoužívajú pri texte, ktorý slúži na zobrazenie dôležitých informácií.

  7.3.4

  Ak sa audio na webovej stránke prehráva dlhšie ako 3 sekundy, je k dispozícii prístupný a nezávislý ...

  7.4

  Ak agent používateľa neposkytuje možnosť zastaviť obnovovanie, nie je vhodné vytvárať webové ...

  7.4.1

  V HTML nie je vhodné vytvárať webové stránky tak, aby sa samé obnovovali pomocou metadátového ...

  7.4.2

  Pri pohybe na webovej stránke nemá pri bežnom nastavení nastať zmena určitej časti webovej stránky. ...

  7.5

  Ak agent používateľa neposkytuje možnosť zastaviť automatické presmerovanie, nepoužíva sa nastavenie ...

  Pravidlo 8. Zabezpečenie priamej prístupnosti vsadených rozhraní používateľa.

  Zabezpečenie toho, aby používateľské rozhrania spĺňali princípy dizajnu prístupnosti - prístup ...

  8.1

  Programové prvky ako sú skripty a aplety sa robia priamo prístupné alebo kompatibilné s pomocnými ...

  8.1.1

  Kód ani obsah webovej stránky nepredpokladá alebo nevyžaduje, aby mal používateľ konkrétny operačný ...

  8.1.2

  Kód ani obsah nepredpokladá, že určité tlačidlá klávesnice alebo myši existujú a majú priradenú ...

  8.2

  Poskytuje sa jednotný a jednoznačný mechanizmus ovládania z klávesnice.

  8.2.1

  Všetky funkcie obsahu ako aj všetky položky a aktívne prvky na webovej stránke je možné obsluhovať ...

  8.2.2

  Ak je presun na určitý prvok vykonateľný prostredníctvom klávesnice, je vykonateľný aj presun ...

  8.3

  Poskytuje sa viditeľné zameranie kurzora.

  8.3.1

  Pre každé používateľské rozhranie ovládané z klávesnice sa poskytuje viditeľné zameranie ...

  Pravidlo 9. Dizajnovanie nezávisle od zariadení.

  Používanie vlastností, ktoré povoľujú aktiváciu prvkov webovej stránky pre čo možno najväčšie ...

  9.1

  Namiesto interaktívnych máp na strane servera sa poskytujú interaktívne mapy na strane klienta, ...

  9.2

  Zabezpečí sa, aby každý prvok, ktorý má svoje vlastné rozhranie, mohol byť použitý spôsobom ...

  9.3

  Pri skriptoch sa uprednostňuje špecifikácia logických správcov udalostí pred správcami udalostí ...

  9.4

  Vytvára sa logické príkazové navádzanie pomocou odkazov, ovládačov formátu a objektov.

  9.4.1

  V HTML sa logické zoradenie špecifikuje pomocou atribútu "tabindex" alebo sa zabezpečí logický ...

  9.5

  K dôležitým odkazom vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v interaktívnych mapách na strane klienta, ...

  9.5.1

  V HTML sa skratky špecifikujú pomocou atribútu “accesskey" a podobne.

  9.5.2

  Klávesové skratky sa nedefinujú pre každý odkaz, definujú sa len pre tie najdôležitejšie odkazy, ...

  9.5.3

  Pri definovaní klávesových skratiek sa vyhýba kolíziám s preddefinovanými klávesovými skratkami ...

  Pravidlo 10. Používanie “dočasného” riešenia.

  Používanie dočasných riešení prístupnosti tak, aby mohli technológie a staršie prehliadače ...

  10.1

  Ak agent používateľa nedovoľuje používateľovi vypnúť vytváranie podradených okien, nepoužíva ...

  10.1.1

  V HTML je potrebné vyhnúť sa použitiu rámu a podobných funkcií, ktorých cieľom je otvorenie ...

  10.1.2

  Textový popis odkazu je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno.

  10.2

  Ak agent používateľa nepodporuje jasné, explicitné priradenie menoviek a prvkov formuláru, pre ...

  Menovka predchádza priamo svojmu prvku v rovnakom riadku, čo umožňuje použitie viac ako jedného ...

  10.2.1

  Prvkami formuláru sú editovateľné políčka, začiarkavacie políčka, prepínače, rozbaľovacie ...

  10.3

  Medzi susediace odkazy sa uvádzajú vytlačiteľné znaky, ktoré nemajú charakter odkazu, ohraničené ...

  10.3.1

  V HTML sa medzi prvkami ‹a› používajú bežné spojovacie slová alebo znaky abecedy a podobne. ...

  Pravidlo 11. Používanie technológií a smerníc W3C.

  Vhodné používanie W3C technológií a dodržiavanie smerníc prístupnosti je dôležitým základom ...

  11.1

  Ak sú dostupné a vhodné na určitú úlohu, používajú sa W3C technológie a používajú sa ich ...

  11.2

  Neschválené alebo zrušené vlastnosti W3C technológií sa nepoužívajú.

  11.2.1

  V HTML sa nepoužíva neschválený prvok ‹font›. Namiesto toho sa používajú štýly, ako napríklad ...

  11.3

  Informácie sa poskytujú tak, aby používatelia mohli prijímať dokumenty podľa ich vlastných preferencií ...

  11.3.1

  Tam, kde je to možné, sa používa výmenný mechanizmus obsahu.

  11.4

  Ak nie je možné vytvoriť webovú stránku, ktorá je prístupná podľa týchto pravidiel, poskytuje ...

  11.4.1

  Poskytnutie webovej stránky alebo webového sídla iba v jednoduchej textovej podobe a podobne.

  11.4.2

  Odkaz na alternatívnu webovú stránku sa sprístupňuje z každej pôvodnej neprístupnej webovej ...

  11.5

  Server alebo aplikácia vytvárajúca webovú stránku automatizovane rozoznáva použitý webový prehliadač ...

  Pravidlo 12. Poskytovanie kontextových a orientačných informácií.

  Poskytnutie kontextových a orientačných informácií tak, aby pomohli používateľom pochopiť komplexné ...

  12.1

  Na umožnenie identifikácie rámov a ľahšej navigácie sa pre každý rám používa nadpis.

  12.1.1

  Pre každý rám sa vhodne a zrozumiteľne zvolí názov, a to pomocou atribútu "name“, a jeho popisný ...

  12.2

  Ak to nie je zrejmé z nadpisov jednotlivých rámov, uvádza sa účel rámov a ich vzájomných vzťahov. ...

  12.2.1

  V HTML sa používa atribút “longdesc”, prvok ‹noframes› alebo odkaz na popis. Prvok ‹noframes› ...

  12.3

  Tam, kde je to prirodzené a vhodné, sa veľké bloky informácií rozdeľujú do viacerých, lepšie ...

  12.3.1

  V HTML sa používa ‹optgroup› na zlúčenie prvkov ‹option› v rámci prvku ‹select›. Ovládače ...

  12.4

  Menovky sa jasne spájajú s ovládačmi. Každý formulárový prvok má priradený výstižný názov. ...

  12.4.1

  Prvkami formuláru sú editovateľné políčka, začiarkavacie políčka, prepínače, rozbaľovacie ...

  12.4.2

  Za účelom, aby každý používateľ vedel, čo má v danom prvku vyplniť alebo zvoliť, má každý ...

  12.4.3

  Pri definovaní jednotlivých prvkov formulára je ich popisný text zrozumiteľný a jednoznačne priradený, ...

  12.4.4

  Vizuálne umiestnenie popisného textu vedľa prvku formulára nie je dostačujúce.

  12.5

  Pri manuálnom vypĺňaní formulárových prvkov sa overuje správnosť obsahu.

  12.5.1

  Ak je pri zadávaní textu alebo iného obsahu do príslušného vypĺňateľného prvku automaticky ...

  Pravidlo 13. Poskytovanie prehľadného mechanizmu navigácie.

  Poskytnutie prehľadného a úplného mechanizmu navigácie (orientačné informácie, navigačné panely, ...

  13.1

  Cieľ každého odkazu sa jasne identifikuje. Označenie každého odkazu výstižne popisuje jeho cieľ ...

  13.1.1

  Text odkazu je dostatočne zmysluplný a to tak, aby dával zmysel aj pri čítaní odkazu mimo kontext, ...

  13.1.2

  V HTML sa píšu významovo výstižné informácie, napríklad "Informácia o verzii 4.3” a nie "kliknite ...

  13.1.3

  Označením odkazu sa rozumie kombinácia samotného textu odkazu, napríklad textu umiestneného medzi ...

  13.1.4

  Na odlíšenie textu odkazu sa nepoužíva iba farba, ale aj napríklad podčiarknutie alebo iné zvýraznenie, ...

  13.1.5

  Účel každého odkazu je určiteľný iba z textového označenia alebo z textových označení v ...

  13.2

  Poskytujú sa metadáta, pomocou ktorých sa webovým sídlam a ich jednotlivým webovým stránkam ...

  13.2.1

  Na identifikáciu autora dokumentu, typu obsahu a podobne sa používa RDF.

  13.2.2

  Niektorí HTML agenti používateľa dokážu vytvoriť navigačné nástroje zo vzťahov dokumentu ...

  13.3

  Poskytujú sa informácie o celkovom rozložení webovej stránky. Pri popisovaní rozloženia webovej ...

  13.3.1

  Ak webové sídlo obsahuje viac ako 50 uverejnených informačných webových stránok, poskytuje sa ...

  13.3.2

  Mapa webového sídla alebo jej ekvivalent je dostupná z každej webovej stránky webového sídla.

  13.3.3

  Webová stránka alebo webové sídlo sa vytvára tak, aby bol používateľ schopný rozpoznať, ktoré ...

  13.4

  Navigačné mechanizmy sú zrozumiteľné a používajú sa konzistentným spôsobom. Rovnako označené ...

  13.4.1

  Navigácia je vytvorená jednoduchým a intuitívnym spôsobom, navigačné odkazy nie sú príliš ...

  13.4.2

  Pri výskyte viacerých navigačných informácií, ako napríklad dva druhy navigácie na dvoch miestach, ...

  13.5

  Na zvýraznenie a sprístupnenie navigačného mechanizmu sa poskytujú navigačné panely.

  13.6

  Príbuzné odkazy sa spájajú do skupín a tieto skupiny sa pre agentov používateľa identifikujú. ...

  13.6.1

  V úvode každej webovej stránky sa v prípade rozsiahlejšej webovej prezentácie alebo dlhého obsahu ...

  13.6.2

  Uvedené odkazy môže tvorca webových stránok ukryť pred bežným vizuálnym zobrazovaním prostredníctvom ...

  13.7

  Ak sú prítomné funkcie vyhľadávania, pre rôzne úrovne zručnosti a pre rôzne záujmy sa umožňujú ...

  13.7.1

  Používa sa nielen jednoduché vyhľadávanie, ale aj možnosti nastavenia podrobnejšieho vyhľadávania ...

  13.8

  Na začiatku odsekov, kapitol, strán, zoznamov, samotnej webovej stránky a podobne sa umiestňujú ...

  13.9

  Poskytujú sa informácie o súvisiacich dokumentoch.

  13.9.1

  Súvisiacimi dokumentmi sa rozumejú vnorené externé dokumenty ako CSS a podobne alebo dokumenty s ...

  13.9.2

  Súvisiace dokumenty sa v HTML špecifikujú pomocou prvku ‹link› a atribútov „rel” a „rev” ...

  13.9.3

  Pri formátoch pre kompresiu súborov sa poskytuje informácia o ich obsahu.

  13.10

  Poskytujú sa prostriedky, umožňujúce preskočenie viacriadkových ASCII obrázkov. ASCII obrázky, ...

  13.10.1

  V HTML sa pre nevýznamné ASCII obrázky používa najmä preskočenie ako v bode 13.6 alebo sa poskytne ...

  13.10.2

  Pri komplexnom ASCII umení sa preveruje adekvátnosť textového ekvivalentu.

  13.11

  a) Používateľ je vopred upozornený na odkaz, ktorý smeruje na obsah iného typu ako je webová ...

  13.11.1

  V HTML sa najmä pomocou atribútu „title“ prvku ‹a› alebo v bezprostrednej blízkosti prvku ...

  b)

  Ak je obsahom komprimovaný súbor, používateľ je informovaný o zozname súborov v jeho obsahu, ...

  13.11.2

  Informácia v HTML je poskytovaná prostredníctvom atribútu „longdesc“ alebo vecného popisu v ...

  c)

  Na webovej stránke je poskytnutá informácia o tom, ktorý softvér je možné použiť na otvorenie ...

  13.12

  Obsah ani kód webovej stránky nepredpokladá, že používateľ navštívil inú webovú stránku.

  13.12.1

  Každá webová stránka funguje samostatne. V obsahu sa nevyskytuje kontext v zmysle „Ako ste videli ...

  13.13

  Webová stránka poskytuje informáciu o svojej pozícii v hierarchii webového sídla.

  13.13.1

  Ak webové sídlo obsahuje viac ako dve vnorenia v hierarchii, čo znamená, že najmenej jedna kategória ...

  13.13.2

  Webová stránka poskytuje informáciu o svojej pozícii v hierarchii webového sídla v rozsahu úplnej ...

  13.14

  Webová stránka vo všeobecnosti nemanipuluje používateľským prostredím bez priameho príkazu ...

  13.14.1

  Vnútro samotného obsahu webovej stránky sa považuje za používateľské prostredie.

  13.14.2

  Webová stránka neotvára bez príkazu nové okná, nemení svoju veľkosť a pozíciu okien, žiadnym ...

  13.14.3

  Používateľ má vždy možnosť zobrazený obsah posúvať podľa potreby a dostať sa tak k časti ...

  13.14.4

  Zmena nastavenia určitej položky v používateľskom rozhraní nevyvoláva automatickú zmenu kontextu ...

  13.14.5

  Zmena aktívneho zamerania kurzora nespôsobuje zmenu kontextu.

  13.15

  Webová stránka má zmysluplný názov, ktorý vystihuje jej obsah a účel.

  13.15.1

  V HTML obsahuje prvok ‹title› v časti ‹head› výstižný názov konkrétnej webovej stránky, ...

  Pravidlo 14. Uistenie sa, že dokumenty sú jasné a zrozumiteľné.

  Zabezpečenie tohto pravidla je zamerané na ľahké pochopenie elektronických dokumentov a informácií ...

  14.1

  Webové stránky prezentujú informácie jednoduchým jazykom a zrozumiteľnou formou. Používa sa ...

  14.1.1

  Popisy odkazov a nadpisov dávajú zmysel aj vytrhnuté z kontextu. Použitie informatívnych nadpisov ...

  14.1.2

  Ucelená myšlienka sa uvádza tak, aby sa nachádzala v jednom obsahovom bloku.

  14.1.3

  Používajú sa bežné slová, ako napríklad „začať“, ktoré je vhodnejšie ako „pristúpiť“. ...

  14.1.4

  Vyhýba sa príliš komplikovaným a ťažko pochopiteľným skladbám vety.

  14.1.5

  Je vhodné vyhýbať sa slangu, žargónu a špecializovanému významu slov, ak nie je v obsahu uvedené ...

  14.2

  Text sa dopĺňa grafickými a zvukovými prezentáciami tam, kde uľahčia pochopenie webovej stránky. ...

  14.3

  Štýl prezentácie sa vytvára tak, aby bol zhodný pre všetky webové stránky daného webového ...

  14.3.1

  Minimalizuje sa množstvo použitých štýlov.

  14.3.2

  Uprednostňuje sa použitie prepojených štýlov pred vnorenými štýlmi.

  14.3.3

  Vo všetkých štýloch sa pre rovnaký koncept používa rovnaké meno triedy (atribút "class“).

  14.4

  Úvodná webová stránka jednoznačne popisuje zmysel a účel webového sídla.

  14.4.1

  Z úvodnej webovej stránky je zrejmé,

  14.4.1.1

  o aký typ webovej prezentácie ide, čo je jej cieľom a uvádza sa jej názov, čo môže byť splnené ...

  14.4.1.2

  kto je jej technickým prevádzkovateľom; z úvodnej webovej stránky je rozpoznateľné, ktorej organizácii ...

  14.5

  Webová stránka alebo jej časti, ktoré už nie sú platné, sa označujú ako neaktuálne.

  14.5.1

  Označujú sa informácie, časti webových sídiel alebo celá webová stránka, ktoré sú ponechávané ...

  Príloha č. 2 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Katalóg dátových prvkov

  Prevziať prílohu - Katalóg dátových prvkov

  Príloha č. 3 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štandard pre elektronické formuláre

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 4 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov

  Prevziať prílohu - príloha 04

  Príloha č. 5 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Technické podmienky tvorby formátu Comma Separated Values (CSV)

  Prevziať prílohu - príloha 05

  Príloha č. 6 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

  Prevziať prílohu - Príloha 06

  Príloha č. 7 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štandard pre architektúru cloud computingu

  Prevziať prílohu - príloha 07

  Príloha č. 8 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Zoznam atribútov SAML Assertion

  Prevziať prílohu - príloha 08

  Príloha č. 9 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi

  Prevziať prílohu - príloha 09

  Príloha č. 10 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Techniky pre prístupné použitie Javaskriptu

  Prevziať prílohu - príloha 10

  Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

  Prevziať prílohu - Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

  Príloha č. 12 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  1.

  Hodnoty pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentuPodpísaný elektronický ...

  2.

  Hodnoty pre identifikovanie formátu podpisového kontajneruPodpisový kontajner Identifikátor vo ...

  Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Dátová štruktúra základného číselníka

  Prevziať prílohu - Dátová štruktúra základného číselníka

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 2)  ISO/IEC 10646:2012 Univerzálny kódovaný súbor znakov (UCS).
 • 3)  Napríklad § 5 až 5b a § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ...
 • 4a)  RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 ...
 • 5)  ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML.
 • 6)  § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 7)  ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migračné vlastnosti.
 • 7a)  ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná ...
 • 8)  ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických obrázkov. ...
 • 9)  RFC 4180 Spoločný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory.
 • 10)  Zákon č. 211/2000 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • 11a)  § 31 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11b)  ETSI TS 103 172 V2.2.2: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil PadES.
 • 11c)  ISO 19005-1:2005: Správa dokumentov. Formát súboru elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie. ...
 • 11d)  § 3 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania ...
 • 11e)  ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers ...
 • 11f)  Zákon č. 305/2013 Z. z.
 • 11g)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia ...
 • 11h)  § 24 ods. 8 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11i)  STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 ...
 • 11j)  ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).
 • 11k)  ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).
 • 11l)  RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne ...
 • 21)  RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore