Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.06.2019 do 30.04.2020

Platnosť od: 13.03.2014
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.04.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.06.2019 do 30.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Výnos 55/2014 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 78/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Základné ustanovenia
§ 1 - Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Týmto výnosom sa ustanovujú štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktorými sú

a)

technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a to

1.

štandardy pre prepojenie,

2.

štandardy pre prístup k elektronickým službám,

3.

štandardy pre webové služby,

4.

štandardy pre integráciu dát,

b)

štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií, vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

c)

štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,

d)

štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,

e)

bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, programové prostriedky a údaje, a to

1.

štandardy pre architektúru riadenia,

2.

štandardy minimálneho technického zabezpečenia,

f)

dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,

g)

štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

h)

štandardy projektového riadenia, vzťahujúce sa na postupy a podmienky spojené s vytváraním a rozvojom informačných systémov verejnej správy,

i)

štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí, vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné moduly, aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty výmeny údajov,

j)

štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb, vzťahujúce sa na technické prostriedky a programové prostriedky,

k)

štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,

l)

štandardy pre základné číselníky.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto výnosu sa rozumie

a)

správcom obsahu povinná osoba zodpovedná za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené informácie; správca obsahu je zároveň správcom daného informačného systému verejnej správy,

b)

technickým prevádzkovateľom prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy podľa zákona, ktorý vykonáva činnosti určené správcom obsahu v súvislosti s technickou prevádzkou webového sídla,

c)

aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, dobré meno povinnej osoby a informácie, dokumentácia, zmluvy a iné skutočnosti, ktoré považuje povinná osoba za citlivé,

d)

bezpečnostným incidentom akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti informačných systémov verejnej správy, ako aj akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky povinnej osoby a pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov verejnej správy,

e)

technickými komponentmi informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy a informačno-komunikačné technológie, ktoré nie sú určené na uchovávanie údajov, napríklad štruktúrovaná kabeláž, sieťové karty a zdroje,

f)

zariadeniami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré môžu uchovávať údaje, napríklad pamäťové médiá a počítače vrátane prenosných počítačov,

g)

súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej poslednej zmene,

h)

dátovým prvkom jednotka údajov, ktorá je jednoznačne a nedeliteľne špecifikovaná prostredníctvom súboru atribútov,

i)

gestorom dátového prvku povinná osoba zodpovedná za správnosť a aktuálnosť atribútov dátového prvku; gestor dátového prvku nezodpovedá za obsah prenášaný dátovým prvkom,

j)

používateľom služby osoba alebo informačný systém, ktorí používajú alebo požadujú poskytovanie služby verejnej správy,

k)

gestorom služby osoba poverená vykonávať riadenie a koordinovanie určitého úseku verejnej správy,

l)

projektom jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa, pozostávajúci zo súboru zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý

1.

je pre danú organizáciu jedinečný, pričom to nie je pravidelná činnosť,

2.

má presne určený začiatok a koniec trvania,

3.

má definované najmenej finančné zdroje a ľudské zdroje, ak sú potrebné,

4.

vyžaduje analýzu súčasného stavu, špecifikáciu cieľového stavu a spôsobu jeho dosiahnutia,

m)

malým projektom projekt, ktorého celková cena je najviac 69 999 eur a zmluvná lehota jeho trvania nie je dlhšia ako 180 kalendárnych dní,

n)

veľkým projektom projekt, ktorého celková cena je 1 000 000 eur alebo vyššia alebo zmluvná lehota jeho trvania je dlhšia ako 544 kalendárnych dní,

o)

stredným projektom projekt, ktorý nespĺňa podmienky podľa písmen m) a n),

p)

informačno-technologickým projektom projekt, ktorý súvisí so zavádzaním, správou alebo podporou informačno-komunikačných technológií a týka sa tvorby a úpravy informačných systémov verejnej správy,

q)

programom skupina projektov riadených koordinovaným spôsobom za účelom dosiahnutia spoločného cieľa a zvýšených prínosov a umožnenia efektívnej kontroly projektov a efektívneho riadenia projektov, čo nie je možné dosiahnuť, ak by sa projekty riadili samostatne,

r)

datasetom ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel, uložených spoločne podľa rovnakej schémy a poskytovaných prostredníctvom súboru alebo aplikačného rozhrania,

s)

dátovým zdrojom pôvodné miesto evidencie datasetu,

t)

referencovateľným identifikátorom identifikátor, ktorý

1.

má formát Uniform Resource Identifier (URI),

2.

je jednoznačný,

3.

je unikátny,

4.

je dlhodobo stabilný,

5.

je formátovo a štrukturálne konzistentný,

6.

je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,

7.

je jasný, stručný a krátky,

8.

je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný, pričom časť referencie môže byť reprezentovaná kódovanou informáciou,

9.

neobsahuje programátorské kľúčové slová,

10.

neobsahuje interpunkciu a iné znaky okrem znakov lomka, pomlčka, bodka, podčiarkovník, zavináč a mriežka, diakritiku a biele znaky ako sú napríklad medzera, tabulátor, nový riadok,

11.

neobsahuje reťazec „www“,

12.

neobsahuje interpunkciu okrem znakov lomka, pomlčka a bodka, diakritiku a medzery okrem identifikátora fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,1a) kde je možné použiť interpunkciu a diakritiku,

13.

obsahuje iba malé písmená,

14.

nahrádza špeciálne znaky, napríklad výkričník, úvodzovky, percento, hviezdička, zátvorka, dolár alebo mriežka, pomlčkami a podčiarkovníkmi,

u)

tripletom znalosť vo forme „subjekt predikát objekt“,

v)

prepojenými údajmi údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, ktoré sú automatizovane spracovateľné tak, že technické zariadenie, ktoré ich spracúva, porozumie ich významu; na opis údajov sa použijú dátové prvky z Centrálneho modelu údajov,

w)

metaúdajmi štruktúrované údaje obsahujúce informácie o primárnych údajoch, pričom primárne údaje spravidla reprezentujú určitý hmotný objekt alebo nehmotný objekt; metaúdaje sú určené najmä na vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie primárnych údajov,

x)

cloud computingom model umožňujúci jednoduchý samoobslužný sieťový prístup k službám informačných technológií na vyžiadanie, poskytovaným vo virtuálnom prostredí konfigurovateľných výpočtových zdrojov, ktoré môžu byť pridelené alebo uvoľnené s minimálnym úsilím a časovým obmedzením, a to na základe voliteľného škálovania a navyšovania, nezávisle od lokality zdrojov alebo lokality prístupu k nim a bez osobného kontaktu s poskytovateľom cloudovej služby, pričom využitie týchto služieb je merané a hodnotené podľa ich skutočného využitia,

y)

cloudovou službou ľubovoľný prostriedok alebo zdroj cloud computingu, poskytovaný vzdialeným prístupom na základe podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

z)

dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb zmluvný vzťah upravujúci parametre a kvalitu poskytovaných cloudových služieb, ktorá obsahuje úlohy a povinnosti zmluvných strán, pričom táto dohoda sa obvykle uzatvára medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb alebo sprostredkovateľom cloudových služieb,

aa)

odberateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb využíva cloudové služby poskytovateľa cloudových služieb,

ab)

poskytovateľom cloudových služieb osoba zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových služieb, a to podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

ac)

prevádzkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb zabezpečuje technické podmienky na prevádzkovanie, prepojenie a prenos cloudových služieb,

ad)

sprostredkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb prevádzkuje využívanie, výkon a dodávku cloudových služieb,

ae)

audítorom cloudu osoba nezávislá od poskytovateľa cloudových služieb, určujúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa kritériá auditu slúžiace na objektívne získavanie dôkazov o dodržiavaní podmienok poskytovania cloudových služieb a vykonávajúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces ich vyhodnocovania,

af)

identifikačnou registráciou osoby proces, počas ktorého je osoba identifikovaná na základe určitých registračných údajov, z ktorých určené registračné údaje môžu byť potvrdzované, pričom výsledkom registrácie je priradenie určitej identity v určenom kontexte tejto osobe,

ag)

registračnou autoritou identifikácie poskytovateľ identifikačnej registrácie,

ah)

federáciou identít overovanie identít informačných systémov verejnej správy v správe najmenej dvoch povinných osôb, ktoré sa vykonáva u jedného poskytovateľa identít,

ai)

priamo podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa podpisuje, pripojené ako jeho súčasť,

aj)

externe podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa podpisuje, pripojené prostredníctvom podpisového kontajneru, prostredníctvom formátu podpisu alebo ako samostatné súbory,

ak)

číselníkom množina údajov vo forme jednotlivých položiek číselníka, ktoré sú popísané najmenej dvojicou dátových prvkov "kód položky" a "názov položky"; "kódom položky" je textový reťazec, ktorý je v číselníku jedinečný,

al)

základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom informačného systému verejnej správy, slúžiaci na určenie prípustných hodnôt príslušných dátových prvkov, ktoré sú vyjadrené jednotným referencovateľným identifikátorom,

am)

dereferenciáciou poskytovanie referencovateľného identifikátora ako funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL) pre informácie o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom a o jeho účele,

an)

Centrálnym modelom údajov množina ontológií, ktorá sa používa pri opise dátových prvkov verejnej správy, a ktorá je vyjadrením sémantických vzťahov medzi dátovými prvkami, vyjadrenými prostredníctvom jednotných referencovateľných identifikátorov; je zverejnený v centrálnom metainformačnom systéme,

ao)

ontológiou množina prvkov opisujúca určitú oblasť prostredníctvom tripletov,

ap)

aplikačným rozhraním programovacie rozhranie informačného systému, ktorým je umožnené pre autorizovaného používateľa používať elektronickú službu,

aq)

verejne dostupným aplikačným rozhraním aplikačné rozhranie dostupné komukoľvek po splnení ustanovených podmienok, ktoré umožňuje používať elektronickú službu pomocou vlastných softvérových aplikácií alebo aplikácií tretích strán,

ar)

validáciou formátu elektronického dokumentu overenie súladu formátu súboru s príslušnou technickou špecifikáciou programovými prostriedkami.

Technické štandardy

Štandardy pre prepojenie
§ 3 - Sieťové protokoly

Štandardom pre sieťové protokoly je

a)

pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené po 1. septembri 2009, používanie sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),

b)

pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené pred 1. septembrom 2009 podpora sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4) s podporou sieťovej technológie Dual stack spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP) pre informačné systémy verejnej správy alebo sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),

c)

používanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpečenie sieťových protokolov.

§ 4 - Prenos dát
(1)

Štandardom pre prenos dát je

a)

používanie protokolu File Transfer Protocol (FTP) alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

b)

podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Transport Layer Security (TLS).

(2)

Na prenos dát elektronickou poštou sa primerane vzťahuje § 6.

§ 5 - Špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb

Štandardom pre špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb je používanie Domain Name Services (DNS) ako hierarchickej služby name servera v centrálnych bodoch internetu.

§ 6 - Prenos elektronickej pošty

Štandardom pre prenos elektronickej pošty je

a)

používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) na prenos elektronických poštových správ,

b)

podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ.

§ 7 - Prístup k elektronickej poštovej schránke

Štandardom pre prístup k elektronickej poštovej schránke je

a)

používanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3 (POP3) alebo protokolu Internet Message Access Protocol v revidovanej verzii 4.1 (IMAP4rev1) pre prístup k verejným elektronickým poštovým službám,

b)

podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) pri chránenom prístupe k verejným elektronickým poštovým službám.

§ 8 - Formát elektronických poštových správ

Štandardom pre formát elektronických poštových správ je

a)

používanie formátu Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických poštových správ,

b)

používanie formátu Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose elektronických poštových správ.

Štandardy pre prístup k elektronickým službám
§ 9 - Aplikačné protokoly elektronických služieb

Štandardom pre aplikačné protokoly elektronických služieb je

a)

používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte Extensible HyperText Markup Language (XHTML) vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a webovým serverom,

b)

podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.0 pri webových serveroch,

c)

používanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism (HTTP Management Mechanism) na Hypertext Transfer Protocol Session Management (HTTP Session Management) a cookies,

d)

používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými servermi,

e)

používanie protokolu HTTP Strict Transport Security (HSTS) pri poskytovaní elektronických služieb a rozhraní prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.1)

§ 10 - Adresárové služby

Štandardom pre adresárové služby je

a)

používanie aplikačného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na verejný prístup k adresárovým službám,

b)

používanie jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2),

c)

podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) pri chránenom verejnom prístupe k adresárovým službám.

Štandardy pre webové služby
§ 11 - Middleware protokoly sieťovej komunikácie

Štandardom pre middleware protokoly sieťovej komunikácie je používanie

a)

protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2 alebo protokolu Representational State Transfer (REST) pri komunikácii medzi servermi v rámci jednej správy a komunikácii medzi klientom a serverom; pri poskytovaní elektronických služieb potrebných na spracovanie elektronických podaní alebo úspešné vyplnenie a prípravu elektronického podania prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov1) sa používa protokol Representational State Transfer (REST) a kódovanie UTF-8,

b)

webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom internetu na serverové aplikácie správy,

c)

protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre existujúcu serverovú aplikáciu a komunikáciu na aplikačnej úrovni,

d)

jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,

e)

registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) minimálne vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a serverom,

f)

špecifikácií pre mapové služby pod

1.

OpenGIS WebMap Service (WMS),

2.

OpenGIS Web Feature Service (WFS),

3.

OpenGIS Web Coverage Service (WCS),

4.

OpenGIS Web Processing Service (WPS),

5.

OpenGIS Catalog Service for Web (CSW),

g)

schémy správ Sk-Talk minimálne vo verzii 2.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy podľa aktuálne platnej technickej špecifikácie zverejnenej po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona na ústrednom portáli verejnej správy,

h)

špecifikácie OpenAPI Specification najmenej vo verzii 3.0 na definíciu webovej služby pri použití protokolu Representational State Transfer (REST),

i)

technickej špecifikácie OpenID Connect podľa OpenID Foundation s OAuth2 podľa technickej špecifikácie RFC 6749, ak sa pri použití protokolu Representational State Transfer (REST) vyžaduje autentifikácia a určenie rozsahu oprávnení.

Štandardy pre integráciu dát
§ 12 - Popisný jazyk pre dátové prvky

Štandardom pre popisný jazyk pre dátové prvky je používanie jazyka Extensible Markup Language (XML) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre dátové prvky pri vstupe na rozhranie informačného systému verejnej správy.

§ 13 - Prenos dátových prvkov

Štandardom pre prenos dátových prvkov je používanie

a)

jazyka schém XML Schema Definition (.xsd) minimálne vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) na výmenu dátových prvkov medzi všetkými informačnými systémami verejnej správy,

b)

jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, a to s hodnotou atribútu pre deklaráciu menného priestoru spravidla v tvare referencovateľného identifikátora, pričom ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov, je možné namiesto Extensible Markup Language použiť dátový model Resource Description Framework (RDF) opísaný formátmi RDF/XML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo JSON-LD; pri otvorených údajoch je možné použiť aj formát CSV podľa § 24 písm. e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),

c)

znakovej sady Unicode Character Set (UCS) podľa technickej špecifikácie2) v 8 bitovom kódovaní UTF-8,

d)

transformačného jazyka XSL Transformations (XSLT) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri transformácii dátových prvkov,

e)

modelovacieho jazyka Geography Markup Language (GML) pri výmene priestorových dátových prvkov,

f)

jazyka Web Ontology Language (OWL) pre ontológie, ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov,

g)

jazyka Shapes Constraint Language (SHACL) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre validáciu dátového modelu Resource Description Framework (RDF) v Centrálnom modeli údajov.

Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií
§ 14 - Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií

Štandardom pre prístupnosť webových sídiel je zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti webových sídiel, a to dodržiavaním pravidiel podľa prílohy č. 1 a harmonizovanej technickej normy2) alebo jej ekvivalentu, najmä pravidiel úrovní A a AA technickej špecifikácie World Wide Web Consortium (W3C) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.

§ 15 - Minimálne požiadavky na obsah webového sídla
(1)

Štandardom minimálnych požiadaviek na obsah webového sídla je

a)

uvedenie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti webového sídla alebo jeho časti v prístupnom formáte podľa pravidiel podľa § 14 ods. 1, pričom vyhlásenie obsahuje najmenej

1.

opis nesplnenia konkrétnych bodov alebo pravidiel prístupnosti webových stránok,

2.

opis nedodržania pravidiel prístupnosti týkajúci sa konkrétnych častí obsahu webového sídla, najmä v podobe uvedenia konkrétnych nedodržaných pravidiel, uvedenie dôvodov ich nedodržania a opis poskytnutých prístupných alternatív, ak existujú,

3.

opis mechanizmu s uvedením odkazu naň, prostredníctvom ktorého môže každá osoba oznámiť správcovi obsahu webového sídla zlyhanie webového sídla, ak ide o plnenie požiadaviek na prístupnosť podľa § 14 a požiadať o informáciu, ktoré časti webového sídla nemusia spĺňať štandardy prístupnosti a z akého dôvodu,

4.

odkaz na postup vykonania nápravy, ak použitie mechanizmu podľa tretieho bodu neviedlo k náprave,

b)

identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupná alebo priamo uvedená najmenej na úvodnej webovej stránke,

c)

zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,

d)

uvedenie jednoznačného opisu zmyslu a účelu webového sídla, pričom z úvodnej webovej stránky je zrejmé, o aký typ webovej prezentácie ide, čo je jej cieľom a uvádza sa jej názov, čo môže byť splnené aj uvedením názvu správcu obsahu, ak je to dostatočne výstižné,

e)

uvedenie informácií týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

f)

zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,

g)

poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených v písmenách b) až e),

h)

nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to ani v navigačných odkazoch,

i)

zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických správ, ak povinná osoba takýto prenos poskytuje; verejný kľúč pre chránený prenos elektronických správ sa zverejňuje spolu s kontaktnými informáciami správcu obsahu podľa písmena c),

j)

zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov na overenie pravosti certifikátov a verejných kľúčov používaných povinnou osobou pre elektronické služby verejnej správy a elektronické správy,

k)

uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá obsahuje otvorené údaje podľa § 52 alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov.3)

(2)

Ak je právne záväzným aktom Európskej únie ustanovený vzor vyhlásenia podľa odseku 1 písm. a), vyhlásenie sa vyhotovuje podľa tohto vzoru.

§ 16 - Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel je

a)

poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ako jeden krát za týždeň,

b)

poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok,

c)

optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3), pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačov s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5% (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača”), a to

1.

používaním iba takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov alebo

2.

aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, a na základe toho upravovaním ich vzhľadu a správania sa s cieľom dosiahnuť rovnakú použiteľnosť vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov.

§ 17 - Vizuálne rozloženie webových stránok

Štandardom pre vizuálne rozloženie webových stránok je

a)

umiestnenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu na začiatku alebo na konci hlavného navigačného menu, ak je navigačný odkaz jeho súčasťou,

b)

jednoznačné odlíšenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu, ak nie je súčasťou hlavného navigačného menu,

c)

jednoznačné odlíšenie kontaktných informácií od ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na úvodnej webovej stránke,

d)

umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa alebo odkazu na kontaktné informácie aj osobitne v spodnej časti webovej stránky,

e)

umiestnenie vyhlásenia o prístupnosti podľa § 15 písm. a) osobitne v spodnej alebo v hornej časti webovej stránky.

Štandardy použitia súborov
§ 18 - Všeobecné použitie formátov

Štandardom pre všeobecné použitie formátov je

a)

používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov vrátane ľubovoľných obmedzujúcich podmienok, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú,

b)

používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov ako sú uvedené v § 19 až 25,

c)

používanie najmä písiem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových súboroch a ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné, a to pri zverejňovaní súborov, vrátane zverejňovania na webovom sídle, a ak je použitie fontov potrebné pre zobrazenie obsahu súborov,

d)

spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu pri odosielaní a zverejňovaní, ak je to technicky uskutočniteľné, a to najmä formátu textového súboru Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7, pričom

1.

takýto súbor nie je iba skenovaným obrázkom,

2.

sa v súbore správne špecifikuje použitý jazyk,

3.

obmedzenia používania súboru neobmedzujú funkčnosť asistenčných technológií pre prístupnosť,

4.

štruktúra súboru je prístupná a zrozumiteľná aj pri lineárnom usporiadaní,

5.

sa správne používajú štýly pre vyjadrenie sémantickej štruktúry obsahu súboru,

6.

pre netextové časti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,

7.

súbor v tomto formáte sa podľa možnosti správne označkuje a doplní navigačnými prvkami,

8.

znaky textových častí tohto súboru sa kódujú tak, že je zabezpečené správne rozoznanie znakov a spracovanie textu, spravidla prostredníctvom kódovania Unicode,

e)

podpora vysporiadania autorských a licenčných práv podľa osobitných predpisov4) na ich ďalšie použitie, ak sa používajú fonty,

f)

používanie správnych prípon súborov a hodnôt mimetype4aa) patriacich danému formátu súboru,

g)

spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa prílohy č. 1 pravidla 2 obdobne ako pri webových stránkach,

h)

vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa osobitného predpisu4ab) minimálne z formátov súborov uvedených v § 19 písm. a) druhom bode a treťom bode, v § 20 písm. a) druhom bode a z formátu podľa § 12, ak ide o údaje vyplnené podľa elektronického formulára publikovaného v module elektronických formulárov.

§ 19 - Textové súbory

Štandardom pre textové súbory je

a)

pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú

1.

Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

2.

Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7,

ak

2a.

neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,

2b.

neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a 3D náhľady, môžu však obsahovať PDF AcroForms podľa prílohy č. 3 bodov 1.1.6 a 2.6.10 a

2c.

neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo osobitného spôsobu šifrovania,

3.

Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem,4a)

b)

prijímanie a čítanie doručených formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších doručených formátov na základe vlastného uváženia, a to napríklad formátov textových súborov, ktorými sú

1.

Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS),

2.

Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej špecifikácie,5)

c)

používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní6) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa nevyžaduje ďalšia úprava textového súboru, najmä formátu uvedeného v písmene a) druhom bode, ak je súčasťou textového súboru grafika,

d)

používanie formátu textových súborov uvedeného v písmene a) treťom bode alebo súčasné používanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) s rovnakým obsahom, v rovnakej štruktúre a s použitím iba funkčností podľa písmena g) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa vyžaduje ďalšia úprava textového súboru,

e)

používanie iného formátu textových súborov ako je uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak je súčasne odoslaný alebo na rovnakom mieste alebo webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) alebo v písmene b) primerane podľa požiadavky na úpravu,

f)

poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na účely uvedené v písmene e) iba súčasne,

g)

obmedzenie funkčností pri používaní formátov textových súborov podľa písmena b) na

1.

štýly strany, odseku a znakov,

2.

hlavičku a pätu strany,

3.

číslovanie strán a odrážkové a číslované zoznamy,

4.

vkladanie rastrovej grafiky,

5.

vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,

6.

vkladanie poznámok pod čiarou a poznámok na konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre a nepoužíva sa sledovanie zmien,

h)

nevytváranie formátov textových súborov podľa písmena b) druhého bodu vo verzii podľa technickej špecifikácie7) informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú textové súbory,

i)

používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo zverejňovanie súborov s prezentáciou,

j)

používanie iného formátu súborov s prezentáciou ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) prvom a druhom bode.

§ 20 - Grafické súbory

Štandardom pre grafické súbory je pre

a)

rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú

1.

Graphics Interchange Format (.gif),

2.

Portable Network Graphics (.png) podľa technickej špecifikácie,7a)

3.

Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JFIF) podľa technickej špecifikácie,8)

4.

Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä Baseline TIFF,

b)

rastrovú grafiku používanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c)

rastrovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov grafických súborov uvedených v písmene a),

d)

vektorovú grafiku prijímanie a čítanie doručeného formátu grafických súborov, ktorým je Scalable Vector Graphics (.svg) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

e)

vektorovú grafiku používanie formátu grafických súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu podľa § 19 písm. a) druhého bodu pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle; ak sa predpokladá ďalšia úprava, používa sa na tieto účely iba formát grafických súborov podľa písmena d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f)

vektorovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov, ako je uvedené v písmene d), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej vo formáte grafických súborov uvedenom v písmene d),

g)

grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu podľa písmen a) až f) a štandardu podľa § 19.

§ 21 - Audio a video súbory

Štandardom pre audio a video súbory je

a)

prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú

1.

Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg. .mp4, .m4a a podobne),

2.

OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),

3.

Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),

4.

Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.aiff, .aif),

b)

používanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c)

používanie iného kontajnerového formátu audio a video súborov, ako je uvedené v písmene a), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a),

d)

prijímanie a čítanie všetkých doručených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými sú

1.

MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,

2.

MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),

3.

H.263 a H.264,

4.

Ogg Vorbis (.ogg, .oga),

5.

Ogg Theora (.ogv),

e)

používanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f)

používanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d),

g)

používanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ak sa vyžaduje poskytovanie licencovaného obsahu za účelom poskytnutia služieb zdravotne postihnutým osobám,

h)

poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo video súborov z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do podporovaných verzií webových prehliadačov, ktorá je nutná na prehliadnutie týchto audio a video súborov, a to na rovnakej webovej stránke.

§ 22 - Súbory pre audio a video streaming

Štandardom pre súbory pre audio a video streaming je

a)

používanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga), MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer III (.mp3) pre audio streaming,

b)

používanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part 2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,

c)

používanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre kontajnerové formáty streamingu,

d)

používanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými sú

1.

Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu s Real-time Transport Protocol (RTP),

2.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

e)

poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) až c) za podmienky, ak sa zároveň poskytuje najmenej jeden z formátov uvedených v písmenách a) až c),

f)

používanie iného protokolu pre prenos audia a videa ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming zároveň poskytuje prostredníctvom jedného z protokolov uvedených v písmene d),

g)

poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez potreby použitia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov, napríklad zverejnením odkazu na zdroj streamingu, a to na rovnakej webovej stránke a v tvare Uniform Resource Locator (URL), ak sa pri poskytovaní audio alebo video streamingu z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov podľa § 16 písm. c).

§ 23 - Štandardy pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu

Štandardom pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu je používanie

a)

najmenej jedného z kompresných formátov pre video komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ktorými sú H.261, H.262, H.263 alebo H.264,

b)

najmenej jedného z kompresných formátov pre audio komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ktorými sú G.711, G.722 alebo G.726,

c)

najmenej jedného z protokolov pre nadviazanie spojenia, ktorými sú

1.

Session Initiation Protocol (SIP) vo verzii 2.0,

2.

H.323,

d)

iného formátu ako je uvedené v písmene a), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene a),

e)

iného formátu ako je uvedené v písmene b), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene b).

§ 24 - Súbory obsahujúce tabuľky

Štandardom pre súbory obsahujúce tabuľky je

a)

prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými sú formáty textových súborov uvedených v § 19 písm. a),

b)

používanie elektronických formulárov pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3); ak to nie je technicky možné alebo pri poskytovaní informácií primerané, používanie súborov obsahujúcich tabuľky, pričom ak tieto nie je možné poskytnúť vo forme webovej stránky pri ich zverejňovaní alebo nebol získaný súhlas podľa § 18 písm. a) pri ich odosielaní, ak

1.

sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie formátov podľa §19 písm. b) súčasne, a to v príslušných tvaroch (.ods) a (.xlsx),

2.

nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie najmenej jedného z formátov súborov uvedených v § 19 písm. a) prvom a druhom bode alebo formátu súboru obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV),

c)

pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného formátu súborov obsahujúcich tabuľky vrátane zverejňovania na webovom sídle, pričom aj pri týchto úkonoch sa spravidla postupuje podľa písmena b),

d)

podľa potreby súčasné odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného iného doplňujúceho formátu súboru obsahujúceho tabuľky ku zverejnenému formátu podľa písmena b), pričom doplňujúci súbor má rovnaký a ekvivalentne vizuálne zobrazený obsah s rovnakým zachovávaním aktívnych vzorcov a funkcií a odosiela alebo zverejňuje sa na rovnakom mieste; pri zverejňovaní na webovom sídle sa rovnakým miestom rozumie príslušná webová stránka,

e)

používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu pre účely písmena d) iba súčasne,

f)

používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu alebo písmena e) spravidla spolu so súborom s rovnakým obsahom vo formáte podľa § 19 písm. a) druhého bodu s cieľom zvýšenia ich čitateľnosti,

g)

nevytváranie formátov súborov obsahujúcich tabuľky podľa písmena b) prvého bodu vo verzii podľa technickej špecifikácie7) informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú súbory obsahujúce tabuľky,

h)

používanie formátu Comma Separated Values (CSV) iba podľa technickej špecifikácie9) a dodržanie technických podmienok tvorby tohto formátu podľa prílohy č. 5,

i)

spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov podľa § 24 písm. b) druhého bodu, ak sa poskytuje súbor obsahujúci tabuľky vo forme webovej stránky podľa písmena b), a to najmä vo formáte obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) alebo v oboch formátoch podľa § 24 písm. b) prvého bodu súčasne,

j)

primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 51 až 53 pri postupe podľa písmen b) až d).

§ 25 - Formáty pre kompresiu súborov
(1)

Štandardom pre formáty pre kompresiu súborov je

a)

prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov pre kompresiu súborov, ktorými sú

1.

ZIP (.zip) vo verzii 2.0,

2.

TAR (.tar),

3.

GZIP (.gz),

4.

TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),

b)

používanie najmenej jedného z typov formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní, vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c)

používanie iného formátu pre kompresiu súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a).

(2)

Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 24.

Štandardy názvoslovia elektronických služieb
§ 26 - Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a)

používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov povinnej osoby poskytnutých prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy,

b)

používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“,

c)

používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých používateľov,

d)

uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „meno.priezvisko.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

§ 27 - Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a)

používanie pravidiel, že

1.

generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad „minister“, „tajomnik“, „veduci“, „predseda“, „primator“, „starosta“,

2.

e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného predpisu10) a slúžiace na prijímanie sťažností podľa osobitného predpisu11) majú pred deliacim znakom @ tvar „info“; na prijímanie sťažností môže byť používaná aj osobitná e-mailová adresa „staznosti@“,

3.

e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar „webmaster“,

4.

e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu pre kontakt s ňou, má pred deliacim znakom @ tvar „podatelna“,

5.

e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ iba zaužívanú skratku útvaru,

6.

e-mailová adresa gestorov štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ktorá slúži pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou týkajúcu sa štandardov, ktoré sú v ich gescii, má pred deliacim znakom @ tvar „standard“,

b)

používanie e-mailových adries uvedených v písmene a) v prvom až šiestom bode pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy a s verejnosťou,

c)

uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „generickáadresa.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

§ 28 - Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy
(1)

Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je používanie tvaru „www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ alebo „zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ pre názvy webových sídiel orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET.

(2)

Ak dva alebo viac orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zaužívanú skratku, skratka sa doplní o nasledujúce písmená z názvu týchto orgánov.

Bezpečnostné štandardy

Štandardy pre architektúru riadenia

§ 29 - Riadenie informačnej bezpečnosti

Štandardom pre riadenie informačnej bezpečnosti je

a)

vypracovanie a schválenie bezpečnostnej politiky povinnej osoby, ktorej obsahom je

1.

určenie bezpečnostných cieľov povinnej osoby z hľadiska informačnej bezpečnosti,

2.

určenie spôsobov vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania ich dosahovania, spôsobov priebežného hodnotenia ich adekvátnosti a spôsobov kontroly postupov využívaných na ich dosahovanie,

3.

určenie úlohy vedenia povinnej osoby pri zaisťovaní informačnej bezpečnosti a uvedenie vyhlásenia vedenia povinnej osoby o podpore bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

4.

určenie všeobecných a špecifických zodpovedností a povinností v oblasti informačnej bezpečnosti a stanovenie potrebných pozícií pre manažment informačnej bezpečnosti,

5.

určenie povinnosti pre zaistenie nenarušenia informačnej bezpečnosti povinnej osoby,

6.

zhodnotenie súladu bezpečnostnej politiky povinnej osoby so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,

7.

určenie požiadaviek na informačné systémy verejnej správy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov povinnej osoby a jej zmluvných záväzkov a určenie spôsobu vedenia a aktualizácie dokumentácie o informačných systémoch verejnej správy,

8.

určenie rozsahu a úrovne ochrany všetkých informačných systémov verejnej správy vrátane hodnotenia slabých miest a ohrození,

9.

určenie rámca pre manažment rizík u povinnej osoby v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí činnosť informačných systémov verejnej správy, alebo ktoré závisia od činnosti informačných systémov verejnej správy; rámec určí, najmä ktoré aktíva sú pre povinnú osobu kritické, čo ich ohrozuje a zásady ich ochrany,

10.

určenie rozsahu a periodicity auditu informačnej bezpečnosti u povinnej osoby a zároveň určenie udalosti v informačných systémoch verejnej správy, o ktorých sa vytvára záznam auditu,

11.

určenie operačných smerníc pre zálohovanie a určenie ktoré skupiny údajov, v akom rozsahu, akým spôsobom a s akou periodicitou sa zálohujú v prevádzkovej zálohe a archivačnej zálohe,

12.

určenie periodicity monitorovania bezpečnosti a aktualizácie softvéru,

13.

určenie dokumentov, ktoré povinná osoba na zaistenie informačnej bezpečnosti vypracuje a uvedie ich zoznam,

14.

určenie postupu pri revízii bezpečnostnej politiky povinnej osoby vrátane periodicity pravidelných a dôvodov mimoriadnych revízií bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

b)

zabezpečenie realizácie a dodržiavania schválenej bezpečnostnej politiky povinnej osoby,

c)

určenie osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť povinnej osoby vrátane zodpovednosti za bezpečnosť všetkých informačných systémov verejnej správy,

d)

určenie jednotlivých úloh osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby,

e)

zabezpečenie koordinácie aktivít organizačných zložiek povinnej osoby pri riešení informačnej bezpečnosti,

f)

určenie konkrétnej zodpovednosti za jednotlivé aktíva povinnej osoby,

g)

určenie privilegovaných používateľských rolí v informačných systémoch verejnej správy, určenie bezpečnostných požiadaviek na jednotlivé privilegované používateľské roly a určenie, ktoré používateľské roly nie je možné navzájom zlúčiť; privilegovanými používateľskými roľami sú najmä správca systému, operátor, používateľ, audítor a programátor.

§ 30 - Personálna bezpečnosť

Štandardom pre personálnu bezpečnosť je

a)

zabezpečenie, aby boli všetci zamestnanci povinnej osoby a osoby, ktoré vykonávajú činnosti pre povinnú osobu vyplývajúce zo zmluvných záväzkov (ďalej len „tretia strana“) poučení o schválenej bezpečnostnej politike povinnej osoby a o povinnostiach z nej vyplývajúcich,

b)

zabezpečenie, aby boli zamestnanci povinnej osoby a tretia strana poučení o svojich právach a povinnostiach predtým, ako získajú prístup k informačnému systému verejnej správy; v prípade rozdielnych práv a povinností pre rôzne informačné systémy verejnej správy sa poučenie zopakuje a jeho obsah sa primerane upraví,

c)

zabezpečenie, aby povinnosti vyplývajúce z bezpečnostnej politiky povinnej osoby a z pracovného zaradenia zamestnanca boli uvedené v jeho pracovnej zmluve alebo inom dokumente týkajúcom sa jeho právneho vzťahu s povinnou osobou,

d)

vypracovanie postupu pre disciplinárne konanie vo vzťahu k zamestnancovi alebo vo vzťahu k tretej strane, ktorí porušia bezpečnostnú politiku povinnej osoby alebo niektorý zo súvisiacich predpisov,

e)

zabezpečenie povinnosti zamestnancov oznamovať bezpečnostné incidenty v súlade s postupmi podľa § 37,

f)

vypracovanie postupu pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou stranou, ktorým sa zabezpečí

1.

prípadné obmedzenie vo vzťahu k bývalému zamestnancovi, ktorým je najmä mlčanlivosť a obmedzenie na výkon činností po istú dobu po ukončení zamestnania,

2.

navrátenie pridelených zariadení, ktorými sú najmä počítače, pamäťové médiá, čipové karty a navrátenie informačných aktív, ktorými sú najmä programy, dokumenty a údaje,

3.

odstránenie informácií povinnej osoby zo zariadení pridelených zamestnancovi, ktorými sú najmä počítače, notebooky, pamäťové médiá a ďalšie mobilné elektronické zariadenia,

4.

zrušenie prístupových práv v informačných systémoch verejnej správy,

5.

odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, ktorými sú najmä programy vrátane dokumentácie a vlastné elektronické dokumenty.

§ 31 - Manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti

Štandardom pre manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti je

a)

implementácia systému riadenia a monitorovania rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, a to najmä podľa relevantných technických noriem a pravidelné zbieranie relevantných údajov súvisiacich s rizikami,

b)

používanie systému riadenia a monitorovania rizík pri všetkých procesoch riadenia informačnej bezpečnosti,

c)

identifikácia, analýza a hodnotenie rizík spojených s využívaním aktív a informačných systémov verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby a zavedenie primeraných postupov a opatrení na redukciu týchto rizík,

d)

analyzovanie procesov povinnej osoby, ktoré sú podstatné pre plnenie činnosti povinnej osoby z hľadiska ich závislosti na informačných systémoch verejnej správy a určenie procesov, ktoré nemôžu prebiehať v prípade výpadku alebo obmedzenia funkčnosti príslušných informačných systémov verejnej správy; tieto procesy sú kritickými procesmi,

e)

analyzovanie rizík, vyplývajúcich z hrozieb pre informačné systémy verejnej správy, od ktorých závisia kritické procesy; tieto informačné systémy sú kritickými informačnými systémami verejnej správy,

f)

vypracovanie plánov na obnovu činnosti nefunkčných, poškodených alebo zničených kritických informačných systémov verejnej správy,

g)

vedenie zoznamu aktív spôsobom určeným orgánom vedenia, a to najmenej v rozsahu zoznamu

1.

verejných IPv4 a IPv6 adries,

2.

používaných webových sídiel a ich doménových mien,

3.

používaných operačných systémov a ich verzií,

4.

používaných technológií.

§ 32 - Kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti

Štandardom pre kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti je

a)

dodržiavanie bezpečnostnej politiky povinnej osoby a zabezpečenie a vykonávanie vnútornej kontroly alebo auditu informačnej bezpečnosti, ktorého periodicita sa určuje v bezpečnostnej politike povinnej osoby,

b)

zabezpečenie archivácie, ochrany a vyhodnocovania auditných správ.

Štandardy minimálneho technického zabezpečenia

§ 33 - Ochrana proti škodlivému kódu

Štandardom pre ochranu proti škodlivému kódu je

a)

zavedenie ochrany informačných systémov verejnej správy pred škodlivým kódom najmenej v rozsahu

1.

kontroly prichádzajúcej elektronickej pošty na prítomnosť škodlivého kódu a nepovolených typov príloh,

2.

detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých používaných zariadeniach informačného systému verejnej správy,

3.

kontroly súborov prijímaných zo siete internet a odosielaných do siete internet na prítomnosť škodlivého softvéru,

4.

detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých webových sídlach povinnej osoby,

b)

zavedenie ochrany pred nevyžiadanou elektronickou poštou,

c)

používanie len takého softvéru, ktorý je legálny a povolený príslušnými vnútornými predpismi povinnej osoby,

d)

určenie pravidiel pre sťahovanie súborov prostredníctvom externých sietí,

e)

podpora zabezpečenia autenticity a integrity súborov pomocou kryptografických prostriedkov, ktorým je najmä elektronický podpis,

f)

podpora šifrovania elektronických dokumentov.

§ 34 - Sieťová bezpečnosť

Štandardom pre sieťovú bezpečnosť je

a)

zabezpečenie ochrany vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti (firewall) pre informačné systémy verejnej správy,

b)

vedenie evidencie o všetkých miestach prepojenia sietí v správe povinnej osoby vrátane prepojení s externými sieťami, ktorými sú všetky prepojenia, ktoré nemá povinná osoba pod svojou správou,

c)

zabezpečenie, aby pre každé prepojenie podľa písmena b) bol vypracovaný interný akt riadenia prístupu medzi týmito sieťami podľa § 41.

§ 35 - Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

Štandardom pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia je

a)

umiestnenie informačného systému verejnej správy v takom priestore, aby informačný systém verejnej správy alebo aspoň jeho najdôležitejšie komponenty boli chránené pred nepriaznivými prírodnými vplyvmi a vplyvmi prostredia, možnými dôsledkami havárií technickej infraštruktúry a fyzickým prístupom nepovolaných osôb (ďalej len „zabezpečený priestor“),

b)

oddelenie zabezpečeného priestoru od ostatných priestorov fyzickými prostriedkami najmä stenami a zábranami,

c)

zabezpečenie, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä kanalizácia a vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä horľaviny, ktoré by mohli ohroziť informačný systém verejnej správy umiestnený v tomto zabezpečenom priestore,

d)

vypracovanie a implementácia pravidiel pre prácu v zabezpečenom priestore,

e)

zabezpečenie ochrany pred výpadkom zdroja elektrickej energie pre tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré vyžadujú nepretržitú prevádzku a zabezpečenie, aby takýto výpadok nenastal,

f)

zabezpečenie, aby boli existujúce záložné kapacity informačného systému verejnej správy, zabezpečujúce funkčnosť alebo náhradu informačného systému verejnej správy, umiestnené v sekundárnom zabezpečenom priestore, dostatočne vzdialenom od zabezpečeného priestoru,

g)

zabezpečenie, aby bola prevádzka, používanie a manažment informačného systému verejnej správy v súlade s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,

h)

vypracovanie, zavedenie a kontrola dodržiavania pravidiel pre

1.

údržbu, uchovávanie a evidenciu technických komponentov informačného systému verejnej správy a zariadení informačného systému verejnej správy,

2.

používanie zariadení informačného systému verejnej správy na iné účely, na aké boli pôvodne určené,

3.

používanie zariadení informačného systému verejnej správy mimo určených priestorov,

4.

vymazávanie, vyraďovanie a likvidovanie zariadení informačného systému verejnej správy a všetkých typov relevantných záloh,

5.

prenos technických komponentov informačného systému verejnej správy alebo zariadení informačného systému verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby,

6.

narábanie s elektronickými dokumentmi, dokumentáciou systému, pamäťovými médiami, vstupnými a výstupnými údajmi informačného systému verejnej správy tak, aby sa zabránilo ich neoprávnenému zverejneniu, odstráneniu, poškodeniu alebo modifikácii,

i)

stanovenie parametrov pre informačné systémy verejnej správy, ktoré definujú maximálnu prípustnú dobu výpadku informačného systému verejnej správy a vytvorenie a zavedenie opatrení, ktoré sú zamerané na riešenie obnovy prevádzky v prípade výpadku informačného systému verejnej správy.

§ 36 - Aktualizácia softvéru

Štandardom pre aktualizáciu softvéru je

a)

zabezpečenie aktualizácie verzií inštalovaného ochranného softvéru, zabezpečujúceho ochranu podľa § 33 písm. a) a b) a § 34 písm. a), vrátane zabezpečenia všetkých ostatných komponentov a pripájaných prostriedkov,

b)

vykonanie aktualizácie minimálne v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby.

§ 37 - Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov

Štandardom pre monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov je

a)

vykonávanie bezpečnostného monitoringu na aktívne odhaľovanie bezpečnostných incidentov,

b)

vypracovanie vnútorného predpisu obsahujúceho

1.

postup identifikácie bezpečnostných incidentov,

2.

postup hlásenia bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov verejnej správy, najmä na včasné prijatie preventívnych a nápravných opatrení; ak ide o povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona alebo o prevádzkovateľa základnej služby podľa osobitného predpisu,10a) tento postup vždy zahŕňa aj hlásenie bezpečnostných incidentov podľa § 22 zákona orgánu vedenia,

3.

postup riešenia jednotlivých typov bezpečnostných incidentov a spôsob ich vyhodnotenia,

4.

spôsob evidencie bezpečnostných incidentov a použitých riešení,

5.

spôsob zaistenia digitálnych stôp bezpečnostného incidentu, ktorý určí a zverejní orgán vedenia,

c)

zabezpečenie, aby o postupoch podľa písmena a) boli primeraným spôsobom informovaní všetci používatelia informačného systému verejnej správy, a aby boli tieto postupy dodržiavané,

d)

zavedenie evidencie každého výpadku informačného systému verejnej správy a spôsobu jeho riešenia,

e)

pre povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona používanie systému na detekciu prienikov, ktorý monitoruje bezpečnosť najmenej v rozsahu Intrusion Detection System (IDS),

f)

vytvorenie a prevádzka kontaktného miesta povinnej osoby pre ohlasovanie bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov verejnej správy v správe povinnej osoby a určenie kontaktných osôb vykonávajúcich technické činnosti alebo osôb oprávnených rozhodovať u povinnej osoby,

g

) o kontaktnej osobe podľa písmena e) oznamiť jej meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefonický kontakt a jej úlohu u povinnej osoby a každú zmenu v týchto údajoch úradu; ak ide o povinnú osobu podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona, oznámiť aj S/MIME10b) alebo OpenPGP10c) verejný kľúč každej kontaktnej osoby,

h)

ak ide o povinnú osobu, ktorá je prevádzkovateľom ústredného portálu verejnej správy, poskytovať netflow z perimetrových prvkov a externých Domain Name Services (DNS) dotazov z rekurzívnych Domain Name Services (DNS) serverov automatizovaným spôsobom úradu.

§ 38 - Periodické hodnotenie zraniteľnosti

Štandardom periodického hodnotenia zraniteľnosti je

a)

pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informačného systému verejnej správy identifikovaných podľa bezpečnostnej politiky povinnej osoby s periodicitou najmenej raz ročne,

b)

umožnenie vykonávania neinvazívnych penetračných testov podľa § 22 zákona vo verejne dostupných programových prostriedkoch orgánom vedenia a podľa jeho pokynov na základe ich výsledkov prijímať potrebné opatrenia a informovať orgán vedenia o ich prijatí.

§ 39 - Zálohovanie

Štandardom pre zálohovanie je

a)

zabezpečenie vytvorenia archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy podľa periodicity určenej v bezpečnostnej politike povinnej osoby, najmenej raz za týždeň, ak ide o prevádzkovú zálohu a najmenej raz za dva mesiace, ak ide o archivačnú zálohu,

b)

vyhotovenie archivačnej zálohy v dvoch kópiách,

c)

zabezpečenie vykonania testu funkcionality dátového nosiča archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy a v prípade nefunkčnosti, najmä pri nečitateľnosti alebo chybách pri čítaní, opätovné vytvorenie zálohy na inom dátovom nosiči,

d)

zabezpečenie vykonania testu obnovy informačného systému verejnej správy a údajov z prevádzkovej zálohy najmenej raz za jeden rok.

§ 40 - Fyzické ukladanie záloh

Štandardom pre fyzické ukladanie záloh je

a)

fyzické ukladanie prevádzkových záloh, jednej kópie archivačnej zálohy a dátových nosičov s licencovaným softvérom do uzamykateľného priestoru,

b)

fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte ako sa nachádzajú technické prostriedky informačného systému verejnej správy, ktorého údaje boli archivované tak, aby bolo minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v dôsledku požiaru, záplavy alebo inej živelnej pohromy.

§ 41 - Riadenie prístupu

Štandardom pre riadenie prístupu je

a)

zavedenie identifikácie používateľa a následnej autentifikácie pri vstupe do informačného systému verejnej správy,

b)

vypracovanie interného aktu riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému verejnej správy založenej na zásade, že používateľ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,

c)

určenie postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv používateľom,

d)

určenie požiadaviek, ktoré majú používatelia v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej osoby dodržiavať pri používaní informačného systému verejnej správy,

e)

automatické zaznamenávanie zmien v pridelenom prístupe a ich archivácia počas celej doby činnosti informačného systému verejnej správy,

f)

určenie bezpečnostných zásad pre mobilné pripojenie do informačného systému verejnej správy a pre prácu na diaľku; mobilným pripojením je najmä prenosný počítač a personal digital assistant (PDA),

g)

zabezpečenie, aby používatelia nepoužívali informačné systémy verejnej správy na nelegálne účely,

h)

umožniť fyzickým osobám zodpovedným za správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy prístup iba k takým údajom a funkciám v týchto informačných systémoch verejnej správy, ktoré nevyhnutne potrebujú na vykonávanie pridelených úloh,

i)

automatické zaznamenávanie každého prístupu každého používateľa vrátane administrátora do informačného systému verejnej správy, zamedzenie možnosti zmeny týchto záznamov a zamedzenie možnosti vymazania týchto záznamov bez schválenia zodpovednou osobou určenou podľa § 29 písm. c),

j)

vedenie formalizovanej dokumentácie prístupových práv všetkých používateľov informačného systému verejnej správy.

§ 42 - Aktualizácia informačno-komunikačných technológií

Štandardom pre aktualizáciu informačno-komunikačných technológií je

a)

zavedenie postupov s počiatočným stanovením a zahrnutím bezpečnostných požiadaviek a schvaľovacieho procesu pre

1.

zmenu konfigurácie, zavádzanie nových alebo aktualizáciu a rozširovanie funkcionality existujúcich informačných systémov verejnej správy alebo ich častí; v prípade automatizovanej on-line aktualizácie sa schvaľovanie zavádza iba, ak si vyžaduje finančné zdroje alebo je aktualizácia príliš rozsiahla,

2.

zavádzanie nových informačno-komunikačných technológií u povinnej osoby najmä s ohľadom na zaistenie kompatibility a zachovanie potrebnej úrovne bezpečnosti,

b)

vymenovanie zástupcu správcu alebo prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy, zodpovedného za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a),

c)

vymenovanie zástupcu dodávateľa, ak je dodávateľom činnosti podľa písmena a) tretia strana, zodpovedného za informačnú bezpečnosť,

d)

vykonanie testovania pre činnosti podľa písmena a) a vytvorenie dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch, a to najmenej vykonanie interného používateľského testovania v rozsahu najmenej jedného týždňa pred odovzdaním informačného systému verejnej správy, jeho časti alebo súvisiacej aplikácie dodávateľom a zahrnutie jeho výstupov do dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch,

e)

uchovávanie a aktualizácia dokumentácie o informačných systémoch verejnej správy alebo ich častiach, ktorá obsahuje

1.

používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie informačného systému verejnej správy,

2.

administrátorskú dokumentáciu, ktorou je návod na správu a prevádzku informačného systému verejnej správy,

3.

prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému verejnej správy alebo jeho časti, jeho konfigurácii a väzbách na existujúce informačné systémy verejnej správy.

§ 43 - Účasť tretej strany

Štandardom pre účasť tretej strany je

a)

analýza rizík v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy podľa § 31, vyplývajúcich z činnosti tretích strán v týchto informačných systémoch, najmä dodávateľov, externých spolupracovníkov, orgánov verejnej správy, fyzických osôb a zaistenie takých technických, organizačných a právnych podmienok pre činnosť tretích strán v informačných systémoch verejnej správy, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy a bezpečnostná politika povinnej osoby,

b)

zabezpečenie, aby boli v zmluvách s treťou stranou o poskytovaní služieb súvisiacich s informačným systémom verejnej správy uvedené bezpečnostné požiadavky na tieto služby,

c)

zamedzenie prístupu tretích strán ku všetkým údajom v informačnom systéme verejnej správy, ktoré sa považujú za aktíva, alebo umožnenie prístupu tretích strán k takýmto údajom na základe zmluvy tak, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy a bezpečnostná politika povinnej osoby,

d)

zabezpečenie kontroly plnenia bezpečnostných požiadaviek podľa písmena b),

e)

zabezpečenie, aby nesplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa písmen b) a c) alebo podľa § 42 písm. a), c) a d) bolo dôvodom na neukončenie príslušnej etapy projektu alebo neschválenie prevzatia vykonávanej činnosti.

§ 44 - Federácia identít

Štandardom pre federáciu identít je používanie protokolu Security Assertion Markup Language (SAML) vo verzii 2.0 podľa Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) pri federácii identít informačných systémov verejnej správy, pričom ak je poskytovateľom identít správca ústredného portálu verejnej správy

a)

pre protokol Security Assertion Markup Language (SAML) sa používa

1.

profil Web Browser Single Sign-On Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST alebo HTTP-Redirect, alebo

2.

profil Single Logout Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST, HTTP-Redirect alebo Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2,

b)

dátová štruktúra Security Assertion Markup Language (SAML) Assertion pre prenos autentifikačných informácií medzi poskytovateľom služby a poskytovateľom identity má atribúty podľa prílohy č. 8.

Dátové štandardy
§ 45 - Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

a)

pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,,

b)

používanie technických parametrov dátových prvkov podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) zverejnených na webovom sídle úradu pri tvorbe definície vlastných dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD),

c)

rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy Centrálneho modelu údajov, ak je to potrebné.

§ 46 - Referencovateľný identifikátor

Štandardom pre referencovateľný identifikátor je

a)

používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre „{protokol}://{doména}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/podtrieda2/...}/{referencia}/{verzia}/{cesta_k_súboru}“, pričom

1.

protokol tvorí „https“,

2.

doménu pre jednotné referencovateľné identifikátory tvorí „data.gov.sk“ a pre ostatné ľubovoľná iná platná doména zaregistrovaná v Centrálnom metainformačnom systéme

3.

typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú:

3a.

„id“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje indivíduum,

3b.

„doc“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje jednoznačný identifikátor pre úložisko elektronických dokumentov,

3c.

„def“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje definičnú entitu v len sémantickom svete (ontológia, entita ontológie, pravidlá, abstraktný číselníkový typ),

3d.

„set“, ak sa identifikuje súbor údajov,

4.

triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta,

5.

podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií pre presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovanie referencovateľného identifikátora,

6.

referenciu tvorí číselný alebo textový reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, obvykle identifikátor pridelený systémom, ktorý vlastní šablónu referencovateľného identifikátora,

7.

verzia je nepovinnou časťou referencovateľného identifikátora; v centrálnom metainformačnom systéme sa zapisuje ako regulárny výraz,

8.

cesta k súboru je tvorená relatívnou cestou k súboru v danom úložisku; používa sa len pre typ „doc“ podľa písm. a) bod 3b,

b)

používanie anglického jazyka pre vytváranie triedy, referencie a verzie podľa písm. a); to neplatí, ak je pre referenciu nevyhnutné použitie slovenského jazyka bez diakritiky, napríklad skratky zo slov v slovenskom jazyku,

c)

nepoužívanie znaku interpunkcie lomka pre vytváranie triedy, identifikátora entity a verzie podľa § 46 písm. a); tento znak slúži ako oddeľovač jednotlivých štruktúr referencovateľného identifikátora,

d)

zaregistrovanie šablóny jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja; šablónu tvoria časti štruktúry uvedené v § 46 písm. a) bod 1 až 5,

e)

zaregistrovanie jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja, ak nie je používaný v šablóne podľa § 46 písm. d),

f)

poskytovanie dereferenciácie pre jednotný referencovateľný identifikátor,

g)

používanie jednotného referencovateľného identifikátora len pre údaje stotožnené s referenčnými údajmi podľa osobitného predpisu11aa), pre základné číselníky, položky základných číselníkov, elektronické formuláre a dátové prvky Centrálneho modelu údajov,

h)

používanie znaku mriežka „#“ na určenie podriadeného prvku v rámci údaja reprezentovaného referencovateľným identifikátorom, napríklad konkrétnej kapitoly dokumentu,

i)

používanie jednotného referencovateľného identifikátora na rozhraniach informačných systémov verejnej správy, pre údaje, ktorým je priradený podľa § 46 písm. d) a e),

j)

používanie referencovateľného identifikátora na identifikáciu údajov, pri sprístupňovaní údajov medzi orgánmi verejnej správy prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ak týmto údajom nie je pridelený jednotný referencovateľný identifikátor,

k)

zverejňovanie referencovateľných identifikátorov používaných do 30. júna 2018 s priradením k zaregistrovaným jednotným referencovateľným identifikátorom, ak sú nimi nahrádzané, a to prostredníctvom centrálneho metainformačného systému.

§ 46a - Dereferenciácia

Štandardom pre dereferenciáciu je

a)

poskytovanie prezentácie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom, a to najmenej vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium,

b)

poskytovanie metaúdajov o údaji reprezentovanom jednotným referencovateľným identifikátorom,

c)

pri poskytovaní metaúdajov o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom alebo pri poskytovaní údajov v rôznych formátoch, používanie

1.

HTTP hlavičiek „Content-Type“ alebo „If-Modified-Since“, podľa osobitnej technickej špecifikácie11ab) alebo

2.

parametrov vo funkčnom priamom odkaze, a to doplnením znaku otáznik „?“ na konci referencovateľného identifikátora, za ktorým nasleduje parameter v tvare „kľúč=hodnota“ a pri viacerých parametroch sú parametre oddelené znakom „&“,

d)

poskytovanie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom v rozsahu podľa osobitných predpisov11ac),

e)

poskytovanie dereferenciácie jednotných referencovateľných identifikátorov prostredníctvom centrálneho metainformačného systému,

f)

pri dereferenciácii z centrálneho metainformačného systému do iného informačného systému sa používa postup podľa § 46a písm. c) bod 2, pričom v hodnote parametra podľa písmena c) sa používa jednotný referencovateľný identifikátor alebo hodnota podľa § 46 písm. a) bod 6,

g)

poskytovanie súborov reprezentovaných jednotným referencovateľným identifikátorom úložiska a obsahujúcich cestu k súboru podľa § 46 písm. a) bod 3b,

h)

štruktúrovaná dokumentácia jednotlivých dereferenciácií v centrálnom metainformačnom systéme, vrátane používaných parametrov a hlavičiek.

Štandardy elektronických služieb verejnej správy
§ 47 - Vlastnosti elektronických služieb verejnej správy

Štandardom vlastností elektronických služieb verejnej správy je

a)

rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovne elektronizácie na šesť úrovní, ktorými sú

1.

úroveň 0, označovaná aj ako úroveň off-line, pri ktorej služba nie je on-line elektronicky dostupná,

2.

úroveň 1, označovaná aj ako informatívna úroveň, pri ktorej je informácia, potrebná na začatie alebo vykonanie služby, dostupná v elektronickej forme, najmä informácia o mieste, čase, spôsobe a podmienkach vybavenia služby, pričom samotná služba nie je elektronicky poskytnutá, ani nie je poskytnutý príslušný formulár v elektronickej forme,

3.

úroveň 2, označovaná aj ako úroveň jednosmernej interakcie, pri ktorej nastáva jednosmerná elektronická komunikácia; pri jednosmernej elektronickej komunikácii je možné stiahnuť príslušný formulár v elektronickej forme, ale podanie sa nevykonáva elektronickými prostriedkami,

4.

úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická komunikácia pri vybavovaní služby; pri obojsmernej elektronickej komunikácii prebieha vybavovanie služby elektronicky, avšak pri preberaní výsledku služby sa vyžaduje osobný alebo listinný kontakt,

5.

úroveň 4, označovaná aj ako transakčná úroveň, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line, a to vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doručenia, ak sa to vyžaduje; pri tejto úrovni sa vylučuje akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt,

6.

úroveň 5, označovaná aj ako proaktívna úroveň, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne 4, a pri ktorej sa naviac využívajú personalizované nastavenia používateľa a možnosť proaktívneho automatizovaného vykonávania častí služby,

b)

poskytovanie notifikácie klientovi služby o jej použití pre elektronické služby verejnej správy podľa písmena a) štvrtého až šiesteho bodu,

c)

poskytovanie informácie o cene jednotlivých častí elektronickej služby verejnej správy, a ak je to možné, aj výslednú cenu za jej použitie, a to najmenej pred potvrdením použitia elektronickej služby verejnej správy,

d)

rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovní autentifikácie uvedených v prílohe č. 6,

e)

označenie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy príslušnou úrovňou autentifikácie podľa písmena d),

f)

zabezpečenie dodržania podmienok a postupov pre príslušnú úroveň autentifikácie pri poskytovaných elektronických službách verejnej správy,

g)

poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné rozhrania, a to vrátane dokumentácie pre tieto aplikačné rozhrania,

h)

zaregistrovanie elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,

i)

poskytovanie metaúdajov elektronickej služby najmenej v rozsahu podľa publikačného profilu Core Public Service Vocabulary-Application profile (CPSV-AP) v rozšírenej podobe CPSV-AP-SK zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme.

§ 47a - Verejne dostupné aplikačné rozhrania

Štandardom pre verejne dostupné aplikačné rozhrania je

a)

poskytovanie verejne dostupného aplikačného rozhrania pre elektronické služby potrebné pre výkon verejnej moci elektronicky

b)

poskytovanie kvality elektronickej služby a podpory pre elektronickú službu na rovnakej úrovni ako pre povinné osoby,

c)

zverejnenie úplných podmienok prevádzky a používania verejného aplikačného rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme,

d)

poskytovanie úplnej štruktúrovanej dokumentácie rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme, a to v štruktúre údajov zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme,

e)

umožnenie udelenia a odobratia oprávnenia na delegovaný prístup k elektronickým službám pre aplikácie poskytované tretími stranami; oprávnenia udeľuje autentifikovaný používateľ,

f)

umožnenie časového ohraničenia delegovaného prístupu podľa písmena e) a k údajom používateľa, ak sa možnosť časového ohraničenia poskytuje,

g)

zabezpečenie oprávnení pre prístup k elektronickej službe podľa písmena e) prostredníctvom centrálneho modulu alebo iným spôsobom po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona,

h)

registrácia elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,

i)

poskytovanie testovacieho verejného aplikačného rozhrania.

§ 48 - Používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií

Štandardom pre používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií je

a)

poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3) alebo poskytovanie elektronických služieb verejnej správy tak, aby ich funkčnosť vo webových prehliadačoch nevyžadovala inštalácie zásuvných modulov, doplnkov alebo klientskych aplikácií,

b)

umožnenie vyžadovania zásuvných modulov alebo doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy, ak tieto služby nie je možné preukázateľne a objektívne poskytnúť v súlade s písmenom a), pričom vyžadované zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientske aplikácie poskytujú rovnakú plnú funkčnosť minimálne v desktopových operačných systémoch Windows vo verzii XP a novších verziách, Mac OS X a GNU/Linux a obvykle tiež v klientskych operačných systémoch s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike najmenej 5%; pri vyžadovaní zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií sa poskytuje aj odôvodnenie ich vyžadovania, presný opis inštalácie, systémových požiadaviek a účelu ich použitia a návod na použitie, a to na mieste poskytovania príslušných elektronických služieb verejnej správy,

c)

zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované povinnými osobami na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla povinnej osoby prostredníctvom chráneného prenosu dát.

§ 49 - Elektronické formuláre

Štandardom pre elektronické formuláre je

a)

použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pre tvorbu elektronických formulárov, pričom ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov, použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,

b)

dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 3 pri výmene informácií medzi používateľom služby a gestorom služby,

c)

poskytovanie elektronických služieb verejnej správy podľa § 47 písm. a) štvrtého až šiesteho bodu pomocou elektronických formulárov, ak sa od používateľa elektronickej služby vyžaduje vyplnenie údajov.

Štandardy projektového riadenia
§ 50 - Riadenie informačno-technologických projektov

Štandardom pre riadenie informačno-technologických projektov je

a)

pre všetky veľkosti projektu povinné vykonanie činnosti v prípravnej fáze podľa prílohy č. 4 bodu 3.1,

b)

v závislosti od veľkosti projektu vypracovanie záverečných verzií dokumentov podľa prílohy č. 4

1.

bodu 7.2.1 písm. a) až d), bodu 7.2.2 písm. a) až c), bodu 7.2.3 písm. a) a bodu 7.2.4 písm. a) pre malý projekt,

2.

bodu 7.2.1 písm. a) až d), bodu 7.2.2 písm. a) až d), f) a g), bodu 7.2.3 písm. a) a b) a bodu 7.2.4 písm. a) pre stredný projekt,

3.

bodu 7.2.1 písm. a) až f), bodu 7.2.2 písm. a) až l), bodu 7.2.3 písm. a) až f) a bodu 7.2.4 písm. a) a b) pre veľký projekt.

Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí
§ 51 - Kvalita datasetu poskytovaného povinnou osobou
(1)

Štandardom kvality datasetu poskytovaného povinnou osobou je rozdelenie kvality datasetu na šesť úrovní, ktorými sú

a)

úroveň 0, pri ktorej nie je dataset poskytovaný v elektronickej forme,

b)

úroveň 1, pri ktorej je dataset dostupný vo webovom prostredí,

c)

úroveň 2, pri ktorej je splnená požiadavka uvedená v písmene b) a obsah datasetu je štruktúrovaný tak, že umožňuje automatizované spracovanie,

d)

úroveň 3, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene c) a dataset je poskytovaný v otvorenom formáte, nezávislom na konkrétnom proprietárnom softvéri,

e)

úroveň 4, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene d) a na identifikáciu údajov datasetu a ich vzťahov sa používajú referencovateľné identifikátory,

f)

úroveň 5, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene e) a dataset a jeho interné a externé vzťahy sú prepájané prostredníctvom referencovateľných identifikátorov a sú opísané prostredníctvom Centrálneho modelu údajov.

(2)

Ak sa údaje poskytujú pre automatizované spracovanie, štandardom kvality datasetu poskytovaného povinnou osobou je aj ich poskytovanie ako datasetu s otvorenými údajmi podľa § 53 a v kvalite najmenej úrovne 3.

§ 52 - Otvorené údaje
(1)

Štandardom pre označenie údaja ako otvoreného údaja je

a)

poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3,

b)

poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak

1.

sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,

2.

je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,

3.

je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky sú explicitne uvedené,

4.

je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu,

5.

sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné,

c)

najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v písmene b),

d)

poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).

(2)

Ak dataset obsahuje najmenej jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.

§ 53 - Poskytovanie otvorených údajov

Štandardom pre poskytovanie otvorených údajov je

a)

označenie každého poskytovaného datasetu s otvorenými údajmi dosiahnutou úrovňou kvality podľa § 51,

b)

pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi použitie jedného z formátov podľa § 13 písm. b), pričom pri použití formátov Comma Separated Values (CSV) a JavaScript Object Notation (JSON) je najvyššia dosiahnuteľná úroveň kvality poskytovaného datasetu 3 a pri použití ostatných formátov podľa § 13 písm. b) je najvyššia dosiahnuteľná úroveň 5,

c)

pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi poskytnutie schémy údajov datasetu vo formáte podľa § 13 písm. a) alebo, ak je použitý formát Comma Separated Values (CSV) alebo JavaScript Object Notation (JSON), poskytnutie textového opisu, obsahujúceho pre každý typ údaja najmä

1.

poradové číslo typu údaja a názov typu údaja, ak je použitý,

2.

opis dátového druhu typu údaja, napríklad v tvare „identifikátor“, „číslo“, „text“ a podobne,

3.

vecný opis typu údaja, napríklad v tvare „meno“ alebo „priezvisko“, a najmä pre údaj typu identifikátor aj referenciu na externú definíciu,

4.

ohraničenia pre hodnotu typu údaja, ak existujú,

d)

pre identifikáciu každého údaja v poskytovanom datasete s otvorenými údajmi používanie

1.

referencovateľného identifikátora,

2.

kódu podľa príslušného číselníka alebo

3.

hodnoty predstavujúcej tento údaj,

e)

sprístupnenie otvorených údajov aplikačným rozhraním podľa § 11 písm. a) alebo sprístupnenie datasetu s otvorenými údajmi v ucelenej forme protokolom podľa § 4 ods. 1,

f)

zaevidovanie datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených údajov „data.gov.sk“,

g)

poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi tak, aby bolo umožnené

1.

zistiť pre každý údaj okamih alebo dobu, v ktorej bol platný,

2.

zistiť po aktualizácii údajov, ktoré údaje boli zmenené,

3.

zistiť či je dataset aktualizovaný v reálnom čase alebo v určitej periodicite a v akej,

4.

odlíšiť chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov; ak to nie je možné, odlíšiť celý dataset ako dataset obsahujúci chybné alebo nepresné údaje,

h)

poskytovanie metaúdajov pre dataset s otvorenými údajmi priamo na mieste poskytnutia datasetu alebo prostredníctvom katalógu otvorených údajov, ktorým je miesto evidencie otvorených údajov povinnej osoby, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 9 na základe profilu Data Catalog Vocabulary - Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1) v rozšírenej podobe DCAT-AP-SK zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme; nepovinné metaúdaje sa uvádzajú vždy, ak je metaúdaj známy.

Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb
§ 54 - Modely poskytovania cloudových služieb a typy cloud computingu
(1)

Štandardom modelov poskytovania cloudových služieb je rozdelenie modelov poskytovania cloudových služieb najmä na model

a)

infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry,

b)

platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií, vrátane umožnenia ich navrhovania, vývoja, testovania a nasadzovania do produkčnej prevádzky, pričom tieto aplikácie ostávajú v správe odberateľa cloudových služieb,

c)

softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie softvéru, vrátane aplikácií.

(2)

Štandardom pre typy cloud computingu je rozdelenie typov cloud computingu najmä na

a)

privátny cloud, pri ktorom je cloud computing alokovaný výhradne pre potreby jednej organizácie, pričom poskytovateľom cloudových služieb, prevádzkovateľom cloudových služieb ani sprostredkovateľom cloudových služieb nemusí byť táto organizácia,

b)

komunitný cloud, pri ktorom cloud computing využíva niekoľko organizácií, ktoré tvoria jednu komunitu, zdieľajúcu podobné záujmy, napríklad ciele, požiadavky na bezpečnosť, politiku a dodržiavanie záujmov, pričom poskytovateľom cloudových služieb, prevádzkovateľom cloudových služieb ani sprostredkovateľom cloudových služieb nemusí byť ani jedna z týchto organizácií,

c)

verejný cloud, pri ktorom je cloud computing zdieľaný ľubovoľnými odberateľmi cloudových služieb, pričom ani jeden z nich nemusí byť poskytovateľom cloudových služieb alebo prevádzkovateľom cloudových služieb,

d)

hybridný cloud, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých typov cloud computingu, pričom využívané cloudové služby sú naďalej podporované jednotlivými infraštrukturálnymi prostriedkami daných typov cloud computingu, ale ako také sú vzájomne spojené štandardizovanými alebo proprietárnymi technológiami, ktoré umožňujú prenositeľnosť údajov a aplikácií.

§ 55 - Správa cloud computingu
(1)

Štandardom pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby je správa cloud computingu zabezpečovaná tak, aby bola primerane v súlade so štandardom pre

a)

riadenie informačnej bezpečnosti podľa § 29, pričom pre

1.

požiadavku podľa § 29 písm. a) sú súčasťou bezpečnostnej politiky povinnej osoby aj podmienky zosúlaďovania bezpečnostných požiadaviek alebo cieľov poskytovateľa cloudových služieb s bezpečnostnými požiadavkami alebo cieľmi odberateľa cloudových služieb,

2.

požiadavku podľa § 29 písm. a) deviateho bodu sú aktívami najmä poskytované cloudové služby a infraštruktúra, prostredníctvom ktorej sú tieto služby poskytované, vrátane

2a.

uzlov pre prepojenie sietí z pohľadu dostupnosti sieťového pripojenia; tieto sú zároveň kritickým aktívom,

2b.

hardvéru, ktorým je najmä dátové úložisko, jednotlivé prvky siete a servery,

2c.

softvéru, ktorým je najmä softvér pre správu cloud computingu, hypervízor a operačný systém,

b)

personálnu bezpečnosť podľa § 30,

c)

manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti podľa § 31, pričom analýza rizík vyhodnocuje najmä hrozby, ktorými sú

1.

strata alebo nedostupnosť cloudových služieb,

2.

nedostatok zdrojov alebo neschopnosť dodať požadovaný výkon,

3.

zlyhanie alebo nedostatočná izolácia prostredia,

4.

neoprávnený prístup k izolovanému prostrediu,

5.

narušenie bezpečnosti hypervízora, ktorým je najmä virtualizačný server, virtualizačná pamäť, virtuálny úložný priestor, virtuálny sieť alebo virtuálny operačný systém,

6.

nedostatočný monitoring jednotlivých komponentov cloud computingu,

7.

nebezpečné alebo neefektívne odstránenie údajov,

8.

kompromitácia vrstvy správy cloud computingu z dôvodu výskytu možných zraniteľností hypervízora alebo nedostatočnej izolácie prostredia,

9.

zneužitie alebo kompromitácia privilegovaných oprávnení,

10.

kompromitácia šifrovacích kľúčov,

11.

zlyhanie správy šifrovacích kľúčov,

12.

zlyhanie alebo nedostatočný manažment zmenových požiadaviek a záplat, najmä vo vzťahu k funkčnosti informačných systémov verejnej správy využívajúcich cloudové služby,

13.

narušenie funkčnosti cloudových služieb z dôvodu zlyhania iných cloudových služieb na základe závislosti na spoločných zdrojoch,

d)

kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 32, pričom pre požiadavku podľa § 32 písm. a) sa minimálne raz ročne

1.

vykonáva audit informačnej bezpečnosti audítorom cloudu,

2.

umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou audit informačnej bezpečnosti všetkých zdrojov, ktoré využívajú jemu poskytované cloudové služby alebo sa týkajú jemu poskytovaných cloudových služieb, a to podľa podmienok upravených v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom ak nastane bezpečnostný incident týkajúci sa týchto zdrojov, ktorý ovplyvní kvalitu príslušných poskytovaných cloudových služieb, umožňuje sa vykonať takýto audit bezodkladne po tomto incidente nezávisle od počtu auditov vykonávaných ročne podľa tohto bodu,

3.

umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou penetračný test týkajúci sa cloudových služieb poskytovaných tomuto odberateľovi cloudových služieb, pričom takýto test je pripravený podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb a tak, aby neovplyvnil kvalitu poskytovaných cloudových služieb alebo ju ovplyvnil v rozsahu dohodnutom medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb,

e)

ochranu proti škodlivému kódu podľa § 33, pričom

1.

pre požiadavku podľa § 33 písm. a) druhého bodu sa zabezpečuje detekcia útokov na prostredie cloud computingu, a to vrátane útokov na komponenty určené pre správu cloud computingu,

2.

pre požiadavku podľa § 33 písm. e) sa zaisťuje aj podpora zabezpečenia dôvernosti, autenticity a integrity prenášaných dát pomocou kryptografických opatrení,

f)

sieťovú bezpečnosť podľa § 34, pričom sa zabezpečuje aj podpora

1.

virtualizovaných firewallov a iných prvkov siete,

2.

segmentácie siete, napríklad vo forme Virtual Local Area Network (VLAN),

3.

detekcie škodlivému kódu a jeho odstraňovania na sieťovej úrovni,

g)

fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia podľa § 35, pričom pre požiadavku podľa § 35 písm. i) sa

1.

vytvára aj plán kontinuity činnosti,

2.

definuje v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb aj doba obnovy; dobou obnovy je čas, do ktorého je poskytovateľ cloudových služieb v prípade výpadku povinný obnoviť ich poskytovanie,

h)

aktualizáciu softvéru podľa § 36, pričom sa zabezpečuje aj testovanie aktualizácie virtualizačného prostredia a softvéru pre správu cloudu v testovacom prostredí,

i)

monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov podľa § 36, pričom sa

1.

pri požiadavke podľa § 37 písm. c) monitoruje aj správna funkčnosť všetkých komponentov cloud computingu,

2.

pri požiadavke podľa § 37 písm. d) zabezpečuje aj podpora detekcie útokov na sieti, napríklad vo forme Intrusion Detection System (IDS) alebo Intrusion Prevention System (IPS),

3.

poskytuje podpora zmiernenia a eliminácie útokov typu Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of Service (DDoS),

4.

zabezpečuje aj synchronizácia systémového času všetkých komponentov cloud computingu s cieľom používania jednotného času v celom prostredí cloud computingu,

j)

periodické hodnotenie zraniteľnosti podľa § 38,

k)

zálohovanie podľa § 39,

l)

fyzické ukladanie záloh podľa § 40, pričom pre požiadavku podľa § 40 písm. b) je nevyhnutné uchovávať v súlade s týmto ustanovením aj prevádzkovú zálohu a dokumentáciu, súvisiacu s poskytovaným cloud computingom,

m)

riadenie prístupu podľa § 41, pričom sa

1.

pre požiadavku podľa § 41 písm. a) používa pri správe modulov podľa prílohy č. 7 jednotná služba pre účely identifikácie, autentifikácie a autorizácie systémových správcov a odberateľov cloudových služieb,

2.

pre požiadavku podľa § 41 písm. i)

2a.

automaticky zaznamenávajú aj všetky udalosti, spojené s úspešným alebo neúspešným prístupom, vrátane vzdialeného prístupu,

2b.

zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých činností spojených s aktiváciou alebo deaktiváciou cloudových služieb,

2c.

zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených s funkčnosťou cloud computingu,

2d.

zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie detegovaných neoprávnených aktivít, najmä zo strany privilegovaných používateľských rolí, zariadení a softvéru, zaisťujúcich bezpečnosť cloud computingu,

2e.

zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených so zmenami súvisiacimi najmä so sieťou, správou cloud computingu, hypervízorom, používaným operačným systémom, monitoringom, zálohovaním a obnovou,

2f.

vyhodnocujú automatické záznamy za účelom identifikácie bezpečnostne relevantných udalostí, ktoré môžu viesť k bezpečnostným incidentom,

2g.

vytvárajú automatické záznamy tak, aby obsahovali relevantné informácie a presný časový údaj,

2h.

zabezpečujú všetky automatické záznamy pred neoprávnenou manipuláciou, zmenou a vymazaním,

2i.

zálohujú automatické záznamy po dobu najmenej jedného roka,

3.

pri správe modulov podľa prílohy č. 7 pre požiadavku podľa § 41 písm. j) podporuje riadenie prístupových oprávnení na základe rolí,

4.

pri správe modulov podľa prílohy č. 7 umožňuje zmena hesiel pre prednastavené účty,

5.

pri správe modulov podľa prílohy č. 7 umožňuje používanie politiky tvorby hesiel, ktorá zabezpečuje najmä adekvátnu komplexnosť hesiel, zobrazovanie informácie o úspešnom alebo neúspešnom prihlásení tak, aby z nej nebolo možné prečítať systémové informácie, určenie doby platnosti hesiel, exspirovanie prístupu po určenej dobe nečinnosti a blokovanie prístupu po určenom počte neúspešných prihlásení,

n)

aktualizáciu informačno-komunikačných technológií podľa § 42,

o)

účasť tretej strany podľa § 43.

(2)

Na účely podľa odseku 1 sa povinnou osobou rozumie poskytovateľ cloudových služieb a informačným systémom verejnej správy sa rozumie cloud computing, okrem § 29 písm. a) ôsmeho bodu a § 29 písm. c), kde sa informačnými systémami verejnej správy rozumejú časti cloud computingu.

(3)

Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj bezpečnosť zdieľaného prostredia, pričom sa

a)

pri výpadku cloudových služieb v súlade s podmienkami a garantovanými parametrami dostupnosti zabezpečuje migrácia do záložného prostredia podľa vopred určeného scenára tak, aby dodávka cloudových služieb nebola dlhodobo ohrozená,

b)

umožňuje oddeliť údaje jednotlivých odberateľov cloudových služieb, pričom spôsob oddelenia je obsiahnutý v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c)

virtuálne komponenty oddeľujú do bezpečnostných zón podľa typu použitia s cieľom zníženia rizika neautorizovaného prístupu alebo zmien.

(4)

Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj správa cloud computingu zabezpečovaná tak, aby

a)

boli v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb obsiahnuté aj podmienky a garantované parametre dostupnosti cloudových služieb a spracúvaných údajov,

b)

bolo odberateľovi cloudových služieb na základe žiadosti umožnené úplné skopírovanie jeho údajov na ďalšie použitie, pričom podmienky, lehoty a výstupné formáty údajov sú obsahom dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom lehota na skopírovanie údajov sa v dohode nedohodne na dlhšie ako tri mesiace; takými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré do cloud computingu vložil alebo si nastavil odberateľ cloudových služieb na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c)

bolo odberateľovi cloudových služieb umožnené úplné vymazanie jeho údajov, a to vrátane všetkých kópií a záloh v cloud computingu, pričom pri ukončení zmluvného vzťahu s odberateľom cloudových služieb sa takéto vymazanie zabezpečuje bezodkladne bez nutnosti osobitnej žiadosti odberateľa cloudových služieb; takéto vymazanie sa netýka údajov, pri ktorých to podmienky podľa osobitného predpisu neumožňujú alebo pre ktoré je to v príslušnej dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb dohodnuté inak, pričom lehota pre úplné vymazanie údajov sa v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb nedohodne na dlhšie ako tri mesiace, a

d)

bolo súčasťou dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb vyhlásenie poskytovateľa cloudových služieb o súlade s príslušnými štandardmi podľa tohto výnosu, a to v rozpise podľa jednotlivých štandardov.

§ 56 - Vytváranie a rozvoj cloud computingu

Štandardom pre vytváranie a rozvoj cloud computingu v správe povinnej osoby je vytváranie a rozvoj architektúry cloud computingu podľa prílohy č. 7.

§ 57 - Používanie cloudových služieb
(1)

Štandardom pre používanie cloudových služieb je používanie

a)

cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy iba z takého cloud computingu, ktorý preukázateľne dodržiava požiadavky štandardu pre správu cloud computingu, a to aj ak správa nie je zabezpečovaná povinnou osobou,

b)

iba takej dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, ktorá je dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb podľa § 2 písm. z).

c)

cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy, iba ak

1.

má poskytovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,11a)

2.

má sprostredkovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,11a) ak sa predpokladá alebo existuje zmluvný vzťah so sprostredkovateľom cloudových služieb,

3.

sa spracúvanie a uloženie údajov uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie, zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore a krajín s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu11a) a

4.

je pre takýto informačný systém verejnej správy vypracovaná a udržiavaná aktuálna klasifikácia údajov, ktoré obsahuje.

(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nevzťahuje na otvorené údaje.

Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom
§ 57a - Prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov je prijímanie a čítanie

a)

priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1.

textových súborov Portable Document Format podľa rozhodnutia Komisie EÚ11b) vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),

2.

textových súborov podľa § 19 písm. a) druhého bodu, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu,11ca)

b)

externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1.

textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),

2.

textových súborov podľa § 19 písm. a) druhého bodu, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),

3.

textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,

4.

grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,

c)

elektronických dokumentov vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa § 12 v štruktúre podľa prílohy č. 11 (ďalej len "kontajner XML údajov"), pričom ak nejde o vyplnené údaje elektronického formulára, zároveň

1.

sa v tomto elektronickom dokumente používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2.

schéma tohto elektronického dokumentu je vytvorená v súlade s § 13 písm. a),

3.

transformácia tohto elektronického dokumentu je vytváraná v súlade s § 13 písm. d) a zabezpečuje vytvorenie podpisovej prezentácie vo formáte podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7,

d)

iných formátov elektronických dokumentov ako uvedených v písmenách a) až c), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

e)

formátov elektronických dokumentov podľa písmen a) až d) podľa § 57e,

f)

podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, iba ak tieto osoby podpísali rovnaký informačný obsah elektronického dokumentu,

g)

podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, ak niektorá z týchto osôb podpísala iný informačný obsah tohto elektronického dokumentu ako ostatné osoby, ak sa o tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú.

§ 57b - Prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov je prijímanie a čítanie

a)

podpisového kontajneru vo formáte Associated Signature Containers (.asics, .scs, .asice, .sce) podľa osobitného predpisu11b) a podľa technických špecifikácií,11ea) a to aj viacnásobne vnoreného, pričom vnorený kontajner môže byť aj formát ZIP podľa technickej špecifikácie11eb) alebo formát podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

b)

iných formátov podpisových kontajnerov ako uvedených v písmene a) a c), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

c)

modulom centrálnej elektronickej podateľne externe podpísaných elektronických dokumentov alebo v ZEPf transportnom kontajneri obsahujúcom podpísaný dokument a jeho podpis CMS AdES alebo XML AdES podľa zverejnenej technickej špecifikácie11ec), pričom modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje aj overenie elektronického podpisu vyhotoveného podľa pravidiel platných do 30. júna 2016, ak takýto podpis strana spoliehajúca sa na podpis akceptuje; na overenie podpisov sa obsah transportného kontajnera ZEPf alebo samostatné podpisy a nimi podpísané dokumenty môžu uložiť do formátu ASiC, podľa písmena a),

d)

priamo podpísaných elektronických dokumentov podľa § 57a písm. a), ktoré sú zároveň externe podpísanými elektronickými dokumentmi podľa § 57a písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu v podpisových kontajneroch podľa písmena a).

§ 57c - Vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou je

a)

pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov,3) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu,11f) používanie formátov podľa § 57a písm. a) bodu 1, písm. b) bodov 1, 3 a 4, písm. c) a písm. e) a § 57b písm. a),

b)

používanie iných formátov ako uvedených v písmene a), napríklad ostatných formátov podľa § 19 až 24, ak sa na tom všetky strany príslušnej komunikácie dohodnú, s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takého postupu,

c)

spravidla nevytváranie viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov,

d)

vytváranie formátov podľa písmena a) v súlade s validáciami podľa § 57e, ak je to preukázateľne a objektívne možné.

§ 57d - Identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu, identifikovanie formátu podpisového kontajneru a identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu
(1)

Štandardom pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 12 prvého bodu.

(2)

Štandardom pre identifikovanie formátu podpisového kontajneru sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 12 druhého bodu.

(3)

Štandardom pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor podľa technickej špecifikácie11m) obsahujúci hash hodnotu z podpísaného elektronického dokumentu alebo pri viacerých podpisoch podľa § 57a písm. f) alebo vo formáte podľa § 57b písm. a) nepriamy identifikátor podľa technickej špecifikácie11m) obsahujúci hash hodnotu z digitálneho podpisu, DER kódovaného výsledku asymetrickej funkcie, podpísaného elektronického dokumentu.

§ 57e - Validácia formátov podpísaných elektronických dokumentov
(1)

Štandardom pre použitie validácie formátu dokumentu pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov orgánom verejnej moci je validácia určená úradom a zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme.

(2)

Ak úrad pre daný formát neurčil validáciu, po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona sa musí úplná funkčnosť validácie verejne zdokumentovať v centrálnom metainformačnom systéme.

(3)

Ak je pre validáciu určený referenčný softvér, referenčný softvér musí spĺňať požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), musí byť voľne dostupný, jeho zdrojové kódy musia byť zverejnené a musí ho byť možné na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať.

Štandardy pre základné číselníky
§ 57f - Základné číselníky
(1)

Štandardom pre základné číselníky zverejňované alebo sprístupňované pre použitie inými informačnými systémami verejnej správy je

a)

používanie dátovej štruktúry základného číselníka podľa prílohy č. 13,

b)

vytváranie názvu základného číselníka tak, aby stručne a zrozumiteľne popisoval obsah tohto číselníka,

c)

vytváranie položiek základného číselníka najmenej v slovenskej jazykovej verzii,

d)

vytváranie jazykových verzií položky základného číselníka prostredníctvom príslušných dátových prvkov ako súčasti príslušnej položky základného číselníka,

e)

poskytovanie jazykovej verzie, iba ak sú hodnoty dátového prvku "Názov položky" všetkých položiek základného číselníka vyplnené v príslušnej jazykovej verzii,

f)

vytváranie dátových prvkov položky základného číselníka typov "Lokalizovaný dátový prvok" a "Lokalizovaný dátový prvok s históriou" v jednom jazyku jedenkrát,

g)

nevytváranie súčasne účinných dátových prvkov položky základného číselníka typov "Dátový prvok s históriou" a "Lokalizovaný dátový prvok s históriou",

h)

upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka typov "Dátový prvok s históriou" alebo "Lokalizovaný dátový prvok s históriou", ktorá nadobudla účinnosť ukončením účinnosti príslušného pôvodného dátového prvku, ak existuje, a vznikom nového dátového prvku s upravenou alebo pridanou hodnotou a s účinnosťou nasledujúcou bezprostredne po ukončenej účinnosti pôvodného dátového prvku na úrovni sekúnd; ak ide o nový dátový prvok, ktorý položka dovtedy neupravovala alebo ktorý nemal hodnotu, účinnosť sa určuje na základe vlastného uváženia,

i)

upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka iného typu ako uvedeného v písmene h) priamym prepísaním existujúcich hodnôt alebo pridaním nových hodnôt,

j)

nemožnosť vymazania položky základného číselníka, ktorá nadobudla účinnosť, a to ani po jej ukončení,

k)

vytváranie položky základného číselníka s obnovenou účinnosťou zmenou dátového prvku "Účinný od" tejto položky postupom podľa písmena h); iné dátové prvky tejto položky sa vtedy neupravujú,

l)

poskytovanie všetkých povinných dátových prvkov položky základného číselníka podľa prílohy č. 13 s vyplnenými hodnotami, a to pre všetky položky základného číselníka,

m)

vytváranie identifikátorov položiek základného číselníka ako jednotných referencovateľných identifikátorov, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom centrálneho metainformačného systému.

(2)

Štruktúru základného číselníka podľa odseku 1 písm. a) je možné na vnútorné účely použitia iným informačným systémom verejnej správy v tomto informačnom systéme rozšíriť o nové atribúty alebo položky; takto upravený číselník sa označuje ako rozšírený číselník, pričom tento číselník nie je základným číselníkom.

(3)

Základné číselníky sa v elektronických formulároch používajú spravidla so všetkými položkami, ktoré sú v období účinnosti príslušného elektronického formulára legislatívne uznateľné.

(4)

Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných číselníkoch, sa používa najmenej hodnota dátového prvku základného číselníka "kód položky" alebo identifikátor položky základného číselníka.

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 58 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2010

Ustanovenia § 50 a prílohy č. 4 sa vzťahujú na projekty, ktoré sú súčasťou programu a ktorých prípravná fáza sa začne najskôr od 15. júla 2014.

§ 59 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2014
(1)

Pri odosielaní alebo zverejňovaní textových súborov vrátane ich zverejňovania na webovom sídle sa pred 15. marcom 2015 postupuje podľa predpisu účinného do 14. marca 2014, pričom súbory zverejnené v tomto formáte pred 15. marcom 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

(2)

Pri zverejňovaní grafických súborov vo formáte Shockwave Flash (.swf) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle sa pred 15. marcom 2015 postupuje podľa predpisu účinného do 14. marca 2014, pričom súbory zverejnené v tomto formáte pred 15. marcom 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

§ 60 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2015
(1)

Súbory obsahujúce tabuľky zverejnené podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

(2)

Audio a video súbory zverejnené na webovom sídle podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

(3)

Audio a video streaming zverejnený na webovom sídle podľa predpisu účinného do 14. marca 2015 je možné takto zverejňovať aj po 14. marci 2015.

§ 60a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2015

Zverejňovanie, sprístupňovanie a používanie základných číselníkov pre iné informačné systémy verejnej správy sa do 15. októbra 2015 uskutočňuje v dátovej štruktúre základného číselníka aj podľa právnych predpisov účinných do 14. októbra 2014.

§ 60aa - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Katalóg dátových prvkov podľa prílohy č. 2 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(2)

Prílohu č. 3 bod 2.2.1 písm. f) v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(3)

Prílohu č. 3 bod 2.6.8 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(4)

Prílohu č. 3 bod 3.1.5 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(5)

Prílohu č. 3 bod 7.5.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(6)

Prílohu č. 3 bod 7.12.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

§ 61 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2016
(1)

Pri používaní sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4), sieťového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) a sieťovej technológie Dual stack sa pred 15. marcom 2016 postupuje podľa predpisu účinného do 14. marca 2014.

(2)

Súbory obsahujúce tabuľky vytvorené informačnými systémami verejnej správy pred 15. marcom 2016 je možné ponechať v pôvodnom formáte aj po 14. marci 2016.

§ 61a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1)

Pre elektronické služby zverejnené do 30. júna 2018 sa § 47a uplatňuje najneskôr od 1. januára 2020.

(2)

§ 46 písm. f) a i), § 46a, § 57a písm. e), § 57b písm. c) a d), § 57c písm. d) sa uplatňujú najneskôr od 1. júna 2019.

§ 61aa - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. novembra 2018
(1)

Pri webových sídlach, ktoré nie sú uverejnené do 14. novembra 2018, sa pri uplatňovaní štandardov podľa § 14, § 15 a § 17 postupuje do 15. novembra 2019 podľa právneho predpisu účinného do 14. novembra 2018.

(2)

Pri webových sídlach, ktoré sú uverejnené do 14. novembra 2018, sa pri uplatňovaní štandardov podľa § 14, § 15 a § 17 postupuje do 15. novembra 2020 podľa právneho predpisu účinného do 15. novembra 2018.

§ 61b

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.

§ 62 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

§ 63 - Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2014 okrem § 19 písm. c), d), f) a g), § 21, písm h), § 22 písm. d) až g), § 23, § 24 písm. b) až f) a h), § 44, § 47 písm. e) a f), § 48, § 51 ods. 2, § 52, § 53, § 55 až 57, bodov 1.6, 3.1, 5.4, 7.3 a 9.4 prílohy č. 1 a prílohy č. 3 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2015 a okrem § 3, písm. a) a b), § 19 písm. h) a § 24 písm. g), ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2016.

v z. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Doplňujúce štandardy prístupnosti webových stránok

  1.

  Predpisy určujúce typ písma obsahujú aj niektorý z generických fontov písma.

  1.1.

  Definícia typu písma, ktorým je napríklad atribút „font-family“ v kaskádových štýloch CSS, obsahuje aj uvedenie generického fontu. V rámci výpočtu jednotlivých typov písma sa generický font uvádza na poslednom mieste.

  1.2.

  Generickým fontom serifového (pätkového) písma, ktorým je napríklad Times New Roman, je „serif“, bezserifového (bezpätkového) písma, ktorými sú napríklad Arial alebo Verdana, je „sans-serif“ a neproporcionálneho písma, ktorým je napríklad Courier, je „monospace“.

  2.

  Pri uvádzaní hodnôt atribútov v značkovacom jazyku alebo vo vlastnostiach štýlov sa namiesto absolútnych jednotiek používajú relatívne jednotky. Veľkosť textu je možné zväčšovať a zmenšovať prostredníctvom štandardných funkcií prehliadača.

  2.1.

  Veľkosť písma sa na webových stránkach definuje len pomocou kľúčových slov CSS, ktorými sú xx-small, x-small, small, medium, large, x-large a xx-large alebo pomocou percent, hodnôt smaller, larger a jednotiek em a ex. Toto sa týka aj tabuliek.

  2.2.

  Veľkosť písma sa nedefinuje prostredníctvom jednotiek pt, pc, in, cm, mm a px.

  2.3.

  Umožňuje sa zväčšenie veľkosti textu do hodnoty 200 % bez straty obsahu alebo funkcionality, a to bez použitia asistenčných technológií; to sa nevzťahuje na titulky alebo text vo forme obrázku.

  3.

  Aktívne prvky, ktorými sú skripty, aplety a iné programové objekty sa poskytujú prístupne alebo sa zabezpečuje, že sú webové stránky použiteľné, aj keď sú aktívne prvky vypnuté alebo nie sú podporované. Ak to nie je možné, poskytujú sa ekvivalentné informácie na alternatívnej prístupnej webovej stránke.

  3.1.

  Skripty na webovej stránke sa poskytujú v súlade s platnými technikami prístupného použitia Javaskriptu podľa prílohy č. 10.

  3.2.

  Ak nie je možné vzhľadom na povahu poskytovaného obsahu, napríklad pri interaktívnych mapách, vytvoriť webovú stránku použiteľnú bez skriptov, použije sa prvok s ekvivalentným textovým opisom alebo sa použije skript na strane servera namiesto skriptu na strane klienta alebo sa poskytne alternatívna prístupná webová stránka podľa bodu 11.4. Ak nie je možné z povahy poskytovaného obsahu vytvoriť úplný ekvivalentný textový opis, poskytuje sa prístupne čo najväčší rozsah poskytovaného obsahu, pričom na začiatku obsahu webovej stránky textové oznámenie, napríklad v znení „Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.“. Dôvodom na tento postup nesmie byť ozdobné grafické spracovanie a animácie textu a ovládacích prvkov.

  3.3.

  V HTML 5 sa aktívne prvky dopĺňajú o opatrenia, ktoré sú v súlade so špecifikáciou WAI-ARIA 1.0.

  4.

  Aktuálne otvorené okno sa nesmie vymeniť bez informovania používateľa.

  4.1.

  Textový opis odkazu je spravidla doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno.

  5.

  Cieľ každého odkazu sa jasne identifikuje. Označenie každého odkazu výstižne popisuje jeho cieľ nezávisle od okolitého kontextu. Odkazy sú jasne odlíšené od ostatného textu.

  5.1.

  Text odkazu je dostatočne zmysluplný a to tak, že dáva zmysel aj pri čítaní odkazu mimo kontext, či už samostatne alebo ako časť skupiny odkazov. Pre odkazy v plynulom texte postačuje zmysluplnosť z kontextu použitia v danom texte. Text odkazu je stručný a výstižný.

  5.2.

  V HTML sa píšu významovo výstižné informácie, napríklad „Informácia o verzii 4.3“ a nie „kliknite sem“. Pri odkaze s prázdnym textom sa cieľ odkazu bližšie špecifikuje pomocou informatívneho titulku odkazu, v HTML napríklad pomocou atribútu „title“.

  5.3.

  Označením odkazu sa rozumie kombinácia samotného textu odkazu, napríklad textu umiestneného medzi párové prvky a atribútu „title“ týchto prvkov.

  5.4.

  Na odlíšenie textu odkazu sa nepoužíva len farba, ale aj napríklad podčiarknutie alebo iné zvýraznenie, a to najmä, ak je súčasťou ďalšieho textu.

  5.5.

  Účel každého odkazu je určiteľný len z textového označenia alebo z textových označení v kombinácii s jeho programovo určeným kontextom. Výnimkou je, ak nie je odkazu jednoznačný pre všetkých používateľov.

  6.

  Poskytujú sa informácie o celkovom rozložení webovej stránky. Pri opise rozloženia webovej stránky sa zvýrazňujú a vysvetľujú dostupné funkcie prístupnosti. Navigačné a obsahové informácie sú zreteľne oddelené.

  6.1.

  Ak webové sídlo obsahuje viac ako 50 uverejnených informačných webových stránok, poskytuje sa mapa webového sídla alebo jej ekvivalent.

  6.2.

  Mapa webového sídla alebo jej ekvivalent je dostupná z každej webovej stránky webového sídla.

  6.3.

  Webová stránka alebo webové sídlo sa vytvára tak, že je používateľ schopný rozpoznať, ktoré informácie slúžia k navigácii a ktoré patria k obsahu. Navigačné informácie, ako napríklad odkazy na iné webové stránky, sa správne umiestňujú v samostatnom oddelenom bloku. Odkazy v plynulom texte sa viditeľne odlišujú od ostatného textu; ich oddelenie od plynulého textu sa vyžaduje.

  7.

  Používateľ je vopred upozornený na odkaz, ktorý smeruje na obsah iného typu ako je webová stránka. Takýto odkaz je doplnený informáciou o type a veľkosti cieľového súboru.

  7.1.

  V HTML sa najmä pomocou atribútu „title“ prvku alebo v bezprostrednej blízkosti prvku v obsahu príslušnej webovej stránky uvádza informácia o type cieľového súboru (PDF, RTF) a o jeho veľkosti.

  Príloha č. 2 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 3 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 4 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov

  Prevziať prílohu - príloha 04

  Príloha č. 5 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 6 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

  Prevziať prílohu - Príloha 06

  Príloha č. 7 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Štandard pre architektúru cloud computingu

  Prevziať prílohu - príloha 07

  Príloha č. 8 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Zoznam atribútov SAML Assertion

  Prevziať prílohu - príloha 08

  Príloha č. 9 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 10 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 12 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
  Príloha č. 14 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Poznámky

 • 1)

  § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších právnych predpisov.

 • 1a)

  § 3 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 • 2)

  STN EN 301 549 Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT (871549).

 • 3)

  Napríklad § 5 až 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4a)

  RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady), ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).

 • 4aa)

  RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných hodnôt.

 • 4ab)

  § 31a zákona č. 305/2013 Z. z.

 • 5)

  ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML.

 • 6)

  § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 7)

  ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migračné vlastnosti.

 • 7a)

  ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná sieťová grafika (PNG). Funkčná špecifikácia.

 • 8)

  ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických obrázkov. JPEG File Interchange Format (JFIF).

 • 9)

  RFC 4180 Spoločný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory.

 • 10)

  Zákon č. 211/2000 Z. z.

 • 10a)

  Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10b)

  RFC 5751: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) verzia 3.2, špecifikácia správ.

 • 10c)

  RFC 4880: OpenPGP formát správy. RFC 6637: Kryptografia na báze eliptických kriviek (ECC) v OpenPGP.

 • 11)

  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 • 11a)

  § 31 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 • 11aa)

  § 54a zákona č. 305/2013 Z. z.

 • 11ab)

  RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests.

 • 11ac)

  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11b)

  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách, pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9. 9. 2015).

 • 11c)

  ISO 19005-1, ISO 19005-2.

 • 11ca)

  § 34 až § 39 zákona č. 305/2013 Z. z.

 • 11e)

  ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).

 • 11ea)

  ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).

 • 11eb)

  ETSI EN 319 162-1.

 • 11ec)

  § 11 ods. 1 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11f)

  Zákon č. 305/2013 Z. z.

 • 11g)

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.

 • 11h)

  § 24 ods. 8 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11i)

  STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).

 • 11j)

  ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).

 • 11k)

  ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).

 • 11l)

  RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).

 • 11m)

  MessageImprint, kapitola 2.4.1, IETF RFC 3161, X.509 Internet Public Key Infrastructure, Time-Stamp Protocol (TSP).

 • 21)

  RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore