Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov 99/2004 účinný od 01.05.2004

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Právo EÚ, Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa, Zdravé životné podmienky, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov 99/2004 účinný od 01.05.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 99/2004 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6b ods. ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Touto vyhláškou sa ustanovujú postupy v rámci rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách ...

(2)

Táto vyhláška sa vzťahuje na potraviny alebo krmivá,1) ak sa preukáže, že sú zdraviu škodlivé ...

(3)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na potraviny, ktoré sa kontaminovali rádioaktívnou látkou v dôsledku ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa ustanovuje systém rýchlej výmeny informácií (ďalej len „systém“). ...

(2)

Do systému sú zapojené aj pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky3) ...

§ 3
Činnosť systému
(1)

Ak orgán potravinového dozoru5) alebo ústav pri kontrole potravín alebo krmív zistí, že sú zdraviu ...

a)

identifikačné znaky potraviny alebo krmiva,

b)

zistené konkrétne skutočnosti predstavujúce riziko,

c)

charakteristiku nebezpečenstva,

d)

opatrenia, ktoré v tejto súvislosti orgán potravinového dozoru alebo ústav prijal.

(2)

Ak kontaktné miesto zistí, že nastalo riziko, požiada orgán potravinového dozoru alebo ústav ...

(3)

Údaje podľa odseku 2 orgán potravinového dozoru alebo ústav zasiela kontaktnému miestu.

(4)

Zamestnanci kontaktného miesta oznamujú komisii, ak sa z dôvodu ohrozenia zdravia a bezpečnosti ...

a)

opatrenie zamerané na obmedzenie uvádzania potravín alebo krmív do obehu alebo na ich stiahnutie ...

b)

odporúčanie alebo dohoda s podnikateľom na zamedzenie, obmedzenie alebo uplatnenie špecifických ...

c)

zákaz vstupu dávky, kontajnera alebo nákladu potravín alebo krmív na hraničnom priechode členského ...

(5)

V oznámení pre komisiu kontaktné miesto uvedie

a)

informácie umožňujúce identifikáciu potraviny alebo krmiva,

b)

opis rizika vrátane zhrnutia výsledkov zo všetkých testov, analýz a záverov z nich, ktoré sa ...

c)

charakter a čas trvania prijatých opatrení alebo postupov, ktoré sa v tejto súvislosti prijali ...

d)

informáciu o dodávateľoch a spôsobe uvádzania potraviny alebo krmiva do obehu a o krajinách určenia, ...

e)

vyhlásenie, že oznámenie sa posiela na základe osobitného predpisu.8)

(6)

Súčasťou oznámenia je podrobné vysvetlenie dôvodov na opatrenia uskutočnené príslušnými orgánmi ...

(7)

Oznámenie sa komisii dodatočne spresní v prípadoch, ak kontaktné miesto zašle oznámenie komisii ...

(8)

Ak kontaktné miesto obdrží oznámenie od komisie o riziku vyskytujúcom sa na území členského ...

a)

či sa potravina alebo krmivo uvádza do obehu v Slovenskej republike,

b)

ďalšie údaje o riziku, ktoré by mohlo nastať, vrátane všetkých výsledkov a testov, ak sa vykonali ...

c)

opatrenia, ktoré sa vykonali alebo sa o nich rozhodlo po prijatí oznámenia,

d)

dôvody, pre ktoré neboli prijaté alebo vykonané žiadne opatrenia i napriek výskytu takej potraviny ...

(9)

Oznámenie podľa odseku 5 sa považuje za dôvernú informáciu, pokým sa nezistia skutočnosti potvrdzujúce ...

(10)

Informácie týkajúce sa rizika, ktoré má kontaktné miesto k dispozícii, musia byť prístupné ...

(11)

V odôvodnených prípadoch sú informácie v rámci systému neverejné s výnimkou informácií, ktorých ...

(12)

Ak ide o oznámenia, ktoré majú závažný a mimoriadny charakter s celospoločenským dosahom, a ...

§ 4
Hodnotenie rizika
(1)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva poverujú10) fyzické osoby alebo právnické osoby hodnotením ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby poverené podľa odseku 1

a)

poskytujú ministerstvu, ministerstvu zdravotníctva a kontaktnému miestu vedecké stanoviská a odborné ...

b)

vypracúvajú jednotnú metodiku hodnotenia rizika z potravín a krmív,

c)

získavajú, analyzujú a vyhodnocujú informácie a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, hygieny ...

d)

spolupracujú s orgánmi potravinového dozoru a ústavom a s ďalšími inštitúciami zaoberajúcimi ...

e)

prostredníctvom ministerstva a ministerstva zdravotníctva spolupracujú s úradom a pracoviskami v ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004 okrem § 2 ods. 1 a § 3 ods. 4 až 9, ktoré nadobúdajú ...

Zsolt Simon v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách. <^>
  • 2)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní ...
  • 3)  § 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení ...
  • 4)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ...
  • 5)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
  • 6)  § 2 a 6b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 v znení zákona č. 472/2003 Z. ...
  • 7)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  • 8)  Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 031 z 27. marca 2002, s. 1 – 24.Nariadenie (ES) č. ...
  • 9)  § 6b ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 ...
  • 10)  § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore