Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 8/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 8/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 8/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu vlády Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 59 ods. 2 zákona č. 305/2013 ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a)

podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona,

b)

sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“) ...

c)

funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom, ...

d)

podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky, ...

e)

podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona a o postupe ...

§ 2
(1)

Orgán verejnej moci na účely prevádzky ústredného portálu a zabezpečenia riadnej technickej ...

(2)

Úrad vlády podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona zverejňuje na ústrednom portáli elektronický formulár ...

(3)

Orgán verejnej moci zabezpečuje tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť prostredníctvom ...

§ 3

Funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom ...

a)

služby elektronickej podateľne pre orgán verejnej moci, ktorými sú

1.

prevádzka elektronickej podateľne na účely prijímania podaní pre orgán verejnej moci podľa § ...

2.

prevádzka elektronickej podateľne pre zasielanie elektronických úradných dokumentov orgánu verejnej ...

b)

služba modulu elektronických schránok, ktorou je zasielanie elektronických podaní a elektronických ...

c)

služby modulu dlhodobého uchovávania, ktorými sú:

1.

ukladanie dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

2.

vydávanie kópií dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

3.

konverzia dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

d)

služba autentifikačného modulu, ktorou je služba autentifikácie a prenosu informácie o overovanej ...

§ 4
(1)

Základná úložná kapacita elektronickej schránky pre osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ...

(2)

Osoba iná ako orgán verejnej moci uhrádza úradu vlády náklady za zvýšenie základnej úložnej ...

a)

o 1 GB 10 eur,

b)

o 10 GB 100 eur,

c)

o 100 GB 1 000 eur.

§ 5
(1)

Úrad vlády podľa zákona ako správca ústredného portálu sprístupňuje osobe oprávnenej na prístup ...

(2)

Identifikačný údaj osoby, autentifikačný znak a autentifikátor, ktoré sú potrebné na prístup ...

§ 6
(1)

Úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok pri dosiahnutí úrovne 80 % úložnej ...

(2)

Ak následne po notifikácii naplnenie elektronickej schránky presiahne úložnú kapacitu elektronickej ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Igor Federič v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 8/2014 Z. z.

  Formulár pre nahlásenie údajovna účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci ...

  Dátum ....................... ..............................................................

  Podpis vedúceho orgánu verejnej moci

  Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára

  Všetky údaje označené „*“ treba vyplniť, keďže bez poskytnutia týchto údajov nebude možné ...

  1. Názov orgánu verejnej moci – Uvedie sa plný názov orgánu verejnej moci

  2. Typ orgánu verejnej moci – Uvedie sa jedna z možností: rozpočtová organizácia, príspevková ...

  3. Identifikačné číslo (IČO) – Uvedie sa identifikačné číslo organizácie (IČO); ak orgán ...

  4. Daňové identifikačné číslo (DIČ) – Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa uvedie len ...

  12. Bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN)

  IBAN – International Bank Account Number (medzinárodný formát bankového účtu) je medzinárodne ...

  13c. Rodné číslo – Uvedie sa rodné číslo bez lomítka.

  14. Údaje kontaktnej osoby – Uvedú sa požadované údaje osoby určenej na komunikáciu a preverenie ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore