Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach 77/2023 účinný od 15.04.2023

Platnosť od: 10.03.2023
Účinnosť od: 15.04.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach 77/2023 účinný od 15.04.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 77/2023 s účinnosťou od 15.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach je v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce, Nemešany a Spišské Podhradie. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach je v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce, Bijacovce, Buglovce, Jablonov, Klčov, Lúčka, Nemešany, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Spišské Podhradie, Studenec a v okrese Spišská Nová Ves v katastrálnom území Žehra. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Opis hraníc ochranných pásiem a opis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Mapové podklady vymedzenia ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na Okresnom úrade Košice, Okresnom úrade Levoča, Okresnom úrade Prešov a Okresnom úrade Spišská Nová Ves. Technickým podkladom na zaevidovanie hranice ochranného pásma podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

§ 2
(1)

V ochrannom pásme I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach sa zakazujú tieto činnosti:

a)

nakladanie s odpadom okrem jeho zberu a prepravy,

b)

spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovne odpadov,

c)

skladovanie prioritných chemických látok, nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov,

d)

vypúšťanie znečisťujúcich látok do povrchových vôd a podzemných vôd,

e)

zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bez realizácie opatrení na zabránenie ich vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality,

f)

vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd iným spôsobom ako čistiarňami odpadových vôd alebo odvádzaním do verejnej kanalizácie okrem vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd na základe právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy vydaného do dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky,

g)

vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

h)

letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín2) a biocídnych výrobkov,3)

i)

vykonávanie intenzívnej poľnohospodárskej činnosti okrem realizácie opatrení v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu,

j)

umiestňovanie stavieb pre poľnohospodársku alebo chemickú výrobu,

k)

výstavba priemyselných budov, skladov alebo produktovodov,

l)

vykonávanie zemných prác odvodňovacích, melioračných a výkopových pod úroveň hladiny podzemnej vody bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,4)

m)

vykonávanie geologických prác bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,4)

n)

vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

o)

povoľovanie odberu a odoberanie podzemných vôd bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,4)

p)

odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.

(2)

V ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach sú zakázané tieto činnosti:

a)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti inak ako odborným hospodárením v lesoch,

b)

zriaďovanie nových skládok odpadov,

c)

spaľovanie nebezpečných odpadov,

d)

skladovanie prioritných látok a nebezpečných látok bez realizácie opatrení na zabránenie ich vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality a bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

e)

vykonávanie odvodňovacích prác alebo úprav tokov, ktoré by mohli ohroziť prirodzený režim podzemných vôd okrem činností vykonávaných správcom vodného toku,

f)

vykonávanie banskej činnosti,

g)

realizovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom do väčšej hĺbky ako 200 m bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

h)

budovanie zdrojov podzemnej vody s odberným množstvom vyšším ako 0,5 l.s-1 bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

i)

povoľovanie odberu a odoberanie podzemných vôd s odberným množstvom vyšším ako 0,5 l.s-1 bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

j)

odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 478/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2023.

v z. Lenka Dunajová Družkovská v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k vyhláške č. 77/2023 Z. z.

    OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BALDOVCIACH