Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší 60/2011 účinný od 01.06.2011

Platnosť od: 09.03.2011
Účinnosť od: 01.06.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 60/2011 s účinnosťou od 01.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a ...

b)

jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok ...

c)

požiadavky na systém kvality,

d)

požiadavky na personálne zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií ...

e)

požiadavky na technické zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií ...

f)

požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody a ...

g)

náležitosti správy a čiastkovej správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní, kalibrácii, skúške ...

h)

podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému, ...

i)

kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,

j)

náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,

k)

podrobnosti o

1.

preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov zodpovednej osoby,

2.

skúške a osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby,

3.

opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby,

4.

povolení na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody a o preukazovaní ...

§ 2
Podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a ...
(1)

Jednotlivé odbory diskontinuálneho oprávneného merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody ...

a)

oprávnené meranie

1.

emisných veličín,

2.

limitných emisných faktorov,

3.

množstva emisií,

4.

znečistenia vonkajšieho ovzdušia,

5.

kvalitatívneho zloženia emisií,

6.

kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia,

7.

nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b)

oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov

1.

emisií a súvisiacich referenčných veličín,

2.

kvality vonkajšieho ovzdušia,

c)

oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov

1.

emisií a súvisiacich referenčných veličín,

2.

kvality vonkajšieho ovzdušia,

d)

oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov

1.

emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín,

2.

kvality vonkajšieho ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín.

(2)

V odbore oprávnené meranie podľa svojho významu sa diskontinuálnou metódou zisťujú hodnoty fyzikálno-chemických ...

a)

znečisťovania ovzdušia podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona (ďalej len „emisná požiadavka“),

b)

znečistenia ovzdušia podľa § 5 ods. 2 zákona.

(3)

V odbore oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov sa zisťujú hodnoty veličín, ...

(4)

V odbore oprávnené inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných ...

(5)

V odbore oprávnené inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému kvality vonkajšieho ovzdušia ...

(6)

Objektom oprávneného merania je

a)

čistený alebo nečistený odpadový plyn, priemyselný alebo iný technologický plyn, surovina, polotovar, ...

b)

vonkajšie ovzdušie, ak ide o oprávnené merania kvality ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) štvrtého ...

(7)

Objekt oprávneného merania emisií sa podrobnejšie vymedzuje podľa

a)

čísla a názvu kategórie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny ...

b)

názvu stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia, ak ide o špecifické emisné požiadavky, ...

c)

ďalších charakteristík stacionárneho zdroja, časti alebo zariadenia, ktorými sú najmä kapacita, ...

(8)

Príbuzným objektom oprávneného merania emisií je technológia a činnosť uvedená v tej istej ...

(9)

Objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody je automatizovaný ...

a)

emisií vrátane súvisiacich referenčných veličín, a ak ide o inšpekciu zhody, aj súvisiacich ...

b)

kvality vonkajšieho ovzdušia, a ak ide o inšpekciu zhody, aj súvisiacich meteorologických veličín. ...

(10)

Príbuzným objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody ...

(11)

Metódy a metodiky oprávnenej technickej činnosti (ďalej len „oprávnená metodika“) sa podľa ...

a)

gravimetrické stanovenie emisií tuhých znečisťujúcich látok a izokinetický odber vzorky na filter ...

b)

gravimetrické stanovenie emisií znečisťujúcich látok v kvapalnej forme, ktoré sú vyhodnocované ...

c)

diskontinuálne manuálne stanovenie (ďalej len „stanovenie“) emisií kovov a polokovov okrem vybraných ...

d)

stanovenie emisií anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem ...

1.

vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho prípravy alebo do vody ako kvapalného sorbentu,

2.

tuhého sorbentu vrátane jeho prípravy alebo do kvapalného sorbentu, iného ako voda,

e)

stanovenie emisií organických znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných ...

f)

stanovenie emisií vybraných znečisťujúcich látok vrátane odberu vzorky v členení

1.

zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI,

2.

polychlorované dibenzo-p-dioxíny, polychlorované dibenzofurány, polychlorované bifenyly,

3.

polycyklické aromatické uhľovodíky a ostatné perzistentné organické zlúčeniny,

g)

diskontinuálne meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok, kyslíka a oxidu uhličitého ...

1.

elektrochemické metódy,

2.

fyzikálne metódy,

h)

diskontinuálne meranie tmavosti dymu vrátane odberu vzorky v členení

1.

manuálne metódy,

2.

prístrojové metódy,

i)

diskontinuálne meranie objemového prietoku plynov – rýchlosti prúdenia a parametrov potrubia, ...

j)

gravimetrické stanovenie hmotnostnej koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší vrátane odberu ...

k)

stanovenie hmotnostnej koncentrácie anorganických znečisťujúcich látok a anorganických zlúčenín, ...

1.

metódy odberov vzoriek podľa písmena d) prvého bodu,

2.

metódy odberov vzoriek podľa písmena d) druhého bodu,

3.

difúzne odbery,

4.

celková plynná ortuť,

5.

depozície,

l)

stanovenie hmotnostnej koncentrácie organických znečisťujúcich látok a organických zlúčenín, ...

1.

metódy odberov vzoriek podľa písmena d) prvého bodu,

2.

metódy odberov vzoriek podľa písmena d) druhého bodu,

3.

difúzne odbery,

m)

diskontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu ...

n)

diskontinuálne meranie meteorologických veličín súvisiacich s meraniami kvality ovzdušia podľa ...

o)

metodiky pre automatizované meracie systémy emisií tuhých znečisťujúcich látok a ostatných ...

1.

kalibrujú a zabezpečuje ich metrologická nadväznosť,

2.

zisťujú ich pracovné charakteristiky,

3.

zabezpečuje kvalita a vykonáva inšpekcia zhody,

p)

metodiky pre automatizované meracie systémy emisií znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár ...

q)

metodiky pre automatizované meracie systémy hmotnostnej koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší ...

r)

metodiky pre automatizované meracie systémy merania hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok ...

s)

metodiky na zisťovanie hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými sú vyjadrené limitné emisné ...

t)

metodiky na zisťovanie hodnôt fyzikálno-chemických veličín na výpočet množstva emisií v členení ...

1.

individuálne emisné faktory,

2.

hmotnostné toky a hmotnostné koncentrácie,

u)

metodiky na zisťovanie hodnôt vybraných veličín výpočtom, ako je objemový prietok spalín, objemový ...

v)

diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými je vyjadrená technická ...

w)

diskontinuálne meranie pachových látok – olfaktometria vrátane odberu vzorky v členení

1.

emisie,

2.

vonkajšie ovzdušie,

x)

analytické stanovenie jednotlivých znečisťujúcich látok alebo skupiny znečisťujúcich látok ...

y)

všeobecné metodiky plánovania, dokumentovania, hodnotenia, zisťovania neistoty, kvalitatívnych ...

(12)

Príbuznou oprávnenou metodikou je metóda merania, analytického stanovenia, skúšky, kalibrácie ...

Jednotlivé notifikačné požiadavky
§ 3
Organizácia, manažment a systém kvality oprávnenej technickej činnosti
(1)

Na účel osvedčenia zhody činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami ...

a)

požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií,3) ak ide o jednotlivé odbory ...

b)

kritériá činnosti inšpekčných orgánov,4) ak ide o jednotlivé odbory oprávnenej inšpekcie zhody. ...

(2)

Všeobecné akreditačné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...

a)

obvodným úradom životného prostredia v súhlase alebo v rozhodnutí podľa § 26 alebo § 31 ods. ...

b)

správnym orgánom integrovaného povoľovania v integrovanom povolení,5)

c)

ministerstvom v povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 2 písm. ...

d)

osobitným predpisom,6) alebo

e)

v § 20 zákona a v odsekoch 3 až 10 a v § 4 až 10.

(3)

Rozhodujúce zásady podľa dvadsiateho prvého bodu prílohy č. 3 k zákonu na posúdenie nezaujatosti ...

a)

laboratórium tretej strany, ak ide o oprávnené meranie, oprávnenú kalibráciu alebo oprávnenú ...

b)

inšpekčný orgán typu A, ak ide o oprávnenú inšpekciu zhody.

(4)

Plnenie rozhodujúcich zásad na posúdenie nezaujatosti a zoznam subjektov, osôb a objektov, pre ktoré ...

a)

osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu ...

1.

v mene oprávnenej osoby a v mene stáleho subdodávateľa,

2.

vo vlastnom mene,

b)

zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „zodpovedná osoba“) za ním ...

(5)

Na zabezpečenie kvality zavedenej oprávnenej technickej činnosti a kvality zavedených subdodávok ...

a)

príručku kvality alebo iný zodpovedajúci dokument bez ohľadu na jeho názov (ďalej len „príručka ...

b)

oprávnené metodiky vrátane interných metodík a postupov podľa § 7,

c)

vyhlásenia podľa odseku 4,

d)

dokumenty podľa § 20 ods. 3 zákona,

e)

dokumenty o finančnom krytí zodpovednosti podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona,

f)

dokumenty o plnení požiadaviek na personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti podľa ...

g)

zákon a predpisy vydané na jeho vykonanie podľa zavedenej oprávnenej technickej činnosti platné ...

(6)

Vyhlásenie vrcholového manažmentu o politike kvality oprávnenej technickej činnosti sa vyhotovuje ...

(7)

Ak dokument riadenej dokumentácie je spoločný pre oprávnenú technickú činnosť aj pre ďalšiu ...

(8)

Na mieste vykonávania oprávnenej technickej činnosti musí byť dostupné riadené vydanie príručky ...

(9)

Ak v dôsledku nezhodnej práce dôjde k zisteniu nereprezentatívnosti výsledku alebo k zmene pôvodného ...

a)

bez zbytočného odkladu sa preverí, či predmetnou nezhodnou prácou sa zmenil alebo môže zmeniť ...

b)

vykoná sa doplnkový audit na overenie splnenia a účinnosti zavedených nápravných opatrení,

c)

informácia o zisteniach podľa písmena a) a o prijatých nápravných opatreniach a záveroch doplnkového ...

(10)

V príručke kvality sa zdokumentuje zavedenie a spôsob zabezpečenia jednotlivých povinností a podmienok ...

§ 4
Personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti
(1)

Oprávnenú technickú činnosť personálne zabezpečuje

a)

zodpovedná osoba, ktorá je v závislosti od vykonávanej oprávnenej technickej činnosti vedúcim ...

b)

technik, ktorý samostatne vykonáva jednotlivé technické činnosti, alebo

c)

pomocný technik, ktorý vykonáva menej náročné technické činnosti pod dohľadom zodpovednej osoby ...

(2)

Zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 7 a ods. 8 písm. e) druhého bodu zákona má technickú zodpovednosť ...

a)

technické plánovanie vykonávanej oprávnenej technickej činnosti vrátane dôsledného preverenia ...

b)

koordinovanie subdodávok a primeraný dohľad nad kvalitou výkonu subdodávanej oprávnenej technickej ...

c)

vyhodnotenie výsledku oprávnenej technickej činnosti, za jeho vecnú správnosť vrátane zhodnotenia ...

d)

upozornenia a iné obdobné vyhlásenia o súlade alebo nesúlade, o zhode alebo nezhode objektu oprávnenej ...

e)

názory a interpretácie priebehu a výsledku danej oprávnenej technickej činnosti, ak sú potrebné, ...

f)

zdokumentovanie celej oprávnenej technickej činnosti, za vyhotovenie, náležitosti a autorizáciu ...

g)

osobné odborné riadenie, koordinovanie a dohľad nad celou oprávnenou technickou činnosťou; zmena ...

(3)

Požadovanou odbornou kvalifikáciou zodpovednej osoby, technika a pomocného technika je v závislosti ...

a)

požadované absolvované odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu ...

b)

požadovaná odborná prax v príslušných

1.

odboroch oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuzných odboroch,

2.

objektoch oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuzných objektoch,

3.

oprávnených metodikách alebo príbuzných metodikách (ďalej len „osobitná prax“).

(4)

Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby ako vedúceho technika ...

a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná ...

b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej štvorročná ...

c)

úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax, z toho najmenej šesťročná ...

d)

stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax, z toho najmenej šesťročná osobitná ...

e)

odborné teoretické a praktické zaškolenie a overenie znalosti oprávnených metodík a profesijnej ...

f)

riadenie a vyhodnotenie najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti v každom jednotlivom odbore ...

(5)

Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby – vedúceho chemika, ...

a)

ak ide o analytické stanovenia vybraných znečisťujúcich látok podľa § 2 ods. 11 písm. f),

1.

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná ...

2.

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná ...

b)

ak ide o iné analytické stanovenia ako podľa písmena a),

1.

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej dvojročná odborná prax, z toho najmenej ročná ...

2.

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej dvojročná ...

3.

úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej trojročná ...

c)

znalosť oprávnených metodík a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná ...

d)

vykonanie najmenej jedného referenčného analytického stanovenia počas posledných troch rokov podľa ...

(6)

Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou technika – vzorkára, ktorý samostatne ...

a)

ak ide o odbery vzoriek znečisťujúcich látok podľa § 2 ods. 11 písm. d) druhého bodu a písm. ...

1.

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

2.

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

3.

úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

4.

stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej štvorročná ...

b)

ak ide o iné odbery vzoriek ako podľa písmena a),

1.

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

2.

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

3.

úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

4.

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore ako chémia a najmenej dvojročná osobitná ...

5.

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v inom študijnom odbore ako chémia a najmenej trojročná ...

6.

stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej trojročná ...

7.

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v inom študijnom odbore ...

8.

stredné odborné vzdelanie v inom študijnom odbore ako chémia alebo v príbuznom odbore a najmenej ...

c)

znalosť oprávnených metodík vzorkovania a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo ...

d)

vykonanie najmenej jedného referenčného odberu vzorky počas posledných troch rokov podľa každej ...

(7)

Požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou technika, ktorý samostatne vykonáva iné technické ...

a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ročná osobitná prax,

b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej dvojročná osobitná prax,

c)

úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu ...

d)

stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému ...

e)

vzdelanie a prax podľa písmen a) až c) a dodatočná, najmenej ročná osobitná prax, ak ide o pôsobnosť ...

f)

znalosť oprávnených metodík a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná ...

g)

vykonanie najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti počas posledných troch rokov podľa každej ...

(8)

Požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou pomocného technika je

a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej šesťmesačná osobitná prax,

b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej ročná osobitná prax,

c)

úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu ...

d)

stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a najmenej trojročná osobitná ...

e)

odborné teoretické a praktické zaškolenie na príslušné odborné činnosti, zariadenia a oprávnené ...

(9)

Spôsob určovania konkrétnej zodpovednej osoby za jednotlivú oprávnenú technickú činnosť a konkrétnej ...

(10)

Požiadavky na odborné vzdelanie a na odbornú prax technika sa vzťahujú podľa svojho významu aj ...

§ 5
Technické zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti
(1)

Meracie a ostatné prístroje, zariadenia a materiály vrátane chemických analyzátorov a iných inštrumentálnych ...

a)

byť zapožičané na čas najmenej jedného roka, ak nie sú vo vlastníctve oprávnenej osoby alebo ...

b)

mať preukázanú zhodu s technickými špecifikáciami podľa oprávnenej metodiky spôsobom podľa ...

c)

byť rekalibrované najmenej v intervale podľa odseku 3,

d)

byť nastavené, justované alebo skontrolované pred meraním a skontrolované aj po vlastnom meraní, ...

e)

spĺňať najmenej požiadavky na kalibračný materiál, referenčný materiál a iný obdobný nastavovací, ...

f)

umožňovať podľa súčasného stavu techniky automatizované

1.

zaznamenávanie všetkých nameraných hodnôt, reálneho času a dátumu merania, a ak je to dostupné, ...

2.

zálohovanie dát na osobitnom záložnom disku alebo na externom dátovom nosiči vrátane riadneho ...

(2)

Zhoda zavedeného mobilného alebo prenosného meracieho systému emisií alebo kvality ovzdušia so ...

a)

certifikátom, správou alebo iným zodpovedajúcim dokumentom o zhode alebo skúške typovo zhodného ...

b)

správou o skúške a o inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií alebo kvality ...

(3)

Interval rekalibrácie meracích prístrojov a zariadení, ktoré nie sú kalibrované pred vlastným ...

a)

jeden rok, ak nie je podľa písmena b) alebo c) potrebný kratší interval,

b)

interval uvedený v oprávnenej metodike, odporúčaný v protokole, v správe o skúške, v kalibračnom ...

c)

je to potrebné podľa vlastnosti daného meracieho prístroja a zariadenia alebo podmienok používania ...

(4)

Ak ide o mobilné alebo prenosné meracie systémy emisií alebo kvality ovzdušia,

a)

kontrolujú sa najmenej drifty v nulovom bode a v referenčnom bode pred vlastným meraním a po meraní ...

b)

kontrola stavu pred nastavením sa vyhodnocuje formou regulačných diagramov alebo iným obdobným ...

(5)

Kalibračný materiál, referenčný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací alebo kontrolný ...

§ 6
Požiadavky na oprávnenú metodiku
(1)

Oprávnená metodika a súvisiace meracie a iné obdobné pracovné postupy, technické meracie prístroje ...

a)

výsledok danej oprávnenej technickej činnosti je reprezentatívny; za reprezentatívny výsledok ...

1.

ktorú jej možno odôvodnene priradiť podľa súčasného stavu vedeckého poznania a techniky jej ...

2.

ktorá je technicky správna, bez systematickej chyby alebo vplyv ovplyvňujúcich veličín a interferujúcich ...

3.

ktorá bola zistená za štandardných podmienok predpísaných danou oprávnenou metodikou, zodpovedá ...

4.

pri ktorej zistení boli dodržané všetky požiadavky ustanovené zákonom a právnymi predpismi, ...

b)

detekčný limit alebo medza stanoviteľnosti zisťovaného parametra objektu oprávnenej technickej ...

1.

0,05-násobku limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak limitná hodnota parametra ...

2.

0,2-násobku limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak súčasný stav techniky ...

3.

limitná hodnota určeného parametra v osobitných prípadoch stopových chemických analýz, najmä ...

c)

merací rozsah alebo rozsah stanoviteľnosti je najmenej o 0,5-násobku limitnej hodnoty určeného ...

d)

neistota výsledku danej technickej činnosti nie je podľa možnosti vyššia ako hodnota uvedená ...

e)

rozšírená neistota výsledku danej technickej činnosti s koeficientom pokrytia k = 2 pri približne ...

1.

20 % z limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o priame meranie koncentrácie, ...

2.

30 % z limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o veličiny, ktoré sa vypočítavajú ...

(2)

Na účel danej oprávnenej technickej činnosti sa môže uplatniť

a)

štandardná oprávnená metodika, ktorá je uvedená v informácii o štandardných metódach a metodikách ...

b)

alternatívna oprávnená metodika, ktorá nie je uvedená v informácii podľa písmena a), ak sa preukáže ...

(3)

Štandardnou referenčnou oprávnenou metodikou je metodika, ktorá poskytuje výsledky najvyššej ...

a)

určená v súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,

b)

je uvedená v referenčnom dokumente inštitúcie Európskej únie o najlepšej dostupnej technike alebo ...

c)

označená ako štandardná referenčná metodika v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona, alebo

d)

je pre špecifické použitie vydaná príslušným orgánom alebo inštitúciou Európskej únie, Organizácie ...

(4)

Ako alternatívna oprávnená metodika sa môže uplatniť technická metodika, ktorá je

a)

určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná oprávnená metodika,

b)

založená na inom vedecky odôvodnenom princípe danej odbornej činnosti ako príslušná štandardná ...

c)

technicko-ekonomicky výhodnejšia ako príslušná štandardná oprávnená metodika; ak ide o alternatívnu ...

(5)

Ako alternatívna normalizovaná oprávnená metodika sa môže uplatniť technická norma alebo iná ...

a)

ako slovenská technická norma,

b)

ministerstvom, normalizačným orgánom alebo odbornou inštitúciou členského štátu Európskej ...

(6)

Ako alternatívna normalizovaná oprávnená metodika sa môžu uplatniť do vydania príslušnej technickej ...

(7)

Ako alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika sa môže uplatniť aj metodika vyvinutá, spracovaná, ...

a)

v podkladoch, v správe alebo v inom dokumente riešiteľa, výrobcu, dodávateľa alebo projektanta ...

b)

výrobcom meracieho zariadenia,

c)

z odbornej literatúry alebo z iných odborných zdrojov, alebo

d)

oprávnenou osobou alebo stálym subdodávateľom ako vlastná

1.

vyvinutá metodika alebo

2.

metodika, ktorej predmetom je podstatná zmena vybranej časti štandardnej oprávnenej metodiky alebo ...

(8)

Alternatívna normalizovaná oprávnená metodika alebo alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika ...

a)

poskytuje v porovnaní so štandardnou oprávnenou metodikou rovnocenné – ekvivalentné výsledky ...

b)

je experimentálne overená a je validovaná a vhodnosť zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom ...

c)

spĺňa jednotlivé notifikačné požiadavky na

1.

technické zabezpečenie podľa § 5,

2.

oprávnenú metodiku podľa odseku 1,

3.

zdokumentovanie oprávnenej metodiky podľa § 7.

§ 7
Zdokumentovanie oprávnenej metodiky
(1)

Oprávnená metodika pre vykonanie danej oprávnenej technickej činnosti musí byť zdokumentovaná ...

a)

technická norma alebo obdobná technická špecifikácia,

b)

interná metodika, interná norma alebo iný obdobný interný dokument (ďalej len „interná metodika“), ...

c)

interný, štandardný alebo iný obdobný pracovný postup (ďalej len „interný pracovný postup“). ...

(2)

Interná metodika sa vyhotovuje, ak ide o alternatívnu nenormalizovanú oprávnenú metodiku podľa ...

(3)

Interná metodika sa vyhotovuje tak, aby podľa svojho účelu obsahovala najmenej náležitosti podľa ...

a)

návod na vypracovanie normalizovaných metód,17) ak ide o internú metodiku podľa § 6 ods. 7 písm. ...

b)

postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy,18) ak ide o internú metodiku podľa ...

(4)

Interný pracovný postup sa vyhotovuje na zdokumentovanie

a)

podrobností o jednotlivých technických činnostiach, zavedených meracích a ostatných prístrojoch, ...

b)

oprávnenej technickej činnosti v jednotlivom odbore oprávnenej technickej činnosti podľa § 2 ods. ...

c)

zavedenia a plnenia jednotlivých povinností zodpovednej osoby, povinností stáleho subdodávateľa ...

(5)

Interná metodika alebo interný pracovný postup zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej ...

(6)

Pri vyhotovovaní interných metodík a interných pracovných postupov sa prihliada na podrobnosti ...

§ 8
Platnosť a používanie oprávnenej metodiky
(1)

Oprávnená technická činnosť sa vykonáva podľa najnovšieho vydania oprávnenej metodiky, ak pre ...

(2)

Normalizovaná oprávnená metodika sa na účel príslušnej oprávnenej technickej činnosti neuplatňuje ...

a)

šiestich mesiacov odo dňa platnosti nového alebo revidovaného vydania danej normalizovanej oprávnenej ...

b)

12 mesiacov odo dňa

1.

dňa platnosti novej oprávnenej normalizovanej metodiky, ktorou sa daná normalizovaná oprávnená ...

2.

účinnosti právneho predpisu, ktorým sa ustanovila nová oprávnená metodika, ak daný predpis neustanovuje ...

(3)

Interná metodika platí len pre oprávnené technické činnosti vykonávané príslušnou oprávnenou ...

(4)

Oprávnená metodika na vykonanie príslušnej oprávnenej technickej činnosti sa vyberá v poradí ...

a)

vymedzenia metodiky, požiadaviek a ostatných podmienok na vykonanie danej oprávnenej technickej činnosti, ...

1.

súhlase, rozhodnutí alebo v integrovanom povolení,

2.

platnej dokumentácii príslušného objektu oprávnenej technickej činnosti,

3.

príslušnom povolení na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti,

4.

osobitnom predpise,6) ktorý sa vzťahuje na príslušný odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti, ...

5.

osobitnom predpise, ktorý ustanovuje požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, ...

b)

slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá európska norma, ak objektom oprávnenej technickej ...

c)

účelu oprávnenej metodiky, ktorej použitie na príslušný účel vyplýva priamo z jej určenia, ...

d)

vymedzenia metodiky a požiadaviek na technickú činnosť podľa technickej normy, ktorá sa vzťahuje ...

e)

miery splnenia jednotlivých požiadaviek na oprávnenú metodiku podľa § 6 ods. 1,

f)

predchádzajúcej oprávnenej technickej činnosti, ak sa vykonala, najmä možnosť hodnotenia reprodukovateľnosti ...

g)

riešenia technických požiadaviek na reprezentatívne miesto vykonania oprávnenej technickej činnosti ...

h)

výskumných správ riešiteľa technológie, literárnych údajov, údajov z obdobných technológií, ...

i)

skúsenosti oprávnenej osoby alebo subdodávateľa s konkrétnou metodikou vo vzťahu ku konkrétnemu ...

(5)

Kvalitatívne zloženie čistených alebo odpadových plynov alebo zloženie vonkajšieho ovzdušia ...

(6)

Ak v dôsledku neselektívnych vlastnosti analytickej metódy alebo iných dôvodov vzniknú pochybnosti ...

§ 9
Správa a čiastková správa
(1)

O výsledku oprávnenej technickej činnosti sa v závislosti od odboru oprávnenej technickej činnosti ...

(2)

Správa a čiastková správa sa podľa významu vykonanej oprávnenej technickej činnosti alebo jej ...

a)

súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia alebo dokumentácie schválenej pre príslušný objekt ...

b)

osobitného predpisu,6) ak pre príslušný objekt oprávnenej technickej činnosti alebo oprávnenú ...

c)

osobitnej technickej normy na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov vrátane odporúčaného obsahového ...

(3)

Ak ide o správu vydanú ako kalibračný certifikát, podľa významu vykonanej kalibrácie a požiadaviek ...

a)

obchodné meno, právna forma, sídlo oprávnenej osoby a identifikačné číslo organizácie,

b)

údaj, že ide o oprávnenú kalibráciu podľa § 20 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu ...

c)

vyhlásenie o súlade alebo nesúlade výsledku kalibrácie s určenými požiadavkami na jednotlivé ...

d)

názor, či určená perióda rekalibrácie je z hľadiska vlastnosti kalibrovaného systému a ostatných ...

e)

kópia certifikátu príslušného referenčného materiálu, ak sa zistil nesúlad výsledku kalibrácie ...

f)

meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby za kalibráciu a identifikačné číslo a deň vydania ...

g)

meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby a dátum podpísania ...

(4)

Ak ide o čiastkovú správu stáleho subdodávateľa, podľa významu vykonanej časti oprávnenej ...

a)

obchodné meno, právna forma, sídlo subdodávateľa a identifikačné číslo organizácie,

b)

údaj, že ide o subdodávku oprávneného merania, oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo ...

c)

upozornenie alebo iné obdobné vyhlásenie o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými ...

d)

odporúčanie, ako použiť výsledok subdodávky na výpočet alebo zistenie konečného výsledku ...

e)

názor, ako podmienky a neistota výsledku subdodávky môžu ovplyvniť správnosť výpočtu alebo ...

f)

meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby za technickú správnosť výsledku subdodávky,

g)

meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu subdodávateľa a dátum podpísania ...

(5)

Správa a čiastková správa sa

a)

označí nezameniteľným identifikačným číslom, jednotlivé strany sa postupne očíslujú a označia ...

b)

zošije a zošívacia šnúra s odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby pripevnení k poslednej strane ...

§ 10
Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch
(1)

Podrobnosti o rozsahu informácií poskytovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme o oprávnených ...

(2)

Žiadosť o registráciu do informačného systému oprávnená osoba podáva na ministerstvo

a)

po vydaní osvedčenia o notifikácii, pred začatím výkonu oprávnenej technickej činnosti,

b)

v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným ...

(3)

Žiadosť o registráciu do informačného systému obsahuje

a)

obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie,

b)

názov akreditovaného laboratória alebo inšpekčného orgánu a jeho adresu, ak oprávnenú technickú ...

c)

meno, priezvisko, titul, funkciu a kontaktné údaje príslušnej osoby pre kontakt so správcom informačného ...

d)

dátum začatia oprávnenej technickej činnosti,

e)

miesto a dátum podania žiadosti,

f)

podpis štatutárneho zástupcu,

g)

aktuálne údaje informačného systému podľa prílohe č. 2 ako prílohu k žiadosti o registráciu ...

(4)

Údaje v informačnom systéme oprávnená osoba aktualizuje bezodkladne, ak informačný systém umožňuje, ...

(5)

Stály subdodávateľ údaje aktualizuje bezodkladne prostredníctvom každej oprávnenej osoby, pre ...

(6)

Údaje v informačnom systéme sa vedú najmenej za desať rokov.

Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť
§ 11
Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje

a)

meno, priezvisko, titul, rok narodenia žiadateľa (ďalej len „osobný údaj“),

b)

adresu trvalého bydliska a číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ ...

c)

odbory oprávnenej technickej činnosti,

d)

objekty oprávnenej technickej činnosti,

e)

metodiky oprávnenej technickej činnosti,

f)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,

g)

podpis žiadateľa.

(2)

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby je

a)

zoznam objektov oprávnenej technickej činnosti – stacionárnych zdrojov podľa § 2 ods. 7 a prílohy ...

b)

informácia o meraných, kalibrovaných, skúšaných alebo kontrolovaných objektoch, ak treba,

c)

informácia o žiadateľovi známych metodikách oprávnenej technickej činnosti a bežných hodnotách ...

d)

kópia dokladov o dosiahnutom odbornom vzdelaní,

e)

kópia dokladov o dĺžke odbornej praxe vo vzťahu k jednotlivým odborom a objektom oprávnenej technickej ...

f)

kópia dokladov o dĺžke osobitnej praxe vo vzťahu k jednotlivým oprávneným metódam v členení ...

g)

profesijný životopis, ktorý obsahuje aj prehľad profesijnej a inej obdobnej odbornej činnosti vo ...

h)

kópia dokladu o odbornom teoretickom a praktickom zaškolení a o overení znalosti a profesijnej spôsobilosti ...

i)

správa o referenčnej odbornej činnosti podľa § 4 ods. 4 písm. f) v dátovej forme,

j)

kópia dokladov o inej odbornej spôsobilosti, ak ich žiadateľ má,

k)

informácia o súčasnom stave techniky v rozsahu podľa odseku 3, ak treba,

l)

kópia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, ak ju žiadateľ absolvoval,

m)

vyhlásenie o zozname subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na žiadateľa, ...

n)

vyhlásenie o tom, že údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé a že žiadateľ ...

o)

doklad o zaplatení správneho poplatku.23)

(3)

Ak sa doklady o odbornej praxi žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu nevzťahujú na každý ...

a)

technológiách, výrobných zariadeniach a odlučovacích zariadeniach, ktoré zodpovedajú súčasnému ...

b)

možných znečisťujúcich látkach, limitoch znečisťovania, určených všeobecných podmienkach ...

c)

obvyklých výrobcami garantovaných hodnotách emisných veličín,

d)

praxou verifikovaných a štandardne dosahovaných hodnotách emisných veličín, ktoré zodpovedajú ...

e)

obvyklých hodnotách technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú podstatné pre voľbu výrobno-prevádzkového ...

f)

metódach, metodikách a základných podmienkach meraní, skúšok a inšpekcií zhody.

(4)

Na žiadosť o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby sa vzťahujú požiadavky ako na žiadosť ...

(5)

Žiadosť o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje

a)

údaje podľa odseku 1,

b)

číslo osvedčenia zodpovednej osoby,

c)

dôvod zúženia rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby,

d)

prílohy podľa odseku 2, ktoré sú zúžením rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby dotknuté.

§ 12
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov a skúška
(1)

Splnenie kvalifikačných predpokladov sa posudzuje

a)

preverením

1.

úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej ...

2.

splnenia podmienok účasti na skúške, ktoré ustanovuje § 20 ods. 4 zákona,

b)

skúškou žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu.

(2)

Skúšky sa môže zúčastniť žiadateľ o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, ak preukáže splnenie ...

(3)

Skúškou sa v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti zisťuje, či účastník skúšky ...

a)

zákon a o ostatné právne predpisy vydané na jeho vykonanie,

b)

§ 3 až 10 a 13 ods. 4 a 5.

(4)

Skúška sa vykonáva písomnou formou. Účastník skúšky môže počas jej vykonávania nahliadať ...

(5)

Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak podiel správnych odpovedí je najmenej 90 %, alebo ...

(6)

Ak účastník skúšky v skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát. Opakovaná ...

(7)

Ak sa účastník skúšky nezúčastnil na skúške ani v náhradnom termíne alebo nevyhovel ani v ...

(8)

Spôsobilosť zodpovednej osoby sa pri rozširovaní rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby posúdi skúškou ...

§ 13
Osvedčenie zodpovednej osoby a oznamovanie zmien
(1)

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby možno podať v listinnej podobe alebo ...

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje

a)

osobné údaje zodpovednej osoby,

b)

číslo, dátum vydania a dátum skončenia platnosti vydaného osvedčenia zodpovednej osoby,

c)

údaje o zmenách vydaného osvedčenia zodpovednej osoby, ak sa zmenilo,

d)

zmeny kontaktných údajov, ak sú,

e)

zoznam oprávnených osôb, pre ktoré zodpovedná osoba pôsobila za predchádzajúce obdobie,

f)

údaje podľa § 11 ods. 5, ak sa žiada o zúženie rozsahu vydaného osvedčenia zodpovednej osoby, ...

g)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,

h)

podpis zodpovednej osoby.

(3)

Prílohou k žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby je

a)

informácia o počte vykonaných oprávnených technických činností v členení podľa jednotlivých ...

b)

informácia o všetkých sťažnostiach, námietkach a iných pripomienkach k vykonaným oprávneným ...

c)

doklad podľa § 11 ods. 2 písm. a) až n), ak je zmenený,

d)

vyhlásenie, že nedošlo k zmene ostatných údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo ...

e)

doklad o zaplatení správneho poplatku.23)

(4)

Oznámenie o zmene údajov, podmienok a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia ...

(5)

Oznámenie o zmene podľa odseku 4 obsahuje

a)

osobné údaje zodpovednej osoby,

b)

číslo osvedčenia zodpovednej osoby,

c)

zmenené údaje, podmienky alebo doklady,

d)

dôvod zmeny,

e)

dátum zmeny a čas jej trvania, ak je dočasná,

f)

kópie dokladov o zmene, ak sú,

g)

prijaté opatrenia na vykonávanie oprávnenej technickej činnosti po zmene alebo počas jej trvania, ...

h)

miesto a dátum vyhotovenia oznámenia,

i)

podpis zodpovednej osoby.

§ 14
Opakované preukazovanie odbornej spôsobilosti
(1)

Odborná príprava zodpovednej osoby sa v prípadoch podľa § 20 ods. 7 písm. f) zákona vykoná podľa ...

(2)

Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť. Odborná časť sa člení podľa odborov ...

(3)

Účastníkovi odbornej prípravy sa vydá potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje ...

a)

obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej osoby, ktorá zabezpečila odbornú prípravu,

b)

osobné údaje účastníka odbornej prípravy,

c)

názov odbornej prípravy,

d)

označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa odborná príprava vykonáva,

e)

údaje o predmete odbornej prípravy v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti,

f)

údaje o dĺžke trvania odbornej prípravy,

g)

miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,

h)

podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a odtlačok pečiatky.

(4)

Osobitná odborná spôsobilosť zodpovednej osoby sa v prípadoch podľa odseku 1 preukazuje úspešným ...

Povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti
§ 15
(1)

Žiadosť o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti obsahuje

a)

obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ktorá vykoná príslušnú ...

b)

názov organizačnej zložky žiadateľa, ak sa oprávnená technická činnosť vykoná jej prostredníctvom, ...

c)

adresu a ďalšie údaje pre kontakt so žiadateľom,

d)

meno, priezvisko, titul a funkčné zaradenie osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom,

e)

osobné údaje osoby zodpovednej za príslušnú oprávnenú technickú činnosť,

f)

údaje o subdodávateľovi, o rozsahu subdodávky a o zodpovednej osobe subdodávateľa podľa písmen ...

g)

ak ide o výnimočný prípad,

1.

odôvodnenie potreby vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa § 21 ods. 2 zákona,

2.

údaj o žiadateľovi podľa § 21 ods. 3 zákona,

h)

identifikačné údaje prevádzkovateľa objektu oprávnenej technickej činnosti alebo iného žiadateľa ...

i)

identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti,

j)

účel oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 1 časti A šiesteho bodu,

k)

jednotlivé oprávnené technické činnosti a číslo, dátum vydania a názov príslušnej oprávnenej ...

l)

predpokladaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti,

m)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti, ...

n)

meno, priezvisko, titul a podpis štatutárneho zástupcu.

(2)

Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti je

a)

plán oprávnenej technickej činnosti vrátane subdodávok najmenej v rozsahu podľa príslušných ...

b)

doklad o uhradení správneho poplatku.23)

(3)

Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti, ak ide ...

a)

kópia vyjadrenia oprávnenej osoby, že danú oprávnenú technickú činnosť nemôže vykonať, ak ...

b)

kópia dokladu o akreditácii, certifikácii systému manažérstva kvality alebo iného dokladu o odbornej ...

c)

kópia dokladu o pôsobnosti žiadateľa a subdodávateľa v odbore oprávnenej technickej činnosti ...

d)

údaj o kvalifikácii zodpovedných osôb a technikov žiadateľa a subdodávateľa podľa § 4 ods. ...

e)

profesijný životopis zodpovednej osoby žiadateľa a profesijný životopis zodpovednej osoby subdodávateľa, ...

f)

údaj o metodike oprávnenej technickej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 častí E až H podľa ...

g)

návrh a odôvodnenie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ak sú potrebné,

h)

pracovný postup alebo iná zodpovedajúca interná technická dokumentácia žiadateľa a subdodávateľa ...

1.

technickom postupe vykonania danej oprávnenej technickej činnosti,

2.

zavedení a zhodnotení vykonania danej oprávnenej technickej činnosti podľa

2a.

jednotlivých požiadaviek, ktoré sú uvedené v § 5, 6 a 8, vrátane údajov o príslušných overeniach, ...

2b.

jednotlivých povinností žiadateľa, subdodávateľa a ich zodpovedných osôb, ktoré ustanovuje ...

i)

vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o tom, že

1.

žiadateľ nie je v konkurze a ani nebol podaný návrh na začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho ...

2.

údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé, a o tom, že ak povolenie na vykonanie ...

(4)

Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych ...

§ 16
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2011 okrem § 9 ods. 2 písm. c), ktorý nadobúda ...

József Nagy v. r.

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho ...
 • 2)  Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja ...
 • 3)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 4)  STN EN ISO/IEC 17020 Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu ...
 • 5)  § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 6)  Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja ...
 • 7)  § 141 Zákonníka práce.
 • 8)  Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z.o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. ...
 • 10)  § 11 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja ...
 • 11)  Napríklad STN ISO 8258 Shewhartove regulačné diagramy.
 • 12)  Napríklad ISO Guide 31, Referenčné materiály. Obsah certifikátov a označení, STN ISO 6141 Analýza ...
 • 13)  Napríklad § 5 zákona č. 245/2003 Z. z., § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, ...
 • 14)  Dohovor 5/1985 Zb. o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
 • 15)  STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC ...
 • 16)  Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s ...
 • 17)  STN P CEN/TS 15674 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie ...
 • 18)  STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej ...
 • 19)  § 13 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
 • 20)  5.10.2 až 5.10.4 STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných ...
 • 21)  Bod 9 a príloha F STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky ...
 • 22)  § 5 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  Položka 170 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  Kapitola 7 a príloha B STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky ...
 • 25)  § 3, 4, 6 a 8 až 12 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho ...
 • 26)  § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 27)  § 11 ods. 3 písm. d), § 11 ods. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného ...
 • 28)  Položka 78 prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 29)  Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho ...
 • 30)  § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore