Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 55/2001 účinný od 01.03.2001

Platnosť od: 16.02.2001
Účinnosť od: 01.03.2001
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 55/2001 s účinnosťou od 01.03.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 143 ...

Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, ...

§ 2
Obsah územnoplánovacích činností
(1)

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov obsahuje

a)

spracovanie zadania na územnoplánovacie podklady,

b)

prerokovanie zadania,

c)

zabezpečenie spracovania územnoplánovacích podkladov vrátane dohľadu nad ich spracúvaním,

d)

prerokovanie územnoplánovacích podkladov.

(2)

Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacích podkladov znamená predovšetkým sledovanie ich ...

(3)

Spracovanie územnoplánovacích podkladov obsahuje vlastné textové vypracovanie a grafické vypracovanie ...

(4)

Orgán územného plánovania v rámci činností súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním územnoplánovacej ...

(5)

Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje

a)

pravidelné preskúmavanie územnoplánovacej dokumentácie,

b)

predloženie informácie schvaľujúcemu orgánu o výsledkoch preskúmania jej aktuálnosti s prípadným ...

c)

zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

d)

prerokovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

e)

prípravu podkladov na schválenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

f)

úpravu smernej časti územnoplánovacej dokumentácie.

(6)

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obsahuje vlastné textové vypracovanie a grafické vypracovanie ...

Obsah a spôsob spracovania územnoplánovacích podkladov
§ 3
Urbanistická štúdia
(1)

Zadanie urbanistickej štúdie obsahuje

a)

určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie,

b)

určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie,

c)

zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie,

d)

vymedzenie riešeného územia,

e)

požiadavky na varianty a alternatívy riešenia,

f)

požiadavky na obsah urbanistickej štúdie,

g)

požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie. ...

(2)

Urbanistická štúdia v súlade so zadaním obsahuje

a)

textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,

b)

grafickú časť.

(3)

Ak sa má využiť urbanistická štúdia pri obstarávaní územného plánu,3) pri určení jej obsahu ...

§ 4
Územný generel
(1)

Zadanie územného generelu obsahuje

a)

určenie účelu územného generelu,

b)

určenie hlavných cieľov spracovania územného generelu,

c)

požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie,

d)

vymedzenie riešeného územia,

e)

požiadavky na obsah územného generelu,

f)

požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územného generelu.

(2)

Územný generel v súlade so zadaním obsahuje

a)

textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, najmä analýzu súčasného stavu, predpoklady ...

b)

grafickú časť.

§ 5
Územná prognóza
(1)

Zadanie územnej prognózy obsahuje

a)

určenie cieľa územnej prognózy,

b)

rozbor a hodnotenie podmienok na rozvoj územia,

c)

požiadavky na overenie dlhodobej stratégie rozvoja vybraného územia,

d)

požiadavky na varianty a alternatívy možností priestorového usporiadania a funkčného využívania ...

e)

vymedzenie riešeného územia,

f)

požiadavky na obsah územnej prognózy,

g)

požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územnej prognózy.

(2)

Územná prognóza v súlade so zadaním obsahuje

a)

textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,

b)

grafickú časť.

§ 6
Územno-technické podklady
(1)

Územno-technické podklady zrozumiteľnou a prehľadnou formou poskytujú základné a komplexné informácie ...

a)

územno-technické podklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,

b)

územno-technické podklady integrovaného informačného systému o území, ktoré slúži na automatizované ...

c)

územno-technické podklady najmä na koncepciu vývoja územného rozvoja štátu a regiónov.

(2)

Stratégia územného rozvoja Slovenska sa spracúva najmä so zameraním na

a)

analýzu podmienok územia, stav životného prostredia, potreby ochrany a tvorby životného prostredia, ...

b)

posúdenie priestorových požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja,

c)

monitorovanie uplatnenia realizácie koncepčných rozvojových zámerov schválených v Koncepcii územného ...

d)

monitorovanie uplatnenia realizácie koncepčných rozvojových zámerov schválených v územných ...

e)

monitorovanie územného priemetu odvetvových koncepcií s vyhodnotením ich vplyvu na zmenu podmienok ...

Obsah a spôsob spracovania územnoplánovacej dokumentácie
§ 7
Prieskumy a rozbory
(1)

Prieskumy a rozbory tvoria podklad na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. ...

a)

textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,

b)

grafickú časť.

(2)

Textová časť obsahuje najmä

a)

prieskumy a rozbory prírodných podmienok,

b)

prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

c)

prieskumy a rozbory demografického potenciálu,

d)

prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry,

e)

prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt,

f)

prieskumy a rozbory hospodárskej základne,

g)

prieskumy a rozbory záujmov obrany štátu,

h)

prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu,

i)

prieskumy a rozbory verejného dopravného a technického vybavenia,

j)

prieskumy a rozbory životného prostredia vrátane prieskumov a rozborov ochrany prírody a krajiny, ...

k)

prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov, najmä ak ide o územný plán zóny,

l)

zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií,

m)

zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepcií, stratégií a známych zámerov na rozvoj ...

n)

súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov,

o)

identifikáciu problémov na riešenie.

(3)

Grafická časť obsahuje výkresy znázorňujúce územné priemety získaných údajov. Výsledkom ...

(4)

Krajinnoekologický plán na základe rozboru podmienok územia navrhuje na vymedzené krajinnoekologické ...

§ 8
Zadanie
(1)

Zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä

a)

určenie hlavných cieľov územného rozvoja štátu vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a ...

b)

vzťahy vyplývajúce z európskych koncepčných dokumentov rozvoja európskeho priestoru a z dokumentov ...

c)

požiadavky na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja štátu prostredníctvom vymedzenia priestorového ...

d)

určenie zásad na dlhodobo platné princípy rozvoja územia štátu a podmienok na ďalšie odvetvové ...

e)

požiadavky na formu, rozsah, obsah a spôsob spracovania.

(2)

Zadanie na spracovanie územného plánu regiónu obsahuje najmä

a)

dôvody na obstaranie územného plánu,

b)

určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúce rozvojový program obstarávateľa a varianty ...

c)

vymedzenie riešeného územia,

d)

vzťahy vyplývajúce z Koncepcie územného rozvoja Slovenska na riešené územie a požiadavky na ...

e)

požiadavky na riešenie územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce zo základných demografických, ...

f)

požiadavky na rozvoj sídelnej štruktúry riešeného územia vo vzťahu k funkcii obcí v štruktúre ...

g)

limity využitia územia a okruhy problémov riešenia vyplývajúce z prieskumov a rozborov,

h)

požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu kultúrneho dedičstva, na ochranu a využiteľnosť ...

i)

požiadavky na vymedzenie významných rozvojových plôch, územia špeciálnych záujmov, prípadne ...

j)

požiadavky na riešenie verejného dopravného a technického vybavenia,

k)

požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia vrátane požiadaviek na hodnotenie predpokladaných ...

l)

osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, ...

m)

požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, z požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, ...

n)

požiadavky na určenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania ...

o)

požiadavky na rozsah a spôsob spracovania územného plánu.

(3)

Zadanie na spracovanie územného plánu obce obsahuje najmä

a)

dôvody na obstaranie územného plánu,

b)

určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a varianty ...

c)

vymedzenie riešeného územia,

d)

požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov zo ...

e)

zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia,

f)

požiadavky na riešenie záujmového územia obce,

g)

základné demografické údaje a prognózy,

h)

osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce,

i)

osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce,

j)

požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia,

k)

požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ...

l)

požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia, ...

m)

požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, ...

n)

požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce s prihliadnutím ...

o)

požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby,

p)

požiadavky z hľadiska životného prostredia, prípadne určenie požiadaviek na hodnotenie predpokladaných ...

q)

osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, ...

r)

požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom ...

s)

požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

t)

požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,

u)

požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu.

(4)

Zadanie na územný plán zóny obsahuje najmä

a)

dôvody na obstaranie územného plánu,

b)

určenie vstupných cieľov rozvoja, celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešiť,

c)

vymedzenie riešeného územia,

d)

požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti,

e)

požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z hľadiska riešenia ...

f)

požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz, ...

g)

požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície,

h)

požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie,

i)

požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania pozemkov, ...

j)

požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu prírody a krajiny ...

k)

požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, prírodných ...

l)

požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených systémov dopravného ...

m)

zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb,

n)

požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

o)

požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby,

p)

požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť,

q)

požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie konceptu riešenia a návrhu územného plánu. ...

§ 9
Koncept riešenia
(1)

Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva vo variantoch v rovnakom rozsahu ako ...

(2)

Koncept riešenia obsahuje vždy aj návrh záväznej časti územného plánu a vyhodnotenie spracovaných ...

(3)

Koncept riešenia je podkladom na prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie a spolu s výsledkami ...

(4)

Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva najmenej v troch vyhotoveniach.

§ 10
Obsah Koncepcie územného rozvoja Slovenska
(1)

Dokumentácia Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa člení na textovú časť a grafickú časť; ...

(2)

Textová časť obsahuje

a)

základné údaje,

b)

riešenie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

c)

doplňujúce údaje,

d)

dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní. ...

(3)

V základných údajoch sa uvádzajú najmä

a)

hlavné ciele a ich priority v európskom a republikovom kontexte,

b)

vyhodnotenie vstupných podmienok a východísk a doterajšej Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ...

c)

údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu a ...

(4)

Riešenie Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä

a)

vstupné podmienky a východiská z hľadiska medzinárodných, demografických a ekonomických podmienok ...

b)

usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospodárskych aglomerácií ...

c)

návrh rozvoja hlavných urbanizačných osí Slovenskej republiky,

d)

zhodnotenie požiadaviek odvetvových koncepcií na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie ...

e)

priestorovú kategorizáciu regionálnej politiky štátu a zhodnotenie rozvojových potenciálov regiónov ...

f)

návrh koncepcie, ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva, koncepcie ochrany ...

g)

určenie rozvojových trendov rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva,

h)

návrh koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia,

i)

vyhodnotenie kvality životného prostredia vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska predpokladaných ...

j)

hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych ...

k)

návrh záväznej časti.

(5)

V doplňujúcich údajoch sa uvádzajú tabuľky, grafy, prehľady, kartogramy, číselné a iné údaje ...

(6)

Záväzná časť obsahuje návrh zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ...

(7)

Zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia sa členia na tieto základné ...

a)

sídelná štruktúra,

b)

krajinná štruktúra,

c)

hospodárska a sociálna infraštruktúra,

d)

verejné dopravné a technické vybavenie,

e)

schéma záväzných častí riešenia.

(8)

Grafická časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje hlavné výkresy v mierke 1 : 500 000 ...

a)

európske súvislosti v rámci medzinárodných väzieb,

b)

osídlenie a sídelné štruktúry vrátane koncepcie hierarchie centier a ťažísk osídlenia,

c)

kultúrne a prírodné dedičstvo, rozvoj krajiny a krajinných štruktúr, ochranu prírody, prírodných ...

d)

rekreáciu a cestovný ruch,

e)

verejné dopravné a technické vybavenie územia.

§ 11
Obsah územného plánu regiónu
(1)

Dokumentácia územného plánu regiónu sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje ...

(2)

Textová časť územného plánu regiónu obsahuje

a)

základné údaje,

b)

riešenie územia,

c)

doplňujúce údaje,

d)

dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní. ...

(3)

V základných údajoch sa uvádzajú

a)

hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,

b)

vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje,

c)

údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom ku konceptu riešenia a z ...

(4)

Riešenie územného plánu regiónu obsahuje najmä

a)

vymedzenie riešeného územia,

b)

opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia,

c)

väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

d)

základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj územia,

e)

koncepciu rozvoja sídelnej štruktúry,

f)

návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho funkčného využitia vrátane zmien ...

g)

vymedzenie ochranných pásem a chránených území,

h)

koncepciu ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability ...

i)

návrh koncepcie ochrany a využitia kultúrneho dedičstva a návrh rozvoja rekreácie,

j)

návrh koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia regionálneho významu,

k)

návrh na riešenie požiadaviek záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami, ...

l)

koncepciu starostlivosti o životné prostredie vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska predpokladaných ...

m)

vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov, ...

n)

dôsledky a technické zabezpečenie predpokladanej ťažby nerastov,

o)

hodnotenie navrhnutého riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych ...

p)

vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu ...

q)

návrh záväznej časti.

(5)

V doplňujúcich údajoch územného plánu regiónu sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, ...

(6)

Záväzná časť územného plánu regiónu obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami ...

a)

zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a zásady funkčného využívania ...

b)

zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania ...

c)

zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia,

d)

zoznam verejnoprospešných stavieb,

e)

schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(7)

Grafická časť územného plánu regiónu obsahuje hlavné výkresy v mierke 1 : 100 000 alebo v mierke ...

a)

výkres širších vzťahov,

b)

komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

c)

výkres koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia,

d)

výkres ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability,

e)

výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho ...

§ 12
Obsah územného plánu obce
(1)

Dokumentácia územného plánu obce sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú ...

(2)

Textová časť územného plánu obce obsahuje

a)

základné údaje,

b)

riešenie územného plánu,

c)

doplňujúce údaje,

d)

dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní. ...

(3)

V základných údajoch územného plánu obce sa uvádzajú

a)

hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,

b)

vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ak existuje,

c)

údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo ...

(4)

Riešenie územného plánu obce obsahuje

a)

vymedzenie riešeného územia (územie jednej obce alebo viacerých obcí na základe údajov z katastra ...

b)

väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu,

c)

základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce,

d)

riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému ...

e)

návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania,

f)

návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného ...

g)

návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie, ...

h)

vymedzenie zastavaného územia obce,

i)

vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov,4)

j)

návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,

k)

návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ...

l)

návrh verejného dopravného a technického vybavenia,

m)

koncepciu starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov ...

n)

vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov, ...

o)

vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, napr. záplavové územie, územie znehodnotené ...

p)

vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu ...

q)

hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych ...

r)

návrh záväznej časti.

(5)

V doplňujúcich údajoch územného plánu obce sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, ...

(6)

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami ...

a)

zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické, ...

b)

určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch ...

c)

zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,

d)

zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia,

e)

zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných ...

f)

zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie,

g)

vymedzenie zastavaného územia obce,

h)

vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov,4)

i)

plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na ...

j)

určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny,

k)

zoznam verejnoprospešných stavieb,

l)

schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(7)

Grafická časť územného plánu obce obsahuje hlavné výkresy v mierke 1 : 10 000 alebo v mierke ...

a)

výkres širších vzťahov,

b)

komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou ...

c)

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia,

d)

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce obsahujúci najmä návrh koncepcie riešenia ...

e)

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability,

f)

výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske ...

(8)

Ak ide o obce s menej ako 2000 obyvateľmi,7) so súhlasom obstarávateľa sa môžu výkresy zlučovať ...

(9)

Obytné územia podľa odseku 4 písm. f) sú plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce ...

(10)

Obytné územia podľa odseku 9 obsahujú aj

a)

plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu umiestňovať ...

b)

plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.

(11)

Zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou podľa odseku 4 písm. f) sú plochy určené zväčša ...

(12)

Zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy podľa odseku 4 písm. f) sú plochy umožňujúce ...

(13)

Výrobné územia podľa odseku 4 písm. f)

a)

sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky ...

b)

sú plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým objemom priemyselnej ...

c)

pre poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v obciach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s ...

(14)

Rekreačné územia podľa odseku 4 písm. f) obsahujú časti územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky ...

§ 13
Obsah územného plánu zóny
(1)

Dokumentácia územného plánu zóny sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú ...

(2)

Textová časť územného plánu zóny obsahuje

a)

základné údaje,

b)

riešenie územného plánu,

c)

doplňujúce údaje,

d)

dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní. ...

(3)

V základných údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú

a)

hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši,

b)

vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje,

c)

údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo ...

(4)

Riešenie územného plánu zóny obsahuje

a)

vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov, ...

b)

opis riešeného územia,

c)

väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce,

d)

vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ...

e)

urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov ...

f)

začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej ...

g)

určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,

h)

zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti ...

i)

chránené časti krajiny,

j)

etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, ...

k)

pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,

l)

návrh záväznej časti.

(5)

Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch určujú

a)

umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä vymedzenie hranice na umiestnenie ...

b)

intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového ...

c)

prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru existujúcej ...

d)

opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné a technické ...

e)

ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr. znižovanie negatívnych ...

(6)

V doplňujúcich údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, ...

(7)

Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne ...

a)

regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,

b)

regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,

c)

regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích ...

d)

určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,

e)

regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových ...

f)

určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,8)

g)

požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,

h)

pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce,

i)

zoznam verejnoprospešných stavieb,

j)

schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(8)

Grafická časť územného plánu zóny obsahuje hlavné výkresy, ktorých podkladom sú katastrálne ...

a)

širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej ...

b)

výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,

c)

výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok,

d)

hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej ...

e)

vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok regulovaných ...

f)

doložku civilnej ochrany.

(9)

Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany štátu a vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu ...

(10)

Koeficient zastavanosti podľa odseku 5 písm. b) je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou ...

(11)

Index podlažných plôch podľa odseku 5 písm. b) je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou ...

(12)

Koeficient stavebného objemu podľa odseku 5 písm. b) udáva, koľko m3 stavby je prípustných umiestniť ...

§ 14
Súborné stanovisko

Súborné stanovisko obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek zadania a pokyny na spracovanie návrhu ...

§ 15
Podklady na preskúmanie súladu návrhu územného plánu
(1)

Súlad návrhu územného plánu9) preskúma príslušný orgán územného plánovania na základe

a)

návrhu územného plánu, ktorý je predmetom preskúmania,

b)

vyhodnotenia stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých obcí a pripomienok fyzických ...

c)

návrhu všeobecne záväzného predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu,

d)

informácie o postupe obstarávania a prerokúvania územného plánu.

(2)

Podkladom stanoviska k územnému plánu obce a zóny je aj vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb ...

§ 16
Podklady na schválenie územného plánu
a)

návrh uznesenia o schválení územného plánu a vymedzení záväznej časti územného plánu,

b)

návrh územného plánu,

c)

výsledok preskúmania územného plánu9) príslušným orgánom územného plánovania,

d)

návrh vyhodnotenia pripomienok k návrhu územného plánu,

e)

návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o vyhlásení záväznej časti územného plánu,

f)

návrh miesta uloženia dokumentácie schváleného územného plánu.

§ 17
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie
(1)

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa graficky vypracujú ako samostatná príloha schválenej ...

(2)

Celá dokumentácia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie musí byť uložená spolu s kompletnou ...

(3)

Ak vplyvom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie stratila územnoplánovacia dokumentácia ...

§ 18
Obsah registračného listu územného plánu
a)

názov územného plánu,

b)

názov obce (regiónu) s uvedením kódu obce (regiónu),

c)

názov okresu a kraja s uvedením ich kódu,

d)

vymedzenie riešeného územia zoznamom administratívnych alebo katastrálnych území,

e)

názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán,

f)

názov orgánu, ktorý schválil územný plán,

g)

názov spracovateľa územného plánu,

h)

etapy územného plánu:

1.

dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu,

2.

dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu,

3.

dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu,

4.

dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi,

5.

dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu,

6.

dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa § 25 zákona,

7.

dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán,

8.

dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ...

9.

dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ...

i)

mierku hlavného výkresu,

j)

použitú technológiu spracovania územného plánu,

k)

miesto uloženia územného plánu,

l)

meno a funkciu osoby zodpovednej za vypracovanie registračného listu a dátum jeho vyhotovenia.

§ 19
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

László Miklós v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 3 písm. b) a § 19a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
  • 2)  § 27 a 28 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 3)  § 21 ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...
  • 5)  § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné ...
  • 6)  § 21 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 7)  § 11 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 8)  § 39a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 9)  § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore