Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 505/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 28.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Záujmová činnosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 505/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 505/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z., vyhlášky č. 381/2020 Z. z. a vyhlášky č. 543/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12.
17α-metylepitiostanol (epistan),“.

Doterajšie body 12. až 65. sa označujú ako body 13. až 66.

2.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za štrnásty bod vkladá nový pätnásty bod, ktorý znie:

„15.
androst-4-én-3,11,17-trión (11-ketoandrostendión, adrenosterón),“.

Doterajšie body 15. až 66. sa označujú ako body 16. až 67.

3.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 šesťdesiatom siedmom bode sa číslo „64“ nahrádza číslom „66.“.
4.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3.
raktopamín,“.

Doterajšie body 3. až 5. sa označujú ako body 4. až 6.

5.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 štvrtom bode sa za slová „RAD140“ vkladá čiarka a slová „S-23 a YK-11,“.
6.
V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 písm. c) podbode 4.3 sa za slovo „myostatín“ vkladajú slová „alebo jeho prekurzory“ a za slovo „napríklad“ sa vkladá slovo „apitegromab,“.
7.
V prílohe časti A.1 skupine S5 podskupine S5.2 sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12.
torasemid,“.

Doterajšie body 12. až 14. sa označujú ako body 13. až 15.

8.
V prílohe časti A.1 skupine S5 podskupine S5.2 pätnástom bode sa číslo „13“ nahrádza číslom „14.“.
9.
V prílohe časti A.1 skupine S5 Poznámka k skupine S5 znie:

„Detekcia akéhokoľvek množstva látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota najmä formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín, počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou okrem lokálneho oftalmologického podania inhibítorov karboanhydrázy alebo lokálneho podania felypresínu v dentálnej anestézii, sa považuje za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nemá schválenú terapeutickú výnimku aj pre túto látku okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.“.

10.
V prílohe časti A.2 sa pred časť M1 vkladá úvodná veta, ktorá znie:

„Všetky zakázané metódy sa považujú za nešpecifikované okrem metódy uvedenej v skupine M2 bode 2, ktorá sa považuje za špecifikovanú.“.

11.
V prílohe časti A.2 sa skupina M1 dopĺňa podbodom 2.4., ktorý znie:

„2.4
voxelotor,“.

12.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ dvadsiatom ôsmom bode sa za slovo „metylhexanamín“ vkladá čiarka a slová „1,3-dimetylamylamín, 1,3 DMAA“.
13.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ tridsiatom bode sa za slovo „1,4-dimetylpentylamín” vkladá čiarka a slová „1,4-dimetylamylamín, 1,4-DMAA“.
14.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ sa za štyridsiaty druhý bod vkladá nový štyridsiaty tretí bod, ktorý znie:

„43.
solriamfetol,“.

Doterajšie body 43. až 46. sa označujú ako body 44. až 47.

15.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ štyridsiatom siedmom bode sa číslo „45“ nahrádza číslom „46.“.
16.
V prílohe časti B.1 skupine S6 časti „Zakázanými stimulanciami nie sú“ druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slovo „oftalmologické“ sa vkladajú slová „alebo ušné“ a za slovo „oxymetazolín“ sa vkladá čiarka a slovo „tetryzolín“.
17.
V prílohe časti B.1 skupine S9 úvodnej vete sa slová „požitím napr. ústne“ nahrádzajú slovami „vrátane oromukozálneho podania, najmä”.
18.
V prílohe časti B.1 skupine S9 sa na konci pripája táto veta: „Iné spôsoby podania vrátane inhalácie a lokálneho podania dentálne-intrakanálne, dermálne, intra-nazálne, oftalmologicky, ušné alebo perianálne nie sú zakázané, ak sú podané podľa uvedenej dávky výrobcu a terapeutických odporúčaní.”.
19.
V prílohe časti B.2 skupine P1 časť Poznámky k skupine P1 znie:

„Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch
a)
automobilový šport (FIA),

b)
biliard (WCBS),

c)
golf (IGF),

d)
lyžovanie alebo snoubord (FIS) v disciplínach
1.
skoky na lyžiach,

2.
akrobatické lyžovanie voľný štýl alebo U-rampa,

3.
snoubord U-rampa alebo big air,

e)
mini-golf (WMF),

f)
šípky (WDF).

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch
a)
lukostreľba (WA),

b)
streľba (ISSF, IPC),

c)
športové potápanie (CMAS) v disciplínach
1.
hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

2.
dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

3.
hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

4.
jump blue apnea,

5.
lov harpúnou,

6.
statická apnea,

7.
target shooting,

8.
hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Ján Horecký v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore