Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 419/2006 účinný od 01.01.2014 do 30.04.2016

Platnosť od: 24.06.2006
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 30.04.2016
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 419/2006 účinný od 01.01.2014 do 30.04.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 419/2006 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 503/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 ...

§ 1

Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady je uvedený ...

§ 1a

Obsah oznámenia o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave a obsah ...

§ 1b

Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych ...

§ 1c

Vzor tlačiva ohlásenia peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1c.

§ 2
(1)

Tlačivo jednotného colného dokladu (ďalej len „tlačivo“) sa vypĺňa spôsobom uvedeným v prílohe č. 2.

(2)

Spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných v tlačive je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačiva je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na colné vyhlásenie podávané prostredníctvom zariadenia na spracovanie ...

§ 3

Vzor tlačiva dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ...

§ 4

Vzor tlačiva NATO – Cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5
(1)

Miestna príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru ...

(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru ...

§ 5a
(1)

Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:

a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa ...
b)
vymedzenie časti územia, ktoré sa má stať slobodným pásmom, s uvedením katastrálneho územia, parcelných ...
c)
identifikáciu kontrolného typu slobodného pásma,1aaa) o ktorého zriadenie sa žiada,
d)
návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,
e)
účel zriadenia slobodného pásma,
f)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,
g)
druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,
h)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,
i)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,
j)
návrh obsahovej náplne osobitnej analytickej evidencie,
k)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,
l)
čas, na aký sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony, nie starší ...
b)
podnikateľský plán,
c)
analýza očakávaného ekonomického prínosu,
d)
účtovná závierka žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia alebo účtovná závierka žiadateľa za obdobie ...
e)
doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť súčasťou ...
f)
kópia katastrálnej mapy vyhotovená správou katastra,
g)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ...
h)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.
§ 5b
(1)

Žiadosť o zriadenie slobodného skladu obsahuje tieto údaje:

a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa ...
b)
identifikáciu priestorov, ktoré majú byť slobodným skladom, s uvedením katastrálneho územia, parcelných ...
c)
návrh miesta vstupu do slobodného skladu a miesta výstupu zo slobodného skladu,
d)
návrh spôsobu uzavretia slobodného skladu,
e)
účel zriadenia slobodného skladu,
f)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného skladu,
g)
druhy činností, ktoré sa majú vykonávať v slobodnom sklade,
h)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného skladu,
i)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného skladu,
j)
návrh obsahovej náplne osobitnej analytickej evidencie,
k)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného skladu,
l)
čas, na aký sa navrhuje zriadiť slobodný sklad.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony, nie starší ...
b)
podnikateľský plán,
c)
analýza očakávaného ekonomického prínosu,
d)
účtovná závierka žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia alebo účtovná závierka žiadateľa za obdobie ...
e)
doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť slobodným ...
f)
kópia katastrálnej mapy vyhotovená správou katastra,
g)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného skladu a vyhlásenie o spôsobe a ...
h)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného skladu.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  ZOZNAM POBOČIEK COLNÝCH ÚRADOV PRÍSLUŠNÝCH NA PODANIE ŽIADOSTI O VYPLATENIE VÝVOZNEJ NÁHRADY

  1.

  Colný úrad Banská Bystrica

  Banská Bystrica, Partizánska cesta 97

  pobočka colného úradu Lučenec, nácestné stredisko, Podjavorinskej 19

  2.

  Colný úrad Bratislava

  pobočka colného úradu Bratislava – prístav, Horárska 12

  3.

  Colný úrad Michalovce

  pobočka colného úradu Michalovce, Priemyselná 2

  4.

  Colný úrad Košice

  pobočka colného úradu Košice-Haniska, Areál prekladisko Haniska

  5.

  Colný úrad Nitra

  pobočka colného úradu Nitra, Bratislavská 3

  6.

  Colný úrad Prešov

  pobočka colného úradu Prešov, nácestné stredisko, Košická 30

  pobočka colného úradu Poprad, nácestné stredisko, Karpatská 13

  7.

  Colný úrad Trnava

  pobočka colného úradu Trnava, Nitrianska 5

  8.

  Colný úrad Trenčín

  pobočka colného úradu Trenčín, K výstavisku 13

  9.

  Colný úrad Žilina

  pobočka colného úradu Žilina, nácestné stredisko, Pri celulózke 3494

  pobočka colného úradu Trstená, Krakowská cesta 963/24

  Príloha č. 1a k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  Vysvetlivky:

  A.

  Oznámenie o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave obsahuje tieto ...

  1.

  označenie pohraničného colného úradu, ktorému sa tovar predkladá,

  2.

  názov a sídlo dopravcu,

  3.

  číslo EORI* pridelené dopravcovi,

  4.

  evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje; ...

  4a.

  colný úrad vstupu uvedený v predbežnom colnom vyhlásení,

  4b.

  identifikácia dopravného prostriedku,**

  4c.

  čas vstupu tovaru na colné územie Európskej únie uvedený v predbežnom colnom vyhlásení,

  5.

  presné určenie miesta, na ktorom sa tovar nachádza,

  6.

  informácia o tom, či tovar bude uskladnený alebo sa bude prekladať na colnom priechode, alebo sa bude ...

  7.

  dátum zaslania oznámenia o predložení tovaru,

  8.

  zaručený elektronický podpis osoby, ktorá zasiela oznámenie o predložení tovaru.

  B.

  Zoznam sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave

  1.

  označenie colného úradu, ktorému sa tovar predkladá,

  2.

  názov a sídlo dopravcu,

  3.

  číslo EORI* pridelené dopravcovi,

  4.

  evidenčné číslo zoznamu sústredených zásielok,***

  5.

  evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje, ...

  6.

  presné určenie miesta, na ktorom sa tovar nachádza,

  7.

  hrubá hmotnosť položky tovaru,

  8.

  celková hrubá hmotnosť tovaru,

  9.

  celkový počet položiek tovaru,

  10.

  evidenčné čísla prepravných dokladov,

  11.

  počet a druh balení položky tovaru**** a označenie balení***** položky tovaru,

  12.

  dátum predloženia zoznamu sústredených zásielok,

  13.

  zaručený elektronický podpis osoby, ktorá predkladá zoznam sústredených zásielok.

  *

  Uvádza sa číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

  **

  V leteckej doprave sa uvádza číslo letu a dátum letu, alebo ak let nemá číslo, uvádza sa registračné ...

  ***

  V leteckej doprave sa uvádza číslo zoznamu nákladu, v železničnej doprave sa uvádza číslo vlakového ...

  ****

  Druh balení položky tovaru sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2)

  *****

  Uvádza sa označenie balenia, ktoré použil odosielateľ alebo prepravca.

  Príloha č. 1b k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  Vysvetlivky:

  1.

  Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami; obchodné meno, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza ...

  2.

  V bode 2 sa vyznačí zodpovedajúce políčko:

  3.

  V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu žiadateľa vrátane ...

  4.

  Bod 4 sa vypĺňa, ak žiadateľ nemá sídlo na území Slovenskej republiky a má na jej území umiestnenú organizačnú ...

  5.

  V bode 5 sa uvádza identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo ...

  6.

  V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo dátum nadobudnutia ...

  7.

  V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa kontaktnej ...

  8.

  V bode 9 sa uvádza identifikačné číslo, ak ho žiadateľovi pridelili na colné účely príslušné orgány ...

  9.

  V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou ...

  10.

  V bode 11 sa uvádza dátum skončenia platnosti čísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie na určitú dobu. ...

  11.

  V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného čísla EORI a údajov uvedených ...

  12.

  V bode 13 sa uvádza dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, ak je žiadateľom ...

  Príloha č. 1c k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  TLAČIVO OHLÁSENIA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA

  Pri vypĺňaní tlačiva sa okrem vysvetľujúcich poznámok podľa osobitného predpisu1) použijú aj tieto vysvetľujúce ...

  A.

  Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva

  a)

  pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu

  1.

  vývoz,

  2.

  pasívny zušľachťovací styk,

  3.

  tranzit,

  b)

  na účely

  1.

  pridelenia colne schváleného určenia spätný vývoz,

  2.

  umiestnenia tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade,

  3.

  preukazovania statusu tovaru Európskej únie.

  Odsek 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca

  Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo ...

  Odsek 4 tlačiva Ložné listy

  Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit a preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.

  Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu

  Uvádza sa počet nákladových kusov za všetky tovarové položky. V prípade voľne uloženého tovaru sa uvádza ...

  Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní ...

  Odsek 7 tlačiva Referenčné číslo

  Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak je colné vyhlásenie podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie ...

  Odsek 8 tlačiva Príjemca

  Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo ...

  Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní ...

  Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca

  Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo ...

  Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.

  Odsek 15 tlačiva Štát odoslania/vývozu

  Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na ...

  Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.

  Odsek 17 tlačiva Štát určenia

  Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na ...

  Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia

  Vypĺňa sa.

  Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

  Uvádza sa evidenčné číslo dopravného prostriedku. Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa neuvádza ...

  Kód štátu registrácie dopravného prostriedku pri odchode sa uvádza pri colnom režime tranzit.

  Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

  Odsek 19 tlačiva Kontajner

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.

  Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky

  Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a spätnom vývoze tovaru z colného režimu ...

  Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice ...

  Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa uvádza pri colnom režime ...

  Kód štátu registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice pri odchode sa neuvádza ...

  Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

  Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná cena

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a spätnom vývoze tovaru z colného režimu ...

  Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz

  Vypĺňa sa, ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad ...

  Odsek 24 tlačiva Druh obchodu

  Vypĺňajú sa obe časti odseku.

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné ...

  Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.

  Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.

  Odsek 27 tlačiva Miesto naloženia

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 29 tlačiva Výstupný colný úrad

  Výstupným colným úradom je colný úrad, ktorý leží na vonkajšej hranici colného územia Európskej únie ...

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie, v doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom ...

  Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru

  Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

  Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru

  Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného ...

  Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, ...

  Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.

  Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na ...

  Ak je spotrebiteľské balenie liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov označené kontrolnou známkou, ...

  Odsek 32 tlačiva Číslo položky

  Uvádza sa poradové číslo položky tovaru.

  Odsek 33 tlačiva Kód tovaru

  Piata časť odseku sa nevypĺňa.

  Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu

  Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo z ktorého sa tovar vyváža, ktoré sú uvedené ...

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné ...

  Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť

  Vypĺňa sa.

  Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť

  Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru ...

  Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

  Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje colný status tovaru, postavenie v colnom režime alebo ...

  Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky

  Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku5) ...

  Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.

  Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

  Pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu ...

  Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo ...

  Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura ...

  Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „V0900 – X – Žiadosť o vyplatenie ...

  Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu6) sa uvádza takto: ...

  Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC ...

  Ak sa tlačivo použije ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a číslo povolenia ...

  Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza ...

  Ak sa tlačivo použije pri zjednodušenom postupe miestne colné konanie, uvádza sa v tomto odseku kód ...

  Ak má vývozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód ...

  Hodnota tovaru sa vypočíta

  Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri vývoze je hodnota ...

  1.

  v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,

  2.

  v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja. ...

  Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie ...

  Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa ...

  Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, ...

  Štatistická hodnota sa uvádza v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane ...

  Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a colnom režime tranzit.

  Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 49 tlačiva Označenie skladu

  Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a pri colne schválenom ...

  B.

  Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu ...

  1.

  voľný obeh,

  2.

  colné uskladňovanie,

  3.

  aktívny zušľachťovací styk,

  4.

  prepracovanie pod colným dohľadom,

  5.

  dočasné použitie.

  Odsek 2 tlačiva Odosielateľ

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 3 tlačiva Tlačivá

  Vypĺňa sa.

  Odsek 4 tlačiva Ložné listy

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 8 tlačiva Príjemca

  Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo ...

  Odsek 12 tlačiva Údaje o hodnote

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca

  Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo ...

  Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu

  Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné ...

  Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia

  Vypĺňa sa.

  Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia

  Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom sa tovar spotrebuje alebo v ktorom sa tovar prepúšťa do colného režimu; ...

  Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode

  Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa uvádza pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny ...

  Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

  Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky

  Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.

  Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.

  Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice ...

  Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa neuvádza. Štát registrácie ...

  Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

  Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma

  Vypĺňa sa aj pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu D.9)

  Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz

  Vypĺňa sa, ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad ...

  Odsek 24 tlačiva Druh obchodu

  Vypĺňajú sa obe časti odseku pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk ...

  Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici

  Vypĺňa sa.

  Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí

  Vypĺňa sa.

  Odsek 29 tlačiva Vstupný colný úrad

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru

  Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného ...

  Druh balenia sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, ...

  Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza ...

  Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov. ...

  Odsek 32 tlačiva Číslo položky

  Uvádza sa poradové číslo položky.

  Odsek 33 tlačiva Kód tovaru

  V piatej časti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.

  Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť

  Vypĺňa sa.

  Odsek 36 tlačiva Preferencia

  Vypĺňa sa, len ak to vyžadujú osobitné predpisy pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny ...

  Odsek 37 tlačiva Režim

  V pravej časti odseku sa uvádzajú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie ...

  Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť

  Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru ...

  Odsek 39 tlačiva Kontingent

  Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, ak si deklarant uplatňuje nárok na zníženú colnú sadzbu v rámci ...

  Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

  Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje status deklarovaného tovaru, postavenie v colnom režime ...

  Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky

  Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku5) ...

  Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku alebo v systéme TARIC nie je uvedená doplnková merná jednotka. ...

  Odsek 42 tlačiva Cena za položku

  Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá ...

  Odsek 43 tlačiva Kód CH

  Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.

  Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

  Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise9b) sa uvádzajú ...

  Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise10) sa uvádzajú ...

  Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. ...

  Ak má príjemca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód ...

  Ak deklarant uvedením príslušného kódu v odseku 36 žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného ...

  Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine ...

  Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia ...

  Okrem kódov uvedených v predchádzajúcom odseku možno použiť aj tieto kódy:

  3ZCD – pri predložení potvrdenia o zabezpečení dovoznej platby,

  4PZB – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu,7)

  4PZC – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.12)

  1015 – žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.12a) ...

  Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú ...

  Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza ...

  Odsek 45 tlačiva Oprava

  Nevypĺňa sa.

  Hodnota tovaru sa vypočíta

  Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri dovoze je hodnota ...

  1.

  v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,

  2.

  v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja. ...

  Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie ...

  Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa ...

  Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, ...

  Štatistická hodnota sa uvádza v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane ...

  Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa ...

  Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb

  V stĺpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani ...

  Pododsek Základ na vymeranie platby

  Uvádza sa základ na vymeranie cla – colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú ...

  Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.

  Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty ...

  Pododsek Sadzba

  Nevypĺňa sa.

  Pododsek Suma

  Nevypĺňa sa.

  Pododsek Spôsob platby

  Vypĺňa sa.

  Odsek 48 tlačiva Odklad platby

  Nevypĺňa sa.

  Odsek 49 tlačiva Označenie skladu

  Vypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie a pri colných režimoch, ktoré nasledujú po colnom režime ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ TLAČIVA

  Odsek 1 tlačiva Deklarácia

  Kódy podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 14 tlačiva Deklarant /zástupca

  1 – nejde o zastúpenie,

  2 – priame zastúpenie podľa osobitného predpisu,14)

  3 – nepriame zastúpenie.15)

  Ak sa písomné colné vyhlásenie vyhotovuje zariadením na spracovanie a prenos údajov, príslušný kód sa ...

  Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu

  Kód podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia

  Kód podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia

  1 – Bratislavský kraj,

  2 – Trnavský kraj,

  3 – Trenčiansky kraj,

  4 – Nitriansky kraj,

  5 – Žilinský kraj,

  6 – Banskobystrický kraj,

  7 – Prešovský kraj,

  8 – Košický kraj.

  Odsek 18 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode/príchode

  Kód podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 19 tlačiva Kontajner

  Kódy podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky

  Kódy podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 21 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho ...

  Kód podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma

  Kód podľa osobitného predpisu.2)

  Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 6, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy: ...

  Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých uvádzanie je v tomto predpise ponechané na členské ...

  Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného ...

  Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, ktorého cieľom ...

  Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú kódy podľa ...

  Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici

  Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise ponechané na členské ...

  Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí

  Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise ponechané na členské ...

  V piatej časti odseku:

  V prvej až štvrtej časti odseku sa uvedú kódy podľa osobitného predpisu.2)

  a)

  kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:

  U011 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ...

  U012 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U045 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U046 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U070 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U071 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U072 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U080 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U092 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U093 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U082 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U083 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U094 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U095 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U085 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U086 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U087 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U098 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U099 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U111 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U112 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U145 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U146 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

  U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

  U171 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U172 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  U211 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U212 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U245 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U246 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U271 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U272 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 ...

  U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 ...

  U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 ...

  U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 ...

  U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 ...

  U306 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 ...

  U307 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 ...

  U308 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 ...

  U309 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 ...

  U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 ...

  U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 ...

  U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 ...

  U411 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 ...

  U412 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 ...

  b)

  kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno:

  V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických ...

  V020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového ...

  V030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového ...

  V040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného ...

  V050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového ...

  V060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového ...

  V210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej ...

  V220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej ...

  V230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej ...

  V240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ...

  V250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej ...

  V260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej ...

  V301 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. a) zákona ...

  V302 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona ...

  V303 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona ...

  V304 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. d) zákona ...

  V305 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. e) zákona ...

  V306 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. f) zákona ...

  V401 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. ...

  V402 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu ...

  V403 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu ...

  V404 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. ...

  V405 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) druhého bodu ...

  c)

  kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:

  S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený ...

  S110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového ...

  S210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ...

  S301 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S302 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S303 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S304 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S305 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S306 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S307 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S401 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S402 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. ...

  S403 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. ...

  S406 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. ...

  S407 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) prvého bodu ...

  d)

  kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:

  T010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových ...

  T020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

  T030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového ...

  T110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z., ...

  T120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ...

  T130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného ...

  T210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  T220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  T230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej ...

  T250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z. ...

  T260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení ...

  T270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ...

  T280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ...

  T301 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 ...

  T302 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2004 ...

  T303 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 106/2004 ...

  T304 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2004 ...

  T305 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 106/2004 ...

  e)

  kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:

  R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného ...

  R210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ...

  R310 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z., ...

  R320 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ...

  R330 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ...

  R340 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ...

  R350 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z., ...

  R360 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z., ...

  R410 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. ...

  R420 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu ...

  R430 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu ...

  R440 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. ...

  R450 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) tretieho bodu ...

  f)

  kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:

  Q010 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a ...

  Q020 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané koncovým odberateľom uhlia v ...

  Q030 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané výrobcom uhlia, na ktorého účet ...

  Q040 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané obchodníkom s uhlím, na ktorého ...

  Q301 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q302 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q303 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. c) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q304 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. d) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q305 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q306 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. f) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q307 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. g) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  Q308 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení ...

  Q309 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z., ...

  g)

  ostatné kódy:

  XPNS – ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatňuje požiadavku na zatriedenie do podpoložky kombinovanej ...

  Odsek 34a tlačiva Kód štátu pôvodu

  Kód podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu

  1 – Bratislavský kraj,

  2 – Trnavský kraj,

  3 – Trenčiansky kraj,

  4 – Nitriansky kraj,

  5 – Žilinský kraj,

  6 – Banskobystrický kraj,

  7 – Prešovský kraj,

  8 – Košický kraj.

  Odsek 37 tlačiva Režim

  V ľavej časti odseku sa uvedú kódy podľa osobitného predpisu.2)

  V pravej časti odseku sa uvedú

  a)

  kódy podľa osobitného predpisu,2)

  b)

  Kód Tovar Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  c)

  Kód Tovar Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom ...

  d)

  Kód Tovar Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 576 Tovar dovážaný ozbrojenými ...

  e)

  Kód Tovar Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti ...

  Odsek 39 tlačiva Kontingent

  Poradové číslo kvóty alebo stropu.

  Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

  Kódy podľa osobitného predpisu.2)

  Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb

  Kódy podľa osobitného predpisu.2)

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

  MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ NA PODANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA PRI URČITÝCH DRUHOCH TOVARU OBCHODNÉHO CHARAKTERU NAVRHNUTNÉHO NA PREPUSTENIE DO COLNÉHO REŽIMU VOĽNÝ OBEH

  Colný úrad Pobočka colného úradu miestne príslušná na podanie colného vyhlásenia Textilný tovar a ...

  *

  SCS – Spoločný colný sadzobník

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 šestnásty bod a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. =OJ:L:1993:253:0001:003:SK:HTML href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:003:SK:HTML" ...
 • 1a)  Príloha č. 37 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) ...
 • 1aa)  Čl. 4 prvý bod tretia zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 1aaa)  Čl. 799 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 2)  Príloha č. 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 3)  Čl. 168 až 172 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 76 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný ...
 • 5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom ...
 • 6)  Čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá ...
 • 7)  Čl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 8)  § 69a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
 • 9)  Čl. 525 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 9a)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.
 • 9b)  Čl. 32 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
 • 10)  § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.
 • 12)  Čl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 12a)  § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 656/2006 Z. z.
 • 13)  Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 ...
 • 14)  Čl. 5 ods. 2 prvá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 15)  Čl. 5 ods. 2 druhá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 15a)  Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...
 • 16)  Čl. 81 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 17)  Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie ...
 • 18)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení. ...
 • 20)  Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. 1. 2003, ktorým sa pozastavuje dovozné clo na určité zbrane a ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore