Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 379/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 23.11.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 379/2022 účinný od 01.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 379/2022 s účinnosťou od 01.12.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 ods. 1 sa slová „určeným meradlom. 4)“ nahrádzajú slovami „povinne kalibrovaným meradlom.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2022 Teplo na vykurovanie musí byť v období od 1. decembra 2022 do 31. mája 2023 dodávané tak, že je vo vykurovaných priestoroch kancelárií, čakární, zasadacích siení a jedální v administratívnych budovách v správe subjektu verejnej správy podľa osobitného predpisu9) dosiahnutá výsledná teplota ti zodpovedajúca teplote podľa osobitného predpisu,10) ak je to technicky možné. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná podľa § 2 ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

„9) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10) § 9a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.

Karel Hirman v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore