Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 247/2017 účinný od 01.04.2018

Platnosť od: 13.10.2017
Účinnosť od: 01.04.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 247/2017 účinný od 01.04.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 247/2017 s účinnosťou od 01.04.2018 na základe 97/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

§ 1

Táto vyhláška sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu ...

§ 2
(1)

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa v miestach ...

(3)

Pri výbere ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 2 sa pri každom systéme zásobovania zohľadňujú ...

(4)

Kontrolu kvality pitnej vody možno vykonávať odberom a analýzou bodových vzoriek pitnej vody alebo kontinuálnymi ...

(5)

Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

a)
pred začatím využívania nového vodovodu alebo jeho nového úseku,
b)
z nových rozvodov pitnej vody pred kolaudáciou stavby alebo zmenou v užívaní stavby,2)
c)
pred začatím sezónneho využívania vodovodu alebo jeho úseku,
d)
pred začatím sezónneho využívania zdroja pitnej vody určeného na zásobovanie pitnou vodou,
e)
pri podozrení na znečistenie pitnej vody alebo vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu ...
(6)

Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody podľa odseku 5 písm. a) až d) sa vykonáva v rozsahu minimálnej ...

(7)

Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva úplná ...

(8)

Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva ...

§ 3
(1)

Pri kontrole kvality pitnej vody v zásobovanej oblasti musia byť limity ukazovateľov kvality pitnej ...

a)
používanom na odber pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete a vnútri priestorov alebo budovy, kde pitná ...
b)
odberu pitnej vody z verejnej studne, ak je pitná voda dodávaná z verejnej studne,
c)
plnenia pitnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,
d)
používania pitnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,3)
e)
odberu pitnej vody z cisterny, ak je pitná voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternami.
(2)

Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu pitnej ...

(3)

Vzorky pitnej vody možno odoberať z rozvodných vodovodných sietí alebo na odtoku z úpravne, ak je preukázané, ...

(4)

Vzorky na analýzu mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú a podliehajú manipulácii ...

(5)

Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody podľa odseku 1 sa z vodovodných kohútikov používaných ...

(6)

Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa odoberajú podľa technickej normy.5)

(7)

Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú metódami, ktorých minimálne výkonnostné charakteristiky ...

§ 4
(1)

Program monitorovania obsahuje

a)
rozsah a početnosť kontroly kvality vody v zdroji pitnej vody, v priebehu jej úpravy, akumulácie a distribúcie, ...
b)
rozsah a početnosť kontroly kvality pitnej vody v miestach podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d),
c)
údaje o zdroji pitnej vody, rozsahu a systéme zásobovania pitnou vodou,
d)
prehľad technológií použitých na úpravu pitnej vody vrátane dokladov o výrobkoch určených na styk s ...
(2)

Program monitorovania môže obsahovať aj údaje o kontrole funkčnosti a stave údržby zariadení alebo informácie ...

(3)

Ak sa na chemickú úpravu pitnej vody používajú látky alebo zmesi, ktoré nie sú uvedené v technických ...

(4)

Ak sa na dezinfekciu pitnej vody používajú biocídne výrobky, ktoré nie sú uvedené v technických normách,8) ...

(5)

Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

a)
spĺňa dlhodobo v zdroji limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
b)
nehrozí jej kontaminácia v zdroji, v priebehu úpravy, akumulácie a distribúcie.
§ 5
(1)

Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je založený na všeobecných zásadách manažmentu rizík, ktoré ...

(2)

Na základe výsledkov manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou sa rozsah ukazovateľov alebo početnosť ...

a)
odbery vzoriek vody neposkytujú dostatočné informácie o splnení požiadaviek na kvalitu pitnej vody,
b)
je na preukázanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody potrebná kontrola ďalších látok a mikroorganizmov, ...
c)
je potrebné preukázať účinnosť opatrení na kontrolu rizík v systéme dodávania pitnej vody.
(3)

Rozsah ukazovateľov alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody v monitorovacom ...

(4)

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody možno znížiť alebo ukazovateľ možno z rozsahu monitorovania vylúčiť, ...

(5)

Pri znížení rozsahu alebo početnosti monitorovania sa pri výbere miest a početnosti odberov vzoriek ...

(6)

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody pre vybraný ukazovateľ podľa prílohy č. 2 možno v monitorovacom ...

(7)

Ukazovatele podľa prílohy č. 2 možno z programu monitorovania vylúčiť, ak výsledky

a)
analýz vzoriek pitnej vody odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov ...
b)
manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou zohľadnili výsledky monitorovania zdrojov pitnej vody a ...
§ 6
(1)

Pre analytické metódy na kontrolu kvality pitnej vody možno ako alternatívy k špecifikovaným výkonnostným ...

(2)

Ukazovatele č. 48 chlorečnany a č. 51 halooctové kyseliny sa nezahŕňajú do analýz pitnej vody do 31. ...

§ 7

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 8
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.

Tomáš Drucker v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  Príloha č. 2k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  Príloha č. 4k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  Príloha č. 5k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie ...

  2.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES ...

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...
 • 2)  § 76 a 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 3)  Čl. 3 bod 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú ...
 • 4)  STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu. (ISO 19458: 2006) (75 7770). ...
 • 5)  STN ISO 5667-5 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody z úpravní vôd ...
 • 6)  Napríklad STN EN 12672 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Manganistan draselný (75 ...
 • 7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, ...
 • 8)  Napríklad STN EN 937 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlór (75 8403), STN EN 938 ...
 • 9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych ...
 • 10)  Napríklad STN EN 15975-2 Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou. Pokyny pre riadenie rizika a krízové riadenie. ...
 • 11)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore