Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 192/2017 účinný od 01.08.2017 do 14.08.2022

Platnosť od: 18.07.2017
Účinnosť od: 01.08.2017
Účinnosť do: 14.08.2022
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 192/2017 účinný od 01.08.2017 do 14.08.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 192/2017 s účinnosťou od 01.08.2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície, službe finančnej polície, službe poriadkovej polície, službe dopravnej polície, službe železničnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície a inšpekčnej službe (ďalej len „policajt“) je oprávnený vydať uznesenie o

a)

začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak vykonal úkon podľa § 3 písm. a) alebo písm. g),

b)

oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku.

§ 2

Policajt je oprávnený

a)

pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 4 Trestného poriadku,

c)

predvolať svedka a požiadať o jeho predvedenie podľa § 128 Trestného poriadku,

d)

vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 2 Trestného poriadku.

§ 3

Policajt je oprávnený

a)

zaistiť na účely trestného konania vec dôležitú pre trestné konanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

prevziať vec podľa § 92 Trestného poriadku,

c)

vrátiť vec alebo uložiť vec do úschovy na základe uznesenia podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,

d)

odovzdať vec na predaj na základe uznesenia podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

e)

vydať vec obvinenému na základe uznesenia podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,

f)

zničiť vec na základe uznesenia podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

g)

vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,

h)

vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,

i)

vykonať odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,

j)

vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,

k)

prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,

l)

vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. a vyhlášky č. 226/2012 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore