Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení vyhlášky č. 327/2021 Z. z. 156/2022 účinný od 15.05.2022

Platnosť od: 11.05.2022
Účinnosť od: 15.05.2022
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení vyhlášky č. 327/2021 Z. z. 156/2022 účinný od 15.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 156/2022 s účinnosťou od 15.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 29 a § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní ...

1.

V § 1 ods. 3 sa písmeno g) dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11.
vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce.“.

2.

V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa slová „21 a 22“ nahrádzajú slovami „27 a 28“.

3.

V § 5 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo podľa § 13 ods. 13 zákona“.

4.

V § 5 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „základ“ vkladajú slová „pri postupnom súbehu platiteľov“.

5.

V § 5 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „písm. a) až l), n) až r), t) a u)“ a slová „11, 13 a 16“ sa ...

6.

V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Čiastkový minimálny vymeriavací základ pri súčasnom súbehu platiteľov sa určuje ako najvyšší z ...

7.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa slová „a), b), d), e)“ nahrádzajú slovami „a) až e)“.

8.

V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 19 ods. 19 a 20“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 21 a 22“.

9.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 19 ods. 19“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 21“.

10.

V § 8 ods. 3 sa slová „§ 19 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 22“.

11.

V prílohe č. 1 vo vysvetlivke k tabuľke č. 1 riadku 1c sa vypúšťajú slová „upravený o počet kalendárnych ...

12.

V prílohe č. 1 vo vysvetlivke k tabuľke č. 1 riadku 1d sa vypúšťajú slová „písm. a) až l), n) až r) ...

13.

V prílohe č. 1 vo vysvetlivke k tabuľke č. 1 riadku 1i prvej vete sa slová „ods. 8, ods. 9, ods. 11 ...

14.

V prílohe č. 3 úvodnej vete sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 21“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2022.

Vladimír Lengvarský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore