Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov 155/2022 účinný od 15.05.2022

Platnosť od: 05.05.2022
Účinnosť od: 15.05.2022
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov 155/2022 účinný od 15.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 155/2022 s účinnosťou od 15.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní ...

Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

1.

V úvodnej vete vyhlášky sa za slová „ods. 3,“ vkladajú slová „§ 17a ods. 4,“ a slová „ods. 7“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 4 písmená b) a c) znejú:

„b) vyhodnotenie lokality jadrového zariadenia pre predpokladaný počet a najvyšší výkon zariadenia a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú ...

3.

V § 6 sa slová „jednoznačné rozhranie“ nahrádzajú slovami „koncepciu rozhrania“.

4.

V § 10 ods. 3 písm. j), § 22 ods. 3 písm. j) a § 26 ods. 2 písm. k) sa odkaz 6d nahrádza odkazom 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2022.

Marta Žiaková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore