Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 127/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 21.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 127/2011 účinný od 01.05.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 127/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 137/2010 ...

§ 1
Predmet vyhlášky
(1)

Táto vyhláška ustanovuje

a)

zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu ...

b)

hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín,

c)

označovanie obalov regulovaných výrobkov,

d)

požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní ...

(2)

Zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden ...

b)

prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac ...

c)

obsahom prchavých organických zlúčenín množstvo prchavých organických zlúčenín v regulovanom ...

d)

organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa samostatne alebo v ...

e)

látkou chemický prvok alebo zlúčeniny prvkov, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré ...

f)

náterovou látkou zmes, vrátane všetkých organických rozpúšťadiel alebo prípravkov obsahujúcich ...

g)

filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch ...

h)

vodou riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje vodou,

i)

rozpúšťadlom riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje organickým ...

j)

uvedením na trh poskytnutie regulovaných výrobkov iným osobám za úhradu alebo bez úhrady; za ...

§ 3
Požiadavky na obmedzovanie emisií a označovanie regulovaných výrobkov
(1)

Regulovaný výrobok možno uviesť na trh, len ak neprekračuje hraničnú hodnotu pre najvyšší ...

(2)

Obal regulovaného výrobku musí byť označený etiketou, na ktorej sa uvedie

a)

kategória a podkategória regulovaného výrobku podľa prílohe č. 2,

b)

hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v g/l podľa prílohe č. ...

c)

najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený ...

(3)

Na regulovaný výrobok, do ktorého sa pridávajú rozpúšťadlá alebo iné zložky s obsahom rozpúšťadiel, ...

(4)

Na regulované výrobky určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach alebo v zariadeniach, ...

(5)

Obsah prchavých organických zlúčenín v regulovaných výrobkoch sa zisťuje analytickými metódami, ...

§ 4
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja ...

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

József Nagy v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
  • 2)  STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom ...
  • 3)  STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru (673061). Metóda 5A.
  • 4)  STN EN ISO 11890-2 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Časť ...
  • 5)  STN EN ISO 11890-1 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Časť ...
  • 6)  ASTM D 2369: 2003.
Načítavam znenie...
MENU
Hore