Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla 12/2005 účinný od 01.11.2014

Platnosť od: 21.01.2005
Účinnosť od: 01.11.2014
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPP4ČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla 12/2005 účinný od 01.11.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 12/2005 s účinnosťou od 01.11.2014 na základe 287/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, ...
b)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, ...
c)
vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla.
Členovia posádky plavidla
§ 2
Štátna skúška
(1)

Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú štátnou skúškou (ďalej len „skúška“).

(2)

Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú

a)
lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,
b)
overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo výučného listu z príslušnej školy,
c)
písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax získal, alebo záznamy zo služobnej lodníckej ...
d)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace.
§ 3
Plavebná prax
(1)

Na účel jednotného výpočtu trvania plavebnej praxe člena posádky plavidla sa za jeden kalendárny rok ...

(2)

Plavebná prax sa posudzuje takto:

a)
uchádzač, ktorý získal požadovanú plavebnú prax na inej vodnej ceste, než pre ktorú chce získať odbornú ...
1.
jeden rok plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán, funkciu lodný ...
2.
tri štvrtiny roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán II. triedy, ...
3.
pol roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán III. triedy;
ak uchádzač už získal odbornú spôsobilosť na vodnej ceste a chce získať odbornú spôsobilosť toho istého ...
b)
ak ide o uchádzača, ktorý má vysokoškolské vzdelanie technického smeru, požiadavka na plavebnú prax ...
c)
ak ide o uchádzača, ktorý má plavebnú prax na námorných lodiach a uchádza sa o získanie odbornej spôsobilosti ...
d)
do plavebnej praxe požadovanej pre strojové funkcie sa započítava celá plavebná prax nadobudnutá na ...
(3)

Na špecifických úsekoch vodnej cesty Dunaj podľa prílohy č. 1 sa vyžaduje od lodného kapitána a lodného ...

§ 3a
Lodný kapitán
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným ...

a)
vek najmenej 23 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)

Ak Dopravný úrad uchádzačovi uzná o jeden stupeň nižšie vzdelanie, požadovaná plavebná prax je najmenej ...

§ 4
Lodný kapitán I. triedy
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s ...

a)
vek najmenej 23 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 5
Lodný kapitán II. triedy
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán II. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo ...

a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 6
Lodný kapitán III. triedy

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo ...

a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
základné vzdelanie a
c)
najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ploche.
§ 7
Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ktorý ...

a)
vek najmenej 19 rokov,
b)
základné vzdelanie a
c)
najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
§ 8
Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A, ktorý samostatne ...

a)
vek najmenej 22 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste, z toho najmenej jeden rok na plávajúcom ...
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 9
Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, ktorý samostatne ...

a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste, z toho najmenej jeden rok na plávajúcom ...
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 10
Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B, ktorý samostatne ...

a)
vek najmenej 22 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe, z tohto najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 11
Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B, ktorý samostatne ...

a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe, z tohto najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 12
Kormidelník
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník, ktorý kormidluje plavidlo na splavnom úseku Dunaja ...

a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 13
Lodný strojník I. triedy
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné ...

a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c)
najmenej tri roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom nad 900 kW nadobudnutej na plavidle ...
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 14
Lodný strojník II. triedy
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné ...

a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom do 900 kW nadobudnutej na plavidle ...
(2)

Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná ...

§ 15
Lodník

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle, ...

a)
vek najmenej 18 rokov,
b)
základné vzdelanie a
c)
najmenej jeden rok plavebnej praxe na plavidle.
§ 16
Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, ...

a)
preukaz odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na ...
b)
vek najmenej 23 rokov, úplné stredné všeobecné vzdelanie a najmenej šesťmesačnú prax pri obsluhe na ...
Overovanie odbornej spôsobilosti
§ 18
(1)

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne Dopravnému úradu na predpísanom tlačive najneskôr ...

(2)

Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom ho Dopravný úrad písomne upovedomí. ...

(3)

Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, je o tom písomne upovedomený s odôvodnením, ktoré podmienky ...

§ 19
(1)

Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ Dopravného ...

(2)

Funkciu tajomníka skúšobnej komisie vykonáva určený zamestnanec Dopravného úradu alebo určený člen skúšobnej ...

(3)

Predseda skúšobnej komisie

a)
zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,
b)
určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti, a tajomníka skúšobnej ...
c)
zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo ...
d)
rozhoduje o prerušení skúšky,
e)
vyhlasuje konečné výsledky skúšok,
f)
vylúči uchádzača zo skúšky, ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom; za nedovolený spôsob ...
1.
používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie skúšky, ...
2.
získavanie informácií od iných uchádzačov alebo iných osôb,
3.
poskytovanie informácií iným uchádzačom,
4.
opustenie miestnosti konania skúšky,
5.
vyrušovanie alebo iné marenie priebehu skúšky.
(4)

Členovia skúšobnej komisie

a)
zabezpečujú správny priebeh skúšok a v prípade zistených nedostatkov vykonajú príslušné opatrenia,
b)
oznámia uchádzačovi klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ...
c)
ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.
(5)

Tajomník skúšobnej komisie

a)
zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,
b)
pred začatím skúšok
1.
overí totožnosť prítomných uchádzačov,
2.
informuje uchádzačov o forme a priebehu skúšok.
§ 20
(1)

Obsahom skúšky je overenie vedomostí

a)
z bezpečnosti prevádzky plavidla,
b)
z plavebného zemepisu,
c)
z plavebnej náuky,
d)
z plavebného práva,
e)
zo stavby lodí,
f)
zo strojových zariadení lodí,
g)
z lodnej elektrotechniky,
h)
zo stavieb na vodných cestách.
(2)

Obsahom skúšky je okrem overenia vedomostí podľa odseku 1 aj overenie vedomostí z radarovej navigácie, ...

a)
lodný kapitán,
b)
lodný kapitán I. triedy,
c)
lodný kapitán II. triedy,
d)
vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A,
e)
vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B,
f)
kormidelník,
g)
vedúci plavby na plavebných komorách v Slovenskej republike.
(3)

Rozsah jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vedúceho plavby na ...

§ 21
(1)

Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.

(2)

Teoretická skúška má písomnú časť a ústnu časť.

(3)

Písomná časť teoretickej skúšky predchádza ústnej časti teoretickej skúšky; je samostatne klasifikovaná ...

(4)

Ústnu časť teoretickej skúšky vykonajú všetci uchádzači okrem tých, ktorí v písomnej časti teoretickej ...

(5)

Praktická skúška sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, ktoré súvisia so špecifickým ovládaním plavidla, ...

(6)

Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača zo svojho skúšobného predmetu. Skúšobná komisia hodnotí ...

§ 22
(1)

Ak uchádzač neprospel najviac z dvoch predmetov v písomnej časti teoretickej skúšky alebo ústnej časti ...

(2)

Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, môže požiadať o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej ...

(3)

Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch mesiacoch odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú ...

(4)

Ak uchádzač odstúpi od skúšky, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec nevykonal.

§ 23
Preukaz odbornej spôsobilosti
(1)

Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti člena ...

(2)

Pri strate, odcudzení, poškodení alebo znehodnotení preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ...

(3)

Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a žiada o získanie ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti sú od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca ...

(5)

Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník po vykonaní rozdielovej skúšky z Európskych ...

(6)

Na základe písomnej žiadosti je od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu lodník ...

a)
ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore vodnej dopravy alebo
b)
vek najmenej 18 rokov, základné vzdelanie a najmenej 3 roky plavebnej praxe na plavidle do 30. apríla ...
c)
najmenej 15 rokov plavebnej praxe na plavidle do 31. decembra 2007.
Vodca malého plavidla
§ 24
Skúška
(1)

Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú skúškou.

(2)

Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú:

a)
lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o ukončení minimálne základného vzdelania a
c)
potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu.
§ 25
Vodca malého plavidla kategórie A

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného ...

§ 26
Vodca malého plavidla kategórie B

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným ...

§ 27
Vodca malého plavidla kategórie C

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce ...

§ 28
Vodca malého plavidla kategórie D

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie plť určenú na prepravu ...

Overovanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
§ 29
(1)

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu písomne plavebnej ...

(2)

Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní ...

(3)

Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom plavebná správa upovedomí osobu ...

(4)

Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, plavebná správa o tom upovedomí osobu poverenú vykonávaním ...

§ 30
(1)

Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ plavebnej ...

(2)

Predseda skúšobnej komisie

a)
zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,
b)
určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti,
c)
zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo ...
d)
rozhoduje o prerušení skúšky,
e)
vyhlasuje konečné výsledky skúšok,
f)
vylúči uchádzača zo skúšky, ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom; za nedovolený spôsob ...
1.
používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie skúšky, ...
2.
získavanie informácií od iných uchádzačov alebo iných osôb,
3.
poskytovanie informácií iným uchádzačom,
4.
opustenie miestnosti konania skúšky,
5.
vyrušovanie alebo iné marenie priebehu skúšky.
(3)

Členovia skúšobnej komisie

a)
zabezpečujú správny priebeh skúšok, a ak zistia nedostatky, vykonajú príslušné opatrenia,
b)
oznámia uchádzačovi klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ...
c)
ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.
(4)

Člen skúšobnej komisie určený predsedom skúšobnej komisie

a)
zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,
b)
pred začatím skúšok
1.
overí totožnosť prítomných uchádzačov,
2.
informuje uchádzačov o forme a priebehu skúšok.
§ 32
(1)

Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.

(2)

Teoretická skúška sa vykonáva formou testu; na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti uchádzača môže ...

(3)

Teoretická skúška predchádza praktickej skúške; je samostatne klasifikovaná a vyhodnotená do začatia ...

(4)

Praktickú skúšku vykonajú iba tí uchádzači, ktorí prospeli z teoretickej skúšky. Praktická skúška sa ...

(5)

Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí

a)
z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,
b)
z plavebného zemepisu,
c)
z plavebnej náuky,
d)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vnútrozemskej plavbe,
e)
zo stavby lodí,
f)
zo strojových zariadení lodí,
g)
z lodnej elektrotechniky,
h)
z teórie plachtenia.
(6)

Rozsah jednotlivých častí teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený ...

(7)

Obsahom praktickej skúšky je overenie týchto zručností:

a)
plánovanie plavby,
b)
príprava malého plavidla na plavbu,
c)
kormidlovanie a plavba určeným kurzom; ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ...
d)
kotvenie, státie, manévrovanie; ak ide o malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet, s použitím plachiet ...
e)
práce na palube vrátane prác s lanami,
f)
používanie záchranných prostriedkov,
g)
riešenie mimoriadnych situácií (napríklad človek cez palubu, požiar na palube).
(8)

Skúšobná komisia hodnotí uchádzača známkou „prospel“ alebo „neprospel“.

§ 33
(1)

Ak uchádzač neprospel z teoretickej skúšky alebo neuspel pri praktickej skúške alebo ak bol vylúčený ...

(2)

Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu ...

(3)

Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania skúšky a najneskôr ...

(4)

Ak uchádzač odstúpi od skúšky zo závažných dôvodov, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec ...

§ 34
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
(1)

Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti vodcu ...

(2)

Pri strate, odcudzení, poškodení alebo znehodnotení preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ...

§ 35
Prechodné ustanovenia
(1)

Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, okrem preukazov odbornej ...

(2)

Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy a na funkciu kormidelník ...

(3)

Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník I. triedy a na funkciu kormidelník II. triedy ...

(4)

Výmena preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a preukazov vodcu malého plavidla sa ...

(5)

Pri výmene preukazov podľa odsekov 3 a 4 žiadateľ pôvodný preukaz odovzdá plavebnej správe.

§ 35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)

Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D okrem preukazov odbornej spôsobilosti ...

(2)

Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie ...

(3)

Výmena preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D sa vykoná na základe písomnej ...

§ 35b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2014
(1)

Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, preukazy radarového ...

(2)

Držiteľovi preukazu lodného kapitána I. triedy alebo preukazu kormidelníka, ktorý bol vydaný do 31. ...

Záverečné ustanovenia
§ 36

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 37

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 182/2001 Z. ...

§ 38

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Pavol Prokopovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

  ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH ÚSEKOV VODNEJ CESTY DUNAJ

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

  ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA A VEDÚCEHO PLAVBY NA PLAVEBNÝCH KOMORÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  1.

  Bezpečnosť prevádzky plavidla

  1.1

  Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

  1.2

  Medzinárodné pravidlá na zabránenie zrážkam na mori

  2.

  Plavebný zemepis

  2.1

  Všeobecná časť

  2.1.1

  Fyzikálny zemepis

  2.1.2

  Náuka o podnebí - klimatológia

  2.1.3

  Náuka o vodostave, hydrológia z hľadiska plavby a základné hydrologické pojmy

  2.1.4

  Úprava vodných tokov a výstavba vodných ciest

  2.2

  Plavebno-technický popis vodných ciest

  2.2.1

  Dunajská vodná cesta, nadväzujúce splavné toky a prieplavné spojenia juhovýchodnej Európy

  2.2.2

  Váh a vodné toky s výhľadovo sledovanou splavnosťou

  2.3

  Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest a vodných ciest námorného charakteru

  3.

  Plavebná náuka

  3.1

  Všeobecná časť

  3.1.1

  História vnútrozemskej plavby

  3.1.2

  Plavidlá, rozdelenie a charakteristika

  3.1.3

  Lodné zariadenia a ich použitie

  3.1.4

  Činnosť za mimoriadnych okolností

  3.1.4.1

  Zásady predchádzania nehodám

  3.1.4.2

  Merania, ktoré treba vykonať v prípade poškodenia, kolízie a nabehnutia na plytčinu vrátane upchatia ...

  3.1.4.3

  Použitie záchranných prostriedkov a vybavenia

  3.1.4.4

  Prvá pomoc v prípade nehôd

  3.1.4.5

  Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia

  3.1.4.6

  Prevencia proti znečisťovaniu vodných ciest

  3.1.4.7

  Špecifické opatrenia týkajúce sa záchrany osôb, lodí a nákladu na vodných cestách námorného charakteru ...

  3.1.5

  Zostavovanie lodných zostáv

  3.1.6

  Státie plavidiel

  3.1.7

  Lodný manéver

  3.1.8

  Odlišnosti pri plavbe a manévrovaní plavidiel vzhľadom na vodnú cestu

  3.1.9

  Plavba v oblasti prílivu a odlivu

  3.1.10

  Nakladanie a vykladanie plavidiel

  3.1.11

  Navigácia, terestrická navigácia, navigačné prístroje a pomôcky

  3.1.12

  Plavebné úseky vodnej cesty

  3.1.13

  Povinné dodatočné témy pre osobnú dopravu

  3.1.13.1

  Základné znalosti technických predpisov o stabilite osobných lodí v prípade ich poškodenia a o rozdelení ...

  3.1.13.2

  Prvá pomoc v prípade nehôd

  3.1.13.3

  Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia

  3.1.13.4

  Spôsoby záchrany života a príslušné vybavenie

  3.1.13.5

  Ako chrániť cestujúcich v prípade evakuácie, poškodenia lode, nabehnutia lode na plytčinu, kolízie, ...

  3.1.13.6

  Znalosti bezpečnostných pokynov (napríklad núdzové východy, lodné mostíky, používanie bezpečnostných ...

  3.2

  Osobitná časť

  3.2.1

  Dunaj

  3.2.2

  Váh

  3.2.3

  Morava, Bodrog, Hornád a Hron

  3.2.4

  Uzavreté vodné plochy

  4.

  Plavebné právo

  4.1

  Právo všeobecné

  4.1.1

  Subjekty práva

  4.1.2

  Právne úkony

  4.2

  Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

  4.2.1

  Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  4.2.2

  Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

  4.3

  Právne predpisy týkajúce sa vodného hospodárstva

  4.3.1

  Používanie a znečisťovanie povrchových vôd

  4.3.2

  Sankcie

  4.4

  Medzinárodné právo

  4.4.1

  Medzinárodné dohovory

  4.4.2

  Dvojstranné dohody o vnútrozemskej plavbe

  5.

  Stavba lodí

  5.1

  Základy teórie plavby

  5.2

  Lodné teleso

  5.3

  Lodné zariadenie

  5.4

  Lodná propulzia

  5.5

  Lodné sústavy

  5.6

  Technológia stavby lodí, skúšky a opravy plavidiel

  5.7

  Doplňujúce technické požiadavky na plavidlá na vodných cestách námorného charakteru

  6.

  Strojové zariadenia lodí

  6.1

  Spaľovacie motory, turbíny na hlavný pohon, pomocné a palubné agregáty

  6.2

  Lodné a strojové mechanizmy a ich súčasti

  6.3

  Usporiadanie a montáž strojových zariadení, hriadeľové vedenie

  6.4

  Lodné propulzné a kormidelno-propulzné mechanizmy

  6.5

  Automatizácia strojového zariadenia plavidla

  6.6

  Zariadenia a potrubia lodných a strojových sústav

  6.7

  Hydraulické a pneumatické zariadenia plavidiel

  7.

  Lodná elektrotechnika

  7.1

  Základy elektrotechniky

  7.2

  Lodné elektrické zariadenia

  8.

  Radarová navigácia

  8.1

  Teoretická časť

  8.1.1

  Základy rádiového prenosu

  8.1.1.1

  Vznik elektromagnetického poľa - dĺžka vlny

  8.1.1.2

  Zdroje napájania vysielača a prijímača

  8.1.1.3

  Antény, rozdelenie, smerovosť, zisk

  8.1.1.4

  Druhy modulácie

  8.1.1.5

  Hlavné časti rádiových vysielačov

  8.1.1.6

  Hlavné časti rádiových prijímačov

  8.1.1.7

  Rozdelenie vysielačov a prijímačov

  8.1.2

  Prijímače a vysielače

  8.1.2.1

  Radarový vysielač, dĺžka radarovej vlny, kmitočet

  8.1.2.2

  Vlnovod, megmetron vo vysielači

  8.1.2.3

  Štrbinový vlnovod

  8.1.2.4

  Mŕtva zóna

  8.1.2.5

  Činnosť obrazovky prijímača

  8.1.2.6

  Zobrazenie cieľa na obrazovke

  8.1.2.7

  Vyhodnotenie cieľa na obrazovke

  8.1.2.8

  Určenie rýchlosti plavidla a cieľov radaru

  8.1.2.9

  Výchylkomer ako súčasť radaru

  8.1.2.10

  Kútový odrážač, aktívny odrážač

  8.1.2.11

  Rušivé vplyvy na činnosť radaru

  8.1.2.12

  Bezpečnostné predpisy pri práci s radarovým zariadením

  8.1.3

  Riečne radary

  8.1.3.1

  Rozdelenie riečnych radarov

  8.1.3.2

  Anténa a blok vysielača

  8.1.3.3

  Frekvencie riečnych radarov

  8.1.3.4

  Rozdiel medzi jednotlivými typmi radarov

  8.1.3.5

  Plavebné dráhy na plavbu s riečnym radarom

  8.1.3.6

  Trojtónová húkačka

  8.1.3.7

  Bezpečnostné predpisy na plavbu s riečnym radarom

  8.2

  Praktická časť

  8.2.1

  Opatrenia pred vyplávaním

  8.2.1.1

  Zapnutie, nastavenie a kontrola funkcie prístrojov

  8.2.1.2

  Interpretácia radarového obrazu

  8.2.2

  Plavba s radarom

  8.2.2.1

  Plavba a otáčanie

  8.2.2.2

  Vplávanie do bazéna alebo úzkeho miesta a vyplávanie z nich

  8.2.2.3

  Stretávanie a predbiehanie

  8.2.2.4

  Udržiavanie smeru na daný bod

  8.2.2.5

  Vysvetlenie radarového obrazu

  8.2.2.6

  Udeľovanie príkazov kormidelníkovi

  8.2.2.7

  Správanie pri mimoriadnych udalostiach (napríklad nebezpečné plavebné situácie alebo výpadok prístrojov) ...

  9.

  Stavby na vodných cestách

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

  VZORY PREUKAZOV ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENOV POSÁDKY PLAVIDLA

  Prevziať prílohu - VZORY PREUKAZOV ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENOV POSÁDKY PLAVIDLA

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

  ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TEORETICKEJ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VODCU MALÉHO PLAVIDLA

  I.

  Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A

  1.

  Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

  1.1

  Všeobecná časť

  1.2

  Optická signalizácia plavidiel

  1.3

  Zvuková signalizácia a rádiové spojenie

  1.4

  Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty

  1.5

  Pravidlá plavby

  1.6

  Pravidlá na státie

  1.7

  Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle

  1.8

  Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel

  1.9

  Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

  2.

  Plavebný zemepis

  2.1

  Fyzikálny zemepis

  2.2

  Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest

  3.

  Plavebná náuka

  3.1

  Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti ...

  3.2

  Úloha a činnosť kormidla a propulzora

  3.3

  Manévrovanie, kotvenie a státie

  3.4

  Nautické pomôcky

  4.

  Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

  4.1

  Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  4.2

  Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

  II.

  Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B

  1.

  Stavba lodí

  1.1

  Základné znalosti komponentov lodí

  2.

  Strojové zariadenia lodí

  2.1

  Základné znalosti práce motorov

  2.2

  Prevádzka a kontrola hlavných motorov

  3.

  Lodná elektrotechnika

  3.1

  Lodné elektrotechnické zariadenia

  III.

  Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C

  1.

  Teória plachtenia

  1.1

  Technika plachtenia

  IV.

  Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D

  1.

  Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

  1.1

  Všeobecná časť

  1.2

  Optická signalizácia plavidiel

  1.3

  Zvuková signalizácia

  1.4

  Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty

  1.5

  Pravidlá plavby

  1.6

  Pravidlá na státie

  1.7

  Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle

  1.8

  Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel

  1.9

  Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

  2.

  Plavebný zemepis

  2.1

  Fyzikálny zemepis

  3.

  Plavebná náuka

  3.1

  Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti ...

  3.2

  Manévrovanie, kotvenie a státie

  3.3

  Nautické pomôcky

  4.

  Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

  4.1

  Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  4.2

  Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

  Vzor preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla  Poznámky:1. Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je doklad bledozelenej farby s rozmermi ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení ...

  2.

  Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných ...

  3.

  Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/ ...
 • 2)  Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra 2001 č. 1740/M-2001, ...
 • 2)  § 2 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č.193 /2009 Z. z. o technickej spôsobilosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore