Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku 117/1964 účinný od 01.07.1964 do 31.12.1965


Platnosť od: 19.06.1964
Účinnosť od: 01.07.1964
Účinnosť do: 31.12.1965
Autor: Ministerstvo financií
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku 117/1964 účinný od 01.07.1964 do 31.12.1965
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 117/1964 s účinnosťou od 01.07.1964

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií

o správe národného majetku

Ministerstvo financií po dohode so všetkými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 391 ods. 2 ...

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje správu národného majetku štátnymi socialistickými organizáciami a nakladanie ...

(2)

Národným majetkom sú všetky veci v štátnom socialistickom vlastníctve (hmotný národný majetok ...

DRUHÁ ČASŤ

Diel I
SPRÁVA HMOTNÉHO NÁRODNÉHO MAJETKU

Príslušnosť na správu
§ 2
(1)

Na správu národného majetku sú oprávnené len štátne socialistické hospodárske a rozpočtové ...

(2)

Národný majetok spravuje zásadne organizácia, ktorá je poverená úlohami, na plnenie ktorých ...

(3)

Ak má organizácia v správe národný majetok, ktorý užíva celkom alebo prevažne iná organizácia, ...

(4)

Národný výbor môže mať v správe i nehnuteľný národný majetok, ktorý neslúži plneniu jeho ...

(5)

O dočasnej správe národného majetku uvedeného v § 65 ods. 3 zákonníka platia osobitné predpisy.*) ...

§ 3

Ak organizácie združujú prostriedky na výstavbu zariadenia, ktoré budú spoločne užívať, musia ...

§ 4
(1)

Ak organizácia dá majetok, ktorý má v správe, niekomu do užívania (odovzdanie do trvalého užívania, ...

(2)

Organizácia spravujúca národný majetok môže niektorými úkonmi správy poveriť podriadenú organizáciu ...

§ 5
Druhy hmotného národného majetku
(1)

Hmotný národný majetok tvoria základné prostriedky, zásoby a iné veci.

(2)

Základnými prostriedkami sú veci, ktoré majú dlhodobe slúžiť organizácii na plnenie jej úloh ...

(3)

Do zásob patria veci, ktoré sa pri plnení úloh organizácie spotrebujú (napr. základný materiál, ...

Drobnými a krátkodobými predmetmi sú veci, ktoré sa pri použití naraz nespotrebujú a

a)

ktorých hodnota je nižšia ako 600 Kčs za jednu vec bez zreteľa na dobu ich upotrebiteľnosti (drobné ...

b)

ktorých doba upotrebiteľnosti je kratšia ako 1 rok bez zreteľa na ich hodnotu (krátkodobé predmety), ...

c)

ktoré sa použijú len na vyhotovenie určitej zákazky, série alebo určitého druhu výrobku bez ...

d)

ktoré sa použijú ako pracovný oblek, pracovná obuv a posteľná výbava bez ohľadu na ich hodnotu ...

(4)

Okrem základných prostriedkov a zásob patria do hmotného národného majetku aj iné veci, napr. ...

(5)

Jednotlivé ústredné orgány vo svojej pôsobnosti podľa potreby

a)

môžu pri jednotlivých druhoch vecí znížiť hranicu určenú pre základné prostriedky (odsek ...

b)

vymedzia, prípadne určia, ktoré veci sú špeciálnymi nástrojmi a prípravkami, výmennými zariadeniami, ...

(6)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií ...

(7)

O zaradení objektov zariadení staveniska medzi druhy národného majetku platia osobitné predpisy.*) ...

§ 6
Evidencia národného majetku
(1)

Riadna správa a ochrana národného majetku predovšetkým vyžaduje, aby bol podľa osobitných predpisov**) ...

(2)

Organizácia je povinná sledovať, najmä pri inventarizáciách, či národný majetok čo do skutočného ...

(3)

Organizácie sa starajú o riadne vytýčenie a omedzníkovanie pozemkov, najmä kde hranice medzi nehnuteľným ...

(4)

Ako vlastník nehnuteľného národného majetku sa zapisuje do evidencie nehnuteľností československý ...

§ 7
Ochrana národného majetku
(1)

Organizácie sú povinné sústavne a dôsledne vykonávať všetky potrebné opatrenia (najmä organizačné, ...

(2)

Ústredné orgány určia podľa potreby, aké opatrenia sú potrebné, prípadne vhodné na ochranu ...

Udržiavanie, bežné a generálne opravy a investície
§ 8
(1)

Ak má národný majetok čo najlepšie slúžiť svojmu spoločenskému poslaniu, je predovšetkým ...

(2)

Pri správe národného majetku má organizácia dbať na to, aby národný majetok sa nielen riadne ...

§ 9
(1)

Udržiavanie je bežné, pravidelné ošetrovanie národného majetku a starostlivosť oň, aby bol ...

(2)

Bežnými opravami (prevádzkovými, strednými) sa odstraňujú čiastkové opotrebenia, závady, nedostatky ...

(3)

Generálnou opravou sa odstraňujú dôsledky opotrebenia alebo poškodenia základných prostriedkov ...

(4)

Ak sú na tom istom základnom prostriedku súčasne s generálnou opravou vykonávané opravy, ktoré ...

(5)

Generálne opravy sa vykonávajú v cykloch (s výnimkou generálnych opráv, ktorými sa odstraňujú ...

(6)

Pri generálnej oprave strojov a zariadení dochádza k výmene alebo oprave väčšieho počtu súčastí ...

(7)

Generálna oprava nemá byť drahšia než obstaranie nového základného prostriedku. Pri opravách ...

(8)

Generálnu opravu strojov možno vykonať tiež výmenným spôsobom; pritom dochádza medzi organizáciou ...

(9)

Pri generálnej oprave budov a stavieb sa vymieňajú ich podstatné (konštrukčné) časti.

(10)

Pri generálnej oprave, ak je to ekonomicky opodstatnené, možno vykonať modernizáciu základných ...

(11)

Generálnymi opravami nie sú najmä:

a)

úpravy, ktorými vznikajú nové základné prostriedky;

b)

úpravy, ktorými sa zvyšuje obstarávacia hodnota základného prostriedku (s výnimkou prípadov ...

c)

úpravy, ktorými sa má pri základných prostriedkoch zmeniť ich doterajšia funkcia a účel, pokiaľ ...

d)

nahradenie stroja, zariadenia, budovy alebo stavby tvoriacej samostatný inventárny predmet iným predmetom, ...

e)

nadstavby, prístavby, zriaďovanie bytov v povalových priestoroch a komplexná rekonštrukcia základných ...

f)

vstavby a zlepšovanie vybavenosti základných prostriedkov, ak nejde o modernizáciu vykonávanú ...

Takéto úpravy základných prostriedkov sú investíciami.

(12)

Generálnymi opravami nie sú opravy strojov a zariadení s nákladom nižším ako 600 Kčs a opravy ...

(13)

O opravách a investíciách na nájomnom bytovom majetku, ako aj na ostatných základných prostriedkoch ...

(14)

Organizácia, ktorá má základný prostriedok v správe, je povinná sa starať o vykonávanie generálnych ...

(15)

Dočasný užívateľ môže však, ak chce vykonať generálnu opravu alebo investíciu na užívanom ...

§ 10
Generálne opravy a investície vykonávané na inom majetku než národnom
(1)

Pokiaľ osobitné predpisy*) neustanovujú inak, smie organizácia pristúpiť k vykonávaniu generálnych ...

(2)

Organizácia smie vykonať generálnu opravu základných prostriedkov, ktoré nie sú národným majetkom ...

(3)

Organizácie smú vykonať investície na nimi užívaných základných prostriedkoch, ktoré nie sú ...

a)

ak dohodou s vlastníkom základného prostriedku je celkom zabezpečená návratnosť vynaložených ...

b)

ak z vykonanej investície nebude mať vlastník základného prostriedku majetkový prospech a táto ...

(4)

Ústredné orgány a krajské národné výbory určia pre organizácie vo svojej pôsobnosti, kedy ...

(5)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú ináč, ...

(6)

Generálne opravy na základných prostriedkoch, ktoré nie sú národným majetkom, uhradzujú

a)

hospodárske organizácie zo zdrojov, ktoré si nahromadia vo fonde určenom na financovanie investícií ...

b)

rozpočtové organizácie z rozpočtových prostriedkov.

§ 11
Trvale zastavené investície
(1)

Na odpis nákladov pri investičnej výstavbe, na ktorej sa práce trvale zastavili a ktoré nemožno ...

a)

schválenie ústredného orgánu, ak vynaložené investičné náklady neprevyšujú sumu 200 000 Kčs ...

b)

schválenie vedúceho ústredného orgánu po dohode s ministrom financií pri nákladoch vyšších ...

c)

schválenie vlády, ak tieto náklady prevyšujú sumu 1 000 000 Kčs za objekt.

Ak sú investorom národné výbory alebo organizácie im podriadené, je potrebné schválenie v prípade ...

(2)

Do nákladov uvedených v predchádzajúcom odseku patria aj náklady na zariadenia pre montáž a na ...

(3)

S majetkom nadobudnutým z investičnej výstavby, na ktorej sa práce trvale zastavili, naloží sa ...

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok
§ 12
(1)

Prebytočným je národný majetok, ktorý organizácia nepotrebuje na plnenie (prípadne na prekračovania) ...

(2)

Základnými prostriedkami v rezerve sú:

a)

základné prostriedky, ktoré sú určené na výmenu za základné prostriedky vyradené následkom ...

b)

základné prostriedky vyradené dočasne z používania, ktoré majú pre organizáciu stále výrobné ...

(3)

Základnými prostriedkami v konzervácii sú tie základné prostriedky, ktoré sa dali do konzervácie ...

(4)

Neupotrebiteľným je národný majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú ...

§ 13
Nakladanie s prebytočným národným majetkom
(1)

O tom, ktorý národný majetok je prebytočný, rozhoduje vedúci organizácie alebo pracovník, ktorý ...

(2)

Prebytočný národný majetok prevedie organizácia do správy (§ 18 a nasl.) inej organizácie. Ak ...

(3)

Na umiestnenie prebytočného hnuteľného národného majetku môže organizácia použiť súčinnosť ...

(4)

S prebytočnými hnuteľnými základnými prostriedkami majú sa zároveň previesť v potrebnom množstve ...

(5)

Prebytočný nehnuteľný národný majetok, pri ktorom spoločenský záujem vyžaduje, aby aj naďalej ...

§ 14
Nakladanie s neupotrebiteľným národným majetkom
(1)

O tom, ktorý národný majetok je neupotrebiteľný a ako sa s ním naloží, rozhoduje na návrh komisie ...

(2)

Komisia je najmenej trojčlenná. Jej členov vymenúva vedúci organizácie. Podľa potreby možno ...

(3)

Komisia je povinná predovšetkým zistiť príčinu neupotrebiteľnosti veci, prípadne či neupotrebiteľnosť ...

(4)

O rokovaní, zistených skutočnostiach a stanovisku komisie musí sa spísať zápisnica. Zápisnica ...

(5)

Neupotrebiteľný národný majetok, pokiaľ ho nemožno hospodárnejšie využiť v organizácii, ktorá ...

(6)

Neupotrebiteľné budovy a stavby (§ 12 ods. 4) možno určiť len na zbúranie a s materiálom búračky ...

(7)

Ak sa nepodarí realizovať neupotrebiteľnú vec podľa predchádzajúcich odsekov, určí sa na odval. ...

§ 15
Dočasné užívanie národného majetku
(1)

Organizácia môže národný majetok, ktorý má v správe a ktorý sama dočasne nepotrebuje na plnenie ...

(2)

Za prenechanie užívania medzi rozpočtovými organizáciami sa odplata neposkytuje. Organizácia, ...

(3)

Organizácia môže prenechať na dočasné užívanie občanom pre osobnú potrebu (napr. na prechodné ...

(4)

Pre účely doosídlenia v pohraničných okresoch môže okresný národný výbor prenechať bez odplaty ...

(5)

Okrem prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 o požičiavaní spotrebných predmetov občanom organizáciami ...

§ 16
Odovzdanie národného majetku do trvalého užívania
(1)

Časti národného majetku môžu sa odovzdať bezodplatne do trvalého užívania (§ 70 ods. 1 zákonníka) ...

(2)

Na odovzdanie národného majetku do trvalého užívania je oprávnený iba okresný národný výbor, ...

(3)

Odovzdanie do trvalého užívania sa vykoná opatrením, vydaným po predchádzajúcom súhlase budúceho ...

(4)

Opatrenie o odovzdaní do trvalého užívania obsahuje označenie odovzdávajúcej organizácie a užívateľa, ...

(5)

Užívateľ je povinný odovzdané nehnuteľnosti na svoj náklad sústavne udržiavať a včasným ...

(6)

Skutočné odovzdanie majetku trvalému užívateľovi vykonáva sa zápisnične. Každá strana dostane ...

(7)

Na odovzdanie do trvalého užívania nehnuteľného národného majetku v správe okresného národného ...

§ 17
Osobné užívanie pozemkov
(1)

Rozhodnutie o pridelení pozemku do osobného užívania (§ 198 a nasl. Obč. zák.), ak ide o pozemok ...

(2)

Do osobného užívania nemôže sa prideliť pozemok v štátnom socialistickom vlastníctve, pokiaľ ...

(3)

Ak pozemok pridelený do osobného užívania má v správe iná organizácia než miestny národný ...

(4)

Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, zriaďuje sa právo osobného užívania k pozemkom v ...

Prevody správy národného majetku mimo obvyklého hospodárenia
§ 18
(1)

Prevody správy národného majetku sú prípustné len medzi štátnymi socialistickými organizáciami. ...

(2)

Správa národného majetku mimo obvyklého hospodárenia sa prevádza bezplatne, ak ide o prevod

a)

základných prostriedkov a iného hmotného národného majetku (§ 5 ods. 4),

b)

zásob medzi rozpočtovými organizáciami, ktoré sú na štátny rozpočet napojené svojimi príjmami ...

c)

zásob pri výstavbe spoločného zariadenia (§ 3) a pre účely vyučovacie.

(3)

V iných prípadoch než uvedených v predchádzajúcom odseku prevádza sa správa národného majetku ...

(4)

Ak veci plnia svoje určenie ako jeden celok (súbor vecí), možno prevádzať správu jednotlivých ...

(5)

Prevody správy národného majetku mimo obvyklého hospodárenia sa majú vykonávať spravidla k prvému ...

§ 19
(1)

Prevody správy národného majetku mimo obvyklého hospodárenia sa vykonávajú spravidla hospodárskymi ...

(2)

Opatrením nadriadených orgánov, ktoré musí mať podstatné náležitosti ako hospodárske zmluvy ...

(3)

V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku sú na prevod správy opatrením príslušné ústredné ...

a)

z ich správy na organizácie im priamo podriadené a naopak,

b)

medzi organizáciami im priamo podriadenými.

(4)

Ak ide o prevod správy z pôsobnosti jedného ústredného orgánu do pôsobnosti iného ústredného ...

(5)

Krajské a okresné národné výbory môžu opatrením vydaným v medziach svojej pôsobnosti previesť ...

§ 20
(1)

Ústredné orgány určia pre organizácie im podriadené, ktorý orgán schvaľuje nimi uzavierané ...

(2)

Na prevod alebo prevzatie správy národného majetku zo správy alebo do správy národných výborov ...

a)

krajské národné výbory,

b)

okresné národné výbory, ak ide o národný majetok v hodnote neprevyšujúcej 1 milión Kčs,

c)

miestne národné výbory, ak ide o národný majetok v hodnote neprevyšujúcej 200 000 Kčs.

(3)

Pokiaľ môžu národné výbory podľa predchádzajúceho odseku prevádzať alebo preberať správu ...

(4)

V medziach svojho oprávnenia uvedeného v predchádzajúcom odseku môžu národné výbory určiť, ...

(5)

Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch

a)

obmedziť oprávnenia okresných a miestnych národných výborov, ktoré im patria podľa predchádzajúcich ...

b)

rozšíriť oprávnenia mestských a obvodných národných výborov, ktoré nevykonávajú pôsobnosť ...

(6)

Hodnotou pre určenie príslušnosti orgánu je obstarávacia hodnota prevádzaného majetku vedená ...

Prevod vlastníctva národného majetku
§ 21
(1)

Vlastníctvo k pozemkom, ktoré sú národným majetkom, nemôže sa previesť na nikoho, pokiaľ sa ...

a)

o prebytočný národný majetok, o ktorý neprejaví štátna socialistická organizácia záujem, ...

b)

o iné základné prostriedky než prebytočné, ak je prevod nevyhnutný v spoločenskom záujme, a ...

c)

o rodinné domčeky a podobné drobné stavby (napr. chaty), a to vždy predovšetkým na občanov, ...

d)

o neupotrebiteľný národný majetok, a to na organizácie a osoby uvedené pod písmenom a),

e)

o veci poskytované spoločnému zariadeniu, ktoré podľa dohody pripadne do vlastníctva družstevnej ...

(2)

Výkonom rozhodnutia súdu, ktorým sa ukladá zaplatenie peňažnej sumy, môžu byť postihnuté len ...

(3)

V iných prípadoch než uvedených v predchádzajúcich odsekoch je prevod vlastníctva národného ...

(4)

Prevod vlastníctva národného majetku sa vykonáva odplatne, a to za bežnú cenu podľa platných ...

(5)

Ak sa združujú na výstavbu spoločného zariadenia štátne organizácie s družstevnou alebo spoločenskou ...

(6)

Ministerstvo financií určí, ktoré budovy a za akých podmienok môžu organizácie prevádzať do ...

(7)

Sumy získané predajom nehnuteľného národného majetku odvádza organizácia priamo do štátneho ...

(8)

Osobitné predpisy o poskytovaní národného nehnuteľného majetku náhradou za nehnuteľnosti občanov ...

(9)

Obmedzenie prevodu nehnuteľností v národnom majetku podľa § 58 Obč. zák. nie je prípustné.

§ 22
(1)

Na prevod vlastníctva k veciam v národnom majetku v hodnote nad milión Kčs za bežnú cenu alebo ...

(2)

V ostatných prípadoch potrebuje prevádzajúca organizácia na prevod vlastníctva k veciam v národnom ...

(3)

Ústredné orgány určia pre organizácie im podriadené, ktoré orgány sú príslušné schvaľovať ...

(4)

Na prevod vlastníctva k veciam v správe národných výborov nepotrebujú schválenie

a)

krajské národné výbory, ak nie je potrebné schválenie podľa odseku 1,

b)

okresné národné výbory, ak ide o prevod vlastníctva

aa) na iné socialistické organizácie než štátne za bežnú cenu k veci v hodnote neprevyšujúcej ...

bb) v ostatných prípadoch za bežnú cenu k veci v hodnote neprevyšujúcej 100 000 Kčs, za nižšiu ...

c)

miestne národné výbory, ak ide o prevod vlastníctva

aa) na iné socialistické organizácie než štátne za bežnú cenu k veci v hodnote neprevyšujúcej ...

bb) v ostatných prípadoch za bežnú cenu k veci v hodnote neprevyšujúcej 20 000 Kčs, za nižšiu ...

(5)

Pokiaľ národné výbory môžu podľa predchádzajúceho odseku prevádzať vlastníctvo k veciam ...

(6)

V medziach svojho oprávnenia podľa predchádzajúceho odseku môžu národné výbory určiť, v ktorých ...

(7)

Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch

a)

obmedziť oprávnenia okresných a miestnych národných výborov, ktoré im patria podľa predchádzajúcich ...

b)

rozšíriť oprávnenia mestských a obvodných národných výborov, ktoré nevykonávajú pôsobnosť ...

(8)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nedotýkajú príslušnosti upravenej predpismi uvedenými ...

(9)

Ustanovenie § 20 ods. 6 platí obdobne.

Diel II
POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA ŠTÁTU A ŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ

§ 23
(1)

Ustanovenia tohto dielu vzťahujú sa ako na správu pohľadávok štátu, tak aj na nakladanie s pohľadávkami ...

(2)

Ustanovenie § 21 ods. 2 platí obdobne o prípustnosti postihnutia pohľadávok a iných majetkových ...

Starostlivosť o pohľadávky
§ 24
(1)

Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak,†) sú organizácie povinné písomne dlžníkov upomenúť ...

(2)

Pri majetkových sankciách počítajú sa lehoty uvedené v odseku 1 od prvého dňa mesiaca, ktorý ...

(3)

Ak dlžník je v omeškaní s plnením peňažného dlhu, organizácia je povinná požadovať určené ...

(4)

O evidencii a ochrane pohľadávok platia primerane ustanovenia § 6 a 7.

Povoľovanie splátok a príročia
§ 25
(1)

Organizácia môže dlžníkom, ak sú nimi občania, povoľovať primerané splátky na pohľadávky ...

(2)

Splátky možno povoliť len pod podmienkou, že povolenie splátok stratí účinnosť a dlh sa stane ...

(3)

Pri povolení splátok sa musí dojednať, že dlžník je povinný v splátkach plniť aj určené ...

§ 26
(1)

Ústredné orgány, krajské a okresné národné výbory môžu povoľovať splátky alebo príročie ...

(2)

Ústredné orgány môžu obmedziť oprávnenie svojich podriadených organizácií povoľovať splátky ...

(3)

Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch rozšíriť oprávnenia mestských ...

§ 27
Odpustenie

Organizácia smie celkom alebo sčasti odpustiť vymožiteľnú pohľadávku proti občanovi, pokiaľ ...

Upustenie od vymáhania
§ 28
(1)

Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, smie organizácia dočasne upustiť od jej vymáhania, ...

(2)

Organizácia smie trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ak

a)

pohľadávka sa premlčala alebo zanikla z toho dôvodu, že nebola uplatnená v určenej lehote, alebo ...

b)

dlžník zomrel a pohľadávku nemožno vymôcť ani od jeho dedičov, na ktorých prešli dlžníkove ...

c)

je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky nebolo by úspešné. ...

(3)

Organizácia smie ďalej upustiť od vymáhania pohľadávky, ktorá nebola dlžníkom dobrovoľne uspokojená, ...

a)

ak ju nemožno z mimoriadnych dôvodov preukázať, najmä ak nemožno zistiť právny základ pohľadávky, ...

b)

ak o jej výške alebo špecifikácii niet z tých istých dôvodov podklad alebo preukazný materiál ...

Ak nejde o trvalú nepreukaznosť pohľadávky, smie sa len dočasne upustiť od jej vymáhania (odsek ...

(4)

Podľa predpisov o účtovnej evidencii sa pohľadávky dočasne nevymáhané odpíšu a vedú v podsúvahovej ...

(5)

O upustení od vymáhania sa dlžník neupovedomí; týmto opatrením jeho záväzok nezaniká a môže ...

§ 29
(1)

Ak pohľadávka až do výšky 200 Kčs voči socialistickej organizácii a až do výšky 100 Kčs ...

(2)

Proti tomu istému dlžníkovi možno upustiť v tej istej organizácii od vymáhania pohľadávky podľa ...

(3)

Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté predpisy, podľa ktorých môže organizácia ...

(4)

Organizácie ďalej odpíšu pohľadávku, ak bola

a)

zamietnutá právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, u ktorého sa proti dlžníkovi uplatňovala, ...

b)

zrušená úradným opatrením.

(5)

Ústredné orgány a krajské národné výbory môžu určiť pre organizácie vo svojej pôsobnosti, ...

§ 30
(1)

Organizácie podriadené ústrednému orgánu smú urobiť opatrenia podľa § 27 a 28 len so schválením ...

(2)

Ak ide o pohľadávku proti inému dlžníkovi než socialistickej organizácii, ktorá je vyššia ...

§ 31
(1)

Pre platnosť opatrení podľa § 27 a 28 potrebujú organizácie podriadené okresnému národnému ...

(2)

Okresné a krajské národné výbory môžu určiť, že všetky alebo niektoré organizácie podriadené ...

§ 32

Ústredné orgány a okresné a krajské národné výbory smú robiť opatrenia podľa § 27 a 28 o ...

§ 33

Pre platnosť opatrení podľa § 25, 27, 28 a 29 je ďalej potrebné, aby sa stali v písomnej forme ...

§ 34

Rozhodujúcim pre príslušnosť na opatrenia podľa tejto vyhlášky a pre potrebu schválenie je stav ...

§ 35

Ustanovenia tejto vyhlášky platia, pokiaľ osobitné predpisy*) neustanovujú inak, obdobne pre opatrenia ...

§ 36
Manká a škody
(1)

Organizácie sú povinné bez prieťahu sa domáhať náhrady mánk a škôd na národnom majetku, ktorý ...

(2)

Ak sa však nezistilo, kto za manká a škody zodpovedá, alebo či ide o maná a škody, pri ktorých ...

(3)

Pre platnosť opatrení podľa predchádzajúceho odseku je vždy potrebné, aby sa stali v písomnej ...

§ 37
Cenné papiere

O správe cenných papierov a nakladaní s nimi platia primerane ustanovenia § 65 a 66 zákonníka ...

§ 38
Zmena zmlúv a vzdanie sa nárokov
(1)

Zmena alebo zrušenie zmluvy uzavretej s občanom, z ktorej by mohla štátu alebo organizácii vzniknúť ...

(2)

Ustanovenia § 25 až 35 sa vzťahujú aj na prípady, v ktorých k nakladaniu s pohľadávkou (právom) ...

§ 39
(1)

Ustanovenia § 25 až 34 sa nevzťahujú na trovy trestného súdneho konania, na peňažné tresty ...

(2)

Pre pohľadávky daní, poplatkov, ciel a pre pohľadávky peňažných ústavov platí táto vyhláška ...

TRETIA ČASŤ

DOHĽAD

§ 40
Zodpovednosť za národný majetok a dohľad nad jeho správou
(1)

Nadriadené orgány sú povinné vo svojej pôsobnosti dohliadať, či štátne organizácie riadne ...

(2)

Odstránenie závad nadriadeným orgánom vykonávajúcim dohľad ide na náklad organizácie, ktorá ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

NADOBÚDANIE VECÍ DO ŠTÁTNEHO SOCIALISTICKÉHO VLASTNÍCTVA ZMLUVOU

§ 41
Odplatné nadobúdanie vecí
(1)

Odplatné nadobúdanie majetku do štátneho socialistického vlastníctva od občanov a iných organizácií ...

(2)

Odplatné nadobúdanie majetku do štátneho vlastníctva od iných socialistických organizácií než ...

Bezplatné nadobúdanie vecí

§ 42
(1)

Na prijatie ponuky bezplatného prevodu majetku do štátneho socialistického vlastníctva a iných ...

(2)

Miestny národný výbor môže prijať ponuku bezplatného prevodu drobných hnuteľných vecí do ...

(3)

Ponuku bezplatného prevodu majetku vedeckej, umeleckej alebo zberateľskej hodnoty do vlastníctva ...

(4)

Na prijatie ponuky bezplatného prevodu majetku, ktorý je v cudzine, do štátneho socialistického ...

§ 43
(1)

Ponuka aj prijatie ponuky bezplatného prevodu majetku do štátneho socialistického vlastníctva musí ...

(2)

Ak sú s ponúknutým majetkom spojené záväzky alebo povinnosti neúmerné jeho hodnote alebo významu, ...

§ 44

Ak ponuka bezplatného prevodu majetku do štátneho socialistického vlastníctva dôjde inej organizácii, ...

§ 45

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na ponuky, ktoré boli urobené a ktoré vo svojej funkcii ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 46
(1)

Jednotlivé ústredné orgány vydajú po dohode s Ministerstvom financií podľa potreby pre odbor ...

a)

o vykonávaní údržby, bežných a generálnych opráv jednotlivých druhov národného majetku,

b)

o spôsobe rozmiestnenia prebytočného a neupotrebiteľného národného majetku a o hospodárení ...

(2)

Jednotlivé ústredné orgány vydajú po dohode s Ministerstvom financií podľa potreby pre odbor ...

(3)

Normy vydané ústrednými orgánmi podľa odseku 2 platia i pre organizácie riadené národnými výbormi, ...

§ 47

Na opatrenia a úkony, ktoré podľa tejto vyhlášky patria vedúcemu organizácie, je na národných ...

§ 48

Ministerstvo financií môže po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi zo závažných dôvodov, ...

§ 49

Ustanovenia predpisov o úprave hospodárenia s peňažnými prostriedkami a devízových predpisov ...

§ 50

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky

 • *)  Predpisy pre zabezpečovanie, dočasnú správu a realizáciu niektorého majetku, ktorý zabezpečuje ...
 • **)  Hodnotou sa rozumie hodnota, ktorou sa oceňujú predmety podľa predpisov o účtovnej evidencii.
 • *)  Porovnaj napr. smernice Ministerstva financií č. 331/6014/64 pre vymedzenie, plánovanie, financovanie ...
 • **)  Predpisy o evidencii v hospodárskych, rozpočtových a iných organizáciách.
 • ***)  § 6 ods. 1 vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. ...
 • †)  § 10 zákonníka.
 • ††)  Zákon č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch.
 • †††)  Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku. ...
 • ††††)  Zákon č. 24/1957 Zb. o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v ...
 • *)  Úprava Ministerstva financií č. 117/61000/60 z 12. XII. 1960 „Smernice pre financovanie nákladov ...
 • **)  Vyhláška č. 7/1964 Zb. o opravách bytového majetku.
 • *)  Napr. zákon č. 71/1959 Zb. a vyhláška č. 236/1959 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa ...
 • **)  Porovnaj napr. § 162 v spojitosti s § 197 a 493 s § 491 Obč. zák.
 • ***)  Vymedzenie pojmu objekt je obsiahnuté v predpisoch o dokumentácii stavieb.
 • *)  Napr. vyhláška č. 9/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia elektrizačného ...
 • **)  Napr. Kancelárske stroje, n. p. v PraheČeskoslovenský film, PrahaStavebné stroje, n. p. PrahaOdbyt ...
 • ***)  Napr. nariadenie ministra všeobecného strojárstva č. 56/1959 Zb. o využití motorových vozidiel ...
 • *)  Napr. i z hľadiska kultúrnej hodnoty.
 • **)  Pozri napr. smernice por. č. 17/1956 Sb. inštr. (por. č. 39/1956 Zb. inštr.) o opustenom a chátrajúcom ...
 • ***)  Napr. vyhl. č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu.
 • †)  Smernice pre činnosť výkonných orgánov národných výborov pri plánovitom hospodárení s nebytovými ...
 • ††)  Napr. vyhláška č. 344/1952 Ú. l. (č. 397/1952 Ú. v.) o nájomnom z prevádzkových miestností ...
 • †††)  Pozri § 348 ods. 1 zákonníka.
 • *)  Porovnaj napr. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva uverejnené ...
 • **)  Napr. normy a smernice vydané ústrednými orgánmi a krajskými národnými výbormi o poskytovaní ...
 • *)  Vyhláška Ministerstva financií č. 73/1964 Zb.
 • **)  Na bankový účet príslušného okresného národného výboru v Štátnej banke československej ...
 • ***)  § 51 a nasl. zákonníka.
 • †)  § 347 zákonníka - Tlačivá hospodárskej zmluvy vydalo Štatistické a evidenčné vydavateľstvo ...
 • ††)  Napr. predpisy pre zabezpečovanie, dočasnú správu a realizáciu niektorého majetku, ktorý zabezpečuje ...
 • *)  Smernice Ministerstva financií z 2. apríla 1964 č. 314/17756/64-1 pre predaj rodinných domčekov ...
 • *)  Porovnaj poznámku **) k § 17.
 • **)  Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií č. 7/1964 ...
 • ***)  Napr. vyhláška č. 73/1964 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení ...
 • †)  Napr. § 5 až 7 vládnej vyhlášky č. 113/1956 Ú. l. (Ú. v.) o vyberaní nedoplatkov nájomného. ...
 • *)  § 142 ods. 2 zákonníka.
 • *)  Napr. vyhlášky, ktorými sa vydávajú základné podmienky pre dodávky.
 • *)  Napr. pre práva štátu z vynálezov zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch a vykonávacie ...
 • **)  Napr. zákon č. 71/1958 Zb. o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností ...
 • ***)  Vyhláška Ministerstva financií č. 72/1964 Zb. o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami ...
 • *)  Porovnaj § 2 ods. 5.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore