Články k predpisu 460/1992

VZŤAHY KOOPERÁCIE A KOORDINÁCIE MEDZI EURÓPSKOU PROKURATÚROU A PROKURATÚROU SLOVENSKEJ REPUBLIKY: VZÁJOMNÉ DOPĹŇANIE SA?

Abstrakt
Primárnou úlohou Európskej prokuratúry je zodpovednosť za vyšetrovanie, trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré sú stanovené v Smernici 2017/1371 a Nariadení o Európskej prokuratúre. Pre tento účel Európska prokuratúra vedie vyšetrovania, vykonáva úkony trestného stíhania a vystupuje vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov. Právny základ jej činnosti nájdeme v článku 4 Nariadenia o Európskej prokuratúre, ktorý poskytuje Európskej prokuratúre a jej prokurátorom (a nie polícii alebo sudcom) aktívnu úlohu počas celého trestného konania (od začiatku vyšetrovania až po konečné ukončenie prípadu, t. j. do konečného rozsudku alebo rozhodnutia), ktoré nemožno napadnúť opravnými prostriedkami súdneho preskúmania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonom
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 7


Vydané: 14.06.2023
Autor: doc. JUDr., Sergej Romža, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Sergej Romža, PhD.

IMUNITA PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTOV PRED VNÚTROŠTÁTNYMI SÚDMI

Abstrakt
Imunita patrí k jedným z najdôležitejších prejavov demokracie už od stredoveku. V dnešnom ponímaní je jej existencia ešte dôležitejšia, keďže ide o prejav princípu demokratického štátneho zriadenia, a rovnako aj o pretavenia medzinárodnoprávnej zásady spočívajúcej v rovnosti suverénnych štátov medzi sebou. Cieľom predloženého príspevku je objasniť historický vývoj imunít a jej typy v aktuálnej právnej úprave, a rovnako poukázať aj na rôznorodé názory vedy a praxe medzinárodného práva na to, kto je a kto naopak nie je štátnym predstaviteľom. Vo zvyšných kapitolách si kladieme za cieľ poukázať na osoby, ktoré požívajú rôzne druhy a tiež odlišný rozsah imunít, rovnako demonštrujeme aj nejasný aplikačný názor medzinárodných súdnych orgánov a napokon aj vnútroštátnych súdov a to najmä v súvislosti s procesom trestného stíhania predstaviteľov štátov v medzinárodnom ako aj vnútroštátnom priestore.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
imunita sudcu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 145
385/2000 paragrafy: 29a


Vydané: 21.04.2023
Autor: Peter Kuko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Peter Kuko

Nezávislosť a nestrannosť disciplinárneho senátu Najvyšieho správneho súdu vo vzťahu k prokurátorom

Abstrakt
článok sa zaoberá aktuálnym návrhom Najvyššieho správneho súdu SR adresovaného Ústavnému súdu SR o vyslovenie nesúladu ustanovení zákona o Disciplinárnom súdnom konaní s Ústavou SR v tej časti disciplinárneho konania, v ktorom je disciplinárne stíhaný prokurátor

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nezávislosť a nestrannosť súdu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 141


Vydané: 20.02.2023
Autor: JUDr., Katarína Roskoványi
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Roskoványi

ZÁSADA PREZUMPCIE NEVINY A UPLATNENIE PRAVIDLA IN DUBIO PRO REO V ROZHODOVANÍ SÚDU

Abstrakt
Zásada prezumpcie neviny a z nej vyplývajúce pravidlá, vrátane pravidla in dubio pro reo, je v Slovenskej republike štandardne zaraďovaná medzi základné zásady trestného konania. Súčasne je považovaná aj za jeden zo základných pilierov úpravy trestného procesu v každom zo štátov, ktoré rešpektujú a dodržiavajú ľudské práva a základné slobody. Cieľom príspevku je priblížiť jedno z elementárnych pravidiel, ktoré vyplývajú z tejto zásady - pravidlo in dubio pro reo, z hľadiska jeho uplatňovania v rozhodovaní súdu a súčasne aj v kontexte uplatnenia niektorých ďalších základných zásad trestného konania v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
90%
prezumpcia neviny čl. 50 ods. 2 ústavy SR
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 50


Relevancia k §
90%
právo na obhajobu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 50


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Peter Čopko, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Čopko, PhD.

OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI PROSTRIEDKAMI TRESTNÉHO PRÁVA[1]

Abstrakt
Hodnoty plnia vspoločnosti úlohu objektivizácie a subjektivizácie ľudského správania, sociálnej interakcie, sociálnych podmienok a sociálneho sveta vôbec. Okrem týchto úloh, predstavujú hodnotový a normatívny poriadok v spoločnosti a plnia funkciu sociálnych regulátorov. Medzi základné hodnoty v európskej kultúre môžeme zaradiť okrem iného aj ľudskú dôstojnosť. Ľudskou dôstojnosťou môžeme rozumieť vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti. Takto chápaná hodnota človeka je základom ľudských práv. Autor predstavuje ľudskú dôstojnosť ako filozofickú kategóriu ale aj ľudské právo. Osobitnú pozornosť venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v Trestnom zákone. Poukazuje na problémy aktuálnej právnej úpravy a predstavuje úvahy de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 19


Vydané: 19.12.2022
Autor: prof. JUDr., Jozef Záhora, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Jozef Záhora, PhD.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AKO HODNOTOVÉ ZAMERANIE TRESTNÉHO PRÁVA

Abstrakt
V úvode príspevku sa autorka zaoberá ochranou životného prostredia vo všeobecnej rovine, ako hodnotovým zameraním trestného práva. Parciálnym cieľom príspevku je analyzovať ochranu životného prostredia vnárodnom, medzinárodnom a európskom meradle. Pozornosť je venovaná aj vyvodeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb na úrovni ochrany životného prostredia zavedením zákona č. 91/20016 Z. z. otrestnej zodpovednosti právnických osôb vznení neskorších právnych predpisov. Príspevok sa zamýšľa nad narastajúcim počtom prípadov environmentálnej kriminality s identifikáciou otázok, ktoré možno považovať za problematické, s dôrazom na ochranu zvierat.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na priaznivé životné prostredie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 44


Vydané: 19.12.2022
Autor: Mgr., Sandra Geschwandtnerová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Sandra Geschwandtnerová

Fakultatívne referendum v Slovenskej republike – uzavretý prípad?

Abstrakt
Cieľom nášho príspevku je analýza Nálezu sp. zn. PL. ÚS 7/2021 Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ústavný súd“), ktorý sa zaoberá preskúmaním ústavnosti predmetu referenda v podobe referendovej otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“ Ústavný súd v ňom dospel k záveru o neústavnosti predmetu referenda z dôvodu jeho rozporu s čl. čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 73 ods. 1, čl. 81a, čl. 82 ods. 5 a čl. 93 ods. 3 Ústavy SR. Príspevok sa zaoberá ako hodnotením pozitívnych, tak aj negatívnych aspektov Nálezu PL. ÚS 7/2021 z pohľadu ochrany ústavnosti v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
referendum
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 93


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Marta Breichová Lapčáková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marta Breichová Lapčáková, PhD.

Národný bezpečnostný úrad a obmedzovanie slobody prejavu

Abstrakt
V súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou bol do zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti zavedený inštitút blokovania. Došlo tak k rozšíreniu právomoci NBÚ o možnosť blokovať škodlivú aktivitu alebo škodlivý obsah, ak sú na to splnené stanovené podmienky. Blokovaním však dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na vybrané problematické miesta právnej úpravy inštitútu blokovania v spomínanom zákone a ich potenciálny rozpor s judikatúrou ESĽP. Za týmto účelom autor primárne analyzuje všeobecné podmienky obmedzenia slobody prejavu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a základných teoretických východísk, ktoré v tejto súvislosti priniesla ústavná teória, podporne judikatúra ESĽP. Ako východisko komparatívneho zhodnotenia inštitútu blokovania v režime zákona o kybernetickej bezpečnosti autor využíva najmä rozhodné časti rozsudku ESĽP vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 13.12.2022
Autor: Mgr., Diana Horňáková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Diana Horňáková

ÚSTAVNÉ FORMY, PREJAVY A PREMENY SAMOSPRÁVY[1]

Abstrakt
Autorka sa v príspevku zamýšľa nad existenciou úpravy rôznych fo- riem samosprávy v Ústave SR. Cieľom príspevku je poukázať na doterajší vývoj ústavnej regulácie samosprávy tak územnej, ako aj akademickej. V rámci ana- lýzy vývoja ústavnej úpravy územnej samosprávy je predmetom skúmania aj možnosť domáhať sa efektívneho uplatnenia práva na územnú samosprávu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
výkon štátnej správy prenesený na obec
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 71


Vydané: 01.12.2022
Autor: doc. JUDr., Lívia Trellová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Lívia Trellová, PhD.

KDE SÚ HRANICE MEDZI URČENÍM OBSAHU VLASTNÍCKÉHO PRÁVA A JEHO OBMEDZENÍM?

Abstrakt
Zámerom autora je teoreticko-právne vymedzenie rozdielu medzi obmedzením vlastníckeho práva a určením jeho obsahu, a to na príklade tzv. zákonných vecných bremien. Zameriava sa na dôvody potreby takéhoto rozlíšenia, a to s dôrazom na procesnú ochranu vlastníckych práv, ústavno-právne východiská, existujúce právno-teoretické názory na riešenie tejto otázky, pričom taktiež predkladá vlastné návrhy kritérií určenia, kedy dochádza k obmedzeniu vlastníckeho práva a nie k určeniu jeho obsahu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
nútené obmedzenie vlastníckeho práva
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 20


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Marek Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marek Kováč

PRÁVO CESTUJÚCICH NA NÁHRADU PRI ZRUŠENÍ LETU V DÔSLEDKU ŠTRAJKU[1]

Abstrakt
Cestujúcemu je v práve cestovného ruchu poskytovaná ochrana ako slabšej strane s cieľom vyrovnať zmluvnú rovnováhu, zaraďujeme sem aj práva cestujúcich na náhradu pri zrušení alebo meškaní letu. Podnikatelia v cestovnom ruchu, v tomto prípade letový dopravca to musia rešpektovať. Aj v pracovnom práve sa zamestnancovi ako slabšej strane poskytuje ochrana, svoje práva môže uplatňovať aj prostredníctvom práva na štrajk. Pracovné právo nie je uzatvorený právny systém a právo zamestnanca na štrajk ovplyvní (negatívne) aj poskytovanie služieb cestovného ruchu, V akom postavení je letový dopravca ako obchodník a zamestnávateľ, ak má rešpektovať zároveň práva cestujúcich aj zamestnancov. Je štrajk mimoriadnou okolnosťou, ktorá vylučuje právo na náhradu?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na štrajk podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 37


Vydané: 12.09.2022
Autor: doc. JUDr., Monika Jurčová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Monika Jurčová, PhD.

NIEKOĽKO ÚVAH O VOLEBNOM PRÁVE POČAS MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ[1]

Abstrakt
V príspevku sa venujem úvahám o výkone volebného práva počas mimoriadnych situácií. Inšpirovaný je najmä pandémiou ochorenia COVID-19 a zásahmi do základných práv a slobôd, osobitne volebného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
volebné právo
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 30


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Stanislav Gaňa, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Stanislav Gaňa, PhD.

VÝKON VOLEBNÉHO PRÁVA CHORÝMI VOLIČMI – VÝVOJ A AKTUÁLNY STAV PO 30 ROKOCH OD PRIJATIA DEMOKRATICKEJ ÚSTAVY[1]

Abstrakt
Cieľom príspevku je priblížiť a zhodnotiť právnu úpravu týkajúcu sa výkonu volebného práva voličmi, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav môžu predstavovať riziko pre verejné zdravie. Príspevok upriamuje pozornosť na v súčasnosti platnú zákonnú úpravu, ako aj na jej doterajší vývoj. Predmetná úprava je posudzovaná predovšetkým so zreteľom na jej zlučiteľnosť s ústavným princípom všeobecnosti volebného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
volebné právo
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 30


Vydané: 12.09.2022
Autor: doc. JUDr., Marek Domin, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Marek Domin, PhD.

DISKRIMINÁCIA DÚHOVEJ KOMUNITY NA PRACOVISKU

Abstrakt
Téma jednoty v rozmanitosti už dlhodobo rezonuje na rôznych úrovniach diskusných fór. Riešia sa na nich predovšetkým problémy medicínskej, právnej a sociálnej tranzície lesbičiek, gejov, bisexuálnych, transexuálnych, nebinárnych, intersexuálnych a queer osôb, označovaných ako dúhová komunita. Ambíciou tohto príspevku je analýza pracovnoprávnej tranzície tejto dúhovej komunity.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zákaz diskriminácie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 12
365/2004 paragrafy: 2
311/2001 paragrafy: 13


Vydané: 12.09.2022
Autor: doc. JUDr., Mária Nováková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Mária Nováková, PhD.

Aktuálne výzvy v oblasti dane z nehnuteľností - zdaňovanie na základe trhovej hodnoty

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa venuje analýze aktuálnych otázok v oblasti dane z nehnuteľností v Slovenskej republike v súvislosti so snahami o zavedenie zdaňovania na základe trhovej hodnoty nehnuteľností. Príspevok poukazuje na racionálne zdôvodnenie potreby prechodu na hodnotový princíp zdaňovania, na jeho pozitíva i negatíva, ako aj na možné dopady na daňovníkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
dane a poplatky
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 59


Vydané: 13.12.2021
Autor: Bc., Martina Bianca Achimovičová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Bc., Martina Bianca Achimovičová

Zásada rovnakého zaobchádzania a možné diskriminačné riziká pri telepráci

Abstrakt
Autorka v príspevku venuje pozornosť novele Zákonníka práce, ktorý reagoval na koronakrízu riešením otázky telepráce a home office. Autorka sa zameriava na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla prax z pohľadu práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa, ako aj možnej diskriminácie, či uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania pri inštitúte telepráce. V súvislosti so skúmanou témou vyvstávajú otázky, do akej miery je možné vytvoriť rovnocenné a vyvážené podmienky všetkým zamestnancom tak, aby boli zachované rovnaké príležitosti, predvídateľnosť pracovných podmienok a transparentnosť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zákaz diskriminácie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 12
365/2004 paragrafy: 2
311/2001 paragrafy: 13


Vydané: 03.12.2021
Autor: JUDr., Ivana Semanová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ivana Semanová

Akému orgánu verejnej moci predsedal Ján Klučka 21.júla 2014?[1] (Zamyslenie nad ústavným postavením Súdnej rady Slovenskej republiky)

Abstrakt
Príspevok sa venuje vymedzeniu ústavného postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky v inštitucionálnom rámci. Po analýze rozhodujúcich znakov autor dospel k názoru, podľa ktorého je Súdna rada Slovenskej republiky orgánom štátnej správy súdnictva s celoslovenskou pôsobnosťou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
Súdna rada Slovenskej republiky
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 141a


Vydané: 01.12.2021
Autor: prof. JUDr., Ján Mazák, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Ján Mazák, PhD.

Referendum o predčasných voľbách – právne aspekty[1]

Abstrakt
Cieľom príspevku je prispieť do aktuálnej odbornej diskusie o právnych aspektoch referenda v ústavnom systéme Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
referendum
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 93


Vydané: 01.12.2021
Autor: doc. JUDr., Peter Vršanský, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Vršanský, CSc.

Stabilizačná funkcia bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku v oblasti garancie slobody náboženstva a slobody svedomia

Abstrakt
Bilaterálne zmluvy uzavreté medzi Slovenskou republikou a cirkvami a nábo- ženskými spoločnosťami registrovanými na Slovensku tvoria silný potenciál stability práva ako jedného z predpokladov právneho štátu. Ich prevažujúca povaha je ľudskoprávna a korelujú najmä s univerzálnymi a regionálnymi medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, ústavnými právami a slobo- dami a právom Európskej únie. Korešpondujú ďalej so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ich základom sú dve základné zmluvy, jedna uzavretá so Svätou stolicou a druhá s ďalšími cirkvami a nábo- ženskými spoločnosťami. Obe tieto zmluvy upravujú okrem širokej škály cir- kevno – právnych vzťahov otázku implementácie ústavne a medzinárodno- právne garantovanej slobody svedomia, ktorej neaplikovanie, či fiktívnosť pri- náša nesúhlas ľudí, či aspoň ich rezistenciu voči právu. V tomto komplexe otá- zok pôsobí aj judikatúra, či už ústavná alebo medzinárodnoprávna, najmä Eu- rópskeho súdu pre ľudské práva. Zmluvný systém úpravy vzťahov medzi štá- tom a cirkvami je stabilizačným prvkom slovenského práva a tiež chráni jeho kultúrnu líniu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 24
23/1991 paragrafy: 15


Vydané: 01.12.2021
Autor: Dr.h.c. prof. doc., Marek Šmid, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Dr.h.c. prof. doc., Marek Šmid, PhD.

Konanie o milosti a možnosti obnovujúcich prvkov v ňom

Abstrakt
Účelom použitia milosti je odstránenie dôsledkov negatívnej mimoriadnej životnej situácie, v ktorej sa ocitol žiadateľ o milosť. Používanie milosti predstavuje ústavne povoľované vkročenie prezidenta Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza v postavení orgánu exekutívy, do činnosti súdnej moci. Cieľom tohto článku v tomto zmysle priniesť komplexný náhľad na konanie o použití milosti. V závere snaha nájsť prieniky aktuálnych trendov v trestnom práve a konania o milosti, ktoré by mohli zlepšiť používanie restoratívnej justície v tomto procese.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
udelenie milosti
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 472
460/1992 paragrafy: 102


Vydané: 16.06.2021
Autor: Mgr., Adam Ševčovič
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Adam Ševčovič
MENU
Hore