Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 429/2020 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 429/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 429/2020 s účinnosťou od 01.01.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 sa slová „a zároveň“ nahrádzajú slovom „alebo“.
2.
Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11a
Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením
ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2021
(1)
Ak prijímateľ investičnej pomoci nebol podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydaného do 31. decembra 2020 povinný do 12. marca 2020 splniť podmienku
a)
minimálnej výšky podielu nových strojov, prístrojov a zariadení určených na výrobné účely na obstaranom dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku podľa prílohy č. 1, sa táto podmienka znižuje o 10 %,

b)
maximálneho podielu obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7, sa táto podmienka zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

(2)
V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa
a)
miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)
minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.


§ 11b
Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra
účinné od 1. januára 2021
V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza považuje za okres zaradený do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.“.

3.
V prílohách č. 2 a 3 sa slová „Minimálny násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy vyplácanej zamestnancom prevádzkarne v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou v hospodárstve Slovenskej republiky v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru“ nahrádzajú slovami „Minimálny násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy vyplácanej zamestnancom prevádzkarne v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zistenou pracoviskovou metódou a  zverejnenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore