Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. 362/2023 účinný od 01.10.2023

Platnosť od: 15.09.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. 362/2023 účinný od 01.10.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 362/2023 s účinnosťou od 01.10.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
2.
V § 4 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „a maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
3.
V § 6 ods. 1 prvej vete sa za slová „zmluvnej ceny za plyn v 2023“ vkladá čiarka a slová „najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za plyn v 2023 určenou podľa odseku 4 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023“),“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a)
pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s malým odberateľom plynu, ktorému dodávateľ plynu nedodával plyn v roku 2022, a ktoré dodávateľ plynu uzavrel po 31. decembri 2022 vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + PZ,

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,

SPOT je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle www.powernext.com) pre mesiac, za ktorý sa realizuje výpočet kompenzácie,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,

PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,

b)
pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s malým odberateľom plynu iné ako zmluvy podľa písmena a) vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však vo výške podľa vzorca
MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1),

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,

CEÚRSO je maximálna cena za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu v eurách na MWh,

SPOT1Q2023 je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle https://www.eex.com) za 1. štvrťrok 2023 vo výške 54,42 eur/MWh,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,

PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,

c)
vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2) ak dodávateľ plynu znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu pre malého odberateľa plynu podľa osobitného predpisu4) vrátane primeraného zisku vo výške 3 eurá na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny plynu v 2023 podľa písmena a) alebo písmena b), nie však vyššej ako zmluvná cena za plyn v 2023.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu.“.

5.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu podľa § 6 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo plynu dodaného pre malých odberateľov plynu príslušným dodávateľom plynu podľa § 6 a § 7 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Dodávateľ plynu predloží ministerstvu do 31. decembra 2023 prepočet kompenzácií vyplatených za obdobie do 1. októbra 2023 podľa § 6 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. októbrom 2023 a výškou kompenzácie za toto obdobie podľa § 6 v znení účinnom od 1. októbra 2023 vysporiada ministerstvo v roku 2024 spolu s rozdielmi medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 a výškou kompenzácie na základe skutočne nameraných údajov podľa § 6 ods. 3 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu podľa § 6 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore