Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 342/2014 účinný od 15.02.2022

Platnosť od: 10.12.2014
Účinnosť od: 15.02.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 342/2014 účinný od 15.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 342/2014 s účinnosťou od 15.02.2022 na základe 30/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1 - Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami ...

a)
prechodný zjednodušený režim základnej platby (ďalej len "jednotná platba na plochu"),2)
b)
redistributívna platba,2a)
c)
platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie,3)
d)
platba pre mladých poľnohospodárov.4)
Minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb
§ 2 - Všeobecné požiadavky
(1)

Žiadosť o priame platby (ďalej len "žiadosť") môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len ...

(2)

Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha

a)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych ...
b)
je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d)
využívaná na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov je vysadená druhmi stromov, ktoré sú uvedené ...
e)
využívaná na pestovanie konope je osiata osivom odrôd podľa osobitného predpisu.9)
(3)

Priame platby sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žiadateľ obhospodaruje a na ktorú ...

(4)

Ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu využívanú ...

(5)

Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope, je povinný

a)
najneskôr do troch dní oznámiť platobnej agentúre začiatok kvitnutia konope na príslušnom diele pôdneho ...
b)
pestovať plodiny konope za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň desať ...
(6)

Žiadateľ môže vykonať zber konope aj skôr ako podľa odseku 5 písm. b), ak dodrží požiadavky podľa osobitného ...

(7)

Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ktorý

a)
spĺňa požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa § 3,
b)
spĺňa pravidlá krížového plnenia podľa § 4,
c)
vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu11) alebo udržiava poľnohospodársku plochu12) ...
(8)

Priame platby sa poskytnú aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. c), ale na poľnohospodárskej ...

(9)

Plocha ornej pôdy s porastom tráv alebo iných rastlinných krmív sa nezmení na plochu trvalého trávneho ...

§ 3 - Požiadavky na aktívneho poľnohospodára

Priame platby sa neposkytnú, ak poľnohospodárska plocha podľa § 2 ods. 8 predstavuje viac ako 50 % celej ...

§ 4 - Pravidlá krížového plnenia
(1)

Žiadateľ o priame platby je povinný spĺňať pravidlá krížového plnenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. ...

a)
životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy,
b)
verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín,
c)
dobré životné podmienky zvierat.
(2)

Na účely plnenia pravidiel krížového plnenia v oblasti podľa odseku 1 písm. a) sa použijú koeficienty ...

(3)

Ak žiadateľ poruší normu, ktorá je zároveň požiadavkou uvedenou v prílohe č. 2, považuje sa to za nesplnenie ...

(4)

Ak sa podiel poľnohospodárskej plochy s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ...

§ 5 - Podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie
(1)

Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy orná pôda povinný ...

(2)

Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast ...

(3)

Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na plochy trvalých trávnych porastov, na ktorých je určený spôsob ...

(4)

Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalé plodiny22) ...

(5)

Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy podľa odsekov 1, ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou ...

§ 6 - Podmienky minimálnej činnosti na poľnohospodárskej ploche prirodzene ponechanej v stave vhodnom na pastvu ...

Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast ...

§ 7 - Jednotná platba na plochu

Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych ...

§ 7a - Redistributívna platba
(1)

Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych ...

(2)

Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu, ...

a)
prvý interval do 4,99 ha vrátane,
b)
druhý interval medzi 5,00 ha a 14,99 ha vrátane,
c)
tretí interval nad 15,00 ha vrátane.
Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
§ 8 - Všeobecné požiadavky
(1)

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie sa poskytne žiadateľovi, ...

a)
spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2,
b)
na poľnohospodárskej ploche dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie ...
(2)

Postupy zahŕňajú

a)
diverzifikáciu plodín,
b)
zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu,
c)
existenciu oblasti ekologického záujmu.
(3)

Postupy podľa odseku 2 sa nevzťahujú na plochu žiadateľa spĺňajúcu požiadavky podľa osobitného predpisu.25) ...

§ 9 - Diverzifikácia plodín
(1)

Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru od 10 ha do 30 ha vrátane, je žiadateľ povinný dodržiavať ...

(2)

Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru viac ako 30 ha, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky podľa ...

(3)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,28) ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na neho nevzťahujú. ...

(4)

Na účely výpočtu podielov rôznych plodín podľa odsekov 1 a 2 je rozhodujúcim obdobie od 15. mája do ...

§ 10 - Zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu
(1)

Ak sa trvalý trávny porast nachádza v celom rozsahu alebo čiastočne v oblastiach podľa osobitného predpisu,29) ...

(2)

Žiadateľ je na základe rozhodnutia platobnej agentúry19) povinný zmeniť druh poľnohospodárskej plochy ...

a)
žiadateľ zmenil druh poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast na iný druh poľnohospodárskej plochy ...
b)
podiel poľnohospodárskej plochy s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ploche ...
§ 11 - Existencia oblasti ekologického záujmu
(1)

Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru viac ako 15 ha vrátane, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky ...

(2)

Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1, použije na účely splnenia postupu podľa osobitného ...

(3)

Oblasti ekologického záujmu zahŕňajú tieto plochy:

a)
orná pôda ležiaca úhorom okrem písmena i),
b)
terasy uvedené v prílohe č. 2,
c)
krajinné prvky uvedené v prílohe č. 2,
d)
nárazníkové zóny,
e)
plochy rýchlorastúcich drevín vysadené druhmi stromov uvedenými v prílohe č. 1,
f)
plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou tvorené
1.
zmesou druhov plodín, alebo
2.
vysievaním druhov tráv alebo bôbovitých druhov pod hlavnú plodinu,
g)
plochy s plodinami, ktoré viažu dusík, uvedenými v prílohe č. 6,
h)
medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2,
i)
orná pôda ležiaca úhorom pre medonosné plodiny uvedené v prílohe č. 4.
(4)

Na účely odseku 3 písm. a) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom považuje plocha ornej pôdy s porastom, ktorá ...

(5)

Na plochách podľa odseku 3 písm. a), f) a i) žiadateľ nesmie používať hnojivá a prípravky na ochranu ...

(6)

Ak oblasť ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. d) je tvorená plochami inými ako plochami uvedenými ...

(7)

Plodiny, ktoré možno použiť na účely podľa odseku 3 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 7. Zmesi druhov ...

(8)

Žiadateľ je na plochách podľa odseku 3 písm. g) v rozhodujúcom období od 15. novembra príslušného roka ...

(9)

Minimálna šírka oblasti ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. h) musí byť najmenej 10 m. Plochy s ...

(10)

Na účely odseku 3 písm. i) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom pre medonosné plodiny považuje plocha ornej ...

(11)

Na plochách podľa odseku 3 písm. a) a i) žiadateľ nesmie zberať plodiny ani pásť zvieratá. Po uplynutí ...

(12)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,36) nevzťahuje sa na neho povinnosť podľa odseku ...

§ 12 - Platba pre mladých poľnohospodárov
(1)

Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi, ktorý

a)
spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2,
b)
spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,37)
c)
má ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom členskom ...
(2)

Podmienku podľa odseku 1 písm. c) nemusí spĺňať žiadateľ, ktorý má najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej ...

(3)

Ak je žiadateľom právnická osoba, platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne, ak mladý poľnohospodár ...

(4)

Na účely odseku 3 mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má nad právnickou osobou účinnú kontrolu, ...

(5)

Na účely odseku 3 mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má nad právnickou osobou dlhodobú ...

(6)

Ak sa na právnickej osobe kapitálovo alebo riadením podieľa viacero fyzických osôb vrátane jednej alebo ...

(7)

Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť ...

§ 13 - Predkladanie žiadosti
(1)

Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom ...

(2)

Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu40) ...

(3)

Prílohou žiadosti je

a)
grafický materiál poľnohospodárskej plochy, ktorá je vedená v evidencii dielov pôdnych blokov,
b)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia na účely platby podľa § 7,
c)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia na účely § 8 ods. 2 písm. c),
d)
čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(4)

Ak sa na žiadateľa vzťahuje § 8 ods. 3, prílohou žiadosti je aj potvrdenie podľa osobitného predpisu.42) ...

(5)

Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 12, prílohou žiadosti je aj

a)
doklad o ukončenom strednom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní s poľnohospodárskym, potravinárskym ...
b)
pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa alebo ...
(6)

Ak žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov je právnickou osobou, prílohou žiadosti je aj doklad, ...

(7)

Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope podľa § 2 ods. 2 písm. e), prílohou ...

a)
náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie43) alebo jej úradne osvedčená kópia,
b)
údaj o množstve použitého osiva v kg/ha.44)
(8)

Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa odseku 9, ...

(9)

Identifikačný list žiadateľa obsahuje

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo žiadateľa a identifikačné ...
c)
obchodné meno , sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho ...
d)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,
f)
označenie osôb, ktoré sa majú posudzovať na účely platby podľa § 12.
(10)

Prílohou identifikačného listu žiadateľa je

a)
doklad o bankovom účte žiadateľa,
b)
osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu44a) nie staršie ako 60 dní, ak ide o samostatne ...
(11)

Na žiadateľa sa nevzťahuje ustanovenie odseku 3 písm. a), ak

a)
poľnohospodárska plocha, na ktorú žiadosť nepodal, nepresahuje výmery podľa osobitného predpisu,45) ...
b)
nepožiadal o priame platby a poľnohospodárska plocha, na ktorú žiadosť nepodal, nepresahuje výmery podľa ...
(12)

Ak žiadateľa predložil žiadosť podľa osobitného predpisu,46) ustanovenie odseku 8 sa na neho nevzťahuje. ...

§ 14 - Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb
(1)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 150 ...

(2)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 alebo podľa § 7a, sa v príslušnom roku ...

(3)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom ...

(4)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny podľa osobitného ...

(5)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného ...

(6)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného ...

(7)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného ...

a)
§ 2 ods. 2,
b)
§ 2 ods. 7 písm. c)
c)
§ 2 ods. 8,
d)
§ 12 ods. 1 až 3 a 7,
e)
§ 13 ods. 7 alebo
f)
§ 16 ods. 4, 5 a 7.
(8)

Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,53) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa ...

(9)

Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,55) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa ...

(10)

Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12 sa neposkytnú, ak platobná ...

a)
§ 16 ods. 2 alebo
b)
§ 16 ods. 3.
§ 15 - Sumy priamych platieb
(1)

Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "vestník") ...

a)
§ 7 určené podľa osobitného predpisu,57)
b)
§ 7a určené podľa osobitného predpisu,57a)
c)
§ 8 určené podľa osobitného predpisu,58)
d)
§ 12 určené podľa osobitného predpisu.59)
(2)

Vo vestníku sa oznamuje aj koeficient úhrady finančnej disciplíny.

§ 16 - Spoločné ustanovenia
(1)

Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.60) ...

(2)

Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného ...

(3)

Žiadateľ o priame platby je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť doklady súvisiace s kontrolou ...

(4)

Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa a požiadať ...

(5)

Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,63) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre ...

(6)

Za poľnohospodárske plochy podľa § 2 ods. 8 sa považujú diely pôdnych blokov takto vymedzené v systéme ...

(7)

Priame platby sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu príslušného orgánu66) riadne preukáže vlastnícke ...

§ 17 - Prechodné ustanovenie

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2014 sa posudzujú ...

§ 17a - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2015 sa posudzujú ...

§ 17b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú ...

§ 17c - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa posudzujú podľa ...

§ 17d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2018 sa posudzujú ...

§ 17e - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 18. apríla 2021

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 17. apríla 2021 sa posudzujú ...

§ 17f - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2022

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2022 sa posudzujú ...

Záverečné ustanovenia
§ 18

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 19

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...

§ 20

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Zoznam rýchlorastúcich drevín a ich klonov

  Názov mladiny Maximálny cyklus zberu (v rokoch) slovenský latinský Topoľ a jeho klony (Populus ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Pravidlá krížového plnenia

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Zoznam medonosných plodín

  Názov plodiny slovenský latinský 1. Bôbovité plodiny Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Váhové faktory

  Prvky Váhový faktor Pôda ležiaca úhorom 1 Terasy 1 Krajinné prvky: Živé ploty 2 Samostatne ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Zoznam dusík viažucich plodín

  Názov plodiny slovenský latinský Fazuľa a jej klony (Phaseolus spp.) Fazuľa obyčajná Phaseolus ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  Zoznam medziplodín

  Názov plodiny slovenský latinský Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum Ďatelina egyptská Trifolium ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú ...

  3.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho ...

  4.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie ...

  5.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania ...

  6.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/709 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 písm. b) bod i), iv) a vi) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ...
 • 2)  Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 2a)  Čl. 41 a 42 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 3)  Čl. 43 až 47 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 5)  § 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 6)  Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 7)  § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 8)  § 2 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 9)  Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 9a)  Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 9 ods. 7 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 12a)  Čl. 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 13)  Hlava II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 17)  Čl. 73 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú ...
 • 18)  Čl. 37 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 19)  § 7 ods. 1 písm. aa) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 115/2014 Z. z.
 • 21)  Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 4 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 24)  Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 364/2004 Z. z. ...
 • 25)  Čl. 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických ...
 • 26)  Čl. 44 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 27)  Čl. 44 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 28)  Čl. 44 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 29)  § 26 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Čl. 42 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.
 • 31)  Čl. 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 32)  Čl. 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 45 ods. 9 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.
 • 34)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a ...
 • 35)  § 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
 • 36)  Čl. 46 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 37)  Čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 38)  § 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 39)  Hlava II, kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 39a)  Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
 • 40)  Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 41)  Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 41a)  Čl. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
 • 42)  § 4 písm. b) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 • 43)  Napríklad § 9 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 44)  Čl. 17 ods. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 44a)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Čl. 72 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 46)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...
 • 47)  Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 48)  Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 49)  Čl. 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 50)  Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 51)  Hlava II Kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 52)  Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 53)  Hlava IV Kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.Hlava V Kapitola III vykonávacieho nariadenia ...
 • 54)  Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 55)  Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 56)  Hlava III a Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 57)  Čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 57a)  Čl. 41 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 58)  Čl. 43 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 59)  Čl. 50 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 60)  Hlava V Kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 61)  Hlava III Kapitola III a Hlava V Kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 62)  Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 63)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 64)  Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 65)  § 3 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 66)  § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. ...
 • 69)  Zákon č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore