Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 331/2006 účinný od 01.06.2006 do 31.08.2007

Platnosť od: 31.05.2006
Účinnosť od: 01.06.2006
Účinnosť do: 31.08.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 331/2006 s účinnosťou od 01.06.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. x) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

pracoviskom je ambulancia, oddelenie zariadenia alebo jeho časť,

b)

nemocničnou nákazou je prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo ...

c)

hromadným výskytom nemocničnej nákazy je existencia troch a viac prípadov nemocničnej nákazy,

d)

hygienicko-epidemiologickým režimom je komplex hygienických požiadaviek na prevádzku zariadení ...

§ 3
Príjem pacientov
(1)

Príjem pacientov do zariadení vrátane lekárskeho vyšetrenia a odberu biologického materiálu možno ...

(2)

Vrchné časti odevu pacientov sa musia ukladať na miesto na to určené. Na pracoviskách akútnej ...

(3)

Pri prijímaní pacienta do lôžkového zariadenia sa do prijímacej správy zaznamenávajú informácie ...

(4)

Pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta sa musí používať bariérová ošetrovacia technika. Pri ...

(5)

Pri zistení kolonizácie alebo infekcie multirezistentnými mikroorganizmami sa nález musí zreteľne ...

(6)

Pri umiestnení pacienta na oddelení zariadenia (ďalej len „oddelenie“) sa musí vychádzať aj ...

(7)

Po prijatí do zariadenia sa pacient musí umiestniť na dekontaminované lôžko. Pacientovi sa musí ...

§ 4

Zamestnanci zariadení musia vstupovať do izieb pacientov a iných priestorov určených na vyšetrovacie ...

§ 5

Ošetrujúci lekári v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti postupujú podľa § 3 ods. ...

§ 6
Zásady pri ošetrovaní pacientov
(1)

Pri ošetrovaní pacientov sa

a)

musia používať čisté osobné ochranné pracovné prostriedky určené na prácu na vlastnom pracovisku; ...

b)

musia pracovníci zariadenia chrániť ochranným odevom pred znečistením alebo kontamináciou biologickým ...

c)

musia vyšetrovacie a liečebné výkony vykonávať až po umytí rúk; dezinfekcia rúk sa musí vykonávať ...

d)

musia operačné výkony vykonávať asepticky, počas operačných a iných invazívnych výkonov sa ...

e)

nesmú do operačných sál nosiť mobilné telefóny, šperky, hodinky a iné osobné predmety; kvalita ...

f)

pri iných invazívnych výkonoch, pri ktorých sa porušuje alebo už je porušená celistvosť kože ...

g)

musí používať bariérová ošetrovacia technika s individualizáciou všetkých prostriedkov osobnej ...

h)

na parenterálne výkony musia používať sterilné zdravotnícke pomôcky; musí sa zabezpečiť aspoň ...

i)

infúzne zmesi musia pripravovať asepticky v priestoroch na to určených a musí sa minimalizovať ...

j)

musia pri odberoch biologického materiálu používať jednorazové rukavice; biologický materiál ...

k)

použité zdravotnícke pomôcky kontaminované biologickým materiálom musia čistiť ručne po predchádzajúcej ...

l)

pri stomatologických ošetreniach musia používať pre každého pacienta sterilné kolienkové násadce, ...

m)

použité jednorazové ihly, striekačky a iné ostré predmety bez ďalšej manipulácie musia zneškodňovať ...

n)

pri drenáži rán a telových dutín, pri zavádzaní močových katétrov a pri výmene zberných ...

o)

musí predchádzať nemocničným nákazám dodržiavaním opatrení proti šíreniu prenosných ochorení;1) ...

p)

musí zvýšená pozornosť venovať pacientom s rizikovými faktormi pre vznik nemocničných nákaz. ...

(2)

Na pracoviskách akútnej a intenzívnej medicíny, gynekologicko-pôrodníckych špecializačných ...

(3)

Návštevy pacientov upravujú oddelenia podľa charakteru prevádzky, epidemiologickej situácie a ...

(4)

Do jedálne pre zamestnancov sa nesmie vstupovať v osobných ochranných pracovných prostriedkoch ...

(5)

Zamestnanci pohrebných služieb môžu vstupovať do lôžkových častí oddelení len v čistom ochrannom ...

Stravovanie
§ 7
(1)

Na poskytovanie stravovania v zariadeniach sa vzťahujú požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,2) ...

(2)

O spôsobe výživy pacientov rozhoduje lekár.

(3)

Pri príprave výživy je potrebné

a)

zabezpečovať stravovaciu prevádzku bez pomoci pacientov,

b)

podávať tekutú výživu, ktorú pacienti prijímajú ústami alebo ktorá sa im podáva gastrickou ...

c)

ukladať zvyšky pokrmov z oddelení do vyčlenených odpadových nádob a ihneď zabezpečiť ich odsun ...

d)

používať riad, prepravné nádoby a iné prepravné obaly zdravotne neškodné, dobre uzatvárateľné, ...

e)

umývať riad použitý pacientmi oddelene od kuchynského riadu a prepravných nádob,

f)

umývať a dezinfikovať osobitne riad a prepravné nádoby na oddeleniach prenosných ochorení a prepravné ...

(4)

Pri príprave výživy sa postupuje podľa zásad správnej výrobnej praxe.3)

(5)

Manipuláciu so stravou môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na výkon epidemiologicky závažných ...

(6)

Hotové pokrmy sa musia podávať bezprostredne po príprave, najneskôr však do dvoch hodín po skončení ...

§ 8
(1)

Stravovanie novorodencov a dojčiat sa v najväčšom možnom rozsahu zabezpečuje prirodzenou výživou. ...

(2)

Ak nie je možné zabezpečiť prirodzenú výživu novorodencov a dojčiat, používa sa mliečna výživa ...

(3)

Novorodenecká a dojčenská strava sa pripravuje v mliečnych kuchynkách. Pri jej príprave sa musí ...

(4)

Pri príprave novorodeneckej a dojčenskej stravy sa postupuje podľa zásad správnej výrobnej praxe3) ...

(5)

Na prípravu novorodeneckej a dojčenskej stravy sa môže používať voda určená na ľudskú spotrebu6) ...

(6)

Všetky nádoby a pomôcky na prípravu novorodeneckej a dojčenskej stravy musia byť sterilné. Po ...

(7)

Pri skladovaní surovín a polotovarov na prípravu novorodeneckej a dojčenskej stravy je potrebné ...

a)

správny skladovací režim v suchých, dobre vetrateľných skladoch s najvyššou relatívnou vlhkosťou ...

b)

skladovanie, ochranu pred mikrobiálnou a chemickou kontamináciou a pred nepriaznivým ovplyvňovaním ...

c)

pravidelnú kontrolu.

(8)

Ak nie je možné pripraviť mliečnu výživu bezprostredne pred nočným kŕmením, môže sa pripraviť ...

a)

pripravené mlieko pasterizovať v pasterizéri tak, že sa mlieko po naplnení do fliaš vloží do ...

b)

pasterizované mlieko uskladniť v chladničke pri teplote najviac 4 oC až do podania; pri prevoze ...

c)

tesne pred podaním mlieko zohriať vo vodnom kúpeli na teplotu 37 oC,

d)

nespotrebované zvyšky mlieka zlikvidovať, fľaše ihneď vypláchnuť a mechanicky očistiť,

e)

viesť podrobný záznam o tepelnom ošetrení mlieka a o manipulácii s ním.

(9)

Na oddeleniach, ktoré vykonávajú zber ženského – materského mlieka, sa kontroluje jeho kvalita ...

(10)

Ženské – materské mlieko určené na dlhšie skladovanie sa musí zmrazovať ihneď po naplnení ...

(11)

Distribúcia ženského – materského mlieka na oddelení sa musí vykonávať po jeho rozmrazení ...

(12)

O zbere, tepelnom spracovaní, uskladňovaní a spotrebe ženského – materského mlieka sa musí ...

§ 9
Manipulácia s bielizňou
(1)

V zariadeniach sa musí používať posteľná bielizeň tohto zariadenia, ak miestne príslušný regionálny ...

(2)

Posteľná bielizeň sa musí vymieňať najmenej raz týždenne a vždy po znečistení a po operačnom ...

(3)

Pri výmene posteľnej bielizne po prepustení pacienta sa musia posteľ a matrace dezinfikovať. Po ...

(4)

Použitá bielizeň sa môže triediť a počítať len v miestnostiach na to určených s priamym alebo ...

(5)

Postele sa po dezinfekcii a kompletizácii lôžkovín musia prikryť čistou plachtou alebo obalom ...

(6)

Na prikrytie vyšetrovacích stolov, ležadiel a lôžok, ktoré prichádzajú do styku s obnaženou ...

(7)

Podrobnosti o manipulácii s bielizňou a o praní bielizne sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 10
Nakladanie s odpadmi
(1)

Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje podľa osobitného predpisu.8)

(2)

Odpad z pracovísk zariadení sa musí zbierať denne a separovane. Biologicky kontaminovaný odpad ...

(3)

Nebezpečný odpad sa musí ukladať do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky ...

(4)

Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa musí ukladať do spáliteľných hrubostenných ...

(5)

Triedenie zhromaždených odpadov sa musí zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ich zneužitiu, odcudzeniu ...

(6)

S odpadom, ktorý tvoria odňaté časti orgánov a tiel pacientov, sa nakladá ako s nebezpečným ...

(7)

Odpadová voda sa musí odvádzať kanalizáciou do čistiarní odpadových vôd. Ak nie je v zariadení ...

§ 11
Upratovanie
(1)

Upratovanie všetkých priestorov zariadenia sa musí vykonávať denne navlhko okrem priestorov a pracovísk ...

(2)

Upratovanie terás a balkónov zariadení sa musí vykonávať najmenej raz týždenne a priestorov ...

(3)

Upratovanie sa musí vykonávať

a)

v priestoroch určených na operačné a iné invazívne výkony vždy pred začatím operačného programu ...

b)

na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, dialyzačných jednotkách, pracoviskách na odber biologického ...

c)

na pracoviskách na liečbu urologických, onkologických a prenosných ochorení, centrálnej sterilizácie ...

d)

v miestnostiach na osobnú hygienu, v čistiacich miestnostiach a vo výťahoch na všetkých pracoviskách ...

e)

na pracoviskách pre aseptickú prácu, najmä na pracoviskách na prípravu infúznych roztokov, krvné ...

(4)

V jednotkách intenzívnej starostlivosti, na operačných a zákrokových sálach, na pracoviskách ...

(5)

Dezinfekcia vozidiel dopravnej zdravotnej služby sa musí vykonávať

a)

pri ich čistení a pred každým prevozom rodičky, novorodenca, pred a po každom prevoze pacienta ...

b)

po prevoze chorých alebo podozrivých na prenosné ochorenie alebo pri prevoze infekčného materiálu ...

(6)

Každé pracovisko musí mať vlastné pomôcky na upratovanie, ktoré nemožno použiť na inom pracovisku. ...

(7)

Pracoviská na operačné a iné invazívne výkony musia mať vyhradený jeden deň v týždni ako ...

(8)

Technologické postupy upratovania a dezinfekčný program tvoria nedeliteľnú súčasť prevádzkového ...

(9)

Postup pri upratovaní je ustanovený v prílohe č. 3.

§ 12
Maľovanie, stavebná a rekonštrukčná činnosť
(1)

Priestory zariadenia sa musia maľovať najmenej raz za dva roky. Po kontaminácii stien biologickým ...

(2)

Stavebnú a rekonštrukčnú činnosť počas prevádzky zariadenia možno vykonávať len so súhlasom ...

§ 13
Sterilizácia, dezinfekcia a ničenie živočíšnych škodcov
(1)

Druhy sterilizácie, vyšší stupeň dezinfekcie, metódy dezinfekcie a postupy pri ich vykonávaní ...

(2)

Zariadenia musia vykonávať všetky opatrenia na zabránenie vnikania, množenia a šírenia škodlivých ...

(3)

Na dezinfekciu a ničenie živočíšnych škodcov sa musia používať len biocídne prípravky registrované ...

(4)

Pri sterilizácii liečiv a pomocných látok sa postupuje podľa Slovenského liekopisu.12)

(5)

Metódy ničenia živočíšnych škodcov sú ustanovené v prílohe č. 6.

(6)

Pracoviská s bazénmi určenými na vodoliečbu musia zabezpečovať prevádzku a vyhovujúcu kvalitu ...

§ 14
Nemocničná nákaza
(1)

V zariadení vrátane zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa musí vykonávať kontrola ...

(2)

Pri výskyte nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa musia vykonať potrebné opatrenia ...

(3)

Pri zistení nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutočnosť musí oznámiť ...

(4)

Hlásenie výskytu nemocničnej nákazy vedúcim oddelenia miestne príslušnému regionálnemu úradu ...

(5)

Hlásenie podľa odseku 5 sa musí vykonať ihneď, ak ide

a)

o hromadný výskyt nemocničnej nákazy,

b)

o klinicky závažnú nemocničnú nákazu,

c)

o úmrtie a podozrenie z úmrtia na nemocničnú nákazu.

§ 15
Prevádzkový poriadok zariadenia
a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska,

b)

podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacientov a zamestnancov,

c)

rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu podľa § 3 až 14.

§ 16
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

 • 1)  § 33 ods. 6 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 29 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 3)  § 251 až 258a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 4)  § 9 ods. 5 písm. d) zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 5)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 6)  § 11 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 7)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 8)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 11)  § 37 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších ...
 • 12)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 22783-1/2004-SL, ktorým ...
 • 13)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a ...
 • 1)  STN EN 556+A1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na vysterilizované pomôcky, ktoré ...
 • 2)  STN EN 868 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov určených na sterilizáciu ...
 • 3)  STN EN ISO 13 485 Zdravotnícke pomôcky. Systém manažérstva kvality. Požiadavky na splnenie predpisov. ...
 • 4)  STN EN ISO 15 882 Sterilizácia produktov zdravotnej starostlivosti. Chemické indikátory. Pokyny na ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 724/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 6)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
 • 7)  STN EN 13 060 Malé parné sterilizátory, STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké ...
 • 8)  STN 84 7101 Lekárske zariadenia. Sterilizátory parné a teplovzdušné. STN 84 7102 Lekárske zariadenia. ...
 • 9)  STN EN 14 180 Sterilizátory pre zdravotnícke účely. Nízkoteplotné parné a formaldehydové sterilizátory. ...
 • 10)  STN EN 1422 Sterilizátory na zdravotnícke účely. Etylénové sterilizátory. Požiadavky. STN EN ...
 • 11)  Smernice Z-6 249/1983-C/32-1845 o vzorovom škartačnom poriadku a o škartačnom pláne pre zdravotnícke ...
 • 12)  STN EN 866 Biologické systémy na skúšanie sterilizačných postupov. Časť 1: Všeobecné požiadavky. ...
 • 13)  STN EN ISO 15 882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Pokyny na výber. Používanie ...
 • 14)  STN EN 554 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore