Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 302/2006 účinný od 01.09.2013

Platnosť od: 25.05.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 302/2006 účinný od 01.09.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 302/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 261/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ...

§ 2

Spätné svietidlá vozidiel musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ...

§ 3
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu1) pre typ spätného svietidla predkladá výrobca.

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku ...

(3)

Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel dve vzorky zariadenia na osvetlenie ...

(4)

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predložené na typové schválenie ES komponentu musia ...

(5)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ spätného svietidla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené ...

(6)

Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ spätného svietidla ...

(7)

Ak sa žiada o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú ...

(8)

Každé spätné svietidlo zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového ...

(9)

Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ...

(10)

Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ spätného svietidla, ...

(11)

Ak sa zmení typ spätného svietidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného ...

(12)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov spätných svietidiel so schváleným typom sa prijímajú ...

(13)

Každé spätné svietidlo musí spĺňať fotometrické podmienky ustanovené v bode 6.2 prílohy I smernice.

(14)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu pre spätné svietidlá určené ako náhradné ...

(15)

Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam ...

(16)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že spätné svietidlá označené rovnakou značkou typového schválenia ES ...

(17)

Udelenie typového schválenia ES vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na spätné svietidlá sa nesmie ...

(18)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na ...

(19)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) ...

§ 4
(1)

Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných ...
b)
uvedenie typu spätných svietidiel na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak ...
(2)

Nemožno uvádzať na trh spätné svietidlá označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré sa ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 302/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 77/539/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných ...

  2.

  Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  3.

  Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 2)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 3)  § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 4)  Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 6)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 7)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 8)  § 5 ods.11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení ...
 • 10)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 11)  § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore