Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 224/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 20.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 224/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 224/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78b ods. 4, § 78e a § 104a ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠1a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Finančný príspevok podľa § 1 sa v treťom štvrťroku 2023 a v štvrtom štvrťroku 2023 vypláca v pomernej časti z pomernej časti sumy uvedenej v zmluve podľa § 78d ods. 2 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov určenej na výplatu tohto finančného príspevku v treťom štvrťroku 2023 a v štvrtom štvrťroku 2023 prepočítanej podľa príloh č. 1 a 2 v znení účinnom od 1. júla 2023.

(2)
Na účely výpočtu pomernej časti finančného príspevku v treťom štvrťroku 2023 a v štvrtom štvrťroku 2023 sa suma pomernej časti finančného príspevku podľa § 1 na jedno miesto na jeden deň určí ako podiel pomernej časti sumy uvedenej v zmluve podľa § 78d ods. 2 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov určenej na výplatu tohto finančného príspevku v treťom štvrťroku 2023 a v štvrtom štvrťroku 2023 na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb a formu sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, prepočítanej podľa príloh č. 1 a 2 v znení účinnom od 1. júla 2023, a počtu
a)
kalendárnych dní v treťom štvrťroku 2023 a v štvrtom štvrťroku 2023, ak ide o pobytovú formu sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,

b)
pracovných dní v treťom štvrťroku 2023 a v štvrtom štvrťroku 2023, ak ide o ambulantnú formu sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.“.

2.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 234/2022 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2023


Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
Na mesiac január 2023 až jún 2023 Na mesiac júl 2023 až december 2023 Na mesiac január 2023 až jún 2023 Na mesiac júl 2023 až december 2023
II. stupeň 129 eur 138 eur 86 eur 92 eur
III. stupeň 291 eur 311 eur 194 eur 208 eur
IV. stupeň 388 eur 415 eur 259 eur 277 eur
V. stupeň 549 eur 587 eur 366 eur 392 eur
VI. stupeň 678 eur 725 eur 452 eur 484 eur

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 234/2022 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2023


Druh zariadenia sociálnych služieb Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok
Na mesiac január 2023 až jún 2023 Na mesiac júl 2023 až december 2023
nocľaháreň 273 eur 292 eur 3 390 eur
útulok 273 eur 292 eur 3 390 eur
domov na polceste 273 eur 292 eur 3 390 eur
zariadenie núdzového bývania 273 eur 292 eur 3 390 eur
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore