Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom. 220/1949 účinný od 01.11.1949


Platnosť od: 26.10.1949
Účinnosť od: 01.11.1949
Autor: Vláda Československej republiky
Oblasť: Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom. 220/1949 účinný od 01.11.1949
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 220/1949 s účinnosťou od 01.11.1949

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa zákona zo dňa 14. októbra 1949, č. 218 Sb., ...

§ 1.
(1)

Duchovní a kazatelia z povolania (ďalej len duchovní) sú zamestnancami cirkvi; ich odbornú spôsobilosť ...

(2)

Osobné požitky duchovných poskytuje štát pokiaľ s jeho súhlasom pôsobia v duchovnej správe, ...

§ 2.
(1)

Duchovným pôsobiacim v duchovnej správe je duchovný, ktorý so súhlasom štátu vykonáva buď ...

(2)

Duchovnou správou sa rozumie duchovná starostlivosť o členov československej cirkvi určitej náboženskej ...

(3)

Pomocní duchovní môžu byť ustanovení, ak to vyžadujú potreby duchovnej starostlivosti (rozsiahlosť ...

§ 3.

Duchovnými pôsobiacimi v cirkevnej administratíve sú duchovní zamestnaní so súhlasom štátu ...

§ 4.

Duchovnými pôsobiacimi v ústavoch pre výchovu duchovných a kazateľov z povolania sú duchovní ...

§ 5.
(1)

Za miesta zriadené so štátnym súhlasom sa považujú tie miesta, ktoré Štátny úrad pre cirkevné ...

(2)

Zriadenie nových miest vyžaduje súhlas Štátneho úradu pre cirkevné veci po dohode s Ministerstvom ...

§ 6.

Duchovným, ktorí sú činní inak než je uvedené v § 1, ods. 2, môže Štátny úrad pre cirkevné ...

§ 7.
(1)

Na miesta zriadené so štátnym súhlasom môžu byť ustanovení a osobné požitky podľa tohto nariadenia ...

(2)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa povoľuje Štátny úrad pre cirkevné veci výnimku, pokiaľ ...

§ 8.
(1)

Osobné požitky duchovných uvedených v § 1, ods. 2 tvoria základný plat, hodnostný prídavok ...

(2)

Hodnostný prídavok môže sa priznať duchovným, ktorí zastávajú úrad spojený s osobitnou zodpovednosťou. ...

§ 9.
(1)

Základný plat je 36.000.-Kčs ročne a zvyšuje sa po každých troch rokoch započitateľnej služobnej ...

(2)

Započitateľnou služobnou dobou sa rozumie čas strávený v akejkoľvek cirkevnej funkcii, vo verejnej ...

(3)

Základný plat sa snižuje o iný stály príjem, ktorý duchovný požíva z verejných prostriedkov. ...

§ 10.

Duchovným náležia dávky na deti vlastné, nevlastné, osvojené, chovancov a vnukov obdobne podľa ...

§ 11.
(1)

Pre priznanie hodnostného prídavku zaraďujú sa duchovní podľa miery zodpovednosti a podľa významu ...

I. samostatní duchovní správcovia (farári a dočasní farári); II. učitelia bohosloveckých učilíšť, ...

(2)

Hodnostný prídavok je ročne:

v I. stupnici ....................................... 12.000.-Kčs,

v II. stupnici ...................................... 24.000.-Kčs,

v III. stupnici ..................................... 36.000.-Kčs,

vo IV. stupnici ..................................... 48.000.-Kčs.

(3)

Duchovným zaradeným do I. a II. stupnice priznáva hodnostný prídavok krajský národný výbor, ...

§ 12.
(1)

Odmena za vyšší výkon je najviac 2.000.-Kčs mesačne. Úhrn odmien nesmie presahovať 15% celkového ...

(2)

O priznaní odmeny a jej výške rozhoduje po vypočutí príslušného cirkevného orgánu u duchovných ...

§ 13.
(1)

Duchovným náleží náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov za nevyhnutne potrebné ...

(2)

Cesty treba vopred hlásiť okresnému národnému výboru trvalého úradného pôsobišťa, vynímajúc ...

(3)

Cestovné účty sa predkladajú mesačne okresnému národnému výboru, aby ich upravil a predložil ...

§ 14.
(1)

Duchovní v duchovnej správe sú povinní bezplatne vyučovať náboženstvo na školách prvého a ...

(2)

Bezplatná vyučovacia povinnosť je u pomocných duchovných 10 hod. týždenne, u samostatných duchovných ...

(3)

Do rozsahu bezplatnej vyučovacej povinnosti započítava sa cesta do školy a zpäť, ak je vzdialenosť ...

(4)

Ak nedosahuje v niektorej náboženskej obci celkový počet všetkých vyučovacích hodín rozsah ...

(5)

Ak prevyšuje vyučovanie rozsah bezplatnej vyučovacej povinnosti, honorujú sa nadpočetné vyučovacie ...

(6)

Ak duchovný v niektorom týždni bez vlastného zavinenia nemohol splniť bezplatnú vyučovaciu povinnosť, ...

§ 15.
(1)

Duchovní a ich rodinní príslušníci majú nárok na penzijné zabezpečenie obdobne podľa predpisov ...

(2)

Penzijnú základňu tvorí 75% posledne dosiahnutého základného platu a hodnostného prídavku.

§ 16.
(1)

Akúkoľvek duchovnú činnosť môžu vykonávať duchovní len so štátnym súhlasom.

(2)

Štátny súhlas si duchovný vyžiada od krajského národného výboru svojho trvalého bydliska, ...

§ 17.
(1)

Každé ustanovenie (voľba, vymenovanie) duchovného na miesto zriadené so štátnym súhlasom vyžaduje ...

(2)

Predchádzajúci štátny súhlas sa zadovažuje takto:

a)

pri vymenovaní duchovných vyžiada si štátny súhlas príslušný cirkevný orgán, a to u pomocných ...

b)

pri voľbe pomocných duchovných a duchovných I. a II. stupnice vyžiada si štátny súhlas kandidujúci ...

c)

pri voľbe duchovných III. stupnice vyžiada si štátny súhlas od Štátneho úradu pre cirkevné ...

d)

pri voľbe duchovných IV. stupnice vyžiada ústredie cirkvi štátny súhlas od vlády pre všetkých ...

(3)

Ak nevznesie štátny orgán príslušný podľa odseku 2 námietky proti navrhnutému duchovnému do ...

(4)

Vykonanie voľby a jej výsledok ohlási príslušný cirkevný orgán do 14 dní štátnemu orgánu, ...

§ 18.
(1)

Ustanovenie duchovného bez štátneho súhlasu má za následok, že duchovný nedostane osobné požitky ...

(2)

Ak stratí duchovný spôsobilosť pre ustanovenie v smysle § 7, ods. 1, prejedná orgán príslušný ...

(3)

Uprázdnené miesta treba obsadiť najneskoršie do 30 dní; po uplynutí tejto lehoty môže urobiť ...

§ 19.
(1)

Predpokladom výkonu duchovnej činnosti je složenie sľubu vernosti Československej republike.

(2)

Sľub znie:„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ...

(3)

Tento sľub skladajú pomocní duchovní a duchovní I. stupnice do rúk predsedu okresného národného ...

§ 20.
(1)

O každom duchovnom vedie krajský národný výbor evidenčný list, do ktorého sa zapisujú osobné ...

(2)

Duchovný ohlási tieto dáta ihneď, len čo bol po prvé ustanovený, a oznamuje všetky zmeny, ktoré ...

§ 21.
(1)

Osobné požitky podľa tohto nariadenia nahradzujú všetky doterajšie stále požitky, ktoré duchovným ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na platy a odmeny uvedené v § 9, ods. 3, vete druhej.

§ 22.
(1)

Štát uhradzuje cirkvi riadne vecné náklady a náklady na obstarávanie prác osobami, ktoré nie ...

(2)

Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.

§ 23.
(1)

Vecnými nákladmi sú náklady bohoslužobné a náklady správne.

(2)

Bohoslužobnými nákladmi sa rozumejú náklady na cirkevné budovy, bohoslužobné zariadenia a bohoslužobné ...

(3)

Správnymi nákladmi sú náklady spojené s prevádzkou cirkevných úradov.

§ 24.
(1)

Riadnymi nákladmi sú náklady každoročne pravidelne sa opakujúce. Patria k nim aj náklady na bežné ...

(2)

Mimoriadnymi nákladmi sa rozumejú investície stavebné i nestavebné, nákladné obnovy vnútorného ...

§ 25.
(1)

Výška riadnych vecných nákladov sa skúma v rámci celocirkevnom na základe čiastkových rozpočtov ...

(2)

Rozpočty sa musia sostaviť podľa zásad štátneho rozpočtu, pričom treba dbať na naprostú úspornosť. ...

(3)

Z čiastkových rozpočtov jednotlivých složiek sostaví ústredná rada československej cirkvi celkový ...

(4)

Pre rok 1950 treba predložiť rozpočet do 15. novembra 1949.

§ 26.
(1)

Na základe predložených rozpočtov a záverečných účtov vymeria Štátny úrad pre cirkevné ...

(2)

Skutočnou potrebou je rozdiel medzi celkovým celoročným výdavkom a príjmom.

(3)

Do príjmov sa započítava výnos celého nehnuteľného i hnuteľného cirkevného majetku bez rozdielu, ...

(4)

Aby bol získaný podklad na zistenie príjmov podľa predchádzajúceho odseku, vykoná ústredná ...

(5)

Súpisy majetku predloží ústredná rada do 31. januára 1950 Štátnemu úradu pre cirkevné veci, ...

§ 27.

Štát dozerá na cirkevný majetok tým, že skúma cirkevné hospodárenie a vyhradzuje si predchádzajúce ...

§ 28.
(1)

O osobitnú pomoc na mimoriadne vecné náklady žiadajú jednotlivé cirkevné složky Štátny úrad ...

(2)

Žiadosti treba doložiť takými dokladmi, z ktorých by bolo zrejmé, že potreba je nevyhnutná, ...

§ 29.

Všetky záväzky prispievať na účely cirkvi, jej složiek, komunít, ústavov, základín, kostolov ...

§ 30.
(1)

Ústavmi pre výchovu duchovných a kazateľov sú bohoslovecké učilištia a bohoslovecké kolégiá. ...

(2)

Štát uhradzuje ich osobné a vecné náklady.

§ 31.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 1949; vykoná ho minister poverený vedením ...

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore