Nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. 150/2018 účinný od 15.12.2018

Platnosť od: 28.05.2018
Účinnosť od: 15.12.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. 150/2018 účinný od 15.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 150/2018 s účinnosťou od 15.12.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovo „hluku“ vkladajú slová „vyjadrenému špecifickými hodnotami ...

2.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

3.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú ...

4.

§ 4 znie:

„§ 4 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

5.

V prílohe č. 1 bode 1.1 sa slová „Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc)“ nahrádzajú ...

6.

V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. a) sa slová „Ldeň (hlukový indikátor pre deň)“ nahrádzajú ...

7.

V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. b) sa slová „Lvečer (hlukový indikátor pre večer)“ nahrádzajú ...

8.

V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. c) sa slová „Lnoc (hlukový indikátor pre noc)“ nahrádzajú ...

9.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 1.5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

10.

V prílohe č. 1 v treťom bode písm. j) a štvrtom bode písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: ...

11.

V prílohe č. 1 bode 5.1 písmeno g) znie:

„g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií ...

12.

V prílohe č. 1 bode 5.1 písm. k) sa slovo „výnosov“ nahrádza slovom „prínosov“.

13.

V prílohe č. 1a tabuľka vrátane nadpisu a poznámok k tabuľke znie:

„Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc Zdroje hluku ...

14.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2018.

Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore