Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. 150/2018 účinný od 15.12.2018

Platnosť od: 28.05.2018
Účinnosť od: 15.12.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. 150/2018 účinný od 15.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 150/2018 s účinnosťou od 15.12.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovo „hluku“ vkladajú slová „vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov podľa prílohy č. 1 bodu 1.1“.
2.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
3.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú uvedené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).“.
4.
§ 4 znie:

㤠4
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

5.
V prílohe č. 1 bode 1.1 sa slová „Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc)“ nahrádzajú slovami „Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc)“.
6.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. a) sa slová „Ldeň (hlukový indikátor pre deň)“ nahrádzajú slovami „Ldeň (Lday, hlukový indikátor pre deň)“.
7.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. b) sa slová „Lvečer (hlukový indikátor pre večer)“ nahrádzajú slovami „Lvečer (Levening, hlukový indikátor pre večer)“.
8.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. c) sa slová „Lnoc (hlukový indikátor pre noc)“ nahrádzajú slovami „Lnoc (Lnight, hlukový indikátor pre noc)“.
9.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 1.5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

10.
V prílohe č. 1 v treťom bode písm. j) a štvrtom bode písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obrázkovom formáte (JPEG) a v dátovom formáte na ukladanie vektorových priestorových údajov (ESRI Shapefile)“.
11.
V prílohe č. 1 bode 5.1 písmeno g) znie:

„g)
záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a zhrnutie pripomienok verejnosti s informáciou o spôsobe ich vyhodnotenia,“.

12.
V prílohe č. 1 bode 5.1 písm. k) sa slovo „výnosov“ nahrádza slovom „prínosov“.
13.
V prílohe č. 1a tabuľka vrátane nadpisu a poznámok k tabuľke znie:

„Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
priemysel 55 50 50 45
letiská 65 55 55 45
pozemné komunikácie 65 55 50 45
železničné dráhy 65 55 50 45


Poznámky k tabuľke:

a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu).

b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.“.

14.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

2.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2018.

Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore